Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o veřejných zakázkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o veřejných zakázkách"— Transkript prezentace:

1 Zákon o veřejných zakázkách
Ing. Dana Měšťanová,CSc ČVUT fakulta stavební

2 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. nabyl účinnosti k 1. 7
nahradil v plném rozsahu zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Související předpisy: a/ Prováděcí národní předpisy - uveřejňování vyhlášení v isvzus (formuláře,povinně uveřejňované údaje,…) - elektronická vyhlášení b/ Evropské směrnice 2004/17/ES (sektorová) 2004/18/ES (veřejná klasická) c/ Evropská nařízení (přímo aplikovatelný předpis) především: 2195/2002 (společný slovník CPV) 1564/2005 (standardní formuláře) 761/2001 (EMAS – systém řízení a auditu v OŽP)

3 EU Evropská unie má od roku 2007
27 členských států a přibližně 500 miliónů obyvatel (údaj z roku 2009) lidnatější jsou jen Čína mil. a Indie mil.).

4 Trochu statistiky…doplňte si v rámci samostudia údaje za roky 2009, 2010, 2011
průměr EU – 16 % HDP (mezi 11 % až 20 % v čl. státech) ČR - Σ trhu VZ v jednotlivých letech (všechny VZ, vč. DPH): ČR – rozdělení podle druhu VZ (2008) – bez VZMR: 2008 2007 2006 druh VZ počet VZ Kč bez DPH % celkem 8086 stavební práce 3 559 59,13 služby 2 695 25,03 dodávky 1 832 15,84

5 OŘ UŘ ZPŘ JŘSU JŘBU SD uveřejnění v ISVZ a TED uveřejnění v ISVZ a TED
výzva 5 a uveřejnění vhodným způsobem uveřejnění v ISVZ a TED výzva k jednání (1 nebo více) uveřejnění v ISVZ a TED žádost o účast žádost o účast žádost o účast posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace posouzení kvalifikace omezení počtu zájemců omezení počtu zájemců omezení počtu zájemců výzva k podání nabídky výzva k podání nabídky soutěžní dialog výběr nejvhodnějšího řešení poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD poskytnutí ZD podání nabídky podání nabídky podání nabídky podání nabídky jednání výzva k podání nabídky kvalifikace se posuzuje až po podání nabídek kvalifikace se posuzuje až po podání nabídek otevření obálek předběžné posouzení a hodnocení podání nabídky poskytnutí ZD podání nabídky jednání o nabídkách

6

7 Pustit na přednášce D8 - 0805 Lovosice – Řehlovice zadání zápis

8 mimo tohoto zákona je oblast veřejného zadávání regulována zákonem č
mimo tohoto zákona je oblast veřejného zadávání regulována zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zákony, které vymezují veřejnou zakázku, platí v naší republice již od roku 1994 tyto zákony jsou nástrojem pro rozhodování o využívání veřejných finančních prostředků - tzv, „peněz z otevřené ruky“, jak říkají v Německu v otevřené  ruce je na peníze vidět: kdo si je bere, za co si je bere peníze za státní zakázky se platí z našich daní zákony jsou důležitým nástrojem pro mnoho zemí světa s tržní ekonomikou v České republice je, jak se ukazuje, obtížné strefit se do systému fungujícího kolem nás a proto máme již od 1. července 2006 třetí verzi zákona o veřejných zakázkách

9 Získání informací o VZ A: informace o uveřejňovaných VZ
1. – OŘ( otevřené řízení), UŘ (užší řízení), JŘSU (jednací řízení s uveřejněním),SD (soutěžní dialog), DNS, soutěž o návrh, koncesní řízení nové formuláře úřední desky, webové adresy zadavatelů – ZPŘ (zjednodušené podlimitní řízení),VZ malého rozsahu – případně kvalif. či zadávací dokumentace B: další informace o VZ (poradenství) ( komentáře k ZVZ (ASPI), metodiky, zvláštní poradenství

10 Fáze zadávacího řízení
0 záměr zadání, vyhrazení finančních prostředků 1 základní rozvaha zadavatele, příprava zadávacích podmínek 2 zahájení zadávacího řízení 3 otevírání obálek s nabídkami 4 posouzení nabídek 5 hodnocení nabídek 6 ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy 7 opravné prostředky

11 Veřejné zakázky jsou práce, služby, dodávky financované z veřejných rozpočtů.
Nejedná se jen o výstavbu, rekonstrukce,… ale i o zametání ulic, sekání veřejné zeleně a další. Na jedné straně se požaduje, aby stavby byly od dodavatelů co nejlevnější, na straně druhé, aby byly na špičkové úrovni. Kde je střední cesta? V této souvislosti můžeme slyšet, že: - zakázky se „vyhrávají“ kamarádům, spřáteleným firmám - klíčovým rozhodujícím argumentem je zejména cena stavby - lze slyšet, že dodavatelé staveb jsou tlačeni do volby jiných (levnějších) materiálů na zhotovení a pod.

12 příklad 1: Existující realita:
V nejmenovaném městě byla vypsána veřejná soutěž na výstavbu splaškové kanalizace v určité ulici. Projektová cena stavby byla 9 mil. Kč 3 x soutěž vyhrála stejná firma, byť neměla ISO, neměla dostatečně vysoký roční obrat, nabízela však nízkou cenu !!! 2 x radní soutěž zrušili !!!! Potřetí, kdy se již jiné firmy nezúčastnili (znechucení !) mohla soutěž vyhrát již bez konkurence tato jediná firma Akci nabídla za nízkou cenu 6 mil.Kč Je však OTÁZKA? Je opravdu nízká cena vždy zárukou úspěšnosti díla? Je tím pravým ukazatelem ?

13 příklad 2: Nejmenované město vypsalo veřejnou soutěž na výstavbu plaveckého bazénu. Projektová cena činila 81 mil. Kč Zakázku vyhrála firma, která nabídla výrazně nejnižší cenu …54 mil. Kč Po více než půl roce stavbu zastavila, neboť za finance uzavřené ve smlouvě nebyla schopna akci dokončit Bazén je rozestavěn , město již na zálohách firmě vyplatilo 38 mil. Kč (tyto jsou „umrtveny“ v nefunkční stavbě) a situace je dána k soudu. Stavba chátrá.

14 příklad 3: Po protržení hráze rybníka a vytopení řady domů v obci byla vypsána veřejná soutěž na opravu. Soutěž se konala 2 x. Projektové náklady činily téměř 60 mil. Kč (fundovaný odhad odborníků). Zúčastnilo se 7 firem s návrhy technického řešení a s cenovými nabídkami. Obec vybrala nejlevnější firmu a kupodivu i též nejvzdálenější. Ještě během výstavby přišla opět větší voda a levné řešení se ukázalo jako nedostačující. Ale již byla podepsaná smlouva, již bylo vyčerpáno více než 60% prostředků … a NYNÍ …. JAK DÁL ???

15 příklad: Rehabilitační pavilon, Praha 4.
Veřejná soutěž. Osloveno 5 stavebních firem. Výběr firem byl proveden cíleně. Rozhodně nebylo konkurenční prostředí a to se odrazilo i ve vysoké nabídkové ceně. Město mělo zaplatit 150,7 mil. Kč. Nakonec zaplatilo o 30 mil. Kč více. Důvod: náklady PRÝ VZROSTLY O DODATEČNÉ PRÁCE. Byly však vícenáklady objektivní ?????

16 Lze zobecnit, že zakázka „protažená“ veřejnou soutěží zaznamená snížení ceny. Snížení projektem vypočtené ceny na základě navrženého technického řešení by ale mělo být jen v řádech %. Vyšší snížení je již jistě na úkor budoucí funkčnosti díla. V rámci zadávání veřejných zakázek lze dělat řadu jiných „zázraků“. zákon o veřejných zakázkách předepisuje různé povinnosti s ohledem na velikost zakázky Jedním ze „zázraků“ je rozdělení stavby na funkční celky či prohlášení jednotlivých objektů za samostatné stavby.

17 Důvod přípravy nového zákona:
Převzetí níže vydaných směrnic Českou republikou do svého vnitrostátního právního řádu: - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů v odvětví vodního hospodářství, energetiky,… (tzv. sektorová směrnice) a - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů zadávání veřejných zakázek na stavební práce (tzv. klasická směrnice)

18 Zákon se dělí na 9 částí a 3 přílohy.
část 1: obecná ustanovení část 2: zadávací řízení část 3: zvláštní postupy v zadávacím řízení část 4: soutěž o návrh část 5: ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele část 6: seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů a zahraniční seznam dodavatelů část 7: společná ustanovení část 8: přechodná a závěrečná ustanovení část 9: účinnost příloha č. 1 a 2: pro kategorii služeb (týká se povinnosti uveřejnění v Úředním věstníku EU) příloha č. 3: pro stavební práce - vymezení pomocí klasifikace NACE (statistická klasifikace ekonomických aktivit v Evropské unii, v ČR je to OKEČ … …. Odvětvová klasifikace ekonomických činností)

19 Zákon rozlišuje 3 kategorie zadavatelů: VEŘEJNÉ DOTOVANÉ SEKTOROVÉ
PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ : SDRUŽENÉ CENTRÁLNÍ

20 veřejné zadavatele (veřzad)
stát (organizační složky státu, ministerstva,…) státní příspěvkové organizace (Czechinvest) municipální subjekty (územní samosprávné celky, kraje, obce, městské části, příspěvkové organizace)

21 dotované zadavatele (dotzad)
jedná-li se o zadavatele zadávajícího zakázku dotovanou z více než 50% z veřejných prostředků jde-li o VZ na nadlimitní stavební práce dle přílohy č.3 nebo týkající se veřejněprospěšných budov (zdravotnická zařízení,…) nebo o nadlimitní služby související s takovými stavebními pracemi poznámka: dotovaným zadavatelem není dodavatel, který uzavírá smlouvu s podzhotovitellem (subdodavatelem)

22 sektorové zadavatele (sektorzad)
Vykonává tzv. relevantní činnost (§4 ZVZ) např. činnosti v oblasti energetiky, poštovních služeb,…další

23 Dále: sdružené zadavatele: když se pro zadání veřejné zakázky sdruží více zadavatelů. Musí se smluvně vymezit. centrální zadavatel = nově zavedený termín, zadavatel na úrovni ústředního orgánu či kraje. Využívá odborných kapacit a nahrazuje organizace, jež odbornými kapacitami nedisponují.

24 základní zásady zákona :
1. transparentnost 2. rovné zacházení 3. zákaz diskriminace

25 Dělení VZ dle předmětu plnění, druhy VZ (§8 – 11)
A: dodávky x B : služby x C: stavební práce A: dodávky pořízení zboží (koupě, nájem, leasing) - pořízení zboží a umístění (montáž, uvedení do provozu) B: služby negativní vymezení (co není dodávkou ani stav.pracemi) - služba + dodávka (je-li pořizovací hodnota služeb vyšší) - služba + stavební práce (nejsou-li základním účelem a jejich provedení je nezbytné ke splnění služby)

26 C: stavební práce .. nově může být nejen provedení stavebních prací ale i vypracování projektové dokumentace (záleží na zadavateli) Zahrnují se sem případy, kdy se obcházel zákon - příklad: smluvně ošetřená kauza ČSÚ 1. stavební práce podle přílohy č.3 ZVZ 2. stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ a související projektová nebo inženýrská činnost 3. zhotovení stavby jako výsledek stavebních nebo montážních prací, případně projektová a inženýrská činnost, schopný jako celek plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci (ZABRÁNĚNÍ UMĚLÉMU DĚLENÍ STAVEB A OBCHÁZENÍ ZVZ) 4. stavební práce shora uvedené + nezbytné dodávky a služby 5. stavební práce pořízené přes službu třetí osoby (zprostředkovatel)

27 Poznámka: je na zadavateli VZ zda stavební práce zadá např.: a) soutěž o návrh (studie) + VZ na projektovou činnost + VZ na stavbu b) VZ na službu (projekt) + VZ na stavbu c) VZ na stavbu (dohromady stavba + projekt), opční právo Nově zákon používá termín „hodnota veřejné zakázky“ ….. místo dosud používaného termínu „cena“.

28 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila v listopadu 2011 a 2012
Poslanecká sněmovna ve třetím čtení přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Nyní bude novela postoupena k projednání Senátu a v případě jejího schválení pak k podpisu prezidenta republiky. Podle právních expertů z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners přináší novela nejen zvýšení transparentnosti a odstranění některých v praxi zneužívaných institutů, ale zároveň i zvýšení požadavků na zadavatele i dodavatele a prodloužení procesu zadávání. Mezi nejvýznamnější změny patří snížení finančních limitů na polovinu, zásadní rozšíření definice dotovaného zadavatele, zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zavedení tzv. významných veřejných zakázek, nutnost odůvodnění zakázek, zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných ministerstvem a uveřejňování textu uzavřených smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny za zakázku a seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou. Zároveň zadavatelé budou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla být hodnocena pouze jedna nabídka. Novela by měla vstoupit v účinnost k 1. dubnu 2012.

29 Novela Novela je vyústěním snahy o naplnění protikorupční části vládního programu. Účelem má být omezit prostor pro korupční, diskriminační a netransparentní jednání. Novela však přináší řadu změn, u nichž teprve praxe ukáže jejich reálné dopady. Lze jen doufat, že kromě komplikací přinesou i skutečný ekonomický efekt a významnější úspory veřejných prostředků. Snížení limitů a rozšíření definice dotovaného zadavatele povede k podstatnému nárůstu zakázek, které budou spadat pod režim zadávání dle zákona. Dojde tím určitě ke zvýšení transparentnosti, pro menší zadavatele však tato změna bude znamenat vyšší administrativní zátěž a náklady na organizaci veřejných zakázek. Zároveň hrozí zahlcení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže přezkumem zakázek z ekonomického pohledu méně významných.

30 Výrazné změny Mezi další výrazné změny zákona patří zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které mají být nahrazeny čestným prohlášením uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a zrušení možnosti pro zadavatele požadovat po uchazečích certifikáty řízení jakosti. Více se otevře možnost pro účast menších firem, které dosud mohly být diskriminovány jako „ti slabší či méně zkušení“. Nedá se však předpokládat, že by nově zavedené čestné prohlášení dodavatele o jeho schopnosti plnit veřejnou zakázku mělo fakticky relevantní význam. Pokud plnění zakázky vyžaduje stabilního a finančně silného dodavatele, bude o to důležitější správně nastavit technické kvalifikační předpoklady a vymezit ostatní zadávací podmínky tak, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek a výběr té ekonomicky skutečně nejvýhodnější z nich, nejen s ohledem na nejnižší cenu. Stejně tak je diskutabilní povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že zadavateli zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka bez ohledu na to, zda by vybraná nabídka mohla být objektivně ekonomicky výhodná či nikoli.

31 Změny Další změnou je navrhovaná povinnost uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele. Veřejní zadavatelé uveřejní na profilu smlouvu do 15 dnů od jejího uzavření. Tato povinnost se nebude vztahovat pouze na veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou do Kč a na smlouvy obsahující utajované informace. Součástí zveřejňovaných informací bude i seznam subdodavatelů, který budou dodavatelé povinni zadavateli předložit do 60 dnů ode dne splnění smlouvy. V tomto seznamu budou uvedeni všichni subdodavatelé, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové (resp. roční) hodnoty zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů rovněž seznam vlastníků akcií s podílem vyšším než 10 %.

32 Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty VZ
Odůvodnění společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty bude u státních zakázek schvalovat vláda po oponentním vyjádření zpracovaném MMR, u krajských a obecních zakázek příslušné zastupitelstvo. Povinnost ekonomického odůvodnění lze vnímat každopádně pozitivně, ačkoli v praxi může představovat pro zadavatele nelehký úkol. Odpovídá však zcela principům řádného hospodaření, ze kterých standardně plyne potřeba předchozí analýzy potřeb zadavatele a možností trhu. Na schvalujících orgánech bude, aby tento institut plnil svůj skutečný účel, a nepředstavoval jen procesní zdržení. U ostatních „nevýznamných“ veřejných zakázek budou zadavatelé povinni uveřejnit odůvodnění ve výše vymezeném rozsahu na svém profilu.

33 Hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách dle návrhu novely schváleného poslaneckou sněmovnou
Dříve Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu: dodávky – 2 mil. Kč služby – 2 mil. Kč stavební práce – 6 mil. Kč Změny od dodávky – 1 mil. Kč služby – 1 mil. Kč stavební práce – 3 mil. Kč (od mil. Kč)

34 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nahrazení čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Možnost požadovat po dodavatelích předložení certifikátů ISO a EMAS Zrušeno Čestná prohlášení o významných službách Namísto osvědčení o poskytovaných službách možnost prokázat poskytnutí služby předložením smlouvy a dokladem o realizaci. Prokazování majetkové struktury dodavatele – seznam akcionářů Prokazování majetkové struktury i u subdodavatelů – seznam akcionářů Možnost omezovat počet zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu Možnost omezování počtu zachována jen pro případy zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, v užším řízení i pro sektorového zadavatele. V ostatních případech možnost omezování počtu zájemců zrušena. Zavedení institutu významné veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

35 Zavedení seznamu hodnotitelů a osob se zvláštní způsobilostí
Zavedení povinnosti zrušit veřejnou zakázku, pokud zadavateli zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Uveřejnění oznámení o zadání zakázky Zveřejnění smlouvy, výše uhrazené odměny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele Možnost předběžného oznámení veřejného zadavatele Povinné předběžné oznámení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele minimálně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení Možnosti zkracování lhůt v zadávacím řízení při splnění zákonných podmínek Možnost zkrátit lhůty ponechána jen sektorovému zadavateli

36 dodávky a služby (PŮV., OD 1.1.2008,
Dělení podle výše předpokládané hodnoty(§ 12) nadlimitní x podlimitní x malého rozsahu Nadlimitní VZ do roku 2011 včetně (posuzování podle pořizovací hodnoty v Kč, bez DPH) dodávky a služby (PŮV., OD , OD do roku 2011 včetně) Česká republika, státní příspěvková organizace ,   Územní samosprávný celek, příspěvkové organizace jím zřízené, jiná práv.osoba ,     Sektorový zadavatel ,    

37 Stavební práce 2. stavební práce
jednotné pro všechny typy zadavatelů - ekvivalent 5 000 tis. EUR… ve vazbě na reálný kurz. Každé 2 roky aktualizace dle kurzu – např. od je hranice nadlimitních zakázek na stavební práce S OHLEDEM NA KURZ  000 Kč Od do roku 2011 včetně Kč Nyní Kč    

38 Podlimitní VZ do roku 2011 dodávky, služby
nad ,- Kč (a vždy méně než limity pro nadlimitní VZ pozn.: podle § 25 lze použít i zjednodušené podlimitní řízení - pokud pořizovací hodnota nepřesáhne ,- Kč 2. stavební práce nad ,- Kč a méně než limit pro nadlimitní VZ, tj. nyní Kč

39 VZ malého rozsahu (VZMR) do roku 2011
1. dodávka, služby do ,- Kč 2. stavební práce do ,- Kč Pozn.: podle § 18 odst. 3 není zadavatel povinen zadávat VZMR podle zákona, je třeba dodržet zásady)

40 Nabídka Nabídka představuje dokumenty požadované zákonem a zadavatelem
Nabídka obsahuje m.j.: návrh smlouvy ( následné oboustranné podepsání) prohlášení uchazeče, kde se zavazuje respektovat údaje v předložené nabídce po celou dobu zadávací lhůty kvalifikační doklady Poznámka: a/ dodavatel (uchazeč), který si nevyzvedl zadávací dokumentaci nemůže podat nabídku b/ uchazeč který podal nabídku do soutěže nemůže být současně subdodavatelem jiného uchazeče. Pokud ale sám nepodá nabídku může být naopak subdodavatelem i pro více uchazečů o tuto veřejnou zakázku

41 Zákon vymezuje terminologii:
dodavatel … fyzická či právnická osoba, která může poskytnout plnění veřejné zakázky zájemce … dodavatel, který byl vyzván a nebo podal žádost o účast v užším řízení uchazeč … zájemce, který podal v zadávacím řízení nabídku zadávací podmínky .. zahrnují požadavky zadavatele , závazný postup zadávací lhůta … lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

42 Zadávací řízení je zahájeno:
a/ uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení b/ odesláním výzvy o zahájení

43 Druhy zadávacích řízení:
standardní: otevřené - bez podmínek - zahájeno uveřejněním oznámení k podávání nabídek užší řízení - bez podmínek - je též zahájeno uveřejněním oznámení k podání žádosti a prokázání kvalifikace. - ze zájemců vybere zadavatel předem stanovený počet a ten vyzve k podání nabídky. výjímečně: jednací řízení s uveřejněním - řada podmínek obdoba užšího jednací řízení bez uveřejnění - řada podmínek

44 nové druhy: soutěžní dialog zakázky se složitým předmětem plnění, kde nelze přesně vyspecifikovat technické podmínky - obdoba užšího řízení s výzvou k účasti - v dialogu, hledá se jedno nebo více řešení, po nalezení jsou účastníci vyzváni k podání nabídky na vybrané řešení zjednodušené podlimitní řízení: pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH - namísto uveřejnění vyzývá zadavatel nejméně 5 dodavatelů vč. zviditelnění oznámení vhodným způsobem (internet, úřední deska,…)

45 Podrobný popis průběhu podle typů řízení
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Lhůta pro podávání nabídek (u nadlim.VZ 52, u podlim. VZ 22) Oznámení otevřeného řízení Poskytování zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění (datum nejpozději 12 dnů před koncem lhůty) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ( nejpozději do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta (od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) Podání nabídek Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek, posouzení kvalifikace Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

46 UŽŠÍ ŘÍZENÍ Základní lhůta pro podání žádosti o účast (nadlim.VZ 37, podlim.VZ 15) Oznámení užšího řízení Podání písemné žádosti o účast v UŘ společně s prokázáním kvalifikačních předpokladů Posouzení kvalifikace – lhůta není zákonem stanovena, provádí spec. komise Vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných zájemců Podání nabídek Výzva k podání nabídek vybraným zájemcům (nadlim.VZ 40, podlim.VZ 15) Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů před koncem lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta (od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty) Podání nabídek a jmenování komise pro otevírání a hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

47 Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)
Lhůta pro podání žádosti (nadlim. 37, podlim. 15) Oznámení JŘSU Podání písemné žádosti o účast v JŘSU vč. prokázání splnění kvalifikace Posouzení kvalifikace – není stanovena lhůta Posouzení kvalifikace zadavatelem, spec. komise Vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných Lhůta pro podání nabídek – není stanovena Výzva pro podání nabídek vybraným zájemcům Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům Prohlídka místa plnění (do 12 dnů od konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta – od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání, předběžné hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Předběžné vyhodnocení nabídek OMEZENÍ POČTU UCHAZEČU PRO ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ Písemná pozvánka zadavatele k prvnímu jednání o nabídkách Jednání o nabídkách - aspekty, fáze jednání, vyhodnocení , protokol Doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení uchazečům Vybraný uchazeč doručí upravený návrh smlouvy Uzavření smlouvy

48 Jednací řízení bez uveřejnění
Písemná výzva zadavatele k jednání Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou, předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů od konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Jednání s vyzvanými zájemci Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání Otevírání obálek s nabídkami Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

49 Zjednodušené podlimitní řízení
Lhůta pro podání nabídek (podl.VZ 15) Výzva k podání nabídek nejméně 5 zájemcům a uveřejnění Poskytnutí zadávací dokumentace do 2 dnů od písemné žádosti Prohlídka místa plnění (do 5 dnů před konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 5 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 3 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání Otevírání obálek s nabídkami Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

50 Soutěžní dialog (SD) Lhůta pro podání nabídek (nadlim. VZ 37, podl. VZ 15) Oznámení SD Podání písemné žádosti o účast v SD a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Posouzení kvalifikace zadavatelem (komise), vyloučení nekvalifikovaných zájemců Omezení počtu zájemců vyloučením nevybraných Lhůta pro dialog není dána ! Výzva vybraným zájemcům (jen kvalifikovaným) k účasti v SD … min 3 Jednání (dialog) s vyzvanými zájemci – zásady, důvěrnost, fáze Vybrání jednoho či více vhodných řešení, vyplacení soutěžní ceny Výzva k podání nabídek VŠEM ZÁJEMCUM Z DIALOGU Poskytnutí zadávací dokumentace vyzvaným zájemcům s výzvou, předání Prohlídka místa plnění (do 12 dnů před konce lhůty) Dodatečné informace k zadaným podmínkám (do 12 dnů před koncem lhůty) Odpovědi na dotazy (do 6 dnů od písemné žádosti) Zadávací lhůta Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání a pro hodnocení Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy

51 Lhůty podle typů řízení
Otevřené řízení lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ____________________________________________________________________ Podání nabídek min min. 22 Předběžné oznámení (min. 52 dnů, nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení) min X (nelze-li i 22) Oznámení odesláno elektronickými prostředky 7 X Neomezený dálkový přístup K ZD od uveřejnění

52 Lhůty podle typů řízení
Užší řízení lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ______________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast 37 (výjimka 15) 15 (výjimka 10) Oznámení odesláno el. prostř. 7 nezkrácené (při 37) 5 zkrácené (při 15) Podání nabídek min. 40 (výj.10) min. 15 (výj.7) Předběžné oznámení (min. 52 dnů, nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení) min X (nelze-li i 22) Oznámení odesláno elektronickými prostředky 7 X Neomezený dálkový přístup k ZD od uveřejnění

53 Lhůty podle typů řízení
Jednací řízení s uveřejněním lhůty nadlim.VZ podlim.VZ _______________________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast (výjimka 15) 15 (výjimka 10) Oznámení odesláno el. prostř. 7 nezkrácené (při 37) x 5 zkrácené (při 15) Podání nabídek není stanoveno ! není stanoveno, musí být uvedeno ve musí výzvě být uvedeno ve výzvě Možné zkrácení není přípustné !!!

54 Lhůty podle typů řízení
Jednací řízení bez uveřejnění lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ________________________________________ Zákon lhůtu nestanovuje ! Lhůta bude stanovena zadavatelem ve výzvě !

55 Lhůty podle typů řízení
Zjednodušené podlimitní lhůty nadlim.VZ podlim.VZ ________________________________________________________ Pro podání nabídky (výjimka 7) možné zkrácení není přípustné !!!

56 Lhůty podle typů řízení
Soutěžní dialog lhůty nadlim.VZ podlim.VZ _______________________________________________________________________ Pro doručení žádosti o účast min. 37 min. 15 Oznámení odesláno el. prostř x Pro podání nabídky není stanoveno není stanoveno zákonem, zákonem, musí být musí být ve výzvě ve výzvě

57 Obsah zadávací dokumentace
(§ 44 – 49): Soubor informací, které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnosti, aby bylo možno zpracovat nabídku. Náležitosti min. rozsahu: obchodní podmínky (smlouva) technické podmínky klasifikace zboží, služeb a stavebních prací požadavky na zpracování nabídkové ceny, způsob zpracování ceny minimální požadavky na varianty nabídek platební podmínky (vč. podmínek pro příp. překročení ceny) způsob hodnocení nabídek podmínky a požadavky na zpracování nabídky požadavky na identifikaci subdodavatelů a části jejich plnění VZ

58 Další náležitosti u zadávací dokumentace na stavební práce:
- projektová dokumentace stavby - soupis stavebních prací dodávek a služeb  - výkaz výměr pozn.: a/ nově zákon výslovně umožňuje variantu, kdy součástí veřejné zakázky je i projektová činnost b/ nově je připuštěno i subdodavatelské zajištění zakázky, mohou se k tomu ale stanovit regule Možná omezení, jež lze uvést v rámci zadávací dokumentace: a/ v ZD lze omezit rozsah subdodávek (stanovit podíl plnění uchazeče na zakázce) b/ ZD lze poskytnout i dálkovým přístupem c/ vymezení technických podmínek záleží na zadavateli d/ je nárok na uplatnění požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí ZD (balné, poštovné reprografické práce,…)

59 A: rámcová smlouva s jedním dodavatelem
B: rámcová smlouva s více dodavateli - min. 3, lze ale i uvést max. počet - jen jedna rámcová smlouva - v zadávacích podmínkách musí být uveden text návrhu RS - nutno uvést dobu trvání (max. 4 roky) FÁZE I: zadání RS (nejedná se ještě o definitivní konkrétní plnění , formulování rámce) FÁZE II: zadávání jednotlivých VZ na základě RS - sektorový zadavatel § 23 - veřejný zadavatel § 92 a/ smlouva s jedním dodavatelem - objednávka plnění - výzva k podání nabídky a nabídka b/ smlouva s více dodavateli - minitendr mezi účastníky RS vč. podání nabídek podle požadavků veřejného zadavatele pozn: není nutno ustanovovat žádnou komisi (§ 92) - zadavatel nesmí požadovat prokázání kvalifikace - dodavatelé z RS nesmějí podávat společnou nabídku, podávat nabídku s jinou osobou, ani být vzájemně subdodavateli

60 Opční právo Právo zadavatele na další dodávky a služby nebo stavební práce Jde o právo ale ne o povinnost Je nutno ho vymezit již v zadávacích podmínkách „primární“ VZ Při zadání „primární“ VZ musí zadavatel: - zahrnout PH opčního plnění do celkové PH (PH prim. + PH opce) - předběžně stanovit dobu využití opčního práva - vymezit základní předmět opčního práva Při zadání „primární“ VZ se v nabídce neuvádí nabídková cena opčního plnění Výhoda OP: - možnost zadání VZ na opční plnění do 3 let od uzavření smlouvy (zadavatel rozhodne, zda využije opčního práva vůči dodavateli, se kterým má uzavřenou smlouvu) strany se nemusí dohodnout v JŘBU (jedn. říz. bez uveřejnění) a/ využije OP … dohoda o podmínkách b/ nevyužije OP … nebude se opční plnění vůbec zadávat nevýhody OP: nemožnost využití JŘBU na zadání dodávek (sektorový zadavatel, ani na služby)

61 Zadávání částí Zadavatel nesmí účelově rozdělit předmět VZ (pod limity) a/ VZ rozdělená na části PH se rovná součtu PH všech částí b/ připouští-li to povaha předmětu, lze rozdělit (např. regionální důvody, věcné hledisko,…) c/ rozdělení je předem potřeba uvést v Oznámení o zakázce a uvést předmět částí d/ v Oznámení je nutno uvést, zda lze podávat nabídky jen na jednu část, více či všechny Při zadávání částí se zákon použije pro každou jednotlivou část s uvedením požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií

62 Kvalifikace Je to způsobilost dodavatele pro plnění VZ
Velmi často je důvodem vyloučení uchazeče právě kvalifikace Formulování požadavku na kvalifikaci bývá nesrozumitelné (doporučuje se uplatnit dotaz na zadavatele) Kvalifikace: a/ základní kvalifikační předpoklady b/ profesní kvalifikační předpoklady c/ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady d/ technické kvalifikační předpoklady Stanovení v oznámení (rozsah, doklady, způsob prokázání,…) Veřzad – je povinen prokázání splnění kvalifikace požadovat v : OŘ,DNS,UŘ,JŘSU,SD,ZPŘ + jsou jisté výjimky Sektorzad – je oprávněn z hlediska kvalifikace požadovat COKOLIV - je povinen požadovat kvalifikaci v UŘ a JŘSU - je oprávněn požadovat v OŘ a JŘBU - nesmí požadovat v některých případech JŘBU

63 Způsob prokazování kvalifikace
Kvalifikaci lze prokázat prostřednictvím subdodavatele Nutno předložit smlouvu se závazkem subdodavatele, rozsah prokázané kvalifikace subdodavatele Společná nabídka - každý sám prokazuje za své plnění - všichni společně prokazují pro ostatní části kvalifikace - i u společné nabídky lze využít prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů - s kvalifikačními doklady předkládají vzájemnou smlouvu Zahraniční dodavatel - předkládá kvalifikaci podle právního systému jeho země - pokud se tam doklad nevydává, doloží čestné prohlášení - taktéž doloží čestné prohlášení, když v jeho zemi není povinnost stanovena Profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z OŘ - doklad o oprávnění k podnikání - doklad profesní komory či organizace - doklad o odborné způsobilosti Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva Poslední zpracovanou rozvahu Údaj o celkovém obratu Jakékoliv další doklady

64 Technické kvalifikační předpoklady
- seznam stavebních prací za posledních 5 let - osvědčení ISO - seznam techniků a technických útvarů - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - opatření v oblasti řízení ochrany životního prostředí - přehled průměrného počtu zaměstnanců

65 Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek
Kontrola – např. zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou Hodnocení nabídek – již není předepsána jednotná metoda hodnocení, v zadávací dokumentaci musí být hodnotící kriteria uvedena Je-li více kriterií musí být uvedena jejich váha (součet vah 100) Hodnotící komise – ustanovuje VEŘZAD v OŘ, UŘ, SD, ZPŘ (Zjedn. podl.říz.) a v JŘSU (Jedn. říz.s uveř.) Posuzování – aby se nejednalo o nepřijatelnou nabídku, aby nebyly nejasnosti v nabídce, aby nebyla mimořádně nízká cena

66 Opravné prostředky Námitky – nadlim. i podlim. zakázky- lhůta pro podání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení či o rozhodnutí o neúspěchu ve veřejné soutěži, taktéž 15 dnů ode dne , kdy se subjekt dozvěděl o porušení zákona Návrh na přezkum – do 10 dnů po obdržení sdělení o nevyhovění námitkám, skládá se kauce ve výši 1% z nabídkové ceny, min. však 50 000,-Kč, max. 2 mil. Kč. Výsledek: nápravné opatření (zrušení,…) Žaloba ve správním soudnictví Sankce: správní delikt zadavatele, uložení pokuty, zrušení platnosti smlouvy,… Nejčastěji jsou nedostatky, které mají za následek opravné prostředky: - chyby v zadávacích podmínkách - chyby ve zprávě o posouzení a hodnocení - zpochybněné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

67 Ukázka dílčích novel zákona: Novinky v zadávání veřejných zakázek po prvním lednu 2010
Od účinnost novely zákona 137/2006Sb. ZVZ Účinnost změn vyplývající ze změn z novelizací v roce 2009 Platnost nově stanovených limitů pro nadlimitní VZ Tzv. „malá novela“ 417/2009Sb a/ posouzení kvalifikace b/ zrušení prohlášení o vázanosti nabídkou c/ možnost čtení nabídkových cen d/ nemožnost přezkumu VZ malého rozsahu ÚHOS e/ rejstřík osob se zákazem plneění VZ (blacklist) Zákaz plnění smlouvy Nová lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám

68 Novinky po 1. 1. 2011- ukázka formy ZÁKON č. 423/2010 Sb. ze dne 7
Novinky po ukázka formy ZÁKON č.423/2010 Sb. ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto: 1. V § 53 odst. 1 písmeno k) zní: "k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a". 2. V § 53 odst. 1 písmeno l) zní: který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.". 3. V § 53 odst. 1 se písmeno m) zrušuje V § 125 odst. 2 se za slova "podle § 53 odst. 1" vkládají slova "písm. a) až j)" V § 127 odst. 1 písm. a) se za slova "podle § 53 odst. 1" vkládají slova "písm. a) až j)" V § 133 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)." V § 138 odst. 1 se za slova "v plném rozsahu" vkládají slova "vyjma prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)". Čl. II Přechodná ustanovení 1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


Stáhnout ppt "Zákon o veřejných zakázkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google