Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5RE305 Regionální politika Současnost a budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5RE305 Regionální politika Současnost a budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha."— Transkript prezentace:

1 5RE305 Regionální politika Současnost a budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 období 2007-2013 Návrh na změny politiky HSS pro další programovací období 2007–2013 - Třetí zpráva o soudržnosti (2004) [1].[1] Rozpracování - Strategické obecné zásady Společenství (2005) [2] – Komise stanovila tři obecné zásady pro politiku soudržnosti v období 2007-2013:[2]   Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující   Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu   Vytváření více a lepších pracovních míst [1][1] Evropská komise (2004): Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk, ISBN 92-894-4926-8 [2][2] Sdělení Komise (KOM (2005) 0299): Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013, EK 2005 dostupné on-line na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_cs.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 období 2007-2013 V období 2007-2013 je důraz kladen na územní rozměr politiky soudržnosti, na úlohu měst a jejich příspěvek k růstu a zaměstnanosti. Otázky podpory venkova byly z podstatné části přesunuty pod společnou zemědělskou politiku.   investice do omezeného počtu priorit (reflexe Lisabonské a Göteborgské agendy)   intervence tam, kde lze očekávat působení pákového efektu a významnou přidanou hodnotu [1][1] Evropská komise (2004): Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spoluráci. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk, ISBN 92-894-4926-8 [2][2] Sdělení Komise (KOM (2005) 0299): Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013, EK 2005 dostupné on-line na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_cs.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 RP – období 2007-2013   Pro regionální programy - omezený počet klíčových témat: inovace a znalostní ekonomika, prevence v oblasti ŽP a jeho ohrožení, dostupnost a služby všeobecného ekonomického zájmu   Programy vztahující se k zaměstnanosti - implementace reforem potřebných pro dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a podporu sociální inkluze a soudržnosti v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti[1].[1]   Stanovená prioritní témata odpovídají situaci EU jako celku – doplnění s ohledem na specifické požadavky méně rozvinutých regionů a členských zemí (např. ve vztahu k zajištění infrastruktury a výstavby institucionálních kapacit). [1][1] Dostupná on-line na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Unie se stane "nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". (Lisabonská strategie,2000) Informační společnost pro všechny. Vytvoření evropského výzkumného prostoru. Odstranění překážek pro podnikání, zejm. pro MSP. Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu. Vytvoření integrovaných finančních trhů. Lepší koordinace makroekonomických politik. Aktivní politika zaměstnanosti. Modernizace evropského sociálního modelu. Udržitelný rozvoj a kvalita života. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 RP – období 2007-2013 Tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007-2013   Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech   Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn   Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie Strukturální fondy:Evropský fond RR Evropský sociální fond Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech   regiony na úrovni NUTS 2, jejichž HDP/obyv. je menší než 75 % průměru EU.   přechodná podpora v těch regionech, jejichž objektivní podmínky se nezměnily, ačkoliv jejich HDP/obyv. je relativně vyšší v rozšířené Unii (HDP/obyv. nižší než 75 % průměru EU15, tzv. statistický efekt rozšíření).   ERDF, ESF a Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Regiony cíle konvergence 2007- 2013: ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Regiony cíle konvergence 2007-2013: ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Fond soudržnosti 2007-2013 Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 FS 2007-2013 Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn   Přizpůsobení se rychlým ekonomickým a sociálním změnám, které probíhají ve světovém měřítku, restrukturalizaci ekonomiky, globalizaci obchodu, pohybu směřujícímu ke znalostní ekonomice a společnosti.   Řešení problémů, jež vyplývají ze stárnutí populace, růstu imigrace, nedostatku práce v klíčových sektorech a sociálního vylučování. Dvojí přístup:   1)prostřednictvím regionálních programů - Evropský fond RR   2)prostřednictvím národních programů - Evropský sociální fond Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Ad 1) Příprava a podpora regionálních změn Regionální programy - problémy městských a venkovských oblastí vyplývající z ekonomické restrukturalizace a dalších problémů. Z hlediska alokace zdrojů se jedná o dvě skupiny regionů:   regiony Evropské unie, které nejsou zahrnuty ani do programů cíle Konvergence ani do přechodné podpory (tzv. „phasing out“);   regiony v období 2000-2006 způsobilé pro Cíl 1, které ale nesplňují kritéria pro konvergenční programy ani při absenci statistického efektu rozšíření. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Ad 2) Pomoc lidem připravit se a reagovat na změny   prostřednictvím národních programů s cílem zlepšit zavádění a realizaci strukturálních reforem na trhu práce a posílit sociální inkluzi v souladu s cíli a směrnicemi Evropské strategie zaměstnanosti (EES)[1].[1] Tři priority politiky:   růst schopnosti přizpůsobit se jak u pracovníků, tak u podniků prostřednictvím investic do rozvoje dovedností a školení uvnitř firem a podpory rozvoje efektivních strategií celoživotního učení;   zvýšení zaměstnanosti a prevence brzkých odchodů z trhu práce, zejména prostřednictvím politik aktivního stárnutí a opatření na podporu účasti žen;   růst zaměstnatelnosti lidí, kteří čelí velkým potížím v přístupu na trh práce a v udržení pracovního místa, jako jsou lidé se zdravotním postižením, příslušníci etnických menšin a migranti. [1][1] Dostupná on-line na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Regiony cíle regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie   zkušenosti z iniciativy Společenství INTERREG →cíl zaměřený na harmonickou a vyváženou integraci území Evropské unie   podpora spolupráce mezi různými částmi EU při řešení problémů významných na úrovni Společenství, a to na třech úrovních: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální.   integrované programy, které jsou řízeny samostatným orgánem a podporují klíčové priority Unie vyplývající z Lisabonské a Göteborgské agendy   Evropský fond RR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie   přeshraniční spolupráce - všechny regiony (na úrovni NUTS 3) podél vnějších i vnitřních hranic, kontinentálních i námořních.   Cílem je podpořit řešení společných problémů mezi sousedními regiony, jako jsou rozvoj měst, venkova a pobřeží a rozvoj ekonomických vztahů a sítí malého a středního podnikání   nový právní nástroj pro strukturu evropské spolupráce – „přeshraniční regionální orgán“   nový nástroj sousedství (New Neighbourhood Instrument – NNI) v rámci Evropské strategie sousedství[1] pro dosažení větší efektivity akcí na vnějších hranicích rozšířené Unie.[1]  [1] Evropská komise: Spolupráce: Evropská politika sousedství, Lucemburk, 2006, ISBN 92-894-8353-9 dostupná on-line na http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/information/enp_brochure_cs.pdf [1] Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Regiony cíle evropská územní spolupráce – přeshraniční spolupráce: ERDF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie   nadnárodní spolupráce - posouzení prospěšnosti a efektivity existujících 13 nadnárodních kooperačních zón (definovaných v rámci INTERREG IIIB) z pohledu rozšíření.   Cílem je rozhodnout společně s Komisí o počtu zón pro nadnárodní spolupráci→ strategické priority nadnárodního charakteru, jako jsou výzkum a vývoj, informační společnost, životní prostředí, prevence rizik a integrované hospodaření s vodou.   akce v oblasti meziregionální spolupráce zahrnuty do regionálních programů, tzn. aby věnovaly určitý objem prostředků na výměny, spolupráci a vytváření sítí s regiony v jiných členských zemích; výměna zkušeností a dobrých praktik na evropské úrovni organizováním sítí spojujících regiony a města.  [1] Evropská komise: Spolupráce: Evropská politika sousedství, Lucemburk, 2006, ISBN 92-894-8353-9 dostupná on-line na http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/information/enp_brochure_cs.pdf [1] Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Nadnárodní zóny spolupráce Zdroj:http://ec.europa.eu/r egional_policy/sources/do coffic/official/regulation/pd f/2007/publications/guide2 007_en.pdf, 6.11.2011 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013 CílFondy pro EU27 Konvergence ERDF, ESF, FS 283 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF 54,96 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 % Evropská územní spolupráce ERDF 8,72 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 % Celkem347 mld. €100,00 % Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Finanční prostředky pro jednotlivé ČZ 2007-2013 Zdroj:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/of ficial/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Podpora rozvoje venkova a podpora rybářství v období 2007 - 2013 Podpora rozvoje venkova je v programovacím období let 2007-2013 řešena jako jeden z pilířů společné zemědělské politiky. V oblasti zemědělství a venkova od roku 2007 fungují dva fondy EU:   Evropský zemědělský garanční fond (EAGF; European Agricultural Guarantee Fund),   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD; European Agricultural Fund for Rural Development).   Pro oblast rybářství byla nově koncipována společná rybářská politika, které je financována prostřednictvím samostatného Evropského rybářského fondu (EFF; European Fisheries Fund)[1].[1] [1] Podle webových stránek EU on-line http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_en.htm, 18.11.2011http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_en.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Období 2014-2020 - diskuze Barcova zpráva „Program pro reformovanou kohezní politiku“ (duben 2009) Odůvodnění politiky HSS, vyhodnocení dosavadního vývoje a doporučení některých reformních kroků pro budoucnost:   „place–based development model“ – místně orientovaný model rozvoje- důraz na integrovaný teritoriální/regionální přístup k řešení problémů, důraz na kvalitu institucí, které participují na realizaci HSS;   Koncentrace 2/3 finančních zdrojů na několik málo klíčových priorit definovaných na evropské úrovni.   Kritéria pro alokování prostředků zachovat (výše HDP/obyv.). Jednu nebo dvě z klíčových priorit zaměřit na oblast sociálního začleňování (realizace rozvoje tzv. „územní sociální agendy“.   Strategická debata mezi EK a ČS (příp. i regiony) - „Evropský strategický rozvojový rámec“ - jasná definice základních principů, indikátorů a cílů pro úspěšné zacílení kohezní politiky.   EK a ČS - nový typ smluvních vztahů (Národní strategická rozvojová smlouva) - hlavně snadno ověřitelné závazky. http://www.google.cz/#hl=cs&xhr=t&q=Barcova+zpr%C3%A1va&cp=6&pf=p&sclient=psy&site=&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq =Barcov&pbx=1&fp=eb10e357ddca2df6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění   Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategiiLisabonskou strategii   cílem je dosažení takového hospodářského růstu, jenž bude založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat začleňování, a to jak sociální tak územní.   Strategie se dotýká výrazné části sektorových politik a její naplňování bude mít široké dopady na hospodářské a sociální prostředí v jednotlivých členských státech. Zdroj: Vláda ČR, dostupné na http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske- politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/, 4.3.2011http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske- politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Hlavní cíle Strategie jsou následující: 1. 1.Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů; 2. 2.Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací; Zdroj: Vláda ČR, dostupné na http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie- evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/, 4.3.2011http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie- evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 3. 3.Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %; 4. 4.Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %; 5. 5.Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů. Zdroj: Vláda ČR, dostupné na http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie- evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/, 4.3.2011http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie- evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Období 2014-2020 Diskuze o budoucnosti politiky HSS Převzato z prezentace Vlasák, O.: Budoucnost kohezní politiky aneb politika soudržnosti bez budoucnosti? Dostupné on-line na www.vlasak.net/pool/.../A2%20Budoucnost%20kohezni%20politiky.ppt, 4.3.2011www.vlasak.net/pool/.../A2%20Budoucnost%20kohezni%20politiky.ppt Hlavní dilemata  Politika soudržnosti pro nejchudší vs. pro všechny regiony?  Vztah politiky soudržnosti a EU2020?  Jaké výzvy?  Územní soudržnost?  Role měst?  Podíl na rozpočtu EU? Dosavadní závěry  Lepší výsledky za méně peněz  HDP jako hlavní kritérium pro alokace  Potřeba zjednodušení  Jistá podoba ‘transition regimes’  Silná podpora rozvoji měst  Posílení cíle evropské územní spolupráce  Nové formy financování - granty, revolvingové fondy... Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 Období 2014-2020 Zdroj: MMR, http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize, 18.11. 2011http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize Tématické cíle v souladu se strategií Evropa 2020: 1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2) zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality; 3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě EMFF); 4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; V současnosti pracovní verze nových nařízení k politice HSS Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 Období 2014-2020 Zdroj: MMR, http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize, 26.10. 2011http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize Tématické cíle v souladu se strategií Evropa 2020: 6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; 9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě; 10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení; 11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 Období 2014-2020 Zdroj: MMR, http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize, 6.11. 2011http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize Typy podporovaných regionů Méně rozvinuté regiony: regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměrného HDP EU-27. Přechodové regiony: všechny regiony s HDP na obyvatele mezi 75 % a 90 % průměru EU-27. Více rozvinuté regiony: regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměrného HDP v EU-27 (řešení problémů - celosvětová soutěž v hospodářství založeném na znalostech, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a sociální polarizace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 Období 2014-2020 Zdroj: MMR, http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize, 26.10. 2011http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika-2014---2020--navrhy-novych-narize Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

33 Dotazy? Děkuji za pozornost. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "5RE305 Regionální politika Současnost a budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google