Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu OP RLZ CZ 04.1.03/3.2.15.2/0353 Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu OP RLZ CZ 04.1.03/3.2.15.2/0353 Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu OP RLZ CZ 04.1.03/3.2.15.2/0353 Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství

2 Vymezení OP RLZ Základ pro čerpání podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR na období 2004 - 2008 Globální cíl: vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje Specifický cíl: rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů na procesu vzdělávání Specifický cíl jako východisko pro vytvoření Priority 3: Rozvoj celoživotního učení

3 Opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Cíl opatření: a) Podpora vývoje terciárního vzdělávání na VŠ za účelem navýšení uplatnitelnosti absolventů akreditovaných studijních programů počátečního a dalšího vzdělávání na trhu práce b) Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků výzkumných a vývojových institucí za účelem navýšení uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce, větší kompetentnosti věcného a finančního řízení a větší spolupráci škol, výzkumných/vývojových institucí a podniků Program podpory: A - Zkvalitňování vzdělávání na VŠ (studenti VŠ)

4 Kontext projektu Silný tlak společnosti - lékařskou profesi staví s ohledem na míru prestiže na první místo, zároveň neodpouští případná selhání a pochybení (výzkum veřejného mínění SÚ AV ČR, 2004) Komplikované sladění profesního a rodinného života, ekonomická nestabilita, mediální a společenská kontrola, vysoká očekávání pacientů, emoční zátěž, agresivní chování ze strany veřejnosti/pacienta, vztahy s kolegy, rigidita v hierarchii, administrativní náročnost, nutnost celoživotního vzdělávání apod. (Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci, 2005) Psychická náročnost, riziko stresu a syndromu vyhoření spojené s výkonem lékařské profese

5 Kontext projektu Kritická situace potvrzena výzkumem PhDr. J. Králové (2004) identifikujícím obavy a strachy studentů 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci Nedostatek odborných praktických znalostí a dovedností a dovedností psychosociálního charakteru identifikovaných u studentů a absolventů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci, které by jim pomohly zvládat výše uvedené skutečnosti a optimalizovaly jejich integraci na trhu práce a následné fungování v pracovním prostředí Neadekvátní reflexe dané situace s ohledem na současné kurikulum LF UP v Olomouci

6 Období realizace 15. červen 2006 – 14. červen 2008 Udržitelnost projektu na bázi: a)institucionální b)finanční

7 Cíle projektu Rozvinout a zlepšit psychosociální kompetence studentů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci Optimalizovat uplatnění absolventů magisterského programu Všeobecné lékařství na trhu práce Vytvořit nové metodologické přístupy v získávání psychosociálních kompetencí Vytvořit inovativní akreditovaný modulový systém psychosociální prevence včetně tvorby vzdělávacích/tréninkových opor pro výuku a výcvik studentů 4. až 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství Zvýšit povědomí o důležitosti psychosociálních dovedností Podpořit teze rovného přístupu v lékařském prostředí s důrazem na gender a multikulturalismus

8 Cílové skupiny Hlavní cílová skupina: Studenti 4. až 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci Vedlejší cílová skupina: Lektoři vzdělávacích/tréninkových modulů

9 Závěrečná zpráva z výzkumného šetření/situační analýzy psychosociálních kompetencí studentů 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství se zřetelem na identifikaci obav a strachů spojených s nástupem do zaměstnání Sonda poptávky po preferovaném obsahu a formě vzdělávacích/tréninkových modulů zaměřených na rozvoj psychosociálních kompetencí Odborný lektorský tým vyškolený v rámci dlouhodobých a krátkodobých vzdělávacích programů, který povede vyvinuté vzdělávací/tréninkové moduly zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí (pedagogové LF UP v Olomouci a lékaři/psychologové Fakultní nemocnice Olomouc mající hlubší profesní zájem o psychosociální problematiku) Výstupy projektu

10 Krátkodobý vzdělávací program - kurz Inspirace k lektorské práci Metodologie vytvořená ke vzdělávacím/tréninkovým modulům Validované vzdělávací/tréninkové moduly, jejichž testování bude realizováno na skupině cca 260 studentů 4. až 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství v letním semestru 2008: a) „Jak prožít kvalitní život v roli lékaře/ky“ Zaměří pozornost na životní hodnoty a problémy v současné společnosti: poslání a roli lékaře, vztahy mužů a žen, vztahy mladých a starých, kulturu ve zdravotnických týmech apod. Výstupy projektu

11 b) „Životní styl jako sebeobrana“ Naučí antistresové komunikaci, zacházet s existenčním časem, zvládat konflikty, porozumět myšlenkovým vzorcům v lidském jednání. c) „Dobré vztahy – šance pro život“ Umožní poznat, jak nezůstat osamocen v práci a ve vlastním životě, objasní principy celostního přístupu k pacientovi a zaměří pozornost na sladění lékařské profese s rodinným životem. d) „Nebojme se komunikovat“ Ozřejmí všeobecná modelová komunikační schémata a specifická modelová komunikační schémata v praxi lékaře/ky. Výstupy projektu

12 e) „Lékař jako lék - umění naslouchat svým pacientům a jak se z toho nezbláznit“ Otevře cestu k umění aktivně naslouchat, ke kreativnímu přístupu k sobě samému, porozumění pacientovu příběhu. Didaktické metody modulů: verbální - individuální a týmové prezentace, osobní scénář, diskuse, dialogy ilustrativní - případové studie, příběhy, modelové situace, hraní rolí, simulace, psychohry, kazuistika projekční - kresebné projevy Výstupy projektu

13 participativní - skupinová/týmová práce, brainstorming, ohniskové skupiny, coaching, self-assessment, video- záznamy zážitkové/prožitkové techniky - balintovské skupiny, relaxace samoučení - e-learning, aktualizace osobního portfolia. Výstupy projektu budou přenositelné také na lékařské fakulty dalších českých univerzit či oborově relevantní instituce. Výstupy projektu

14 Projektové partnerství Žadatel o grant a příjemce podpory: Palackého Univerzita v Olomouci a)řešitel a odborný/pedagogický garant - Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci, PhDr. J. Králová b) projektový management a koordinace - Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci, Mgr. M. Raková Partneři projektu: 1) Fakultní nemocnice Olomouc 2) Spolek mediků LF UP v Olomouci 3) TARA Professionals, o.p.s. 4) Motivace - životní styl 5) Masarykova Univerzita, Ústav psychologie

15 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Raková manažerka projektu Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci Wurmova 7 771 80 Olomouc +420 585 633 250 +420 774 325 635


Stáhnout ppt "Představení projektu OP RLZ CZ 04.1.03/3.2.15.2/0353 Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství."

Podobné prezentace


Reklamy Google