Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Ondřej Kuchař FŽP. Odpad – definice, vznik Odpadové hospodářství Druhy odpadů Nakládání s odpady Značky na obalech Recyklace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Ondřej Kuchař FŽP. Odpad – definice, vznik Odpadové hospodářství Druhy odpadů Nakládání s odpady Značky na obalech Recyklace,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Ondřej Kuchař kucharo@fzp.czu.cz FŽP

2 Odpad – definice, vznik Odpadové hospodářství Druhy odpadů Nakládání s odpady Značky na obalech Recyklace, třídění Spalování odpadu Jaderný odpad

3 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

4 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Vyhláška č. 503/2004 Sb. (katalog odpadů) 03 00 00 - Odpady ze zpracování dřeva 03 01 00 – Odpady z pilařského zpracování dřeva, z výroby desek a nábytku 03 01 02 - piliny Katalog dostupný např. z: http://www.env.cz/pvs/ozp/odpady/katalog http://www.env.cz/pvs/ozp/odpady/katalog

5 Vznik odpadů může být důsledkem environmentálně neefektivního využívání zdrojů. Může mít nežádoucí environmentální dopady. Nesprávné nakládání s odpady způsobuje: Emise vypouštěné do ovzduší, vody a půdy i hluk a jiné obtěžování, které přispívají k ekologickým problémům a přinášejí ekonomické náklady.

6 Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. Hlavní činnosti v OH: Nakládání Shromažďování odpadů Skladování odpadů Sběr odpadů Výkup odpadů Úprava odpadů atd.

7 Směřuje k minimalizaci dopadů na životní prostředí a zahrnuje kombinaci: Prevence odpadů Materiálové recyklace Energetického využití Různých variant odstraňovaní

8 Oficiální je pouze členění na ty druhy, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů. U každého druhu je uveden šestimístný kód: prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu, druhé dvojčíslí podskupinu, třetí druh odpadu (01 00 00).

9 A) Podle základních fyzikálních vlastností: plynné, kapalné, tuhé, směsné B) Podle základních oborů hospodářské činnosti: výrobní – průmyslové, zemědělské, stavební spotřební - komunální C) Podle vlivů na člověka a prostředí: nebezpečné, ostatní D) Podle možností využití jako druhotné suroviny: využitelné (dnes, v budoucnosti) nevyužitelné

10 Odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. Např.: H1 – výbušnost H2 – oxidační schopnost H3-A – vysoká hořlavost H6– toxicita H8– žíravost H9 – infekčnost

11 Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

12 1) Využitelný Tradičně se mezi tento odpad řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).

13 2) Objemný Odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad (používání kontejnerů – sběrné dvory). části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramika a jiné rozměrné vybavení domácností

14 3) Nebezpečný Odpad, který obsahuje jednu nebo více složek nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro ŽP, nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo látky na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, akumulátory a většina baterií…

15 3) Nebezpečný … Zářivky a jiná zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie, vyřazená elektronika (zejména monitory) a chladničky.

16 4) Směsný Odpad, který by měl po vytřídění předchozích složek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahuje až 30% objemu plastů, až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké množství bioodpadu a také nebezpečné odpady.

17 1. Předcházení vzniku odpadů /snižování jejich objemu Minimalizace používání zdrojů a snižování množství anebo nebezpečných vlastností odpadů.

18 1. Předcházení vzniku odpadů /snižování jejich objemu

19 2. Opětovné využívání Opětovné využití výrobků nebo jejich částí za stejným nebo jiným účelem.

20 2. Opětovné využívání

21 3. Recyklace Opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu při výrobě stejného nebo jiného výrobku.

22 3. Recyklace

23 4. Využití Zhodnocení odpadů kompostováním, získáním energie nebo použitím jiných technologií.

24 4. Využití

25 5. Odstranění Odstranění odpadu jeho uložením na skládku nebo spálením ve spalovně bez využití energie.

26 5. Odstranění

27 Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Nevýhody: Část suroviny se ztrácí při přepracování Kvalita výsledné suroviny nebo výsledného produktu může být snížena Výhody: Dostupnost suroviny Vlivy na ŽP uzavřeny do výrobního cyklu, snadno řiditelné Úspory za suroviny

28

29 Pokud odpad není tříděn: Skončí všechen v popelnici, kde se stane tzv. směsným komunálním odpadem Je následně odvážen k odstranění na skládku nebo do spalovny Nedojde již k jeho recyklaci či materiálového využití Dojde k předčasnému ukončení jeho životního cyklu

30 Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

31 Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý - obal do popelnice nepatří (obsahuje nebezpečné látky) sběrny nebezpečných odpadů nebo, sběrné dvory.

32 Za obal byl uhrazen finanční příspěvek pověřené společnosti EKO-KOM (v ceně výrobku jsou již zahrnuty náklady spojené s tříděním a recyklací). Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená, že kupující obalem nezatíží životní prostředí.

33

34

35 Do modrých kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

36 Na třídící lince, nebo ručně. Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.

37 Papír je možné recyklovat maximálně 6 x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny. Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

38

39 Do zelených kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.

40 Sklo se dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty. Následně se převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odstraní pryč z pásu. Pro sklárny je poté připravena skleněná drť požadovaných parametrů.

41 Ušetří přes 90% energie než při výrobě z přírodních zdrojů. Recyklace skla je teoreticky neomezená. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky.

42

43 Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví, se výrazně ušetří místo v kontejneru, asi 3krát. Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC.

44 Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

45 Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

46

47 Kontejnery na nápojové kartony jsou převážně černé barvy s oranžovým víkem. Nápojové kartony se mohou sbírat i do speciálních pytlů, které se po naplnění odkládají na příslušná sběrná místa.

48 Nápojové kartóny jsou tvořeny dvěma, nebo třemi druhy materiálů: Vysoce kvalitní papír, přes 70% hmotnosti obalu. Polyetylenová fólie (pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou). Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako sběrový papír - rozvlákňuje se.

49 Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.

50

51 Pro třídění kovů platí dvě základní pravidla: Podle materiálu: na železné a neželezné kovy. Vyloučení ze sběru kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se musí sbírat odděleně a odkládat na sběrné dvory, nebo při mobilních sběrech.

52 Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde je přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

53

54 Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky komunálního odpadu, protože neustále mění své vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá. Na skládkách zapříčiňuje vznik skládkového plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Každý rodinný domek se zahradou by měl být vybaven domácím kompostérem, kde by měl bioodpad skončit.

55 Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžeme odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů.

56 Na sběrný dvůr můžeme odvážet většinou tyto druhy odpadů: Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky …

57 Na sběrný dvůr můžeme odvážet většinou tyto druhy odpadů: … Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod. Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě Nebezpečné odpady : jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

58 Stále malé procento odpadů je v ČR energeticky využíváno nebo spalováno. Jedná se především o odpady nebezpečné. V roce 2004 bylo energeticky využito jen 2,6 % z celkové produkce odpadů a spáleno 0,4 %. V současné době je v provozu 24 spaloven nebezpečných odpadů a 3 spalovny komunálních odpadů. Kromě spalování odpadů ve speciálních spalovnách se odpady energeticky využívaly ve 4 cementárnách.

59 Spalovací proces se skládá z pěti postupně probíhajících stupňů: Sušení – odpaření vody (cca 100 o C) Zplyňování – přeměna hořlavých látek na těkavé složky a vázaný uhlík Zapálení – spálením těkavých složek je spotřebována polovina přiváděného vzduchu Odhořívání – dostatečný přívod vzduchu. Teplota se pohybuje okolo 1000 o C Vyhoření – rozpálená škvára se ochlazuje vodou nebo vzduchem a spaliny jsou ochlazovány na 300 o C

60 V ČR jsou v provozu tři spalovny komunálního odpadu: SAKO v Brně s kapacitou 240 tis. t odpadů ročně, spalovna Pražských služeb v Praze-Malešicích s projektovanou kapacitou 310 tis. t za rok spalovna TERMIZO v Liberci s projektovanou kapacitou 96 tis. t.rok-1. V roce 2004 bylo celkem spáleno a energeticky využito 405 tis. t komunálních odpadů, tj. 9,1 % jejich produkce.

61

62 Obsahují řadu izotopů s mimořádně dlouhým poločasem rozpadu, a proto je nezbytné je na desítky tisíc let spolehlivě izolovat od okolního prostředí. Vyhořelé palivo z nejběžnějších reaktorů se skládá z uranu (96 %), plutonia (1 %) a směsi štěpných produktů (3 %), která zahrnuje především radioaktivní izotopy stroncia a cesia. Smrtelná dávka plutonia je pro dospělého člověka jeden mikrogram. Plutonium může být zneužito také k vojenským účelům: k výrobě jaderných zbraní.

63 Stav ŽP v ČR je stabilizovaný a pozvolna se dále zlepšuje. ČR zvyšuje svůj příspěvek k zátěžím klimatického systému. Emise skleníkových plynů totiž zastavily svůj pokles a po roce 2005 dokonce mírně stoupají. Kvalita ovzduší se, pokud jde o překračování platných imisních limitů, meziročně zlepšila. Kvalita povrchových tekoucích vod se pozvolna zlepšuje, což se projevuje klesajícím zastoupením nejhorších tříd (4. a 5.) kvality vody.

64 Úroveň vybavenosti obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou je na vysoké úrovni a předčí mnohé evropské státy. Na vodovod je připojeno 91 % obyvatel ČR, na kanalizaci cca 80 %. Energetická náročnost ekonomiky ČR po roce 2005 zrychlila svůj pokles (o více jak 5 % ročně), což je významné pozitivní zjištění znamenající nižší potenciální zátěže ŽP (zejména emise do ovzduší) z výroby energie.

65 Počet osobních automobilů se zvýšil za posledních 15 let téměř dvojnásobně a dosahoval v roce 2007 celkem 4,28 mil. vozidel. Celá zpráva o ŽP za rok 2007 je dostupná např. na: http://www.cenia.cz/web/www/cenia-akt- tema.nsf/$pid/MZPMSFRRQR3V

66 www.skwat.cz www.airsoftpujcovna.cz


Stáhnout ppt "Ing. Ondřej Kuchař FŽP. Odpad – definice, vznik Odpadové hospodářství Druhy odpadů Nakládání s odpady Značky na obalech Recyklace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google