Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl práce: Pro naši práci bylo velmi důležité co nejobjektivněji zmapovat názory jak pasivních uživatelů (studentů), tak tvůrců PPT prezentací (učitelů).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl práce: Pro naši práci bylo velmi důležité co nejobjektivněji zmapovat názory jak pasivních uživatelů (studentů), tak tvůrců PPT prezentací (učitelů)."— Transkript prezentace:

1 Cíl práce: Pro naši práci bylo velmi důležité co nejobjektivněji zmapovat názory jak pasivních uživatelů (studentů), tak tvůrců PPT prezentací (učitelů). Našim cílem bylo zjistit jaká je podle jejich názoru úroveň a kvalita výukových materiálů navrhovaných našim týmem pracovníků a jaký je celkový přínos tohoto typu výuky pro vzdělávací proces. Průzkum byl vedený formou dotazníkového šetření. Celkově jsme do něj zapojili 300 respondentů. Základ testovaného souboru tvořilo 100 středoškolských učitelů a 100 VŠ studentů biologických kombinací PřF UP Olomouc. Skupinu respondentů se nám podařilo rozšířit o 100 studentů Univerzity dětského věku, která se konala v Olomouckém divadle na podzim 2007 pod záštitou UP Olomouc. Účastníci této dětské univerzity byly žáci základních škol ve věku 8 – 13 let. Při vytváření multimediálních prezentací se především opíráme o vlastní zdroje, tj. vlastní fotodokumentace rostlin a živočichů z terénu, metodická fota a videosekvence z laboratoří a o původní produkty počítačové grafiky. Inspiraci a teoretické podklady potom získáváme z širokého spektra nejnovějších kvalitních vzdělávacích materiálů. Na základě těchto podkladů vytváříme didakticky promyšlené výukové základy na daná biologická témata. Výsledné prezentace jsou vytvořeny v programu PowerPoint (obr.č.1.). Pro tvorbu resp. úpravu grafického materiálu však využíváme celou řadu dalších programů jako je CorelDraw, Adobe Photoshop, Flash a jiné. 2) Hodnocení přínosu výuky pomocí multimediálních PPT prezentací pro vzdělávací proces: Pro toto hodnocení jsme použili otázky z druhé části dotazníků (otázky pro děti jsou uvedeny na obr. 4 dole uprostřed, společné otázky pro VŠ studenty a SŠ učitele dole vlevo a vpravo). Celkový cíl - přínos výuky pomocí multimediálních PPT prezentací pro vzdělávací proces – je v případě tohoto modelu hodnocení rozložen do dvou cílů nižší úrovně: přímé zkvalitnění výuky pro studenta, které se projevuje vyšší atraktivností a efektivitou výuky, a vytvoření lepších podmínek pro pedagogické působení učitele, které ve svém důsledku opět ovlivňují atraktivnost a efektivitu výuky. Děti z UDV se podílely pouze na hodnocení atraktivnosti a efektivity výuky z pohledu studenta. VŠ studenti a SŠ pedagogové hodnotili přínos výuky využívající PPT prezentací jak pro studenta, tak pro učitele; při hodnocení přínosu pro studenta měli hlavní slovo studenti, při hodnocení přínosu pro učitele naopak učitelé. Podrobně je celá struktura hodnocení znázorněna na obr.č.4. V obrázku jsou uvedeny i průměrné stupně naplnění jednotlivých cílů. Úvod: Dnešní trendy výuky pomocí multimediálních PPT prezentací se ukazují jako velmi atraktivní a efektivní forma učení. Stále více učitelů se snaží používat tuto metodu ve výuce. Počet pasivních i aktivních uživatelů PPT prezentací se tak neustále zvyšuje. Projekt „Aktivní začlenění středoškolských pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie“, jehož cílem je zvýšit kvalitu výuky biologie, tomuto trendu značně napomáhá. Dílčími kroky, které vedou k naplnění hlavního cíle projektu jsou, mimo jiné, tvorba multimediálních výukových prezentací (obr.č.1.) s ohledem na tématické požadavky středoškolských učitelů biologie a uspořádání instruktážního kurzu, jak s programem PowerPoint co nejefektivněji pracovat. Metody: Ke zpracování dotazníků jsme využili moderní metodu vícekriteriálního hodnocení, tj. metodu váženého průměru stupňů naplnění dílčích cílů. Tato metoda umožňuje agregovat hodnocení různých skupin hodnotitelů stejně jako hodnocení podle kritérií různého typu. Celková hodnocení poskytovaná tímto matematickým modelem mají jasnou a jednoznačnou interpretaci – vyjadřují míry naplnění sledovaných cílů. Obecně lze říci, že námi vytvořené multimediální PPT prezentace jsou přijímány cílovými skupinami velmi pozitivně. Učitelé vítají možnost využít již vytvořených výukových základů, které si mohou podle vlastních potřeb postupně doplnit, aktualizovat či naopak zjednodušit podle zaměření a úrovně znalostí svých studentů. Studenti na druhé straně ocenili vedle jiných kritérií i možnost lépe se v probírané látce zorientovat, pochopit ji a rychleji si ji zapamatovat. Vyhovuje jim systém rozfázování a postupné odkrývání jednotlivých kroků v prezentaci. Závěr: Závěrem lze říci, že celkový přínos vytvářených multimediálních prezentací z hlediska hodnotitelů pro proces výuky biologie se nám podařilo naplnit na 85%, kde 100% odpovídá naprostého ideálu. Zájem z řad učitelů i studentů o tento typ výuky tedy jednoznačně dokazuje, jak velký je její přínos pro vzdělávací proces obecně. I proto obliba využívat PPT prezentace ve vyučovací hodině mezi pedagogy i studenty neustále roste. Ne vždy lze však tyto prezentace považovat za multimediální. Originalita našeho přístupu k tvorbě výukových materiálů tkví především v hojném využití původních animací a interaktivních anatomických obrázků a také v umění vhodně zkombinovat a vzájemně propojit jednotlivé animační prvky používaného programu. Výsledné produkty jsou z hlediska grafiky i odborné profesionality na velmi vysoké úrovni. Potvrzuje to i naše úspěšná účast a prezentace ukázek výukových materiálů na konferenci NSTA, která se konala letos v březnu v Bostnu, U.S.A. Obr.č. 2.: Postupná implantace blastocysty do děložní sliznice během embryonálního období. Jednotlivé snímky se objevují postupně v závislosti na vývoji blastocysty. Prasknutí vrstvy zóna pellucida a pohyb blastocysty ( obr. 2 b a 2 c ) jsou doprovázeny názornou animací. Stejně tak i napojení výživy zárodku na krevní oběh matky na obrázcích 2 e až 2 i. Obr. č. 1.: Obecné schéma multimediální výukové prezentace 2 a)2 b) 2 c)2 d)2 e)2 f)2 g)2 h)2 i) Obr. č 3: Vyhodnocení míry spokojenosti respondentů s prezentovanými materiály vytvořené našim týmem pracovníků Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný MŠMT a ESF ČR http://atraktivnibiologie.upol.cz LUNGOVÁ V., TALAŠOVÁ J., FELLNEROVÁ I. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Výsledky a diskuze: 1) Hodnocení vytvořených výukových základů: Získaná data z první části dotazníků jsme použili na vyhodnocení úrovně a kvality multimediálních prezentací vytvořených našim týmem pracovníků. Celkové hodnocení těchto vytvořených výukových základů a způsobu jejich prezentace bylo rozloženo do dílčích hodnocení podle následujících hledisek: obsahová náplň a atraktivnost prezentací, jejich srozumitelnost a názornost, jejich využitelnost v učitelské praxi a kvalita přednášejícího. Míru naplnění těchto dílčích cílů vyjadřoval každý z respondentů svými odpověďmi na otázky obsažené v dotaznících. K odpovědím byla použita pětibodová hodnotící škála – buď číselná anebo slovní. Výpočet probíhal následujícím způsobem: Bodová hodnocení byla nejprve transformována na procentní vyjádření měr naplnění dílčích cílů (1=0%, 2=25%, 3=50%, 4=75%, 5=100%). Poté jsme pro každý dílčí cíl vypočetli za každou skupinu respondentů průměrnou míru naplnění tohoto cíle a výsledky jsme vyjádřili ve formě histogramu (obr. č. 3). Obr. č. 4: Schéma hodnocení celkového přínosu výuky pomocí PPT prezentací pro vzdělávací proces. Při analýze dotazníků jsme odpovědi jednotlivých respondentů sloučili tak, aby výsledné agregace odpovídaly dílčím cílům tj. kritériím, na která jsme se chtěli u dané skupiny respondentů zaměřit. Nejdříve jsme sledovali na kolik procent je výuka pomocí PPT prezentací pro studenty a pro učitele atraktivní a efektivní. U třetí skupiny otázek jsme při agregaci jsme použili váhy – tj. podíl dílčího cíle na hodnocení cíle agregovaného (0,4 : 0,3 : 0,3 ve prospěch možnosti volit vlastní tempo výkladu). Agregací cílů nižší úrovně jsme získali cíle vyšší úrovně – tj. zkvalitnění výuky pro studenty a zkvalitnění výuky pro učitele. Opět jsme při agregaci použili váhy – při hodnocení zkvalitnění výuky pro studenty měli hlavní slovo VŠ studenti (váhový průměr 0,6 : 0,3 : 0,1), při hodnocení zkvalitnění výuky pro učitele měli hlavní slovo učitelé (0,7 : 0,3). Agregací cílů vyšší úrovně jsme nakonec získali celkový cíl hodnocení – tj. celkový přínos výuky formou PPT prezentací pro vzdělávací proces.


Stáhnout ppt "Cíl práce: Pro naši práci bylo velmi důležité co nejobjektivněji zmapovat názory jak pasivních uživatelů (studentů), tak tvůrců PPT prezentací (učitelů)."

Podobné prezentace


Reklamy Google