Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání právnických osob 329 100. 12-7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Legal persons: by selected legal form, 31 December.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání právnických osob 329 100. 12-7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Legal persons: by selected legal form, 31 December."— Transkript prezentace:

1 Podnikání právnických osob

2 12-7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k ) Legal persons: by selected legal form, 31 December Právní forma absolutně % % % % Number Registrované právnické osoby celkem , , , ,0 v tom: obchodní společnosti celkem , , , ,9 z toho: veřejné obchodní společnosti7 7541, , , ,2 společnosti s ručením omezeným , , , ,9 akciové společnosti , , , ,7 státní podniky7460,26020,15260,14200,1 družstva , , , ,5 nadace; nadační fondy2 5410, , , ,4 organizační složky státu3690,13660,13660,13770,1 příspěvkové organizace , , , ,7 sdružení fyzických osob, sdružení právnických osob , , , ,6 ostatní , , , ,8

3 Vysvětlení pojmů: zákaz konkurence, základní kapitál, vklad (společníka) – peněžitý/nepeněžitý, osobní společnosti x kapitálové společnosti, statutární zástupci, postup založení společnosti.

4 Zákaz konkurence Týká se společníků v.o.s., komplementáře k.s., jednatelů popř. dozorčí rady (podle vůle i společníků) u s.r.o., u AS se týká představenstva a dozorčí rady. Zákazem konkurence se rozumí způsob, kterým se omezuje možnost uvedených osob vykonávat takovou podnikatelskou činnost, kterou se mohou dostat do rozporu se zájmy „své“ společnosti. V případě s.r.o. je zabránit zejména jednateli společnosti v tom, aby zneužil svého postavení ve společnosti v její neprospěch.

5 Zákaz konkurence Podnikat jako FO v oboru stejném nebo obdobném. Zprostředkovávat obchody pro jiné. Účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením se stejným nebo podobným předmětem podnikání. Nesmí být statutární zástupce u jiné PO.

6 Vklady společníků/akcionářů Vklady společníků/nominální hodnota upsaných akcíí tvoří základní kapitál. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % peněžitého vkladu. Nepeněžité vklady musí být splaceny ve výši 100 % před podáním návrhu na zápis společnosti. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál. Pokud společníci vkládají nepeněžité vklady, musí být ve společenské smlouvě uveden předmět vkladu, jeho hodnota a částka, kterou se vklad započítává.

7 Nepeněžitým vkladem může být: Majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná (je penězi ocenitelná). Zjistit tuto hodnotu je možno pouze podle posudku znalce. Majetek, jehož hospodářská hodnota je využitelná z hlediska předmětu podnikání společnosti. Majetek, který je samostatně převoditelný. Nemovitost – vkladatel musí předat správci vkladu písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, o vložení vkladu do katastru nemovitostí. Vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí se společnost stává vlastníkem nemovitosti. Správcem vkladu může být pouze zakladatel pověřený tím v zakladatelském dokumentu. Správou peněžitého vkladu může být i banka.

8 Osobní x kapitálové společnosti Osobní spol.: Nevytváří základní kapitál, předpokládá se osobní účast na vedení společnosti, společníci ručí celým svým osobním majetkem. Kapitálové spol.: Vytváří základní kapitál, společnost řídí profesionální management, společníci neručí za závazky společnosti.

9 Statut. zástupce s.r.o.: Jednatel Obchodní vedení společnosti Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jiný způsob jednání za společnost. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Jestliže svým jednáním způsobili společnosti škodu, nesou za tuto škodu odpovědnost. Tuto odpovědnost ve společenské smlouvě nelze vyloučit.

10 Statutární zástupci a.s. Tříčlenné představenstvo – statutární orgán Zákaz konkurence Jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí Zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Pokud způsobili společnosti škodu, nesou za tuto škodu odpovědnost. Tuto odpovědnost nelze v zakladatelské listině vyloučit.

11 Postup založení a vznik PO 1. Nejprve sepsat společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu 2. Opatřit následující dokumenty: a) živnostenská oprávnění odpovědných zástupců b) právní důvod užívání místnosti kde je sídlo společnosti c) prohlášení správce vkladu d) podpisový vzor jednatelů/stat. zástupců

12 e) bezúhonnost stat. zástupců (rejstřík trestů) f) Čestné prohlášení stat. Zástupců g) Souhlas s výkonem funkce stat. zástupců 3) Podat Návrh na zápis do OR a přiložit všechny dokumenty.

13 Společnost je založena společenskou smlouvou/zakladatelskou listinou Vzniká až zápisem do Obchodního rejstříku


Stáhnout ppt "Podnikání právnických osob 329 100. 12-7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Legal persons: by selected legal form, 31 December."

Podobné prezentace


Reklamy Google