Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FIM- Finanční řízení stavební firmy 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FIM- Finanční řízení stavební firmy 2009"— Transkript prezentace:

1 FIM- Finanční řízení stavební firmy 2009
A.Tomek:Finanční řízení

2 Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2009
Přednáška Finanční výkazy – zvláštnosti některých položek rozvahy stavební firmy Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2009

3 Pohledávky - Receivables
Text kontraktu specifikuje způsob fakturace(billing), často měsíčně s odečtením zádržného.Role předplatby (advance, downpayment), . Účetní provedení – debit(receivables + retention), credit( contract revenues), při závěrce měsíce pak dodavatel upraví tržby z kontraktů (nedokonč.kontrakty) podle over billings and under billings – viz dále A.Tomek:Finanční řízení

4 A.Tomek:Finanční řízení
Zásoby - Inventories Položka zásob je obdobná jako u jiných odvětví, rozdíl je v tom zda materiálové náklady jdou : rovnou do spotřeby (navrub kontraktu a jsou vyjádřeny jako součást over billing nebo under billing) nebo jsou klasifikovány jako zásoby (inventories) Jakmile jsou takto zásoby přiřazeny ke kontraktu záleží na významu dané položky zda je budu samostatně sledovat (kontrola, vytýkání) v ocenění FIFO or average cost. V případě procentní metody ( podle cost-to-cost) je třeba provést úpravu položek zásob podle toho zda již daná položka přispěla k realizovaným pracím A.Tomek:Finanční řízení

5 Cost in Excess and Billings in Excess
„...probably the most confusing and misunderstood accounts shown on the balance sheets of contractors...“ Často se označují jako deferred revenues , deferred costs(odložené..) nebo také unbalanced items - jejich smysl lze ukázat na následujícím příkladu : A.Tomek:Finanční řízení

6 A.Tomek:Finanční řízení

7 A.Tomek:Finanční řízení

8 Výpočet procenta dokončenosti
1)Standardní metoda je stanovení procenta jako poměr celkových nákladů vykázaných k danému datu ku celkovým kalkulovaným nákladům na danou produkci (cost-to-cost method. Vypočtené procento(cost incurred to date divided by total estimated costs) se vynásobí celkovou cenou kontraktu (total contract sum) a tím získáme celkové tržby k danému datu. Od nich odečteme celkové zaúčtované náklady a získáme zisk projektu k danému datu A.Tomek:Finanční řízení

9 A.Tomek:Finanční řízení
PŘÍKLAD: VÝPOČET PROCENTA DOKONČENOSTI, TRŽEB A ZISKU A.Tomek:Finanční řízení

10 ÚPRAVA NÁKLADŮ ZAHRNOVANÝCH DO VÝPOČTU
Určité náklady jsou vylučovány z výpočtu z důvodů správného stanovení % dokončenosti, neboť ne všechny náklady se podílejí na dokončené produkci. Přikladem jsou náklady na nakoupený materiál zaúčtovaný na projekt, ačkoli např.práce ještě nezačaly – neboli nelze jej ihned dávat plně do spotřeby. A.Tomek:Finanční řízení

11 A.Tomek:Finanční řízení
PŘÍKLAD : POKRAČOVÁNÍ A.Tomek:Finanční řízení

12 A.Tomek:Finanční řízení
FRONT-END-LOADING AND COST AND ESTIMATED EARNINGS IN EXCESS OF BILLINGS Front-end-loading – dodavatel přesune větší část sv´ého zisku do položek dokončovaných a fakturovaných na počátku projektu(příprava staveniště,zakládání, hrubá stavba). To umožňuje účinně financovat počátky projektu – nákup materiálů, mobilizace kapacit na staveniště apod. Dojde prakticky k přefakturaci vzhledem k postupu při procentním stanovení tržeb. V případě, že přes možnosti front-end-loading a skrytou přefakturaci, dodavatel je v situaci opačné ( podfakturace) na kontraktech s pevnou cenou pak: jednicové náklady jsou větší než uvažované v nabídkové ceně nebo vznikly neočekávané náklady.Příčiny- nesprávně stanovená původní množství,špatná úroveň fakturace,podceněné ceny nakupovaných materiálů A.Tomek:Finanční řízení

13 A.Tomek:Finanční řízení
BILLINGS IN EXCESS OF COSTS AND ESTIMATED EARNINGS ON UNCOMPLETED PROJECTS Zkráceně – Billings in excess – krátkodobý závazek v rozvaze. Jsou výsledkem větší fakturace než výnosů stanovených v souladu s procentní metodou. Předplatba neboli záloha (downpayment, advance payment) – je většinou klasifikována v rozvaze jako přijatá záloha a nikoliv jako Billings in excess V každém projektu mohou být jak aktivní tak pasivní položky ( přefakturace i nedofakturace) – v úvodní fázi např. overbilling z titulu front-end-loading a naopak deferred costs z titulu velkého předzásobení zavezeným materiálem. Stejně tak může dojít ke vzájemné kompenzaci (offsets) – ale jen v rámci téhož projektu. Viz zásada nekompenzace nákladů a výnosů v účetnictví – viz výsledovka A.Tomek:Finanční řízení

14 PŘÍKLAD:BILLINGS IN EXCESS
A.Tomek:Finanční řízení

15 Zvláštnosti položek Stroje a zařízení
Alokace nákladů na stroje a zařízení(plant and equipment) na projekty na bázi standardních sazeb(strojohodina) – problém absorpce těchto nákladů spojený s problémem nákladů a využití (vyšší a nižší) – over and under –absorption. Tyto rozdíly je možno dopočítat koncem roku na projekty pomocí přepočtu sazeb za stroje a zařízení ( současně se dá vyjádřit ve výsledné kalkulaci...) Některé firmy mohou tyto náklady vyjádřit v celkové obslužné a správní režii ( u nás častěji ve výsledcích dopravně-mechanizačního závodu pokud existuje) Odpisy – speciální stroje a zařízení využívaná občas (možnost přerušení odpisování – konzervace). Není akceptovatelné to provádět u běžných zařízení kvůli nedostatku práce.Kvůli klimatickým podmínkám se např. v USA odepisuje celková roční částka jen v měsících používání – léto,dálniční finišery.To opět neplatí pro případ nedostatku práce. A.Tomek:Finanční řízení

16 Závazky vůči poddodavatelům stavebních prací Subcontractor Payables
Často tvoří samostatnou položku rozvahu vzhledem k jejich významu ( až 80% nákladů) Reciprocita smluvních vztahů klient-generální dodavatel-poddodavatel ....obdobná aplikace zádržného, garancí,.. A.Tomek:Finanční řízení

17 A.Tomek:Finanční řízení
Rezervy na možné budoucí ztráty kontraktů – Provisions for Anticipated Losses on Contracts Vychází se ze současných odhadů do konce projektu podle procentní metody – pak je nutno vytvořit rezervu v tom daném období, kdy tato skutečnost byla zjištěna. Dodatečná rezerva tohoto typu vzniká vždy jako překročení nákladů – nikoliv krácení tržeb Rezerva by měla mít formu závazku např. jako: „estimated liability to complete contracts) A.Tomek:Finanční řízení

18 Vliv odložené daně ( Deferred Income Taxes)
Smysl: Pro stavební firmu není možné neplatit daně, optimální je odložit na nejpozdější možnou dobu Výpočet odložené daně se soustřeďuje spíše na rozvahu(rozvažné účty) než na výsledovku ( výsl.účty) Odložená daňová aktiva a závazky se stanoví na základě dočasných rozdílů (temporary differences) mezi hodnotami z fin. výkazů a daňovém základu aktiv a pasiv, které vyůstí do budoucích zdanitelných a odpočitatelných položek (taxable and deductible amounts) Příklady dočasných rozdílů ve stavební firmě A.Tomek:Finanční řízení

19 Příklady dočasných rozdílů ve stavební firmě:
Zisk z kontraktu stanovený procentní metodou pro finanční výkazy a pro daňové účely metodou dokončeného kontraktu (completed –contract basis) Rozdílné metody odpisování pro fin.výkazy a daňový základ Rozdílné metody účtování o construction joint ventures pro výkazy a daně Rozdílná alokace nepřímých nákladů pro výkazy a daně Nedosažení požadované minimální úrovně dokončenosti pro vykázání zisku jestliže byla procentní metoda užita jak pro výkazy tak pro daně Vykázání celé kalkulované ztráty ve fin.výkazech , což může být nepřijatelné pro daňové výkazy A.Tomek:Finanční řízení

20 A.Tomek:Finanční řízení
Příklad: odložená daň A.Tomek:Finanční řízení

21 A.Tomek:Finanční řízení

22 A.Tomek:Finanční řízení

23 A.Tomek:Finanční řízení

24 Garance, „samopojišťování“,
Garance : typicky zde perfomance guarantees, debt guarantees – povinnost přiznat hrozící plnění jako závazek v rozvaze(max.potenciální budoucí plnění) Self-Insurance (retain risks) : netradiční metody snižování nákladů např . rezervy na claimy, budoucí náhrady a plnění vůči pojišťovnám, aplikace v oblasti strojů a aut A.Tomek:Finanční řízení

25 Položky aktiv a pasiv přímo vázaných na kontrakt
A.Tomek:Finanční řízení


Stáhnout ppt "FIM- Finanční řízení stavební firmy 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google