Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví
VŠMIE Praha Manažerské účetnictví ČVUT Ing. Marie Černá

2 Pojem a předmět manažerského účetnictví; Vývojové tendence manažerského účetnictví ve světě a v České republice; Vztah manažerského účetnictví k ostatním složkám informačního systému podniku. ČVUT

3 - Předmětem účetnictví (obecně), aby mělo vypovídací schopnost, je zobrazení hospodářského procesu podniku a poskytování informací o hospodaření dané organizace. (Jde o peněžní vyjádření.) - Základní fce účetnictví: - dispoziční (řídící) - informační - kontrolní (daňová) - Tyto funkce se prolínají a působí téměř vždy najednou. - To, která funkce je dominantní, záleží na požadavku konkrétního uživatele na dané účetnictví. ČVUT

4 Manažerské účetnictví (systém informací) Finanční účetnictví
- není ze zákona povinné a není standardizováno - je v pravomoci podnikatel. subjektu - informace mají interní charakter - dominantní je dispoziční (řídící) funkce pomáhá manažerům při řešení rozhodovacích úloh (podpora řízení) jádrem jsou náklady Finanční účetnictví - je ze zákona povinné a je standardizováno - podnikat. subjekt vede účetnictví tak, aby odpovídalo požadavkům zákona - informace využívají výhradně externí uživatelé dominantní jsou funkce informační a kontrolní neposkytuje dostatečné informace pro potřeby vnitřního řízení ČVUT

5 Předmět manažerského účetnictví
ČVUT

6 = Modelové zobrazení podnikatelského procesu v podniku
= Modelové zobrazení podnikatelského procesu v podniku. - Je posílena řídící funkce. - Primárně je určeno pro vlastní potřebu podniku. - Je to nástroj podporující řízení podniku. (Až do dílčích prvků podniku – střediska, výrobky, výkony, náklady, cena, …) ČVUT

7 - Manažerské účetnictví je orientováno na právě
probíhající jevy i na budoucnost. - Umožňuje v průběhu výrobního procesu vyvolat a podpořit opatření, která směřují k vyšší efektivitě, stabilitě a úspěšnosti podniku. - Jde o subsystém podnikového účetního systému. ČVUT

8 Základní rysy manažerského účetnictví
poskytuje informace pro srovnání skutečného a žádoucího stavu pro zhodnocení budoucích variant podnikání orientováno na vnitřní vztahy útvarů (středisek), procesů a aktivit orientuje se na výsledky z prodeje daných výkonů nelze zaměňovat za vnitropodnikové účetnictví ČVUT

9 Úkoly manažerského účetnictví
Informace o struktuře nákladů Informace o výkonech (k výkonům přiřadit ty správné náklady a přisoudit správnou odpovědnost) Informace o útvarech (pro přehled režijních nákladů) Kalkulace (výsledná x předběžná) Útvarové odpovědnostní řízení ČVUT

10 Úkoly manažerského účetnictví
Běžná kontrola nákladů (správnost dodržování norem spotřeby pro stanovení předběžných kalkulací a rozpočtů) Podnikové rozpočty ( 4 druhy: rozpočetní rozvaha, výsledovka – VZZ, rozpočet CF, rozpočet investičních výdajů) Vnitropodnikové rozpočty – režie, střediskové náklady a výnosy ČVUT

11 Prvky a funkce řízení I:
Dominantní prvky MUC: řízení (management) účetnictví (accounting) Prvky a funkce řízení I: zjišťovat skutečnost o vzniklém jevu, kontrolovat tento jev, analyzovat tento jev ve vztahu k jiným jevům, upozorňovat řídící pracovníky na určité charakteristiky jevů. ČVUT

12 Prvky a funkce řízení II:
pořizovat informace pro rozhodování, jak určitý jev změnit, rozhodovat o dané změně (o té rozhoduje řídící pracovník), dávat úkoly pro budoucí období na základě rozhodnutí o změně. ČVUT

13 „Účetnictví“ V manažerském účetnictví se z původního záměru
uchovávat jevy přetváří do všech funkcí, zejména do funkce řídící. Základní znaky účetnictví: a) Účetnictví vychází ze zjištěných skutečností o určitých jevech a jejich záznamu. (např.: vymezení účtů, položek nákladů, středisek, …) ČVUT

14 b) Účetnictvím vznikají informace, které jsou použitelné pro hodnocení a rozbory a může sloužit pro potřeby řízení a rozhodování. Účetnictví plní svou funkci pouze, když je nástrojem řízení. ČVUT

15 Vývojové tendence a úkoly manažerského účetnictví
ČVUT

16 - Manažerské účetnictví směřuje do oblasti interního
využití informací, které jsou jeho prostřednictvím podniku dodávány. - V České republice využívá MUC pouze malé množství podniků. (spíše větší podniky) ČVUT

17 Bariéry, které přispívají k tomu,
VŠMIE Praha Bariéry, které přispívají k tomu, že není MUC využíváno: MUC není ze zákona povinné. Dle podniků má účetnictví především funkci kontrolní a daňovou. Podniky nemají dostatek prostředků pro zavedení nových IT (informačních technologií). Podniky nejsou personálně ani technicky vybaveny, aby mohly vést MUC. Není nabídka pomoci ze strany HK (hospodářských komor). Obava o zneužití interních informací podniku. ….. ČVUT Ing. Marie Černá

18 Vývojové tendence MUC ve světě:
USA: 1) Závislost MUC na finančním účetnictví 2) MUC a zavádění nové techniky a nových metod konstrukce, organizace výroby, jakosti, dodávek materiálu 3) Režijní náklady 4) Hodnocení investic ČVUT

19 Japonsko: 1) Řízení nákladů 2) Útvarové řízení 3) Vztah MUC k cílům podniku 4) Možnost uplatnění japonských zkušeností ČVUT

20 Německo: - Není potřeba radikální změny při zavádění MUC
Německo: - Není potřeba radikální změny při zavádění MUC. - Přetrvává tradiční vliv koncepce nákladového účetnictví. - Vyvíjí se dál do podoby MUC, název nákladové účetnictví ale přetrvává. ČVUT

21 Vztah manažerského účetnictví k ostatním složkám informačního systému podniku
ČVUT

22 Vztah MUC k ostatním složkám informačního systému
Finanční účetnictví Rozpočetnictví Kalkulace Operativní evidence Statistika, Operační výzkum, ekonometrie Controlling Finanční analýza ČVUT

23 Controlling Pojem controlling nemá jednotnou interpretaci
Neustále v dynamickém vývoji Zaváděn pro zvýšení účinnosti systému řízení, a to systémovým propojením jeho dílčích funkcí: - organizační - motivační - plánovací - informační - kontrolní ČVUT

24 Controlling koordinace výše uvedených funkcí je pracovní náplní contollera, který má zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného stavu se stavem žádoucím. vymezen dvěma subsystémy: Subsystém plánování a kontroly Subsystém zajištění datové základny označován jako „reporting“ (výkaznictví) ČVUT

25 Controlling Informační role controllingu je určována potřebami řízení a je zásadním styčným rozhraním s manažerským účetnictvím ČVUT

26 Controllingový konvergenční koncept
Cílovost Integrace Plánování Vyhodnocení kritérií v interakci s rozhodováním Výběr a aplikace manažerských nástrojů Standardizace a formalizace řídících postupů ČVUT

27 Vztah MUC a controllingu
Controlling jako metoda či systém řízení integruje úvahy o koordinaci všech funkcí systému řízení MUC je „jen“ informačním nástrojem systému řízení Srovnávat lze proto pouze MUC a informační nástroje controllingu ČVUT

28 Vztah MUC a controllingu
MUC se opírá o hodnotové charakteristiky Controlling využívá i nepeněžní informace Controlling: 1) Nákladový (sleduje náklady a výnosy) 2) Finanční (finanční a kapitálová struktura, CF) Controlling: informace pro řízení MUC: informace pro rozhodování o budoucnosti ČVUT

29 Společný přístup MUC a controllingu
Informační systém (IS) by měl poskytovat podklady pro co nejlepší zhodnocení variant budoucího vývoje Účetnictví jako vrcholový informační nástroj ČVUT

30 ČVUT

31 ČVUT

32 Uvedené schéma je pouze názornou ukázkou.
V reálné podnikové praxi se bude lišit dle individuálních požadavků daného konkrétního podniku. ČVUT

33 Literatura: 1) Červený, J. – Skálová, P.: Manažerské účetnictví.
Plzeň: ZČU Fakulta ekonomická, 2006, ISBN 2) Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, ISBN ČVUT


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google