Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MMA 2 Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MMA 2 Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416."— Transkript prezentace:

1 MMA 2 Ing. Dana Měšťanová, CSc. B 416

2 Pro představu: Propočet na prodejnu LIDL(ceny bez DPH)
Projektové a průzkumné práce  235 309 Kč Provozní soubory  155 504 Kč Stavební objekty,stroje,zařízení a inventář investiční povahy 45 056 484 Kč Umělecká díla Kč Náklady na umístění stavby  252 825 Kč Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách údaj není k dispozici Rezerva  505 650 Kč Jiné investice  935 450 Kč Náklady hrazené z provozních prostředků  361 114 Kč CNS Kč

3 Pro představu: Finanční ohodnocení výsledné varianty pro rozhodování se zahrnutím metodiky LCC (Life Cycle Cost) , studie proveditelnosti - Centrála Nestlé Praha Modřany Obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Předpoklad životnosti objektu 55 let (pro rozhodování byly vypracovány i varianty s delšími časovými horizonty v návaznosti na životnost a kvalitu komponentů) Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let mil. Kč Provozní náklady celkem mil.Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) mil. Kč Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let mil. Kč Mezisoučet nákladů na vlastní investice a reinvestice mil.Kč Náklady na likvidaci mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil.Kč

4 tendr vyhrála švýcarská architektonická kancelář
Pro představu + vysvětlení pojmu TENDR: Turn- und Sportverein München u dálnice od Norimberka do Mnichova tendr vyhrála švýcarská architektonická kancelář Herzog&de Meuron rozpočet byl 340 mil.eur (cca mil. Kč) membránová střecha 68 000 m² je největší membránovou střechou na světě výška 55 metrů 25 000 světel stadion otevřen v květnu 2005 výstavba trvala necelé 3 roky dostupnost v rámci Mnichova metrem, interval 2 minuty, hodinová kapacita metra 21 000 cestujících

5 Aktualita k ceně pozemku
Ceny pozemků , jež byly v Praze na prodej v roce 2007 Stavebních parcel je v centru málo. Realitní magnát Sebastian Pawlowski je švýcarský podnikatel. Vlastní v Praze řadu objektů, další řadu má v pronájmu. Celkem investoval přes 6 mld. Kč. Nyní je byl prodán pozemek ve Spálené ulici (vlastník pražský magistrát) – za obchodním domem TESCO. Plocha pozemku: něco přes 6 000 m², cena : mil. Kč Cena za metr: 70 000,- Kč/m². V roce 2006 se pražská radnice nastěhovala do Škodova paláce v Jungmanově ulici. Tento vlastní pan Pawlowski. Smlouva je podepsána na 20 let a roční nájemné činí 230 mil.Kč. Jiný prodej: Pozemek na rohu ulic Národní x Mikulandská  000,- Kč/m² Pozemek mezi ulicemi U Obecního dvora a Haštalským náměstím 117 000,-Kč/m²

6 Základní pojmy výstavby a stavebnictví
Výstavba Investice do budov a staveb Stavebnictví Nemovitost; Stavební dílo; Stavební objekt Stavba; Soubor staveb; Staveniště Hospodárnost; Efektivnost Management; Projektový management Projekt; Výstavbový projekt Marketing

7 Stavebnictví v ČR – pouze informativní údaje např
Stavebnictví v ČR – pouze informativní údaje např. z roku 2008 – zjistěte si výsledky za roky 2010 a 2011 Výstavba nová 387 mld CZK Z toho : bytová 76 mld CZK nebytové (obchod,kanceláře,průmysl..) 144 mld CZK inženýrské stavby (silnice,železnice,sítě) 167 mld CZK Opravy a rekonstrukce 134 mld CZK Ostatní (včetně zahraničí) 16 mld CZK Celkem 536 mld CZK Stavebnictví se podílí na HDP ČR: 14,5 %. Počet zaměstnaných ve stavebnictví: 465 tisíc osob (9,3 % všech zaměstnaných osob)

8 Největší stavební firmy ČR informativní údaje za rok 2008, zjistěte si výsledky za roky 2010 a 2011
Skanska CS (37 mld CZK) Metrostav (30 mld CZK) Eurovia (23 mld CZK) Strabag (18 mld CZK) OHL ŽS (12 mld CZK) Hochtief CZ (9 mld CZK) Rok 2009: Skanska 31,2mld CZK (-17%) Provozní zisk 1,545 mld CZK ( +10%) V rámci samostudia si zjistěte za následná období

9 S ohledem na průběh cvičení po prezentaci úvodní části výklad:
Propočet NUS Honorářový řád – cena projektových prací viz. samostatný soubor a časové plánování

10 Právní rámec výstavby a stavebnictví
Přehled právních norem Stavební zákon – územní plánování a stavební řád –– ochrana veřejných zájmů a práv a související vyhlášky Správní řád Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) – č. 139/2006 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb. o Živnostenském podnikání Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a další

11 (tzv. „stavební zákon“)
Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. – opakování (tzv. „stavební zákon“) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od „nový stavební zákon“ přesouvá značný podíl veřejnoprávního projednání do fáze územního řízení a tím zjednodušuje vlastní stavební řízení

12 Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb
Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. Účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi přímí účastníci: investor stavebník provozovatel uživatel zhotovitel dodavatel projektant developer nepřímí účastníci: stavební úřady dotčené orgány státní správy autorizovaný inspektor banky pojišťovny justice

13 Územní plánování (část III) x Stavební řád (část IV) Územní plánování
cíl: vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území řešit účelné využití a prostorové uspořádání území (stavební uzávěry) koordinace veřejných a soukromých záměrů, veřejné projednávání! úkoly – zjišťovat a posuzovat stav území, prověřovat potřebu změn, vyhodnocovat politiku území (např. v Praze tuto činnost vykonává organizace řízená Magistrátem hl.m.Prahy - Ústav rozvoje města - ÚRM) Územně plánovací informace (§21) je to předběžná informace ve smyslu správního řádu poskytuje jí krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad na základě žádosti platí 1 rok slouží jako pomůcka žadatelům ke zjištění možností změn v území, k získání informací o podmínkách v území

14 Rozhodování v území Umisťovat stavby, měnit využití území,… lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Pozn.: Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem Územní rozhodnutí (platnost 2 roky) : a/ o umístění stavby –vymezuje pozemek, umisťuje stavbu, stanovuje její druh, účel, podmínky,… rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují : m.j. reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry do výšky 8m, propustky, cirkusové stany do 200 osob, opěrné zdi do 1m výšky b/ o změně využití území – stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, vyžaduje se u ploch přes 300 m2 (např. rušení parků) c/ o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území – stanoví podmínky pro změnu stavby a její nové využití, vyžaduje se u nástaveb, přístaveb, podstatných změn ve způsobu užívání d/ o dělení nebo scelování pozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků, lze jen na základě žádosti podané všemi vlastníky pozemků e/ o ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí či negativními účinky (např. 22kV)

15 Stavební řízení § 109 účastníkem stavebního řízení je: - stavebník
- vlastník stavby (na níž má být provedena změna …) - vlastník pozemku (na které se má stavba provádět, není-li stavebníkem) - vlastník sousedního pozemku - bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo - společenství vlastníků (např. panelové domy), účastníkem NENÍ nájemce Žádost o stavební povolení obsahuje základní údaje (stavebník, název stavby, místo, pozemek, projektant apod.) k žádosti se přiloží: - doklad o vlastnickém právu - 2 x projektová dokumentace (výjimečně 3x) - závazná stanoviska - plán kontrolních prohlídek stavby - stavební úřad přezkoumá: úplnost dokumentace, zda je zpracována oprávněnou osobou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, zda podklady vyhovují stanoviskům uplatněných dotčenými orgány apod. - stavební úřad buď svolá (min. 10 dnů předem) ústní jednání spojené s ohledáním na místě, taktéž může od ústního jednání upustit

16 Stavební povolení § 115 stavební úřad stanoví podmínky a to i pro užívání a rozhodne o námitkách účastníků řízení dále stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem kontrolních prohlídek stavby dále stanoví zda stavbu bude možno užívat JEN na základě kolaudačního souhlasu po nabytí právní moci zašle stavební úřad jedno ověřené paré dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby - tato nahradí stavební povolení

17 Užívání staveb § 119 b/ kolaudačního souhlasu
Stavba jež vyžadovala stavební povolení, ohlášení, či jí předcházela veřejnoprávní smlouva, nebo na ní byl vydán certifikát AI a je dokončena, případně pokud je dokončena její samostatná a provozuschopná část – se může užívat. Stavbu lze užívat na základě: a/ oznámení b/ kolaudačního souhlasu Dále musí být stavebníkem provedeny (vyhodnoceny) předepsané zkoušky. Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby musí být 30 dnů předem. Užívání může být započato do 30 dnů od oznámení pokud ho stavební úřad nezakáže. Stavební úřad toto může učinit, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zjistí, že stavba je v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, že ohrožuje bezpečnost, životní prostředí a jiné. Účastníkem řízení o užívání stavby je pouze stavebník.

18 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 132/1998 Sb. a je užitečná díky přílohám. Ty obsahují závazné formuláře o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě, vč. žádosti o územně plánovací informaci a o informaci o podmínkách změn využití území. Zejména obsahuje: žádosti o územně plánovací informaci; žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

19 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu. Obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které jsou ve věcech stavebního řádu podávány na stavebních úřadech relativně nejčastěji. Konkrétně v nich lze nalézt formuláře: ohlášení stavby; žádosti o stavební povolení, oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, oznámení o užívání stavby; žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; oznámení změny v účelu užívání stavby; ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.

20 Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vydána MMR k provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Neupravuje dokumentaci pro územní rozhodování, která je řešena současně s podrobnější úpravou územního řízení ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. Nevztahuje se na stavby dopravní infrastruktury, mimo jiné na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obsah a rozsah jednotlivých typů dokumentace v přílohách vyhlášky: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

21 Správní řád č. 500/2004 Sb. + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od 1. 1. 2006
vztahuje se na řízení upravující práva a povinnosti občanů a organizací rozhodujících v oblasti státní správy stanovená základní pravidla: správní orgány postupují v souladu se zákony a jinými právními předpisy - správní orgány musí postupovat tak, aby občan měl vždy možnost hájit svá práva a zájmy - občanům a organizacím musí správní orgány poskytnout pomoc a poučení (realita?) - správní orgány jsou povinny vyřídit každou věc včas a bez průtahů - správní orgány dbají, aby řízení probíhalo bez zbytečného zatěžování občanů a organizací - všichni účastníci mají v řízení rovná procesní práva a povinnosti

22 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
nahradil v plném rozsahu zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Dělení VZ dle předmětu plnění, druhy VZ (§8 – 11) A: dodávky x B : služby x C: stavební práce A: dodávky pořízení zboží (koupě, nájem, leasing) - pořízení zboží a umístění (montáž, uvedení do provozu) B: služby negativní vymezení (co není dodávkou ani stav.pracemi) - služba + dodávka (je-li pořizovací hodnota služeb vyšší) - služba + stavební práce (nejsou-li základním účelem a jejich provedení je nezbytné ke splnění služby)

23 Zákon rozlišuje 3 kategorie zadavatelů:
VEŘEJNÉ DOTOVANÉ SEKTOROVÉ PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ : SDRUŽENÉ CENTRÁLNÍ

24 Zákon vymezuje terminologii
dodavatel … fyzická či právnická osoba, která může poskytnout plnění veřejné zakázky zájemce … dodavatel, který byl vyzván a nebo podal žádost o účast v užším řízení uchazeč … zájemce, který podal v zadávacím řízení nabídku zadávací podmínky .. zahrnují požadavky zadavatele , závazný postup zadávací lhůta … lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

25 Kvalifikace Je to způsobilost dodavatele pro plnění VZ
Velmi často je důvodem vyloučení uchazeče právě kvalifikace Formulování požadavku na kvalifikaci bývá nesrozumitelné (doporučuje se uplatnit dotaz na zadavatele) Kvalifikace: a/ základní kvalifikační předpoklady b/ profesní kvalifikační předpoklady c/ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady d/ technické kvalifikační předpoklady Stanovení v oznámení (rozsah, doklady, způsob prokázání,…) Veřzad – je povinen prokázání splnění kvalifikace požadovat v : OŘ,DNS,UŘ,JŘSU,SD,ZPŘ + jsou jisté výjimky Sektorzad – je oprávněn z hlediska kvalifikace požadovat COKOLIV - je povinen požadovat kvalifikaci v UŘ a JŘSU - je oprávněn požadovat v OŘ a JŘBU - nesmí požadovat v některých případech JŘBU

26 Druhy zadávacích řízení:
standardní: otevřené - bez podmínek - zahájeno uveřejněním oznámení k podávání nabídek užší řízení - bez podmínek - je též zahájeno uveřejněním oznámení k podání žádosti a prokázání kvalifikace. - ze zájemců vybere zadavatel předem stanovený počet a ten vyzve k podání nabídky. výjímečně: jednací řízení s uveřejněním - řada podmínek obdoba užšího jednací řízení bez uveřejnění - řada podmínek

27 nové druhy: soutěžní dialog zakázky se složitým předmětem plnění, kde nelze přesně vyspecifikovat technické podmínky - obdoba užšího řízení s výzvou k účasti - v dialogu, hledá se jedno nebo více řešení, po nalezení jsou účastníci vyzváni k podání nabídky na vybrané řešení zjednodušené podlimitní řízení: pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH - namísto uveřejnění vyzývá zadavatel nejméně 5 dodavatelů vč. zviditelnění oznámení vhodným způsobem (internet, úřední deska,…)

28 Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek
Kontrola – např. zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou Hodnocení nabídek – již není předepsána jednotná metoda hodnocení, v zadávací dokumentaci musí být hodnotící kriteria uvedena Je-li více kriterií musí být uvedena jejich váha (součet vah 100) Hodnotící komise – ustanovuje VEŘZAD v OŘ, UŘ, SD, ZPŘ (Zjedn. podl.říz.) a v JŘSU (Jedn. říz.s uveř.) Posuzování – aby se nejednalo o nepřijatelnou nabídku, aby nebyly nejasnosti v nabídce, aby nebyla mimořádně nízká cena

29 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) – č
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) – č. 139/2006 Sb. Příprava zákona navázala na usnesení vlády ČR č. 7 ze dne 7. ledna 2004, kterým byla schválena "politika partnerství veřejného a soukromého sektoru České republiky". Zákon upravuje koncesní řízení a koncesní smlouvu jako základní smluvní nástroj pro realizaci soukromého a veřejného sektoru. PPP

30 Zákon č. 455/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ
Na základě živnostenského oprávnění je možno v ČR podnikat. Živnostenské listy na každý charakter činnosti (projekční činnost, nákup a prodej zboží, dodávka stavebních prací,….) se vydává jak pro firmy, tak i fyzické osoby – tzv. osoby samostatně výdělečně činné (např. zedník) Živnostenský zákon byl postupně dotčen novelami, které zjednodušují administrativní a věcný postup při získávání oprávnění podnikat.

31 Energetické štítky budov povinnost od 1. 1. 2009
Od 1. ledna roku 2009 podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov budou muset být při stavbách a  rekonstrukcích budov s podlahovou plochou větší než 1000 m2 povinnou součástí stavební dokumentace také tzv. energetické štítky budov. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb. Dle zákona bude muset existovat energetický štítek u každé nové stavby přesahující zmiňovanou výměru, ale bude jej muset mít i každá (tedy i starší) nemovitost nabízená přes realitní kancelář.  Zpracování: specialista v oblasti tepelných izolací, energetický auditor. V současné době zpracovává tyto dokumenty za úplatu řada firem. Programy SW např. Louisa a Alois (energetické audity pro žádosti o podporu fyzických osob ze Státního fondu životního prostředí pro rok 2004).

32 EIA , SEA EIA … Environmental Impact Assessment SEA … Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni informace : MŽP ČR Český ekologický ústav Evropská komise

33 EIA Environmental Impact Assessment
Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit) EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor. Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!! Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor. Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost

34 „Počítačové“ zpracování projektů
Poměrně široká škála programů, které jsou na různé úrovni, ale také v rozdílných cenových relacích Autocad (Autodesk)‏ Archicad (Graphisoft)‏ Allplan (Nemetschek)‏ Spirit (STI International)‏ Intellicad (4M)‏ Arcon(Eleco) Famada (Softconzult)‏ Architech (K3 Ultra)‏ Archline (Archsoft) Stavex

35 „Počítačové“ zpracování projektů vč. finančního ocenění
V současné době standard, který předurčuje pro rozpočtáře podklady pro ocenění stavební produkce v jednotlivých fázích projektu: Dokumentace pro územní řízení DÚR Dokumentace pro stavební povolení DSP Dokumentace pro provedení stavby DPS

36 PROJEKTOVÁNÍ STAVEB RUČNĚ – v současné době už minimum projektantů
S využitím SW podpory – 2D, 3D, 4D, 5D

37 „Počítačové“ zpracování projektů
2D – digitální kreslící prkno :-)‏ 3D BIM – 4D, 5D

38 „Počítačové“ zpracování projektů

39 Autocad 2 D – přesné rýsování v počítači Autocad LT 3 D – projektování v prostoru BIM – informační model budovy Autocad, Autocad Revit Structure, MEP.....

40 Archicad Archicad 13 – BIM aplikace

41 Allplan BIM je zkratkou pro "Building Information Modeling".
Tímto termínem se označuje hladký průběh optimalizovaného procesu návrhu, implementace a správy budov a nemovitostí. Všichni spolupracující partneři tak mohou těžit z aktuálních a snadno dostupných informací o nejnovějším provedení zpracovávaného návrhu. Cílem je zefektivnit náklady pomocí upřesnění procesu návrhu, realizace či správy objektu.

42 Allplan

43 Arcon - Famada

44 Architech Výkazy výměr mohou být vytvořeny kdykoliv během nebo až na konci návrhu modelu stavby ● Kalkulace výsledné ceny modelu je neustále aktualizována dle právě prováděných změn ● Při návrhu modelu stavby lze kdykoliv stavebním objektům přiřadit odpovídající materiálovou položku z hierarchické knihovny materiálů ● Všechny materiálové položky jsou přehledně uspořádány a jejich součástí je i aktuální cena /RTS systém/ ● Výkazy výměr mohou být vytvářeny buď po podlažích, položka po položce nebo volně pomocí databázových filtrů

45 Architech ● Výsledné ceny u materiálových položek mohou obsahovat různé sazby DPH (10% nebo 20%)‏ ● Každá materiálová položka může být doplněna až čtyřmi textovými poznámkami ● Každá materiálová položka materiálu může mít přiřazen atribut, který slouží jako filtr pro výpis ve výsledném výkazu výměr ● Celkovou plochu špalet u oken a další stavební speciality lze jednoduše vypočítat, použije-li se systém atributů ● Data výkazů výměr mohou být velmi snadno exportována pomocí ASCII souboru do externího tabulkového procesoru nebo i do externího software pro ocenění ● Výsledný vzhled výkazu výměr je volně definovatelný

46

47 AUTODESK AutoCAD Architecture 2009
AutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop) je produkt firmy Autodesk. Je zaměřený na vytváření kompletní dokumentace stavebních projektů. V AutoCAD Architecture se modeluje budova přímo ve 3D, následně z tohoto modelu se generují půdorysy, řezy, pohledy a perspektivy.

48 Autodesk Civil 3D 2009 Aplikace AutoCAD® Civil 3D® pro inženýrské stavby využívá informačního modelu budovy (BIM) a pomáhá projektovým týmům vyhodnotit možné scénáře  v počáteční fázi návrhu a rychle a profesionálně dokončit projekty v oblasti dopravy, územního rozvoje a životního prostředí.

49 CADKON CADKON je systémové CAD řešení, které na platformě AutoCADu nabízí profesní řešení pro oblasti: architektura a prováděcí projekt, TZB (zdravotechnika, vytápění a potrubí, vzduchotechnika a elektroinstalace), betonové konstrukce a ocelové konstrukce.

50 Microstation V8.5 MicroStationV8 je profesionální produkt pro vytváření 2D výkresů a 3D modelů. Slouží jako základ řešení společnosti Bentley pro architekturu, stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení, státní správu a samosprávu a inženýrské a telekomunikační sítě.

51 Microstation V8.5 MicroStationV8 je profesionální produkt pro vytváření 2D výkresů a 3D modelů. Slouží jako základ řešení společnosti Bentley pro architekturu, stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení, státní správu a samosprávu a inženýrské a telekomunikační sítě.

52 ArchiCAD 12 Vyspělý nástroj pro architekty a projektanty.
Přináší vyladěné prostředí 3D CAD/BIM Aplikace nabízející všechny výhody práce s virtuální budovou a přitom stabilitu a vysoký výpočetní výkon.

53 SketchUp7pro CZ SketchUp je spojením filozofie skicování tužkou s rychlostí a flexibilitou dnešních digitálních technologií. Je to silný nástroj pro vytváření, prohlížení a modifikaci 3D myšlenky – rychle a snadno.   Zatímco tradiční CAD systémy jsou nutné pro tvorbu detailních výkresů, SketchUp je nástroj pro návrh, skicování, design.

54 ANSYS je programový balík založený na metodě konečných prvků,
je určen pro řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních (fyzikálně i geometricky) úloh mnoha různých kategorií: strukturální, teplotní, teplotně-mechanické, elektromagnetické, akustické atd

55 SCIA Engineer SCIA Engineer je nová softwarová platforma pro statiky.
Modeluje, analyzuje, navrhuje a konstruuje veškeré typy konstrukcí. Od nejjednodušších po ty nejsložitější konstrukce z betonu, oceli, hliníku, plastu, dřeva či konstrukce smíšené, se zapracováním místních a mezinárodních norem a s vazbou mezi výpočtovým a konstrukčním modelem

56 RI ArcGIS 9.3 Integrovaná sada produktů pro tvorbu komplexního geografického informačního systému. Architektura ArcGIS umožňuje uživatelům nasadit GIS kdekoli je to potřeba: na desktopech, serverech, na webu nebo v terénu. Zaměřuje zejména na zpracování prostorových dat (geoprocesing), 3D vizualizaci, kartografii, interoperabilitu a infrastrukturu GIS.

57 RI ArcGIS 9.3 Integrovaná sada produktů pro tvorbu komplexního geografického informačního systému. Architektura ArcGIS umožňuje uživatelům nasadit GIS kdekoli je to potřeba: na desktopech, serverech, na webu nebo v terénu. Zaměřuje zejména na zpracování prostorových dat (geoprocesing), 3D vizualizaci, kartografii, interoperabilitu a infrastrukturu GIS.

58 Další SW produkty Stavební fyzika nástroje pro Tepelně Technické výpočty a Akustiku staveb. RTS Buildpower - softwarové řešení zaměřené na podporu přípravy stavebních zakázek. Kros PLUS - Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky.

59 Stavba a její životní cyklus
Druhy staveb Životní cyklus stavby Procesy v životním cyklu stavby Výstavbový projekt a jeho životní cyklus Výstavbový projekt Životní cyklus výstavbového projektu Milníky výstavbového projektu Systém organizace výstavbového projektu systém jediného dodavatele systém více dodavatelů kombinace předchozích možností Lze rozlišit: způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,….

60 Systém jediného dodavatele
Stavebník zadá dodávku projektové dokumentace stavby i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvou o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu, a to ve smluveném termínu, stanovené kvalitě a za smluvenou cenu. (Systém „design & build”). Systém více dodavatelů Stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů). Project management Stavebník zadá řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle projektu - tj. až po předání a převzetí provozuschopné stavby manažerskému týmu vedenému specialistou – tzv. projektovým manažerem.

61 Investoři soukromí - občané, podnikatelské subjekty, banky, investiční společnosti, pojišťovací společnosti, fondy,… Investoři veřejní – stát, státní orgány, města, obce, nevýdělečné instituce,… Uživatel / provozovatel osoba, která bude stavbu - dílo výstavby - užívat či provozovat uživatel může zastupovat i více osob Developer osoba, která v sobě zahrnuje více účastnických rolí zabezpečuje rozvoj území včetně prvotní myšlenky na výstavbový projekt organizuje a řídí výstavbový projekt zajišťuje financování projektu hotový produkt tj.stavbu prodává konečným investorům nebo ji pronajímá

62 Autorizovaný inspektor (AI)
Stavebník osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení - též její právní zástupce - stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí – pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti povinnosti stavebníka: dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení, opatřit předepsanou dokumentaci (osobou k tomu oprávněnou dle zákona) splnit povinnosti při provádění stavby pokud vyžadovala stavba stavební povolení či ohlášení, umístit před zahájením stavby štítek, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, - u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (prováděných stavebním podnikatelem) zajistit technický dozor a autorský dozor - u stavby svépomocí – zajistit stavební dozor, není-li sám k tomu způsobilý Autorizovaný inspektor (AI) zatím pouze pro pozemní stavby, 15 let praxe, jmenuje ministr MMR

63 Dodavatel stavby osoba, firma, která dodává stavbu pro stavebníka
mezi dodavatele patří: dodavatelé materiálu, výrobků, staveb atd. stavební podniky (kontraktoři - zhotovitelé) se svými poddodavateli / podzhotoviteli i dodavatelé strojně technologických zařízení stavby Projektant odpovídá za: správnost, celistvost a úplnost zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí za správnost, úplnost, za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby, za technickou a ekonomickou úroveň vč. vlivů na životní prostředí zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor. To však nezbavuje projektanta zodpovědnosti za dokumentaci jako celek.

64 Stavební dozor– odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (ŽL) jako předmětu své činnosti, při realizaci stavby musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, je-li předepsán výkon osobami s oprávněním – je tyto povinen zajistit. Stavbu je povinen provádět podle příslušného rozhodnutí úřadu, podle ověřené projektové dokumentace, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, normy, předpisy, BOZ. Stavbyvedoucí – je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem. Stavební dozor– odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí povinnosti: zodpovědnost (i stavebník) za soulad se schválenou dokumentací, za respektování obecných požadavků na výstavbu, norem, vedení stavebního deníku, spolupráce při odstranění závad vč. informování stavebního úřadu. Autorský dozor – vykonává projektant Rozlišovat stavební dozor, autorský dozor, TDI

65 Technický dozor stavebníka (investora)
Vykonává dozorčí a kontrolní činnost po stránce technické, po stránce jakosti Základní povinnosti dozoru: činnost vykonává pro: stavbu budovanou (novou) rekonstruovanou modernizovanou upravovanou ale i odstraňovanou. z hlediska času: - ve fázi přípravy - zejména však realizace (mimo jiné při zkouškách) - při uvádění do provozu Stavebník zajišťuje dozor: - vlastními pracovníky - nebo smluvními osobami, jež mají k činnosti oprávnění Cíl: realizovat stavbu v potřebné jakosti a ekonomičnosti akceptovat požadavky a předpisy vztahující se k výstavbě a k podmínkám stanoveným ve správních řízeních zabezpečení bezpečnosti, hygieny, , ochrany zdraví osob, ochrany životního prostředí, soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace

66 Dozor prověřuje: - dodržování podmínek stanovených v územním rozhodnutí a stavebním povolením - soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace - kontroluje umístění, prostorové polohy - soulad s legislativou, s technickými pravidly a požadavky - soulad s technickými požadavky na výrobky - dodržování BOZ Dozor se účastní: - předání a převzetí staveniště účastníkům výstavby - předávání a převzetí předmětu plnění - prověřuje části dodávek před zakrýváním prací - účastní se zkoušek před a v průběhu uvádění do provozu Dozor : sleduje a vyjadřuje se (i zaujímá stanoviska) k zápisům a záznamům ve stavebním deníku Eliminace chyb na stavbách:- z důvodu nepoctivosti dodavatele - z důvodu technické neodbornosti - chybného čtení výkresů, nepochopení záměru

67 Časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby) - opakování
pořízení pozemku + kupní smlouva Investor projektant zhotovitel _____________________________________________ formulování zadání, výběr projektanta zajištění studie stavby uzavření smlouvy odhad ceny stavby o dílo (SoD) s projektantem (např. pomocí ukazatelů) na studii též i smluvní vztah na případnou inženýrskou činnost _____________________________________________________________ zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo (SoD) stavby pro územní řízení s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění rozhodnutí o umístění stavby (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou org. např. mandátní sml., SoD) _______________________________________________________

68 zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo
pro stavební řízení investora s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění stavebního povolení (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou organizaci, taktéž lze využít služby autorizovaného inspektora) např. mandátní smlouva nebo smlouva o dílo ____________________________________________________________________ zajištění zadávací uzavření smlouvy o dílo dokumentace (dokumentace investora s projektantem pro výběr zhotovitele) lze využít služby inženýrské organizace - např. na smlouvu o dílo či mandátní smlouvu __________________________________________________________________

69 poptávka na zhotovení zpracování podkladů stavby
podání nabídky součástí nabídky může být i návrh smlouvy o dílo ze strany potencionálního dodavatele např.: v případě veřejné soutěže: výzva zhotovitelům na účast v soutěži zpracování návrhu smlouvy o dílo na dodávku stavebního díla též lze řešit spoluprací s inženýrskou organizací ________________________________________________________

70 _____________________________________________________
výběr zhotovitele či vyhodnocení soutěže lze využít spolupráce projektanta (podklady) při zadání stavby zhotoviteli …. na smlouvu o dílo též lze řešit spoluprací s inženýrskou organizací ______________________________________________________

71 _____________________________________________________________
uzavření smlouvy o dílo se a zhotovitelem stavby uzavření smlouvy o dílo mezi investorem a stavebníkem na realizaci díla též podle dodavatelského systému je možno stavbu realizovat za spolupráce více dodavatelů, vč. dodavatelů technologie i za účasti inženýrské organizace uzavření smluv o dílo mezi vyšším dodavatelem stavby a jeho podzhotoviteli (subdodavateli),… ____________________________________________________________

72 _______________________________________ podle obsahu smlouva o dílo na
smluvního vztahu se vyhotovení dokumentace zhotovitelem pro provedení stavby zajištění vyhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby ________________________________________________________ zajištění výkonu výkon autorského technického dozoru dozoru dle smlouvy (vlastními kapacitami o dílo nebo smluvně na základě realizace stavby smlouvy o dílo či mandátní smlouvy stavební management manažer realizace

73 ____________________________________________________
dílčí smlouvy v průběhu realizace (např. na dodávku vody,…) převzetí stavby příprava dokladů pro uvedení stavby do užívání– revize, elektroinstalace, zkoušky těsnosti,…. vyhotovení geometrického plánu u nové stavby a zanesení do evidence katastru nemovitostí konečná faktura převzetí stavby předání stavby ____________________________________________________

74 „oznámení o užívání stavby“ nebo „kolaudační souhlas“
do kolaudační řízení + kolaudační rozhodnutí dle zák.č.50/1976Sb.,o územním plánování a stavebním řádu od dle zák.č. 183/2006Sb. „oznámení o užívání stavby“ nebo „kolaudační souhlas“ _______________________________________________ Rozdílnost přístupu v celém procesu : již ve fázi předinvestiční, zda je stavba tzv. na klíč a pod.

75 Aspekty rozhodovacího procesu při přípravě investice
Rozhodovací proces cíle rozhodování, volba alternativ možné volby, možnosti, důsledky časové parametry prostorové parametry, prostředí výchozí informace a jejich soustředění rozhodovací modely, kritéria rozhodování, konečné (výsledné) rozhodnutí nebezpečí – politické, sociální,.. Zadání Průzkumy Projektování Realizace Užívání (facility management … komplexní plánování, organizace a řízení správy a provozu nemovitostí vč. oprav a údržby) Likvidace stavby

76 Nebezpečí při přípravě investice
technologická – průmyslová, dopravní, energetická ekonomická – změny hodnot ve společnosti, znárodnění, privatizace, nadvýroba politická – demokratický vývoj, totalitní režim, násilné změny polit. systému sociální – nezaměstnanost, podvody, vandalství právní – zákony, normy, soudy klimatické – změny klimatu geologické – svahové sesuvy, seismicita ekologická – meteority, kyselý déšť Např.: - ekologický audit – vyplývá ze Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Zákona o životním prostředí (provádí osoba s odbornou způsobilostí) - dále i např. audit energetický ergonomická – tělesně postižení lidé jako zdroj poškození fyziologická – epidemie, výměšky živých organismů psychologická – panika, povědomý strach finanční - nezajištění financování, je součástí managementu projektu - zahrnuje získávání zdrojů – vnitřních a vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) - řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům výstavby, nákladové plánování, finanční řízení vyšší dodávky

77 Kriteria hodnocení při plánování investice:
Podmínky: Technické x územní x klimatické x časové x hledisko kvality x faktor vyčleněných finančních prostředků x lidský faktor ve složitém stavebním procesu Rámcový pohled: A: náklady - pořizovací - předinvestiční a investiční příprava - výběrové řízení - vlastní realizační náklady - provozní (údržba) - obnova B: čas C: životní prostředí D: širší vazby např. u dopravních staveb – sjezdy - křížení

78 Plánování projektu, finanční řízení
Stanovení rozsahu prací … Statement of Work – SOF Struktura rozsahu projektu … Work Breakdown Structure – WBS Organizační struktura … Organizational Breakdown Structure – OBS Zpracování časových plánů výstavby, plánů zdrojů,… pro řízení .. Baseline, Target Schedule Zpracování plánu finančních prostředků - zahrnuje získávání zdrojů – vnitřních a vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) Sestavení matice zodpovědnosti .. Responsibility Assigment Matrix – RAM Definování specifik pro řízení Identifikace rizik Plánování kontroly

79 Inženýring Inženýring ….. zajišťuje koncepční i operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů a nákladů. Firma zaměřená na inženýring zákazníkům nabízí tyto činnosti: Příprava zakázek včetně analýzy staveniště Návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby Vypracování dokumentace k územnímu řízení Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace Vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek Podklady pro uzavírání smluv Autorský dozor projektanta Technický dozor investora Spolupráce po dokončení stavby při vydávání kolaudačního souhlasu či oznámení o užívání stavby Dohled nad odstraňováním závad z předávacího řízení. Dále samostatně pouze dozorování staveb

80 Inženýring Inženýring - investorský
Pojem není nikterak právně ani autoritativně definován. Obvykle se pod pojmem zahrnuje: - kompletace pro přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou - a dále řízení výstavby na staveništi, v souladu s dokumentací projektu Dokumentaci nositel inženýringu buď sám zpracuje nebo nakoupí, popř. převezme od odběratele. Do inženýringu se také někdy zahrnuje: - obstarání věci v rozsahu plnění funkce investora - popř. také poradenství Inženýring investorský - dodavatelský (stavební firma … subdodávky)

81 Investorský inženýring
Je inženýring vykonávaný investorem, popřípadě „obstaravatelem“. Celý rozsah engineeringu je zabezpečován investorem jako engineering investorský. Při způsobu výstavby „na klíč“ převažuje engineering dodavatelský. Při investorském způsobu výstavby není přítomna funkce vyššího dodavatele stavby. Činnosti: formulace zadání ze strany investora: umístění stavby, pozemek, rozhodnutí o typu a rozsahu stavby, posouzení efektivnosti, návratnosti, zajištění financování zajištění dokumentace projektu podle potřebných stupňů a souvisejících výkonů v rozsahu působnosti příslušného hlavního účastníka výstavby či některých z hlavních účastníků výstavby zabezpečení územního řízení či územního souhlasu zajištění stavebního povolení či ohlášení kolaudačního souhlasu a dále (nutno zohlednit i životní cyklus stavby)

82 Dodavatelský inženýring
Je vykonáván vyšším dodavatelem stavby Pro srovnatelné stavby představuje : - největší rozsah engineeringu funkce vyššího dodavatele „na klíč“ - nejmenší pak funkce vyššího dodavatele kompletované dodávky na úrovni poddodávky pro jiného VDOD Dodávky : - finální tzv. vyšší, dodávka jednoho nebo několika objektů - dodávka generální - investičního celku - kompletovaná (souboru výrobků), kusová (jednotlivé výrobky), dodávky materiálu, surovin, montáže, montážních prací - dodávka stavby, stavebního objektu, stavebních prací, stavební části stavby, rekonstrukce,… - dodávka technologie

83 Výběrové řízení prováděné investorem (a dodavatelem v případě subdodávky)
Vyhlášení veřejné soutěže (v případě VZ) (uvedeno již na samostatné stránce a též samostatná přednáška) Přímé poptání zhotovitelů (nejde-li o VZ) Zhotovitelé zahájí zpracování nabídky v intencích zadávacích podmínek a podle požadavku investora. Podkladem je mimo projektové dokumentace, výkaz výměr a pod. i návrh smlouvy o dílo ze strany investora. Investor tak ve smlouvě v předstihu formuluje požadavky a nároky. Při výběru z většího počtu potencionálních zhotovitelů stavby nemusí studovat jimi vypracované a předložené návrhy smluv.

84 Smlouvou o dílo se zavazují :
zhotovitel k provedení určitého díla objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení Smlouva je - závazným dokumentem pro vzájemné vztahy, základním dokumentem pro případné řešení sporů u rozhodčího soudu. Návrh smlouvy o dílo A. Smluvní strany Objednatel Název, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, oprávněné osoby apod. Zhotovitel dtto B. Předmět díla Vymezení předmětu díla Místo provádění díla Členění díla Čas zhotovení, termín zahájení a dokončení (může být i v další části) Jakost a provedení díla Náhradní materiály

85 C. Cena díla Podklady pro sestavení ceny Smluvní cena bez DPH, DPH (Zákon o DPH ), Cena včetně DPH Případně způsob určení ceny (není podmínkou, že cena musí být předem stanovena. Musí být však jasně stanoven způsob tvorby ceny pro následnou úhradu) Podmínky čerpání smluvního rozpočtu Platební kalendář, Splatnost peněžního závazku Odstoupení od smlouvy – porušení ujednání a následné finanční vypořádání Sankční ujednání, smluvní úroky z prodlení – pokuty, penále Přerušení prací Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí Podmínky a důsledky přerušení prací při skrytých překážkách Podmínky a důsledky přerušení prací při neposkytnutí spolupůsobení objednatele Provádění kontrol. Průběžné kontroly (technický dozor, autorský dozor). Kontroly zakrývaných prací Užívání předmětu díla před předáním. Dohody o užívání předmětu díla před předáním Důsledky neoprávněného užívání díla před předáním Dohodnuté zkoušky a/ způsob provedení zkoušek b/ harmonogram průběhu c/ podmínky úspěšnosti zkoušek d/ předpoklady provedení zkoušek : da/ zajištěných objednatelem db/ zajištěných zhotovitelem

86 Další smluvní náležitosti:
Úhrada místních poplatků za zábory a za užívání chodníků a komunikací, za odběr médií,…, předložení pojistné smlouvy s pojišťovacím ústavem na rizika vyplývající z činnosti při provádění díla. Předání díla … příprava k předání díla a/ doklady, které připraví účastníci smlouvy pro předávací řízení b/ výzva k převzetí (účasti na zkouškách), kolik dnů před je povinnost toto oznámit c/ podmínky pro předání díla ze strany objednatele a zhotovitele Zápis o převzetí, vyklizení staveniště, vyhodnocení a uzavření úhrad a platebních podmínek, smluvní pokuty, odpovědnost za vady, záruka, podstatné porušení smlouvy D: Ostatní podmínky Odstoupení od smlouvy. Důvěrné informace. Přechod vlastnického práva. Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí. Zkušební provoz, garanční zkoušky. Podmínky provádění díla za provozu. Další ujednání. E: Závěrečná ustanovení Dohody o změně smlouvy Počet výtisků, jejich rozdělení Smlouva ani formálně nemusí být nazvána pouze „smlouvou o dílo“, může být označena jako „smlouva o provedení stavebního díla“, s odkazem na příslušné paragrafy platné legislativy, neboť v případě sporu soud bude rozhodovat z OBSAHU SMLOUVY a nikoliv z označení.

87 Smlouvy obecně, FIDIC Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností (v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku). Se zahraničními investory je často uzavírají i podle: VOB , používané německými investory FIDIC, užívané v  mezinárodní stavební praxi Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku. České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámily již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …). V posledních letech jsou v ČR využívány především u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie. Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste. Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí. Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány často za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele.

88 FIDIC Doporučuje se: používat verzi v anglickém jazyce (originální verzi) a překlad používat pouze pro kontrolu smluvního textu anglický právní řád a precedenční právo, odborná terminologie, dlouhé a ne vždy srozumitelné věty rovněž neulehčují dodavateli práci se smluvními body použití jiného právního řádu je ale prakticky vyloučeno výsledky soudních sporů, vedených na základě podmínek FIDIC, nejsou zveřejňovány a nelze proto využít tento zdroj informací pro další poučení Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha (The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers). Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (The Yellow Book). Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo, přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.

89 Jakost a její význam ISO normy
Certifikace ISO normy není cílem, ale jen etapou V rámci této etapy lze dosáhnout většího a stabilnějšího rozvoje společnosti, větší prosperity a konkurenceschopností jak na trhu vnitrostátním, tak mezinárodním. Historie: první normy řady ISO byly vydány v roce Dále pak v roce 1994 v nové podobě, dále vyšly po rozsáhlé revizi na mezinárodní úrovni koncem roku 2000 V současné době se společnosti velmi snaží snížit rizika možného poškození nebo znevážení svých výrobků a služeb. Systémy řízení jakosti a jejich certifikace (ISO 9000) Environmentální management (ISO 14000)

90 Kritická místa - procesní pojetí norem ISO řady 9000
Pojmem "kritická místa" lze nazývat ty činnosti a procesy, které obvykle činí firmám největší potíže při vytváření a především při udržování a zlepšování systémů řízení dle standardů Systémy managementu mezinárodních požadavků kvality jsou nástrojem řízení, který slouží k minimalizaci ztrát uvnitř organizace - a tím vede ke zvyšování zisku. Soubor novelizovaných norem ISO řady 9000:2000 zdůrazňuje princip systému řízení tj. PROCESNÍ POJETÍ - a vztahy mezi jednotlivými procesy. HLEDISKA : cíl údržba dokumentů příprava pracovníků práce s dodavateli vlastní činnost interní audity nápravná opatření statistické údaje  Technické požadavky na jakost výrobků

91 Zadávací řízení Investorem předané podklady pro zpracování nabídky: .
Zadavatel (stavebník) vyhlašuje podmínky zadání a uvádí svoje požadavky v zadávací dokumentaci. Dodavatelé - zhotovitelé na tuto zadávací dokumentaci podávají svoje nabídky. Cílem zadavatele je : najít nejvhodnějšího dodavatele ve výběrovém řízení na podkladě výsledků soutěže nebo tzv. z volné ruky a uzavřít příslušnou smlouvu (smlouvu o dílo). Nejvhodnější bývá často (ale ne vždy) dodavatel : s nejnižší nabízenou cenou s nejkratší lhůtou výstavby, nejdelší záruční lhůtou a s dobrým jménem v odborných kruzích. Investorem předané podklady pro zpracování nabídky: Projektová dokumentace Stupeň projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) bývá ve většině případů pouze v úrovni pro stavební povolení Výkaz výměr zpravidla vypracovaný projektantem („prázdný“ položkový rozpočet stavby) Popis nároků – standardů (např. sádrové omítky vnitřní a pod. Návrh smlouvy o dílo .

92 Výkaz výměr, položkový rozpočet
Výkaz výměr zpravidla vypracovaný projektantem („prázdný“ položkový rozpočet stavby … kontrolní položkový rozpočet) v rámci zadávací dokumentace + ocenění dodavatelem (nabídkový rozpočet) Bude zpracováno na cvičeních Na stránkách předmětu jsou k dispozici: formulář pro Výkaz výměr formulář pro Popis prací a dodávek vzor Katalogu směrných cen (na zemní práce) vzor krycího listu Postup sestavení, členění, dodávka, montáž, ztratné, přesun hmot, rekapitulace

93 Nabídková příprava zpracovávaná stavební firmou
Stavební firma zpracovává nabídku: Zúčastní-li se veřejné soutěže Byla-li poptána stavebníkem (investorem), či vyšším dodavatelem stavby (v tomto případě bude stavební firma v roli subdodavatele -poddodavatele). Účel předvýrobní (nabídkové) přípravy: a/ vypracovat nabídku b/ získat zakázku Je snahou vypracovat nejlepší nabídku včetně všech náležitostí vyžadovaných zadavatelem se všemi doklady opravňujícími k podnikání a uzavřít smlouvu Stavební podniky personálně zajišťují nabídkovou činnost co nejzkušenějšími pracovníky, organizovanými v útvarech přípravy nabídky.

94 Zpracování nabídky dodavatelem/zhotovitelem
Dílčí kroky: Prostudování zadávací dokumentace včetně návazností na smluvní ustanovení (záruka, termíny, způsob financování, prohlídka staveniště, ověření jeho základních vlastností a podmínek realizace). Prostorové, technologické a časové vyjasnění zhotovování stavby. Vyjasnění subdodavatelského zajištění (podzhotovitelů) a obstaravatelských cen (rozhodující materiál, doprava, stroje). Aktualizace podnikové databáze a přirážek ve vazbě na místní podmínky. Ocenění položek výkazu výměr – nabídková výrobní kalkulace vlastních nákladů, nabídková cena - cenová obchodní politika – marketing Vypočtený rozpočet stavby stanoví cenu za stavbu, ta se však nemusí rovnat budoucí ceně smluvní. Návrh ceny je součástí firemní strategie!!! dát případný protinávrh k bodům v návrhu SoD (platební podmínky, lhůty splatnosti, pozastávka)

95 Zadávání veřejných zakázek – z pohledu zadavatele, tj
Zadávání veřejných zakázek – z pohledu zadavatele, tj. investora (veřejného) – snímky 22 až 28 viz. samostatná přednáška Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a navazující předpisy Uveřejňování informací v rámci zadávání veřejných zakázek Informační systém o zadávání veřejných zakázek Veřejná zakázka - definování Zadávací řízení, druhy zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení Zadávací dokumentace Kvalifikace dodavatelů Nabídka Hodnocení nabídek, kritéria pro zadání zakázky Uzavření smlouvy o dílo.

96 Nabídka vypracovaná stavební firmou musí být:
Reálná dle ceny - dle možností firmy Konkurenceschopná (nízká cena může způsobit ztrátu) Musí být předem zváženo, zda nabídku zpracovávat (vypracování firmu stojí peníze!), jaké jsou kapacitní možnosti, zda je technologicky adekvátní zaměření firmy. Nabídku ve firmě zpracovává při klasickém organizačním schématu oddělení přípravy. Často je ve firmě rozděleno na 2 oddělení: předvýrobní příprava a výrobní příprava. Vhodné je přizvání ke zpracování zástupce výroby (stavbyvedoucího, střediskáře, vedoucího úseku,… - dle organizačního členění firmy). Nabídka musí obsahovat vše požadované v zadávacích podmínkách. V opačném případě je nabídka vyřazena. OPAKOVÁNÍ: rozdíl mezi kontrolním a mezi nabídkovým rozpočtem !!! Postup sestavení, rekapitulace stavebních prací HSV, PSV, montážních prací M. Krycí list (vč. NUS,…. DPH)

97

98 Cena stavebního objektu podle podrobnosti dokumentace stavby

99 Hodnocení nabídek zadavatelem
Při zadávání stavební zakázky si zadavatel určí "informativní cenu" (nezveřejněným kontrolním rozpočtem stavebního díla) a sám si určuje vlastní trh, na kterém se poptává po zhotovení stavebního díla. Při hodnocení došlých nabídek se provádí: Ověření splnění věcných a formálních požadavků, sestavení pořadí nabídek. Na základě hodnocení se zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky (která nejlépe splňuje vyhlášená kritéria). Toto svoje rozhodnutí oznámí vybranému dodavavateli a vyzve ho k jednání o smlouvě o dílo. Po skončení těchto jednání je smlouva o dílo podepsána a tím uzavřena.

100 Výběr subdodavavatelů
K podání nabídky uchazeč zpravidla vyzve i sudodavatele – tj. firmy, které se mu v minulosti osvědčily, nebo které mají na trhu dobré reference. Některé subdodavatelské firmy mají zvláštní statut – jsou již vedením firmy schváleny pro opakovanou spolupráci Postoupení dokumentace osloveným subdodavatelům Posouzení vypracovaných nabídek od subdodavatelů (serióznost, spolehlivost, odbornost, nabídnutá cena, termíny,…, případně ISO, referenční realizované stavby) Nabídková cena = nabídková cena za práce provedené vlastními kapacitami + nabídkové ceny jednotlivých (vybraných) subdodavatelů Poznámka: není vhodné preferovat nejnižší cenu

101 Terminologie Předvýrobní příprava Výrobní příprava
Operativní řízení, operativní plán, controling Nabídková kalkulace Výrobní kalkulace Dílčí fakturace (zpravidla měsíční) Výrobní faktura Konečná faktura Výsledná kalkulace skutečných nákladů Plán řízení výroby = operativní plán (Q, měsíc, týden), řízení dispečerské Realizace stavby Stavbyvedoucí (viz. I terminologie Zákon 183/2006Sb.) Mistr (zodpovědnost, povinnosti,…) Stavební deník Předání stavby

102 Plánování zhotovování stavby – výrobní příprava
Plánování zhotovování stavby po uzavření smlouvy o dílo dle složitosti stavby zpravidla zahrnuje: zajištění dodavatelů materiálů, zajištění podzhotovitelů, zhotovení dokumentace zařízení staveniště pro zřizování objektů zařízení staveniště zpracování dokumentace stavebně technologické přípravy (výrobní příprava) včetně plánu zařízení staveniště, zpracování výrobních kalkulací pro provedení stavebních objektů, sestavení operativního plánu finanční a časový plán, včetně nasazených potřebných zdrojů, kontrolní a zkušební plány jakosti,

103 Výrobní příprava stavby
V případě získání zakázky a podepsání smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) na zhotovení stavby zpracuje stavební firma (zhotovitel) na zakázku výrobní přípravu. Tato zpracovává, ve vazbě na organizační uspořádání ve firmě, úsek výrobní přípravy nebo středisko (provozní jednotka,….), kterému byla zakázka v rámci firmy přidělena. Výrobní příprava řeší s ohledem na realizaci: Jak stavbu provést … věcné plnění, postupy, zpracovává se POV Kdo ji zrealizuje (nasazení kapacit) vč. subdodávek Fyzické a finanční objemy, vlastní náklady Zdroje celkově: tj. nejen kapacity, ale i materiál, stroje,… Lhůty Rizika BOZP, PO

104 Plán organizace výstavby
Obsah: Zařízení staveniště – plochy, sklady, vjezd, přístup, kanceláře, šatny, sociální zařízení,… Forma výstupu: výkres ZS Napojení na energie + měření odběru,….. Mechanizace, stroje (např. typ zemního stroje dle výkonu a dosahu, dosah a únosnost jeřábu, jeho typ,….) Řešení v rámci mechanizačního střediska své firmy či event. pronájmem, subdodávkou,….. Návrh časového plánu, plánované plnění v čase Dodavatelský systém, časové sladění subdodavatelů BOZP, PO Technická zpráva

105 Zařízení staveniště Předání staveniště ze strany objednatele, investora Převzetí staveniště ze strany zhotovitele, stavební firmy + zápis ve stavebním deníku Zařízení staveniště je rozdílné podle typu stavby (liniové stavby, bytové apod.) Zařízení staveniště tvoří prostor potřebný pro provádění během realizace díla Staveniště je zajištěno vybudováním na ploše a povolením (DIR, zábory veřejných prostor, napojení na média, přístup (vjezd, výjezd), likvidace,…). Objekty zařízení staveniště (ve většině případů dočasné) - trvalé, pronájmy, dočasné objekty – např. stavební buňky, - kanceláře, dílny, skladovací (haly,…), oplocení - hygienické prostory – šatny, umývárny, WC - skládky sypkého materiálu, ornice, zeminy - zpevněné plochy, jeřábové dráhy, mobilní dočasné betonárny ZS podle způsobu zajištění stavby: vlastní či společná (finanční spoluúčast firem) Ocenění nejčastěji % sazbou či lépe individuálním oceněním (kalkulací)

106 Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí je odpovědný za hospodárné a kvalitní zhotovování stavby podle schválené dokumentace (za realizaci, ekonomiku stavby) v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, při dodržování předpisů o ochraně životního prostředí (OŽP) a bezpečnosti práce (BOZ) a PO. Ředitel výstavby x projektový manažer x vedoucí střediska x hlavní stavbyvedoucí x stavbyvedoucí. Je to osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Přejímá jeden výtisk smlouvy o dílo a jejích součástí (tu část nabídkové dokumentace, která obsahuje závazné doklady a podklady pro zhotovení stavby). Jedná s investorem, dodavateli materiálu, subdodavateli.

107 Stavbyvedoucí Vypracovává operativní přípravu, fakturaci, organizuje nasazení pracovníků a mechanizace, vede stavební deník, vypracovává závěrečné vyhodnocení stavby. Spolupracuje při aktualizaci STP stavby a objektů, operativních plánů. Zajišťuje zřizování objektů zařízení staveniště podle časového plánu ZS. Přejímá doklady o zajištění podzhotovitelů, předává jim staveniště, koordinuje jejich činnost. Přebírá od podzhotovitelů jejich dílo a potvrzuje jim výkazy a doklady pro vyúčtování díla. Má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem.

108 Stavbyvedoucí Organizuje a řídí práci mistrů, případně úsekových stavbyvedoucích. Odpovídá za průběžnou kontrolu kvality stavby. Zajišťuje správné účtování nákladů stavby podle metodiky zhotovitele. Odpovídá za řádné a včasné zpracování podkladů pro fakturaci stavby. Je odpovědný za úplné dokladové a fakturační vypořádání víceprací. Shromažďuje veškeré doklady potřebné pro předávací a přejímací řízení stavby. Zajišťuje hospodárný provoz a likvidaci zařízení staveniště. Odpovídá za podklady pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o zhotovení stavby podle potřeb zhotovitele.

109 Mistr Základní povinností mistra je komplexně organizovat a řídit práce na jeho úseku (objektu, skupině objektů, montáži, technologických etapách,). Zodpovídá za kvalitu prací a jakost, za hospodárnost provádění prací. Organizuje a zadává práci, eviduje dělníky. Sleduje materiál (nutnost objednání, hospodaření), … Dbá na bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu. Vede prvotní evidenci o pracovní době a o provedené práci na svém úseku. Rozhoduje o odměňování podřízených pracovníků a zpracovává podklady pro výplatu mezd. Na odborné i organizační kvalitě mistra závisí i pracovní klima na pracovišti.

110 Zahájení zhotovování stavby OPERATIVNÍ PLÁN
Zhotovitel zahajuje zhotovování stavby jmenováním (pověřením) stavbyvedoucího (hlavního stavbyvedoucího, u velké stavby ředitele stavby). Předpokládá se, že stavbyvedoucí spolupracoval na přípravě nabídky a jako konzultant se podílel na stavebně technologické přípravě. Je tedy s „filosofií“ stavby obeznámen. K řízení zhotovování stavby mu slouží výrobní a provozní příprava - operativní plán. Operativní plán sestavuje stavbyvedoucí příslušné akce či přípravář přidělený stavbě (středisku, provozní jednotce, divizi,…) Operativní plán slouží k přímému řízení stavební výroby – výpočet potřeb celkem, aktualizace týdně. Zpracování s rozvržením do předpokládaného času (náklady x potřeby). Operativní plán slouží i pro zpětné vyhodnocení zakázky a přenos údajů do databáze firmy.

111 Operativní plán (čtvrtletní, měsíční, týdenní - podle firemních pravidel)
K sestavení operativního plánu slouží: časový plán stavby se svými činnostmi, zařazenými do času, objektová výrobní kalkulace s normativy potřeb/limitkami speciální požadavky na podzhotovitelskou činnost a ostatní služby, pokyn z vedení zhotovitelského podniku, jakých parametrů má být v operativním plánu dosaženo (objem tržeb, marže). Cílem operativního řízení stavby je: zjistit skutečný stav o průběhu potřeb a finančních prostředků v čase, porovnat skutečný stav se stavem plánovaným (vyhodnotit, analyzovat a podat návrh ozdravných opatření), odhadnout, kolik zbývá času pro realizaci a nákladů pro dokončení - sestavit kontrolní hlášení, rozhodnout o dalším postupu - stanovit ozdravná opatření, aktualizovat případně sestavit nový plán dokončení stavby, předat požadavky na změny a na závěr dokumentovat získané zkušenosti Vnitropodnikové sledování – tzv.Controling – zda se dosahují cíle, zda jsou správné postupy. Na základě výsledků kontroly se provádí příslušná opatření.

112 Limitka potřeb

113 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

114 Operativní plán - zjednodušený příklad
Potřeby : POROTHERM (TM) : Tvarovka ks/m3 Hmotnost tvarovky kg/ks Cena tvarovky u výrobce ,70 Kč/ ks Časová náročnost : Zdění Nh/ m3 Tech.man. kolečkem 0,833 Nh/m3 Mzda (za 1 hodinu) : zedník Kč /hod přidavač Kč /hod (dtto) Režie: výrobní ( RV ) např. 45% z PZN správní ( RS ) např. 25% z PZN+ RV Zisk např. 8% ze zpracovacích nákladů Vypočte se vykalkulovaná jednotková cena zdiva (4 010,10 Kč/m3)

115 Kalkulace ceny – příklad pro výpočet na přednášce
Přímé mzdy dveře A 800,- dveře B 600,- Materiál dveře A sklo ,- B klasik 1 000,- Ostatní přímé náklady 35% (z mezd) Režie: výrobní ( RV ) např. 45% z PZN správní ( RS ) např. 25% z PZN+ RV Zisk 10% Kolik bude stavební firma účtovat za dveře A a kolik za dveře B bez DPH, aby se klient mohl rozhodnout?

116 Operativní plán - březen
činnost celkem prostav. měsíc 03 I.týden II.týden zbývá množství Kč ÚKOLY zdivo z cihel Porotherm tl.40 P8 210m3 62m3 148m3 74m3  0 POTŘEBY 1. materiál Tvarovka POROTHERM 40 P8 (40 ks/m3, 40,70 Kč/ks) 8 400ks 2 480ks 5 920ks 2 960ks á 600ks/týd 2. profese Zedník (3,25 Nh/m3) poč.prac. 6 odpr.hod ./kč 240,5 / 15 151,5 240,5 / ,5 pomocný dělník (0,833 Nh/m3) 3 odpr.hod./kč 61,6 / 3 450 3. stroje míchačka 1 40

117 Kontrolní činnost vytýkací řízení v průběhu realizace stavby
Při vytýkacím řízení je stavbyvedoucí povinen odůvodnit odchylky kladné (úspory +) záporné (ztráty -) Nápravná opatření jsou směřovaná na odstranění : skluzů v termínech nedostatků v hospodaření Příčiny úspor či ztrát v procesu zhotovování stavby: ve špatném hospodaření – důvod k postihům proti viníkům, nepřesnostech v normativech - důvod k prověření a aktualizaci normativní základny výrobních kalkulací, změnách technologického postupu - týká se zejména rozdílů ve spotřebě normohodin a strojohodin. Rozdíl musí být zdůvodněn novou výrobní kalkulací. využití místních zdrojů - týká se zpravidla spotřeby materiálu. Musí být doloženo průkazem kvality použitého náhradního materiálu.

118 Stavební deník Stavební deník vede stavbyvedoucí stavební firmy, jež je zhotovitelem stavby. Zapisuje: stavbyvedoucí, investor, autorský dozor, technický dozor, orgány státní správy. Je to průběžně zapisovaný doklad o provádění prací, zakrývání konstrukcí, zkouškách …. viz. Obsah Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou. ARCHIVACE 10 let !

119 Stavební deník - obsah A.Úvodní listy: název firmy
Identifikační údaje o stavbě, místu,… název firmy jména, příjmení a funkce osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách a pod, Dokumentace Stavební povolení Smlouva o dílo Zkoušky a další

120 B. Záznamy ve stavebním deníku
1. Pravidelné denní záznamy obsahují : a) osoby pracující na staveništi, vlastní firmy i jednotlivých subdodavatelů b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků. 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží

121 e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

122 q) dílčí přejímky ukončených prací,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. .

123 Fakturace provedených prací a dodávek
měsíční faktura - účet za práce a dodávky, provedené v určitém měsíci, konečná faktura - vyčíslení rozdílu mezi měsíčními fakturami a skutečností, zjištěnou konečným zaměřením veškerých výměr a jejich oceněním v souladu se smlouvou o dílo, zálohová faktura – účet na finanční obnos, poskytnutý objednatelem zhotoviteli na zhotovení práce dosud neprovedené. Podkladem soupis provedených prací a dodávek, zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích (informace o plnění časového plánu a skutečně vynaložených nákladech oproti plánu nákladů).

124 Účetní doklad - FAKTURA
Např. za provedené práce, za zboží apod. Ex. dílčí faktura ve vazbě na splátkový kalendář a též „konečná faktura“ Faktura je úplný účetní doklad vč. DPH. Musí obsahovat: číslo dokladu objednatele x dodavatele- název, adresu, IČO,DIČ, bankovní spojení datum vystavení, zdanitelného plnění, splatnosti, formu úhrady předmět plnění cenu bez DPH sazbu a částku DPH cenu k úhradě celkem podpis POZOR rozlišovat typy faktur dle účelu !!!

125 Výrobní faktura Zpracovává se vnitropodnikově
Firma má na prováděné práce vyčísleny plánované náklady a potřeby. Tyto byly zahrnuty i do ocenění v rámci nabídkové přípravy při ocenění výkazu výměr předaného investorem Výrobní faktura slouží k porovnání skutečných realizovaných objemů prací se skutečnými náklady – zjištěnými z účetní evidence Kalkulace výrobní x kalkulace výsledná

126 Čerpání smluvního rozpočtu

127 Vícepráce a méněpráce, změny
Dodatek ke smlouvě Claimová agenda vedená investorem či zhotovitelem Oceňování změn

128 Po ukončení realizace Záruka a záruční doba
Předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem: převedení stavby do bezpečného užívání Následně podle stavebního zákona mezi stavebním úřadem (který vydal stavební povolení ) a stavebníkem. Záruka a záruční doba Podmínky záruky a záruční doba se sjednává ve smlouvě o dílo. Záruční doba je období, ve kterém je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bezplatně opravit zjištěné závady (skryté vady) při dodržení podmínek záruky.

129 Předání a převzetí stavby (stavebního díla)
Zhotovitel stavbu předává a objednatel ji přejímá protokolárně ( protokol o předání a převzetí stavby) Zhotovitel při tomto aktu předává objednateli: dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), výsledky kontrol a zkoušek, protokoly o dílčích přejímkách prací a výrobků od podzhotovitelů, doklady o kontrole prací před jejich zasypáním (kanalizace, produktovody, kabely apod.), případně doklady o výsledcích zkušebního provozu strojů a zařízení. Při předání a převzetí se také provede vyúčtování stavby jako celku, a to formou konečné faktury.

130 Předání stavby Zápis o předání a převzetí stavby
Datum zahájení přejímacího řízení: Při předání zastupuje zhotovitele: Při převzetí zastupuje objednatele: Název stavebního díla: Místo stavby: Popis díla: Objednatel: Zhotovitel: Smlouva o dílo č.: Stavební povolení č.: Datum zahájení realizace díla: Datum dokončení díla:

131 Zhodnocení jakosti: Provedení díla je v odpovídající smluvní kvalitě. Dílo má požadované vlastnosti a jeho kvalita vyhovuje platným a pro smluvní strany závazným normám, nařízením a požadavkům hygienických předpisů. Soupis drobných vad a nedodělků nebránících přejímce: např. poškozené vstupní dveře, neprovedený nátěr zábradlí, nedokončené sadové úpravy apod. Dohoda o lhůtě bezplatného odstranění vad a nedodělků: Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad: Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu po všechny pracovní dny …. v době od …..hod do ….hod. Zhotovitel prohlašuje, že jím předávaná projektová dokumentace je upravená podle skutečného stavu provedení a je součástí příloh k tomuto protokolu. Celková cena díla včetně DPH: … (Pozastavená částka 10 % dle SOD: …. Kč (bude uvolněna až po odstranění vad a nedodělků))

132 Seznam přiložených listinných dokladů:
Záruční lhůta: např. 36 měsíců Vyjádření případných dalších účastníků řízení: Datum skončení přejímacího řízení: Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení Obchodního zákoníku. V ………….. Za zhotovitele: Za objednatele: Seznam přiložených listinných dokladů: - geodetické zaměření skutečného stavu přípojek - geodetické zaměření stavby (budovy a zpevněných ploch) - protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, těsnost vnitřního rozvodu vody, dtto kanalizace, plynu, ústředního topení,.. - dokumentace skutečného provedení stavby - stavební deníky - záruční listy

133 Průběžné a závěrečné vyhodnocení stavby
V průběhu realizace zakázky je sledována nákladovost stavby. Podkladem jsou účetní doklady. V případě zjištění ztráty jsou činěna opatření !!!!! Závěrečné vyhodnocení stavby si zpracovává stavební firma po dokončení zakázky. Porovnává např. ceny z vlastní databáze použité v nabídkovém řízení se skutečnými vlastními náklady a časovým předpokladem. V případě tvorby vlastních cen firma sleduje, zda použité procentní výše výrobní a správní režie, jež byly při tvorbě R-položky použity, byly reálné apod. Je podkladem pro aktualizaci firemní databáze.

134 Po ukončení předání stavby objednateli (stavebníkovi) a po finančním vypořádání s objednatelem (konečnou fakturou) běží záruční lhůta a stavbyvedoucí se účastní na Závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení zakázky kritéria úspěšnosti z hlediska zhotovitele : postup podle projednaného harmonogramu, veškeré práce byly převzaty bez výhrad ke kvalitě, zakončení ve smluveném termínu, přiměřený zisk pro zhotovitele, prokázaný po jejím skončení výslednou kalkulací Na základě výsledné kalkulace se vytvářejí technickohospodářské ukazatele.

135 Podklady pro povolení užívání stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby Požadované doklady stavebním úřadem podle Zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a/ Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby b/ Kolaudační souhlas Předcházet bude kontrolní prohlídka stavby vč. kontroly dokladů. Bylo-li využito při povolení stavby služby autorizovaného inspektora – postup dle Zákona č. 183/2006Sb.

136 CASH FLOW v české překladu "peněžní tok"
Sleduje se v soustavě finančního řízení. Pro sestavení výkazu cash flow existuje metodika MF ČR. Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel) Přehled o peněžních tocích (výkaz) příjem … přírůstek peněžních prostředků výdaj … úbytek peněžních prostředků PŘÍKLAD: Výkaz Cash-flow v Kč za období: ….. Stav peněžních prostředků na začátku období ,75 Hospodářský výsledek za účetní období ,00 Odpisy hmotného a nehmotného majetku ,00 Příděly do fondů ,00 Splátka úvěru ,00 Čistý peněžní tok ,00

137 Režim financování (cash- flow)
Problematika peněžních toků, která umožňuje managementu podniků, jejich vlastníkům, podnikatelům i ekonomům sledovat nejen ziskovost či ztrátovost podniku, ale zejména jeho schopnost dostát svým závazkům. Ex. metody a postupy používané při strategickém a operativním plánování cash flow Výkaz cash flow bývá členěn do 3 základních podnikových činností, sestavuje se v tzv. vertikální (sloupcové) nebo horizontální (bilanční) podobě Při jeho sestavování se používají různé přístupy zjišťování peněžních toků - např pomocí tzv. přímé i nepřímé metody Aktiva a kapitál podniku, náklady a výnosy, zisk a cash flow spolu souvisí

138 Marketing market = angl. trh
Zkoumání trhu, potřeb, požadavků a reakce na ně,…. U stavební firmy : zviditelnění firmy, reklama – označení staveb, účast na veletrzích,.. dobrá reputace průzkum trhu, sledování konkurence cenová politika, stavební produkce zakázkový marketing … kroky k získání zakázky nákupní marketing ….. kroky na pořízení efektivních vstupů Marketingové řízení = získání zakázky + ekonomická realizace, obchodní politika Marketingový plán Marketingová strategie Marketingový průzkum

139 Marketingový mix. z pohledu zákazníka a méně z pohledu prodejce.
Kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Příklad výrobce stavebních hmot: Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních míst. Propagace - jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes reklamu a podporu prodeje). Chytří marketingoví pracovníci myslí více z pohledu zákazníka a méně z pohledu prodejce.

140 Řízení rizik, řízení změn
Rizikem se rozumí možnost vzniku události s výsledkem odchylným od předpokládaného. Celková míra rizika projektu je: funkcí rizik jednotlivých fází výstavbového projektu a riziky z okolí. Stupeň rizika výstavbového projektu lze určit například podle: obtížnosti a velikosti projektu, způsobu financování, způsobu jeho organizace řízení, doby trvání projektu, rozsahu a počtu poddodavatelů.

141 K rizikům především patří:
rizika věcného charakteru (např. provozní parametry stroje jsou horší, než se předpokládalo) rizika časového charakteru (např. rychlé zastarání stroje) rizika mikroekonomického charakteru (např. realizace projektu přináší menší zisk, což ztěžuje splácení úvěru) rizika makroekonomického charakteru (např. inflace, politická a sociální situace). rizika, která je možno vyloučit (smluvně přenést na jiného účastníka výstavbového projektu) rizika, která je možno pojistit (v pojistné smlouvě s pojišťovnou) rizika, pro která je nutno vytvořit rezervy. Zřizují se na začátku výstavbového projektu, aby se z nich mohlo čerpat v průběhu projektu. Podstatnou část rezerv je dobré ponechat k čerpání až ke konci realizace projektu.

142 Účetnictví x daňová evidence
Cíl účetnictví: podat přehled o příjmech a výdajích z hlediska daňového základu, informací o majetku o stavu a pohybu hospodářských prostředků a umožnit evidenci o ochraně majetku. 2 FORMY: - Daňová evidence: účtuje o příjmech a výdajích - Podvojné účetnictví je o nákladech a výnosech, účetní případy se v podvojném účetnictví zachycují na dvou účtech Např. SW POHODA …. účetní, ekonomický a informační systém pro právnické i fyzické osoby. V POHODĚ lze vést účetnictví i daňovou evidenci. K dispozici je řada dalších programů - knihy jízd, programy pro výpočet daně, apod.

143 Účetnictví Finanční účetnictví Vnitropodnikové účetnictví
Manažerské účetnictví Účetní uzávěrka: Rozvaha AKTIVA výkaz majetku - PASIVA zdroje financování majetku Výkaz zisku a ztrát Přílohy

144 Bezpečnostní management
Je vytvářeno a zajišťováno soustavou právních předpisů a doporučení. bezpečnost požární bezpečnost práce a technických zařízení bezpečnost práce při provozu (užívání) bezpečnost při výstavbě - DBÁT NA PREVENCI !!!! ÚRAZY: Pracovníci jsou školeni obecně a dále i dílče pro každou jednotlivou stavbu. Evidence DENÍKU BEZPEČNOSTI na stavbě – zápis o školení, podpisy zúčastněných, zápis a evidence úrazů. Úrazy: smrtelné, těžké, hromadné, ostatní. Pracovní úraz je povinnost registrovat: když neschopnost v důsledku úrazu trvá více než 1 den. Hromadný úraz – pokud se stane 3 osobám současně či pokud 1 osobě se stane těžký úraz a 10 pracovníkům lehký. Na staveništi je pro bezpečný pohyb POVINNOST používat ochranné pomůcky, pořádek,…., dodržovat technologické postupy, označovat komunikace, instalovat pracovní zábradlí, nepožívat alkoholické nápoje a další.

145 PROČ KOORDINÁTOR ??? Na stavbě a jejím pracovním prostoru – staveništi se současně pohybují pracovníci různých právních subjektů (zhotovitelů) Vzájemně na sebe působí, ovlivňují se a ohrožují – v horizontálách i vertikálách Řešit tento vztah nelze v rámci pracovně právních vztahů – ZP Koordinátor řeší otázky BOZP u jednotlivých zhotovitelů vždy a pouze z hlediska jejich působení na ostatní zhotovitele a další fyzické osoby na staveništi

146 SPECIFIKA STAVEBNICTVÍ
Stochastičnost procesu realizace staveb Klimatické podmínky Vysoká závislost na dodávkách z jiných průmyslových odvětví Závislost na dopravě Řízení pracovníků rozdílné výkonnosti a kázně Jedinečnost každé stavby, význam realizační fáze Pohyb stavebního prostoru z místa na místo, měnící se pracovní podmínky na pracovištích Lidé a mechanizmy se pohybují po výrobku - stavbě

147 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992
byla vydána vzhledem k tomu, že : neodpovídající architektonická nebo organizační řešení, nebo nesprávné plánování prací při vypracování projektu díla sehrály svou roli ve více než polovině pracovních úrazů na staveništích zemí EHS při provádění díla nedostatečná koordinace, především z důvodů současné nebo následné působnosti několika různých podniků na jednom staveništi, může způsobit výskyt pracovních úrazů ….. a dalších 18 bodů zdůvodnění

148 ZÁKLADNÍ PŘEDPISY SMĚRNICE RADY 92/57/EHS z 06/92
„O minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích“ Zákon 309/2006 Sb z 05/2006 „Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy“ Nařízení vlády č. 591 z 12/2006 „O bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích“ Nařízení vlády č. 592 z 12/2006 „O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti“

149 NV 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
OSVĚDČENÍ k výkonu funkce „koordinátor BOZP při práci na staveništi“ vydává: Fyzická nebo právnická osoba, akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě úspěšně složené zkoušky z odborné způsobilosti uchazeče. Podmínka přijetí uchazeče ke zkoušce: §10 odst. 1 písm. a) a b) Z.č. 309/2006 Sb. stanovuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi

150 Zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi
§ Uchazeč musí prokázat znalost:  povinnosti zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců v BOZP právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí a minimalizaci rizik pro zpracovávání „Plánu BOZP“ základních nástrojů komunikace  příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

151 Zákon č. 309/2006 Sb. ČÁST TŘETÍ „Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZ při práci na staveništi“ Nové požadavky: Určení koordinátora Oznámení o zahájení prací Zpracování plánu BOZP

152 URČENÍ KOORDINÁTORA BOZ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
VZNIK POVINNOSTI Současné působení zaměstnanců více než jednoho zhotovitele Povinnost doručení oznámení o zahájení prací Stavba není prováděna svépomocí Stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení KDO ODPOVÍDÁ: zadavatel KDY: co nejdříve - již pro fázi projektové přípravy

153 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ
ZPRACOVÁNÍ DORUČENÍ OIP (Oblastní inspektorát práce) AKTUALIZACE VZNIK POVINNOSTI Celková předpokládaná doba prací více než 30 dní a současně na staveništi více než 20 fyzických osobpo dobu delší než jeden den Celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu KDO ODPOVÍDÁ: zadavatel KDO PROVÁDÍ: koordinátor KDY: 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli

154 PLÁN BOZ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
ZPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE VZNIK POVINNOSTI Stejně jako podmínky pro oznámení o zahájení prací Práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví KDO ODPOVÍDÁ: zadavatel KDO PROVÁDÍ: koordinátor KDO SPOLUPRACUJE: zhotovitel(é) KDY: před zahájením prací na staveništi

155 Požadavky Zákona č. 309/2006 na činnost hlavních účastníků v dílčích fázích výstavby

156 Požadavky Zákona č. 309/2006 na činnost hlavních účastníků v dílčích fázích výstavby

157 Požadavky Zákona č. 309/2006 Příprava stavby

158 Požadavky Zákona č. 309/2006 Realizace stavby

159 Zákon č. 309/2006 Sb. v části třetí
ukládá zadavateli určit koordinátora (-ry) BOZP pro fázi přípravy a realizace stavby (v případě, že na staveništi je současně více než jeden zhotovitel) vymezit vzájemnou spolupráci v případě stanovení více koordinátorů poskytnout koordinátorovi potřebné podklady a informace zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem zpracovat a doručit OIP „oznámení o zahájení prací“ zabezpečit jeho zveřejnění a aktualizaci zajistit zpracování „plánu BOZP“

160 Zákon č. 309/2006 Sb. v části třetí
ukládá koordinátorovi Při přípravě stavby předat zadavateli přehled právních předpisů, informovat o rizicích a poskytnout další podklady týkající se BOZP připravované stavby předat projektantovi a zhotoviteli informace o BOZP rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti Při realizaci stavby informovat všechny dotčené zhotovitele o rizicích BOZP vzniklých na staveništi v průběhu prací upozornit zhotovitele na nedostatky v BOZP a vyžadovat nápravu oznámit zadavateli, když zhotovitel nezajistí nápravu

161 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ukládá koordinátorovi při realizaci stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická opatření spolupracuje při stanovení lhůt dílčích prací sleduje provádění prací, upozorňuje na nedostatky a požaduje nápravu kontroluje zabezpečení obvodu staveniště spolupracuje s technickým dozorem investora zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby organizovaní stavebním úřadem organizuje konání kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP sleduje dodržování plánu, stanovuje opatření, termíny provádí zápisy o nedostatcích v BOZP s prokazatelným upozorněním zhotovitele a s uvedením způsobu jejich odstranění

162 Zákon č. 309/2006 Sb. v části třetí
ukládá zhotoviteli informovat koordinátora o možných rizicích pracovních postupů poskytovat součinnost koordinátorovi spolupracovat při zpracování plánu BOZP plán BOZP dodržovat postupovat podle dohodnutých opatření

163 Zákon č. 309/2006 Sb. v části třetí
ukládá fyzické osobě, která se podílí na zhotovení stavby poskytovat zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost informovat zhotovitele před započetím svých prací o možných rizicích BOZP dodržovat právní předpisy o BOZP na staveništi

164 Hodnocení 8-letého působení stavebních koordinátorů v SRN
Nedostatky: nedostatečné zařazování koordinátora již do procesu projektu a přípravy stavby rozhodující faktor, kreativita a kvalifikace koordinátora investor /zadavatel/ opožděně zajišťuje koordinátora a zadává mu potvrzení rizik nedostatečné povědomí o BOZP ve stavebnictví u projektantů staveb nedostatečná součinnost účastníků výstavby s koordinátorem

165 Hodnocení 8-letého působení stavebních koordinátorů v SRN
Efekty: zlepšení „dobrého jména“ investorů a zhotovitelů snížení počtu úrazů a škod redukce doby výstavby v důsledku lepší koordinace stavebního procesu snížení počtu zhotovitelů

166 Podmínky úspěšnosti práce koordinátora
Výchozí fakta: Většinou hodnotíme své schopnosti hůře než ostatní Vyzařuje-li z nás sebedůvěra, vypadáme schopněji Čím získáme sebedůvěru? Pokud možno co nejširším, nejhlubším a nejlepším poznáním svého okolí. V čem poznávání spočívá? Získané vědomosti (vzdělání, kursy, samostudium) Poznání prostředí (praxe, zkušenosti) Poznání mise svých partnerů (jejich očekávání, představy, potřeby, názory)

167 Podmínky úspěšnosti práce koordinátora
kromě znalostí a zkušeností odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v BOZP je pro výkon funkce koordinátor BOZP na staveništích nutná orientace: v  právních předpisech souvisejících s výstavbou v projektové dokumentaci ve stavebně – technologické dokumentaci v prokazování shody a předpokladů dosažení požadované jakosti ve standardizovaných systémových managementech předpisové a záznamové dokumentaci na staveništích v základních požadavcích pracovní komunikace a jejích nástrojích

168 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
příloha č. 5 - Záznamy ve stavebním deníku - výtah: seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami BOZP, s technologickými postupy a možnými riziky opatření týkající se BOZP a PO zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, v ochranných pásmech apod. provádění a výsledky kontrol všech druhů skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění

169 Koordinátor ve fázi projektu
Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb část E Zásady organizace výstavby technická zpráva /výtah/ informace o rozsahu a stavu staveniště, oplocení, deponie, příjezdy a přístupy úpravy z hlediska BOZP třetích osob uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP, plán BOZP

170 Smlouva mandátní účastníky jsou: mandatář a mandant
využívá se při vztazích v rámci inženýrské činnosti, jako např. pro výkon technického dozoru a pod. mandatář se v takovémto smluvním vztahu zavazuje, že např.: - bude pro mandanta vykonávat na jeho účet a jeho jménem činnost odpovědného zástupce - nebo, že zajistí pro mandanta jeho jménem a na základě jeho úhrady specifikovanou obchodní činnost mandatář jako odpovědný zástupce odpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů !!! naproti tomu mandant se ve smluvním vztahu zavazuje: - k úhradě smluvené částky - zavazuje se udělit mandatáři ke všem činnostem, jež spočívají v jednání s třetími osobami podle uzavřené smlouvy, příslušnou plnou moc

171 Obsah mandátní smlouvy a příklad obsahu
I. Smluvní strany: mandant: obchodní firma,.. např. Základní škola, statutární zástupce…….., adresa,údaj o registraci, bankovní spojení,…….. a mandatář: fyzická osoba - např. Ing. Hana Šroubková, adresa, IČO, bankovní spojení,……… Předmět smlouvy : Výkon inženýrské činnosti na stavbě „Přístavba pavilonu ZŠ v Chrudimi“ v rozsahu: a/ inženýrská činnost ve stádiu předprojektové a projektové přípravy, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, zajištění vydání stavebního povolení a ……, odborný dohled nad dopracováním realizační dokumentace , podílení se na přípravě a uzavření smlouvy na zhotovení stavby (případně smluv) b/ ve stádiu realizace, koordinace věcná a časová mezi investorem, projektantem, uživatelem a dalšími účastníky, ….., zajišťování technických korekcí pro zvýšení užitných vlastností, kvality, hospodárnosti a životnosti stavby,zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, odsouhlasení doplňků a změn dokumentace,organizace kontrolních dnů, kontrola postupu prací podle časového plánu

172 c/ ve stádiu závěru stavby
přejímání a kontrola stavby účast na zkouškách organizační zabezpečení přejímacího řízení, organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek spolupráce při přípravě podkladů pro převzetí stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem podle stávajícího stavebního zákona podání návrhu na kolaudační řízení, podle nového stavebního zákona oznámení či kolaudační souhlas, …. zabezpečení prvotních záznamů a zápisů a jejich předání investorovi - mandantovi d/ vedení účtu stavby přejímání a kontrola faktur vedení evidence faktur vystavování příkazů k jejich úhradě… případná spolupráce při vyúčtování dotací např. vyúčtování a vrácení zbývajících dotací III. Termíny: zahájení činnosti předpoklad ukončení činnosti případně rozdělení činnosti do etap vč. uvedení termínů,…

173 IV. Odměna mandatáře a úhrada nutných nákladů mandatáře
Celková cena inženýrské činnosti: …cena bez DPH, DPH, celkem Fakturace, perioda (vystavení na konci každého měsíce, splatnost 14 dnů…). Podmínky proplacení (nepřekročení lhůty výstavby, motivace pro zkrácení lhůty, nepřekročení smluvní ceny stavby) Úprava výše ceny za inženýrskou činnost v případě víceprací … uvedení „klíče“ pro stanovení,…. Specifikace nutných nákladů, podmínky proplacení, předchozí odsouhlasení …. V. Práva a povinnosti mandatáře Inženýrskou činnost bude mandatář zajišťovat na jméno a účet mandanta. Průběžně bude mandanta informovat … zejména o všech skutečnostech, jež mohou mít vliv na rozsah, cenu a termíny stavby … VI. Povinnosti mandanta Poskytnutí všech materiálů, zápisů,… potřebných pro výkon mandatáře, úhrada faktur, sankce při prodlení s úhradou,…povinnost vystavení plné moci VII. Odpovědnost za způsobenou škodu ze strany mandatáře – v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti , vyspecifikování finančního postihu (např. neřešení chyby projektanta … uvést příklad „Bulovka“) VIII.Odpovědnost za způsobenou škodu ze strany mandanta – poskytnutím nesprávných a neúplných informací, dopad do realizace stavby,… nevhodně vybrané avšak již smluvně zakotvené technické řešení, chybné rozhodnutí na kontrolním dni, … IX. Ostatní ujednání … smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, počet stejnopisů,…

174 Smlouva komisionářská
obdobou smlouvy mandátní je smlouva komisionářská v té je ve smluvním vztahu komisionář a komitent tento typ smlouvy se taktéž využívá v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti. Rozdíl mezi smlouvou mandátní a komisionářskou je v tom,že u komisionářské smlouvy zajistí komisionář určitou obchodní záležitost ale vlastním jménem. Taktéž na náklady komitenta. Pozn.: mandatář zajišťuje obchodní záležitost jménem mandanta. v praxi se tento typ smlouvy sjednává např. i za účelem koupě nebo prodeje určité movité věci pro komitenta komitent se ve smluvním vztahu zavazuje k úhradě smluvené částky zvláštním smluvním podtypem smlouvy komisionářské je také smlouva zasílatelská

175 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Jedná se o přípravný typ smlouvy, neboť její uzavření předchází uzavření vlastní smlouvy realizační … např. kupní, smlouvy o dílo,… Hlavním smyslem je v předstihu zajistit závazek budoucího smluvního partnera k uzavření konkrétní smlouvy Je to smlouva zavazující smluvní strany, že uzavřou do stanovené doby smlouvu ve věci konkrétního předmětu v rozsahu vyspecifikovaným rámcovým rozsahem plnění. Velmi často se smlouva využívá při koupi a prodeji nemovitostí, při uzavírání smluvních vztahů o budoucí dodávce zhotovení stavby, stavebního díla. Podstatné části smlouvy: závazek jedné či obou stran určení doby do kdy má být smlouva uzavřena předmět plnění budoucí smlouvy Podmínkou platnosti smlouvy o budoucí smlouvě je vždy její písemná forma ! Z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá kontraktační povinnost, tzn. povinnost uzavřít v budoucnu sjednanou smlouvu. Tato kontraktační povinnost může být jednostranná (zavazující jen jednu smluvní stranu) či oboustranná (obě strany). Pokud zavázaná strana neuzavře se stranou oprávněnou sjednanou smlouvu může oprávněná strana požadovat např.náhradu škody

176 Kupní smlouva Účastníky tohoto typu smlouvy jsou obecně: prodávající a kupující. Prodávající se zavazuje: dodat kupujícímu movitou věc … zboží a převést na něj vlastnické právo k této věci Kupující se zavazuje : zaplatit cenu a převzít dodávku Kupní smlouva může být uzavřena podle obchodního zákoníku i občanského zákoníku (podle stran) Podstatné části: °smluvní strany, vymezení předmětu kupní smlouvy stanovení ceny, způsob placení, podmínky úhrady,… důsledky porušení smluvních povinností určení času plnění určení dodacích podmínek Kupní smlouva může být uzavřena ústně i písemně ! Tento typ smlouvy se využívá ve stavebnictví zejména: - při koupi materiálu pro následné zabudování (např. plynový kotel,…) - při koupi a prodeji nemovitostí

177 Slovo na závěr Přejeme úspěšné dokončení bakalářských prací, zvládnutí zkoušky z předmětu MMA2 a jenom - nedejte se odradit četností snímků, většina informací je i procvičena. Dana Měšťanová Václav Tatýrek a kolektiv cvičících


Stáhnout ppt "MMA 2 Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416."

Podobné prezentace


Reklamy Google