Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkonnost národního hospodářství. Produkt společnosti Proces formulování hospodářské politiky by měl vycházet z hodnocení struktury a výkonnosti ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkonnost národního hospodářství. Produkt společnosti Proces formulování hospodářské politiky by měl vycházet z hodnocení struktury a výkonnosti ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Výkonnost národního hospodářství

2 Produkt společnosti Proces formulování hospodářské politiky by měl vycházet z hodnocení struktury a výkonnosti ekonomiky v předchozím období. Výkonnost národního hospodářství je v klasickém pojetí chápána jako množstvím statků a služeb (vyjádřené v cenách), které ekonomika vyprodukovala za určité časové období (většinou jeden rok). Hovoříme o velikosti výstupu (outputu), neboli produktu. Nejběžněji používaným indikátorem je hrubý domácí (resp. národní) produkt – GDP (Gross Domestic Product) resp. GNP (Gross National Product)‏

3 Hrubý domácí (národní) produkt Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; preferován evropskými zeměmi Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky; preferován v Severní Americe HDP (HNP) slouží i pro komparaci národních ekonomik Vyšší vypovídací schopnost má ukazatel čistý domácí (resp. národní) produkt – NDP resp. NNP

4 USA ČR Čína 3 mld. USD 1 mld. USD 3 mld. USD 1 mld. USD 2 mld. USD 3 mld. USD Produkce českých firem v ČR = 95 mld. USD Produkce amerických firem v USA = 12 000 mld. USD Produkce čínských firem v Číně = 1 700 mld. USD HDP USA = 12 004 mld. USD HNP ČR = 97 mld. USD HDP Číny = 1 704 mld. USD HDP ČR = 100 mld. USD HNP USA = 12 005 mld. USD HNP Číny = 1 706 mld. USD Produkce čínských firem v ČR Produkce amerických firem v ČR Produkce čínských firem v USA, atd… Jaký je hrubý domácí a národní produkt jednotlivých zemí?

5 Výpočet GDP Pro výpočet GDP slouží: 1) produkční metoda 2) důchodová metoda

6 Výpočet GDP – produkční metoda Produkční metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám (pouze dlouhodobý majetek a přírůstky, aby nedocházelo k duplicitám) a čisté vývozy (export mínus import). hrubý domácí produkt = spotřeba domácností (C) + hrubé investice soukromých domácích firem (Ig) + vládní nákupy (G) + čistý vývoz (X)‏ GDP = C + Ig + G + (Ex - Im) (Upozornění: Při výpočtu nutno dávat pozor na duplicitu některých položek!!!)‏

7 Složky GDP Spotřeba domácností (C – Consumption): výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty realizované občany v daném roce; tvoří zpravidla 2/3 GDP Hrubé investice soukromých domácích firem (Ig – Gross Investment): výdaje za stroje, budovy, technologie. Hrubé investice = obnovovací investice (amortizace) + čisté investice Vládní nákupy (G – Governmental Expenditures): výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství, atd. Tzv. transferové platby (důchody, nemocenské dávky aj.) se nezahrnují - jsou ve spotřebě domácností Čistý vývoz (Ex – Im): je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží.

8 Interakce trhů a subjektů na trzích Domácnosti Trh výrobků a služeb Firmy Trh výrobních faktorů Práce, půda, kapitál Výrobní faktory Výrobky a služby poptávané Výrobky a služby nabízené Příjem (důchod)‏ Příjmy (za prodej statků)‏ Výdaje (za statky)‏ Mzdy, renty, zisky Stát Daně Transfery Daně Dotace Vládnívýdaje (G)‏ Výrobky aslužby Vládnívýdaje (G)‏ Výrobnífaktory

9 Výpočet GDP – důchodová metoda Důchodová metoda – vychází z myšlenky, že s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: zaměstnanci mzdy a plat, majitelé půdy rentu, majitelé kapitálu čistý úrok a zisky)‏ Ve výpočtu nejsou započítávány platby firem jiným firmám (duplicita); zahrnuje odpisy (opotřebení investičního majetku) a nepřímé daně (především DPH a spotřební daň, ale také cla), které nejsou důchodem účastníků výroby, ale musí být zahrnuty. hrubý domácí produkt = přidaná hodnota (odpisy, mzdy, zisk před zdaněním) + nepřímé daně (DPH, spotřební daně) ± cla - dovozní subvence

10 Kategorie důchodu Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním)‏ Národní důchod = hrubé mzdy + úroky + renty + hrubé zisky právnických osob + příjmy fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných Národní důchod = GDP – opotřebení investic – nepřímé daně Osobní důchod = (mzdy, platy, renty, úroky) + transferové platby; důchod jednotlivce Disponibilní osobní důchod = osobní důchod – daně = spotřeba + úspory

11 Výpočet GDP ovlivněn inflací Nominální produkt – produkt počítán v běžných cenách; nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto lepší přepočítat GDP ve stálých cenách Reálný produkt lze zjistit pomocí tzv. deflátoru (statisticky zjištěný cenový index)‏ Produkt, který by ekonomika vyrobila při využití všech zdrojů označujeme jako potenciální

12 Vypovídací schopnost GDP GDP započítává pouze statky a služby, které procházejí trhem Nejsou zahrnuty: Statky a služby vyrobené pro vlastní (s)potřebu a pro známé (rodinu)‏ Statky a služby vyrobené nelegálním trhem (šedá a černá ekonomika)‏ Šedá ekonomika – ek. vztahy poručující běžné etické a morální normy společnosti; jsou na hranici zákona; úplatkářství, melouchaření, apod. Černá ekonomika – ek. vztahy porušující zákony; trestně postižitelné; krádeže, zpronevěry, padělání peněz, prodej drog, atd.

13 Vypovídací schopnost GDP Kvůli uvedeným nedostatkům vytvořen indikátor: Čistý ekonomický blahobyt vychází z GNP + šedá a černá ekonomika + statky a služby produkované pro vlastní potřebu – negativní vliv spol. aktivit (hosp. činnosti) na kvalitu života GDP (NDP) nezachycuje vliv ekonomiky na životní prostředí. Proto vznikají nové environmentálně upravené makroekonomické agregáty, např.: Environmentálně upravený NDP (EDP) = NDP – čerpání přírodních zdrojů a poškozování ŽP

14 Makroekonomická rovnováha

15 Agregátní poptávka (AD)‏ Agregátní poptávka (AD – Aggregate Demand) je celkové množství produktu, které jsou ochotny všechny subjekty při dané úrovni cen nakoupit, tzn. AD = celkové výdaje na spotřebu, na soukromé investice, na vládní nákupy statků a služeb a na čisté vývozy. AD tvoří domácnosti (D po statcích a službách), firmy (D po výrobních faktorech) i stát (D po statcích i VF)‏ AD je celkové množství produkce, které jsou poptávající (domácnosti, firmy a stát) ochotni poptávat při daných cenách v dané ekonomice

16 Struktura AD C I G X AD Q P P1P1

17 Faktory ovlivňující AD Proporce mezi jednotlivými složkami AD ovlivňují: Opatření (nástroje, instrumenty) hospodářské politiky: monetární politika, fiskální politika, důchodová politika. Vnější faktory: Demografické změny – nárůst obyvatelstva zvyšuje spotřebu i poptávku po investicích Očekávání a podnikatelská důvěra – vyšší důvěra je spojena s očekáváním vyšších zisků a s realizací vyšších investic Zahraniční produkt – hospodářská konjunktura v zahraničí vede k růstu čistých vývozů Hodnota aktiv – zvyšování hodnoty aktiv vede k růstu bohatství některých spotřebitelů, a tím i k růstu jejich spotřeby.

18 Agregátní nabídka (AS)‏ Nabídku tvoří domácnosti (nabízejí VF), firmy (nabízejí zboží), a také stát (zajišťuje vzdělávání, ochranu majetku a zdraví, ochranu státu apod. – veřejné statky, za které občan přímo neplatí nebo platí netržní cenu). AS - celkové množství produkce, které jsou nabízející (stát, firmy a domácnosti) ochotni nabízet při daných cenách v dané ekonomice.

19 Faktory ovlivňující AS Faktory ovlivňující potenc. produkt i mzdy a ceny: Využitelné výrobní zdroje (práce, kapitál, půda), Technický pokrok, Hospodářská politika (vysoké daně vyloučí část výrobců z trhu, dovozní clo brání část tuzemských producentů, apod.), Očekávání subjektů (ochota vstupovat do živností), Kurz tuzemské měny, Pohyb cenové hladiny.

20 Determinace produktu Je-li GDP < Q P, nejsou plně využity zdroje Je-li GDP > Q P, vede to k inflaci Otázkou tedy je, zda a za jakých podmínek může tržní ekonomika zajistit relativně vysoké využití zdrojů a současně společensky přijatelnou míru inflace. Dva názory: Ortodoxní (neoklasický) přístup – trh vše vyřeší autoregulačními mechanismy a stát svými zásahy jen škodí Keynesiánský přístup – trh sám není schopen řešit všechny problémy, hlavně pokles AD a nutné zásahy státu

21 Hlavní spor je o otázku pružnosti mezd a cen. Kdyby byly pružné, tak křivka AS je vertikální (neoklasické pojetí). Keynesiánci namítají, že v realitě je pružnost cen omezena a do úrovně potenciálního produktu je v jejich pojetí AS horizontální. AS Q P Q’Q’

22 Neoklasické a Keynesiánské pojetí AS Q E = Q´ AD AD´ AS Q E1 AD AD´ AS Q´ Q E2 P E1 P E2 PEPE

23 Model multiplikátoru

24 Slouží Keynesiáncům jako demonstrace možností ovlivňování produktu ekonomickými nástroji Vychází z funkce spotřeby (C) a úspor (S)‏ Výše spotřeby je přímo úměrná výši důchodů (Q, GDP)‏ Funkce úspor je také závislá na Q (GDP), úspory jsou kladné až od určité výše Q (GDP) Část důchodu je věnována na spotřebu a zbytek tvoří úspory. Úspory jsou přes peněžní ústavy použity k financování investic, jejichž nárůst zvyšuje produkt a zaměstnanost.

25 Funkce spotřeby (C) a úspor (S)‏ Q C 45° Q S 0

26 Sklon ke spotřebě a úsporám Důchod (produkt) může být rozdělen na spotřebu a úspory Y = C + S Sklon = tendence; vyjadřuje tendenci společnosti spotřebovávat nebo naopak spořit

27 Sklon ke spotřebě a úsporám Mezní sklon ke spotřebě a úsporám Mezní sklon ke spotřebě (MPC) vyjadřuje o kolik se změní spotřeba, jestliže vzroste důchod (produkt) o jednotku MPC =  C /  GDP Mezní sklon k úsporám (MPS) vyjadřuje o kolik se změní úspory, jestliže vzroste důchod (produkt) o jednotku MPS =  S /  GDP Platí: MPC + MPS = 1

28 Multiplikátor a multiplikační efekt Koncept m. efektu je založen na tom, že zvyšování objemu toků v ekonomice (např. stimulací AD) přinese nárůst domácího produktu v ještě větším rozsahu Platí: ΔGDP = ( 1 / MPS ) * ΔG = ( 1 / 1 – MPC ) * ΔG Výraz ( 1 / MPS ) je nazýván multiplikátor Čím větší je MPC (a menší MPS), tím větší je hodnota multiplikátoru

29 Teorie multiplikátoru podle Keynese – krátké období Každý ekonomický subjekt má určitý mezní sklon ke spotřebě (MPC) a mezní sklon k úsporám (MPS). Předpokládejme, že pan Smith utratí 25% svého příjmu v baru (MPC=0,25), takže MPS=0,75. Podívejme se jaké s tím budou spojené peněžní toky: (1)Pan Smith obdrží dodatečný příjem (prémie) 1000 Kč Z toho utratí 25% (=250 Kč) v baru (2)Pan Black (barman) získá příjem 250 Kč Z toho utratí 25% (=63 Kč) ve vedlejším baru (3)Pan White (barman z vedlejšího baru) získá příjem 63 Kč Opět utratí 25% (=16 Kč) v dalším baru Dosavadní vytvořený příjem: cca 1328 Kč Řetězec se však panem Whitem nepřeruší a celkový vytvořený efekt za ekonomiku bude: 1333,33 = ( 1 / 1 – 0,25 ) * 1000 Spokojený bude také pan Brown (lékárník), který získá 500 Kč za prodej léků proti kocovině všech uvedených gentlemanů


Stáhnout ppt "Výkonnost národního hospodářství. Produkt společnosti Proces formulování hospodářské politiky by měl vycházet z hodnocení struktury a výkonnosti ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google