Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5RE305 Regionální politika Současnost a budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 období Návrh na změny politiky HSS pro další programovací období 2007– Třetí zpráva o soudržnosti (2004) [1] . Rozpracování - Strategické obecné zásady Společenství (2005) [2] – Komise stanovila tři obecné zásady pro politiku soudržnosti v období : Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu Vytváření více a lepších pracovních míst [1] Evropská komise (2004): Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk, ISBN [2] Sdělení Komise (KOM (2005) 0299): Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, , EK 2005 dostupné on-line na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 období V období je důraz kladen na územní rozměr politiky soudržnosti, na úlohu měst a jejich příspěvek k růstu a zaměstnanosti. Otázky podpory venkova byly z podstatné části přesunuty pod společnou zemědělskou politiku. investice do omezeného počtu priorit (reflexe Lisabonské a Göteborgské agendy) intervence tam, kde lze očekávat působení pákového efektu a významnou přidanou hodnotu [1] Evropská komise (2004): Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spoluráci. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk, ISBN [2] Sdělení Komise (KOM (2005) 0299): Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, , EK 2005 dostupné on-line na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 RP – období Pro regionální programy - omezený počet klíčových témat: inovace a znalostní ekonomika, prevence v oblasti ŽP a jeho ohrožení, dostupnost a služby všeobecného ekonomického zájmu Programy vztahující se k zaměstnanosti - implementace reforem potřebných pro dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a podporu sociální inkluze a soudržnosti v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti[1]. Stanovená prioritní témata odpovídají situaci EU jako celku – doplnění s ohledem na specifické požadavky méně rozvinutých regionů a členských zemí (např. ve vztahu k zajištění infrastruktury a výstavby institucionálních kapacit). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 [1] Dostupná on-line na

5 Informační společnost pro všechny.
Unie se stane "nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". (Lisabonská strategie ,2000) Informační společnost pro všechny. Vytvoření evropského výzkumného prostoru. Odstranění překážek pro podnikání, zejm. pro MSP. Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu. Vytvoření integrovaných finančních trhů. Lepší koordinace makroekonomických politik. Aktivní politika zaměstnanosti. Modernizace evropského sociálního modelu. Udržitelný rozvoj a kvalita života. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 RP – období Tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie Strukturální fondy: Evropský fond RR Evropský sociální fond Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 ERDF, ESF a Fond soudržnosti
Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech regiony na úrovni NUTS 2, jejichž HDP/obyv. je menší než 75 % průměru EU. přechodná podpora v těch regionech, jejichž objektivní podmínky se nezměnily, ačkoliv jejich HDP/obyv. je relativně vyšší v rozšířené Unii (HDP/obyv. nižší než 75 % průměru EU15, tzv. statistický efekt rozšíření). ERDF, ESF a Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Regiony cíle konvergence 2007-2013: ERDF, ESF
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Regiony cíle konvergence 2007-2013: ERDF, ESF
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Fond soudržnosti Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 FS Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn
Přizpůsobení se rychlým ekonomickým a sociálním změnám, které probíhají ve světovém měřítku, restrukturalizaci ekonomiky, globalizaci obchodu, pohybu směřujícímu ke znalostní ekonomice a společnosti. Řešení problémů, jež vyplývají ze stárnutí populace, růstu imigrace, nedostatku práce v klíčových sektorech a sociálního vylučování. Dvojí přístup: 1) prostřednictvím regionálních programů - Evropský fond RR 2) prostřednictvím národních programů - Evropský sociální fond Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn
Ad 1) Příprava a podpora regionálních změn Regionální programy - problémy městských a venkovských oblastí vyplývající z ekonomické restrukturalizace a dalších problémů. Z hlediska alokace zdrojů se jedná o dvě skupiny regionů: regiony Evropské unie, které nejsou zahrnuty ani do programů cíle Konvergence ani do přechodné podpory (tzv. „phasing out“); regiony v období způsobilé pro Cíl 1, které ale nesplňují kritéria pro konvergenční programy ani při absenci statistického efektu rozšíření. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn
Ad 2) Pomoc lidem připravit se a reagovat na změny prostřednictvím národních programů s cílem zlepšit zavádění a realizaci strukturálních reforem na trhu práce a posílit sociální inkluzi v souladu s cíli a směrnicemi Evropské strategie zaměstnanosti (EES)[1]. Tři priority politiky: růst schopnosti přizpůsobit se jak u pracovníků, tak u podniků prostřednictvím investic do rozvoje dovedností a školení uvnitř firem a podpory rozvoje efektivních strategií celoživotního učení; zvýšení zaměstnanosti a prevence brzkých odchodů z trhu práce, zejména prostřednictvím politik aktivního stárnutí a opatření na podporu účasti žen; růst zaměstnatelnosti lidí, kteří čelí velkým potížím v přístupu na trh práce a v udržení pracovního místa, jako jsou lidé se zdravotním postižením, příslušníci etnických menšin a migranti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 [1] Dostupná on-line na

15 Regiony cíle regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie
zkušenosti z iniciativy Společenství INTERREG →cíl zaměřený na harmonickou a vyváženou integraci území Evropské unie podpora spolupráce mezi různými částmi EU při řešení problémů významných na úrovni Společenství, a to na třech úrovních: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. integrované programy, které jsou řízeny samostatným orgánem a podporují klíčové priority Unie vyplývající z Lisabonské a Göteborgské agendy Evropský fond RR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie
přeshraniční spolupráce - všechny regiony (na úrovni NUTS 3) podél vnějších i vnitřních hranic, kontinentálních i námořních. Cílem je podpořit řešení společných problémů mezi sousedními regiony, jako jsou rozvoj měst, venkova a pobřeží a rozvoj ekonomických vztahů a sítí malého a středního podnikání nový právní nástroj pro strukturu evropské spolupráce – „přeshraniční regionální orgán“ nový nástroj sousedství (New Neighbourhood Instrument – NNI) v rámci Evropské strategie sousedství[1] pro dosažení větší efektivity akcí na vnějších hranicích rozšířené Unie. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 [1] Evropská komise: Spolupráce: Evropská politika sousedství, Lucemburk, 2006, ISBN dostupná on-line na

18 Regiony cíle evropská územní spolupráce – přeshraniční spolupráce: ERDF
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie
nadnárodní spolupráce - posouzení prospěšnosti a efektivity existujících 13 nadnárodních kooperačních zón (definovaných v rámci INTERREG IIIB) z pohledu rozšíření. Cílem je rozhodnout společně s Komisí o počtu zón pro nadnárodní spolupráci→ strategické priority nadnárodního charakteru, jako jsou výzkum a vývoj, informační společnost, životní prostředí, prevence rizik a integrované hospodaření s vodou. akce v oblasti meziregionální spolupráce zahrnuty do regionálních programů, tzn. aby věnovaly určitý objem prostředků na výměny, spolupráci a vytváření sítí s regiony v jiných členských zemích; výměna zkušeností a dobrých praktik na evropské úrovni organizováním sítí spojujících regiony a města. [1] Evropská komise: Spolupráce: Evropská politika sousedství, Lucemburk, 2006, ISBN dostupná on-line na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Nadnárodní zóny spolupráce
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013
Fondy pro EU27 Konvergence ERDF, ESF, FS 283 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF 54,96 mld. €  (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 % Evropská územní spolupráce ERDF 8,72 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 % Celkem 347 mld. € 100,00 % Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Finanční prostředky pro jednotlivé ČZ 2007-2013
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Podpora rozvoje venkova a podpora rybářství v období 2007 - 2013
Podpora rozvoje venkova je v programovacím období let řešena jako jeden z pilířů společné zemědělské politiky. V oblasti zemědělství a venkova od roku 2007 fungují dva fondy EU: Evropský zemědělský garanční fond (EAGF; European Agricultural Guarantee Fund), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD; European Agricultural Fund for Rural Development). Pro oblast rybářství byla nově koncipována společná rybářská politika, které je financována prostřednictvím samostatného Evropského rybářského fondu (EFF; European Fisheries Fund)[1]. [1] Podle webových stránek EU on-line Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Období diskuze Barcova zpráva „Program pro reformovanou kohezní politiku“ (duben 2009) Odůvodnění politiky HSS, vyhodnocení dosavadního vývoje a doporučení některých reformních kroků pro budoucnost: „place–based development model“ – místně orientovaný model rozvoje- důraz na integrovaný teritoriální/regionální přístup k řešení problémů, důraz na kvalitu institucí, které participují na realizaci HSS; Koncentrace 2/3 finančních zdrojů na několik málo klíčových priorit definovaných na evropské úrovni. Kritéria pro alokování prostředků zachovat (výše HDP/obyv.). Jednu nebo dvě z klíčových priorit zaměřit na oblast sociálního začleňování (realizace rozvoje tzv. „územní sociální agendy“. Strategická debata mezi EK a ČS (příp. i regiony) - „Evropský strategický rozvojový rámec“ - jasná definice základních principů, indikátorů a cílů pro úspěšné zacílení kohezní politiky. EK a ČS - nový typ smluvních vztahů (Národní strategická rozvojová smlouva) - hlavně snadno ověřitelné závazky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii cílem je dosažení takového hospodářského růstu, jenž bude založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat začleňování, a to jak sociální tak územní. Strategie se dotýká výrazné části sektorových politik a její naplňování bude mít široké dopady na hospodářské a sociální prostředí v jednotlivých členských státech. Zdroj: Vláda ČR, dostupné na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Hlavní cíle Strategie jsou následující:
EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Hlavní cíle Strategie jsou následující: Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů; Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací; Zdroj: Vláda ČR, dostupné na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %; Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %; Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů. Zdroj: Vláda ČR, dostupné na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Období 2014-2020 Diskuze o budoucnosti politiky HSS
Hlavní dilemata Politika soudržnosti pro nejchudší vs. pro všechny regiony? Vztah politiky soudržnosti a EU2020? Jaké výzvy? Územní soudržnost? Role měst? Podíl na rozpočtu EU? Dosavadní závěry Lepší výsledky za méně peněz HDP jako hlavní kritérium pro alokace Potřeba zjednodušení Jistá podoba ‘transition regimes’ Silná podpora rozvoji měst Posílení cíle evropské územní spolupráce Nové formy financování - granty, revolvingové fondy... Převzato z prezentace Vlasák, O.: Budoucnost kohezní politiky aneb politika soudržnosti bez budoucnosti? Dostupné on-line na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 V současnosti pracovní verze nových nařízení k politice HSS
Období V současnosti pracovní verze nových nařízení k politice HSS Tématické cíle v souladu se strategií Evropa 2020: 1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2) zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality; 3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě EMFF); 4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; Zdroj: MMR, Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 Období 2014-2020 Tématické cíle v souladu se strategií Evropa 2020:
6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; 9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; 10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: MMR,

31 Typy podporovaných regionů
Období Typy podporovaných regionů Méně rozvinuté regiony: regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměrného HDP EU-27. Přechodové regiony: všechny regiony s HDP na obyvatele mezi 75 % a 90 % průměru EU-27. Více rozvinuté regiony: regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměrného HDP v EU-27 (řešení problémů - celosvětová soutěž v hospodářství založeném na znalostech, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a sociální polarizace Zdroj: MMR, Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 Období Zdroj: MMR, Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

33 Dotazy? Děkuji za pozornost.
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google