Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela NR 2092/91 a její aplikace v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela NR 2092/91 a její aplikace v praxi"— Transkript prezentace:

1 Novela NR 2092/91 a její aplikace v praxi
Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky

2 Analýza vývoje ekologického zemědělství v ČR
,35

3 Analýza vývoje ekologického zemědělství v ČR
2008 ttp 82,47,orná půda 9,43%, trvalé kultury 0,6%, ostatní plocha 7,5%

4 Analýza vývoje ekologického zemědělství v ČR

5 Kterým výrobkům dávají biospotřebitelé přednost

6 V roce 2006 byl obrat 720 mil. Kč a v roce 2008 přesáhl obrat 1,5mld
V roce 2006 byl obrat 720 mil. Kč a v roce 2008 přesáhl obrat 1,5mld. Kč Greenmarketing

7 Nové předpisy a platnost
Od platí nové Nařízení Rady (ES)834/2007 a Nařízení Komise (ES)889/2008 které nahrazují Nařízení Rady (EHS) 2092/1991 Změna NR (ES) 967/2008–značení biopotravin

8 Obecná pravidla produkce
Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost prokazování že nepoužívám GMO Zákaz používání ionizujícího záření

9 Zemědělský podnik celý podnik je řízen v souladu s pravidly EZ
podnik však může být rozdělen do hospodářství které nemusí být všechny ekologické podmínkou je, že konvenčně provozovaná hospodářství musí být v každém okamžiku jasně (fyzicky)oddělená od ekologicky provozovaných hospodářství a musí o tom vést průkaznou provozní a účetní evidenci kontrole podléhá celý podnik, tj.i konvenčně provozovaná hospodářství v takovém případě platí zákaz souběžné produkce zákaz souběžné produkce platí i pro přechodné období Souběžnou produkcí je pěstování stejných druhů plodin, chov stejných druhů hospodářských zvířat a skladování stejných produktů.

10 Výjimka pro souběžnou produkci
Výjimka je možná v těchto případech: u víceletých plodin u nichž lze snadno odlišit odrůdy a s vegetační dobou alespoň 3 roky a poslední pozemky budou zařazeny do EZ nejpozději do pěti let v případě pozemků a chovů využívaných pro výzkum nebo pro vzdělávání ve vzdělávacích institucích v případě produkce rozmnožovacího materiálu v případě pastvin na nichž se neprodukují krmiva (seno nebo senáž tj.pouze se vypásají, případně mulčují) Podnik zpracuje plán souběžné produkce který musí být schválen kontrolní organizací.

11 Přechodné období (konverze)
Každý kdo hodlá podnikat v ekologickém zemědělství (označovat a uvádět na trh) se musí registrovat u Mze ČR a podrobit se kontrole. Postup registrace: uzavřu smlouvu s kontrolní organizací vypracuji popis podniku (plán konverze) absolvuji vstupní kontrolu zašlu na Mze žádost o registraci obdržím z Mze oznámení o registraci

12 Přechodné období (konverze)
pro přechodné období platí všechna pravidla bez výjimky Délka přechodného období: 24 měsíců u orné půdy a TTP 12 měsíců u výběhů pro nebýložravce 36 měsíců pro trvalé kultury Možná výjimka na zkrácení přechodného Období.

13 Rostlinná produkce Hnojení -
hnojit lze pouze hnojivy pocházejícími z EZ a hnojivy uvedenými v příloze I (použití na výjimku povolenou kontrolní organizací) celkové množství hnojiv je limitováno dávkou 170 kg N/ha/rok (lze uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou ekofarmou) hydroponie není povolena zákonná povinnost vést evidenci o hnojení

14 Rostlinná produkce Ochrana rostlin –
přípravky na ochranu rostlin uvedené v příloze II NK 889/2008 lze použít v případě zjištěného nebezpečí napadení rostlin na výjimku schválenou kontrolní organizací biodynamické přípravky jsou povoleny Seznam schválených přípravků vydává Bioinstitut o.p.s.a je přístupný na

15 Rostlinná produkce Rozmnožovací materiál
pro jinou produkci než je osivo a sadba musí být použit ekologický rozmnožovací materiál Ekologický rozmnožovací materiál musí pocházet z rostlin které byly pěstovány podle pravidel EZ nejméně jedno vegetační období, v případě trvalých kultur dvě vegetační období.

16 Rostlinná produkce Rozmnožovací materiál – možné výjimky na použití
konvenčního nemořeného osiva/sadby): pokud není požadovaná odrůda v obvyklé době pro objednání uvedena na seznamu vedeném ÚKZUZ ( - žadatel o výjimku musí prokázat, že žádná z odrůd které jsou k dispozici nesplňuje jeho požadavky pokud žádný dodavatel není schopen dodat objednané osivo včas v případě výzkumných účelů Povolení uděluje kontrolní organizace před výsevem nebo výsadbou. Tento režim výjimek se vztahuje na osiva a sadbu brambor.

17 Pěstování hub Pro výrobu pěstebního substrátu lze použít
všechny suroviny z EZ všechna hnojiva a pomocné půdní látky uvedené v příloze I hnůj a výkaly konvenčního původu do 25 % hmotnosti zakládky (bez přidané vody)

18 Rostlinná produkce Volné sběry - popis podniku
- mapy s vyznačením lokalit sběru v posledních třech letech lokality sběru nebyly ošetřeny hnojivy a pesticidy sušení a skladování evidence sklizně

19 Rostlinná produkce Certifikace a prodej bioproduktů
produkty sklizené po 12 měsících po registraci ekofarmy (po zahájení přechodného období) jsou produkty přechodného období krmiva z TTP a víceletých pícnin sklizená po 24 měsících po registraci jsou biokrmiva produkce polních plodin vysetých po 24 měsících po registraci jsou bioprodukty produkce trvalých kultur sklizená po 36 měsících po registraci jsou bioprodukty původ produktů se kupujícímu prokazuje kopií platného certifikátu a v účetním dokladu musí být vyznačeno že se jedná o produkt ekologického zemědělství (BIO, PO) a uveden kód kontrolní organizace (např.CZ-BIOKONT-03) v kódu musí být výraz BIO nebo EKO (změnu určí MZe)

20 Rostlinná produkce Vedení evidence evidence hnojení
evidence přípravků ochrany rostlin evidence o pozemcích (karta pozemku) evidence o čištění strojů a zařízení deník prodeje z ekofarmy skladní karta zásob evidence stížností třetích osob SZIF akceptuje jak písemnou, tak elektronickou formu vedení evidence.

21 Chov zvířat Obecná pravidla pro chov zvířat
chov bez zemědělské půdy není povolen intenzita chovu nesmí překročit zatížení půdy více jak 170 kg N.ha-1(v příloze IV je uvedeno maximální zatížení půdy zvířaty – max.počet na 1 ha z.p.) - výběr plemene musí respektovat podmínky a technologii chovu tak, aby se v co největší míře předešlo stresu, utrpení a zdravotním problémům u chovaných zvířat.

22 Chov zvířat Nákup zvířat
nakupovaná zvířata musí pocházet z ekologických chovů V případě, že ekologicky chovaná zvířata nejsou dostupná, může kontrolní organizace povolit výjimku na nákup zvířat z extenzivního konvenčního chovu v těchto situacích: při vytváření nového stáda nebo hejna přičemž savci musí být chováni od odstavu podle pravidel EZ a to: telata a hříbata do 6 měsíců, jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do 35 kg při obnově stáda jalovice a klisny do výše 10 % (u stád s deseti nebo méně dospělými zvířaty jeden kus ročně); prasničky a mladé kozy a ovce do 20 % počtu dospělých zvířat ročně - u plemeníků není žádné omezení Pozn.: extenzívní chov je takový kde intenzita chovu nepřekračuje zatížení zemědělské půdy 170 kg N.ha-1

23 Chov zvířat Nákup zvířat
nakupovaná zvířata musí pocházet z ekologických chovů V případě, že ekologicky chovaná zvířata nejsou dostupná, Může kontrolní organizace povolit výjimku na nákup zvířat z extenzivního konvenčního chovu v těchto situacích: drůbež ve věku do tří dnů kuřice ve věku do 18 týdnů – tato výjimka platí do (nelze nikdy prodat jako drůbeží BIO maso) u včel do 10 % počtu královen může být dodáno konvenčními královnami nebo roji (podmínkou je , že dílo musí být z ekol.chovu) Pozn.: extenzívní chov je takový kde intenzita chovu nepřekračuje zatížení zemědělské půdy 170 kg N.ha-1

24 Chov zvířat Nákup zvířat
nakupovaná zvířata musí pocházet z ekologických chovů V případě, že ekologicky chovaná zvířata nejsou dostupná, Může kontrolní organizace povolit výjimku na nákup zvířat z extenzivního konvenčního chovu do 40 % stavu v těchto situacích: při podstatném rozšíření chovu (tj.nad 10 % u skotu a koní, nad 20 % u ovcí, koz a prasat) při změně plemene při zavedení chovu nového druhu zvířat Pozn.: extenzívní chov je takový kde intenzita chovu nepřekračuje zatížení zemědělské půdy 170 kg N.ha-1

25 Chov zvířat Nákup zvířat
nakupovaná zvířata musí pocházet z ekologických chovů V případě, že ekologicky chovaná zvířata nejsou dostupná, Může kontrolní organizace povolit výjimku na nákup zvířat z extenzivního konvenčního chovu do 100 % v těchto situacích: v případě katastrofických událostí (živelní pohroma, epidemie) Pozn.: extenzívní chov je takový kde intenzita chovu nepřekračuje zatížení zemědělské půdy 170 kg N.ha-1

26 Chov zvířat Ustájení v případech kdy to klimatické podmínky umožňují lze skot chovat celoročně bez ustájení, tomu se musí podřídit výběr vhodného plemene. V každém případě musí mít zvířata možnost úkrytu před nepřízní počasí a před sluncem minimální podlahová plocha stájí dostupná zvířatům a plocha výběhů je v příloze III

27 Chov zvířat Další podmínky pro ustájení
- minimálně 50 % podlahové plochy stáje dostupné zvířatům musí být pevná a neklouzavá podlaha (max.50 % mohou být rošty) - zvířata musí mít pevné suché a stlané lože - podestýlka musí být z přírodních materiálů (nemusí pocházet z EZ) - přirozená ventilace musí udržovat teplotu, prašnost, relativní vlhkost a koncentraci stájových plynů pod prahem škodlivosti (není povolena nucená ventilace) - musí být zajištěno dostatečné přirozené osvětlení - intenzita chovu musí umožnit druhově specifické způsoby chování (uléhání, vstávání apod.) a nesmí způsobovat stres (slabší jedinci musí mít možnost úniku) zvířata nesmí být ustájena vazně (u stájí postavených před je možná výjimka u skotu do za podmínky pastvy v pastevním a výběhu v mimopastevním období) podle NK (ES) 889/2008 Hlava II. Kap. 6. oddíl 1. Čl. 39 může Biokont povolit výjimku v malých podnicích na vazné ustájení

28 Chov zvířat Přístup do výběhů a na pastviny
zvířata musí mít přístup na pastviny a/nebo do výběhu kdykoliv to průběh počasí a stav půdy dovolí pokud mají savci po celou pastevní sezónu přístup na pastviny a pokud jsou v zimním období ustájena volně, nemusí mít v zimním období přístup do výběhu pokud není po celou pastevní sezónu přístup na pastviny je přístup do výběhu v zimním období povinný v případě vazného ustájení skotu je přístup do výběhu v zimním období rovněž povinný (evidence doby)

29 Chov zvířat Zacházení se zvířaty
odrohování, kupírování ocasů u jehniček, obrušování zubů a krácení zobáku je možné pouze v individuálních případech na výjimku kastrace je povolena - při nakládce a vykládce nesmí být k nahánění zvířat použito elektrického výboje a alopatických uklidňujících prostředků před a v průběhu přepravy

30 Chov zvířat Krmení - obecná pravidla
- savci musí přijmout mlezivo a mléčná výživa musí být zajištěna přirozeným mlékem po dobu nejméně 3 měsíce u telat, 45 dní u ovcí a koz a 40 dní u prasat (zkrmování sušeného mléka a mléčných náhražek není povoleno), - nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce býložravců je kryto objemnými krmivy; je možná výjimka u dojnic koz a bahnic 50 % na 3 měsíce po laktaci není povoleno použití žádných látek stimulujících růst a/nebo plodnost (synchronizace říje), GMO nebo odvozených z GMO (s výjimkou vakcín) denní krmná dávka prasat a drůbeže obsahuje objemná krmiva výkrm je povolen pokud je v jakémkoli stadiu vratný

31 Chov zvířat Pravidla pro použití krmiv z přechodného období
až 30 % sušiny roční krmné dávky může být kryto nakupovanými krmivy z přechodného období - až 60 % sušiny roční krmné dávky může být kryto krmivy z přechodného období z vlastní ekofarmy - až 20 % sušiny roční krmné dávky může být kryto krmivy získanými z pozemků TTP nebo víceletých pícnin na o.p.v době 12 měsíců po registraci pozemku v EZ (1.rok přechodného období) součet všech kombinací předchozích odrážek je limitován podílem 60 % sušiny roční krmné dávky Poznámka: výše uvedená omezení se v dvouletém období přechodu uplatňují s ohledem na kontinuitu hospodaření (v 1.roce podnik nemá jiná krmiva než konvenční a z 1.roku přechodného období, první biokrmiva vypěstuje až po uplynutí dvouletého přechodného období).

32 Chov zvířat Pravidla pro použití krmiv konvenčního původu
býložravci nesmí být krmeni konvenčními krmivy - pro drůbež a prasata platí do limit 10 %, do limit 5 % maximální podíl konvenčních krmiv v sušině denní krmné dávky je 25 % Výjimky: - v průběhu sezónního přesunu mohou být zvířata krmena konvenčními krmivy do celkového podílu 10 % sušiny celoroční krmné dávky; tato krmiva se započítávají do limitu 60 % - v případě výjimečných událostí (nákazy, katastrofy, neúrody v důsledku nepříznivého průběhu počasí) kontrolní orgán dočasně povolí použití konvenčních krmiv

33 Chov zvířat Pravidla pro minerální látky a krmné doplňky
v EZ se smí používat pouze minerální látky uvedené v příloze V, 3. a doplňkové látky uvedené v příloze VI NK 889/2008 rutinní podávání syntetických vitamínů u přežvýkavců není povoleno (pouze jako součást léčení předepsaného veterinárním lékařem) u chovu přežvýkavců je možná výjimka na vitamíny A, D a E

34 Chov zvířat Krmení - obecná pravidla
- savci musí přijmout mlezivo a mléčná výživa musí být zajištěna přirozeným mlékem po dobu nejméně 3 měsíce u telat, 45 dní u ovcí a koz a 40 dní u prasat (zkrmování sušeného mléka a mléčných náhražek není povoleno), - nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce býložravců je kryto objemnými krmivy; je možná výjimka u dojnic koz a bahnic 50 % na 3 měsíce po laktaci není povoleno použití žádných látek stimulujících růst a/nebo plodnost (synchronizace říje), GMO nebo odvozených z GMO (s výjimkou vakcín) denní krmná dávka prasat a drůbeže obsahuje objemná krmiva výkrm je povolen pokud je v jakémkoli stadiu vratný

35 Chov zvířat Reprodukce
- přednost má přirozená plemenitba (inseminace je povolena) - přenos embryí a genové technologie jsou zakázány - hormonální synchronizace říje není povolena (hormonální léčbu lze použít v případě individuálního léčení plemenic na předpis veterinárního lékaře).

36 Chov zvířat Léčení zvířat onemocní-li zvíře musí být léčeno
přednost má použití fytofarmak a homeopatie jsou-li účinné při použití alopatických léčiv platí dvojnásobná ochranná lhůta pokud s výjimkou vakcinace, odčervení a povinných eradikací jsou zvířata léčena více než třikrát v předchozích 12 měsících, resp.jednou v průběhu života (kratším než jeden rok), musí absolvovat nové přechodné období

37 Chov zvířat Chov prasat - prasnice se chovají ve skupinách s výjimkou
konce březosti a období kojení selat selata nesmí být chována na etážových plošinách a v klecích - prasata musí mít přístup na pastvu nebo do výběhu s možností kálet a rytí (Čl.11. odst.6)

38 Chov zvířat Chov drůbeže drůbež nesmí být chována v klecích
vodní drůbež musí mít přístup k vodní hladině pokud to počasí dovolí drůbež musí mít přístup na pastvu nebo do travnatého výběhu (minimální plochy jsou v příloze III)

39 Chov zvířat Chov drůbeže - ustájení
nejméně 1/3 podlahové plochy dostupná ptákům musí být pevná a stlaná u nosnic musí být dostatečně velký prostor pro sběr trusu drůbežárny musí být vybaveny hřady podle přílohy III drůbežárny musí mít vstupy a výstupy nejméně v celkové šířce odpovídající 4 m/100 m2 podlahové plochy celková užitná plocha pro masnou drůbež v jednom hospodářství je 1600 m2 ptáci musí mít snadný přístup na pastvinu/výběh

40 Chov zvířat Chov drůbeže – ustájení
kapacita jedné drůbežárny (budovy) je: 4800 kuřat, 3000 nosnic, 5200 perliček, 4000 kačen, 3200 kačerů, 2500 kapounů, hus, krůt a krocanů u nosnic může být denní světlo doplněno umělým na max.16 hodin denně – souvislá doba nočního klidu musí být min.8 hodin drůbež musí mít přístup na pastvinu nebo do výběhu alespoň po dobu jedné třetiny života pastviny jsou kryty vegetací s možností úkrytu a přístupu k dostatečnému množství napajedel pokud se drůbež chová ve výběhu musí mít denně přístup k objemným krmivům (ve vegetačním období čerstvému) a gritu - mezi jednotlivými turnusy musí být prostory vyčištěny a vydezinfikovány přípravky uvedenými v příloze VII

41 Chov zvířat Chov drůbeže – pokud nejsou chovány extenzívní linie je
min.porážková hmotnost: 81 dní u kuřat 150 dní u kapounů 49 dní u kachen pekingských a 70 dní u kačen pižmových 84 dní u kačerů pižmových 92 dnů u kříženců kachen (mulard) 94 dní u perliček 140 dní u krocanů a hus 100 dní u krůt Extenzívní linie drůbeže …

42 Chov zvířat Včely v okruhu 3 km od stanoviště včelstev nesmí být intenzivně obhospodařované plochy (orná půda, intenzívní sady, vinice apod.), průmyslové zdroje znečištění, dálnice apod. (to se netýká zimovišť v případě kočovného způsobu chovu) úly musí být zhotoveny z přírodních materiálů mezistěny musí být z ekologického vosku při vytáčení medu není dovoleno používat syntetické repelenty rámky s nevyběhnutým plodem nesmí být vytáčeny královnám se nesmí zakracovat křídla na zimu musí být v úlech ponechány dostatečné zásoby medu a pylu v nepříznivých zimních podmínkách může být med nahrazen biocukrem v době mezi poslední snůškou a první snůškou dalšího roku

43 Chov zvířat Chov včel – ošetřování a léčení
proti hlodavcům se mohou použít pouze přípravky v pastích uvedené v příloze II dezinfekce úlů je možní pouze fyzikálními metodami (pára, plamen) vyřezávání trubčiny je možné pouze pro tlumení varroázy k léčení včelstev a tlumení nákaz se smí používat kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová, pro tlumení varroázy menthol, thymol, eukalyptol a kafr při léčení allopatickými léčivy musí být včelstva umístěna v izolovaných úlech, po léčení musí být vyměněn veškerý vosk a včelstva absolvují jednoroční přechodné období

44 Chov ryb Aquakultury nejsou upraveny NR (připravuje se dodatek k NR)
Chov ryb bude nadále upraven v zákoně a vyhlášce: jakost vody – I. A II.třída (BSK 5) - původ násady – stejně jako u ostatních chovů krmení přirozené, přikrmování krmivy rostlinného původu do 50 % roční potřeby smíšená obsádka

45 Chov zvířat Certifikace a prodej zvířat
Zvířata mohou být certifikována a prodána jako bioprodukt: - v případě že celý podnik přechází na EZ, pak zvířata která byla součástí podniku v den registrace mohou být označena jako bioprodukt již po uplynutí dvouletého přechodného období (včetně jejich potomků) - v případě že zvířata byla nakoupena z konvenčního chovu musí být chována podle pravidel EZ nejméně po dobu 12 měsíců u koní, skotu, ryb a včelstev, 6 měsíců u ovcí, koz, prasat a dojnic, 70 dní u jatečné drůbeže (kuřata do tří dnů), 42 dnů u kuřic (kuřice do 18 týdnů) - původ zvířat se kupujícímu prokazuje kopií platného certifikátu a v účetním dokladu musí být vyznačeno že se jedná o produkt ekologického zemědělství (BIO) a uveden kód kontrolní organizace (např. CZ-BIOKONT-03)

46 Chov zvířat Vedení evidence evidence o krmení
evidence doby přístupu zvířat do výběhu evidence o podávání léčiv a veterinárních přípravků hospodářským zvířatům evidence o podávání přípravků, homeopatik a veterinárních přípravků včelám a v případě kočování o umístění úlů (úly musí být číslovány) evidence o pastvě deník prodeje z ekofarmy

47 Výroba biopotravin Je zrušena tzv.70 % kategorie biopotravin,
tzn.že lze vyrábět pouze biopotraviny s min.obsahem 95 % zemědělských složek v kvalitě bio

48 Používání evropského loga
Povinnost používat evropské logo je odsunuta na , pokud se však použije – musí pod logem být např. CZ-BIOKONT-03 a pod kódem země původu (např. zemědělská produkce EU).

49 Podpory v zemědělství v roce 2008 pro ekologické zemědělce

50 Přehled podpor Přímé platby SAPS Národní doplňkové platby
Národní podpory (Zásady pro rok 2008) Program rozvoje venkova Osa I a III. Investiční podpory Osa I. Neinvestiční podpory Předčasné ukončení zem činnost Osa II. neinvestiční podpory Agroenviromentální opatření LFA oblasti Zalesňování Natura

51 Přímé platby SAPS – předpoklad vývoje
Rok % 101,390 EURha Rok % EUR/ha Rok % 152 EUR/ha Rok % 177 EUR/ha Otázka – co zbude zemědělci ze zvýšení Zpevnění kursu Inflace Zvýšení cen vstupů

52 Národní doplňkové platby 2007
žádosti do len - podle žádosti v roce 2006– 3843,40 chmel- podle stavu – 6430,00 přežvýkavci -podle stavu k ,90 plodiny na orné- podle žádosti v roce 2006– ,10 škrob – dělená platba (smlouvy k ,nové NV) 1825,90+810,50 Kč/t

53 Návrh Top up platby na 2008 a) pěstování lnu na vlákno,
b)        pěstování chmele, c)        chmel, d) skot, ovce, popřípadě kozy (dále jen „přežvýkavci“), e)        chov ovcí, popřípadě chov koz, f)        chov krav bez tržní produkce mléka, g)        zemědělskou půdu, h) brambory pro výrobu škrobu

54 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 – 2013
OSA I : Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

55 Opatření osy I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4 Pozemkové úpravy I.2.1 Seskupení producentů I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti I.3.4 Využívání poradenských služeb

56 Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže)
- výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat, - pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat, - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, - výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva.

57 Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a školkařské výpěstky (včetně souvisejících technologií), investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny (včetně souvisejících technologií), - investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele, - výstavba a rekonstrukce skleníků, folníků a dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, kontejnerovny a školky), včetně nezbytných technologií, nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů), výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení (podzemní trubní řády, závlahové kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, včetně šachtic a souvisejících technologií), technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku.

58

59 Mladí začínající zemědělci
Velký sortiment uznatelných nákladů, stroje, stavby, technologie, zem. půda aj. Preferenční kriteria : Místo podnikání - 5b. Ekologické hospodaření b. Obnova stávajících staveb – 5 b. Nezaměstnanost v místě podnikání b. Další investice b. Zajištěné pozemky, stavby nebo zvířata - 5 b. 50% přesah žádostí v přechozím kole

60 Cross -compliance Dobrý zemědělský a agroenviromentální stav(GAEC)
18 směrnic Část od roku 2009 , životní prostředí voda, půda , dohledatelnost potravin Zbytek od roku 2011 Velfare zvířat, (prasata, telata , drůbež), veterinární směrnice, ochrana rostlin

61 CC: dobrý zemědělský a environmentální stav
(od 2007: pro SAPS, nové AEO, LFA+Natura, C-kredit) Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích (dílech) s průměrnou sklonitostí převyšující 12°. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy do 24 hodin po aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích (dílech) s ornou půdou a s průměrnou sklonitostí nad 3°. (POZOR - vyhláška č. 274/1998 Sb. vyžaduje zapravit i pod 3° !!!) Vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. Nepálení bylinných zbytků na půdních blocích (dílech).

62 Ochrana vod Nové vymezení zranitelných oblastí
Nitrátová směrnice- připravena novela Platnost od Omezení hnojení N v podzimním období, Limity hnojení pro plodiny Skladovací kapacity Změny v aplikačních pásmech Ochrana vod i rámci podmínek pro AEO

63 Požadavky pro dotace - systém „cross compliance“ (CC)
1) zákonné požadavky na hospodaření (součástí je i Nitrátová směrnice) - v ČR budou uplatněny postupně od nitrátová směrnice je požadována již od 2007, ale jen pro nové AEO, jako „podmínky na ochranu vod ...“, viz § 4 odst. 2, písm. h) a příloha 3 v NV č. 79/2007 Sb. 2) dobrý zemědělský a environmentální stav - v ČR již uplatněn od (používána zkratka „GAEC“)

64 CC: zákonné požadavky na hospodaření (19 směrnic a nařízení EU) 1
CC: zákonné požadavky na hospodaření (19 směrnic a nařízení EU) část - předpisy na ochranu životního prostředí, v tom ochrana vod: 3 směrnice Rady č. 80/68 (podzemní vody – nebezpečné látky) č. 91/676 (nitrátová směrnice) ČR: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách č. 86/278 (kaly z ČOV) ČR: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

65 Nařízení 1698/2005 (EAFRD) → český Program rozvoje venkova
CC i pro nové AEO (79/2007), LFA+Nat. (75/2007) - ochrana vod (v ZOD i mimo ZOD: hnojení podle přílohy č. 3 NV 79/2007 = podzim, zima, svahy, ...) - GAEC (5 bodů: pro SAPS, AEO, LFA+Nat.,…) - hnojení podle § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a podle vyhlášky č. 274/1998 Sb. - používání prostředků ochrany rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

66

67 Ochrana půdního prostředí
Vyhláška o aplikaci kalů Změny ve vedení evidence o hnojení Evidence používání chemických přípravků (postřiky v RV)

68 Kontroly a kontrolní mechanismy
Pověřené odborné organizace ČIŽP, SZPI, ČPI, UKZUS, SRS, SVS, USKVLB Připravena metodika kontrol Navrženo hodnocení nalezených závad Výsledek předáván SZIF SZIF vydá rozhodnutí o sankcích – krácení dotací V roce 2008 ověřování kontrol – zatím bez sankcí na dotace, ale stále možnost udělení pokut od kontrolních orgánů

69 Nové předpisy a platnost !!!!shrnutí!!!
Od platí nové Nařízení Rady (ES)834/2007 a Nařízení Komise (ES)889/2008 které nahrazují Nařízení Rady (EHS) 2092/1991 Změna NR (ES) 967/2008–značení biopotravin

70 Obecná pravidla produkce
Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost prokazování že nepoužívám GMO Zákaz používání ionizujícího záření

71 Zemědělský podnik celý podnik je řízen v souladu s pravidly EZ
podmínkou je, že konvenčně provozovaná hospodářství musí být v každém okamžiku jasně (fyzicky)oddělená od ekologicky provozovaných hospodářství a musí o tom vést průkaznou provozní a účetní evidenci kontrole podléhá celý podnik, tj.i konvenčně provozovaná hospodářství zákaz souběžné produkce platí i pro přechodné období Souběžnou produkcí je pěstování stejných druhů plodin,chov stejných druhů hospodářských zvířat a skladování stejných produktů.

72 Přechodné období (konverze)
pro přechodné období platí všechna pravidla bez výjimky Délka přechodného období: 24 měsíců u orné půdy a TTP 12 měsíců u výběhů pro nebýložravce 36 měsíců pro trvalé kultury Možná výjimka na zkrácení přechodného Období.

73 Chov zvířat Krmení - obecná pravidla
savci musí přijmout mlezivo a mléčná výživa musí být zajištěna přirozeným mlékem po dobu nejméně 3 měsíce u telat, 45 dní u ovcí a koz a 40 dní u prasat nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce býložravců je kryto objemnými krmivy; je možná výjimka u dojnic koz a bahnic 50 % na 3 měsíce po laktaci není povoleno použití žádných látek stimulujících růst a/nebo plodnost GMO nebo odvozených z GMO (s výjimkou vakcín) denní krmná dávka prasat a drůbeže obsahuje objemná krmiva

74 Chov zvířat Certifikace a prodej zvířat
Zvířata mohou být certifikována a prodána jako bioprodukt: - v případě že celý podnik přechází na EZ, pak zvířata která byla součástí podniku v den registrace mohou být označena jako bioprodukt již po uplynutí dvouletého přechodného období (včetně jejich potomků) - v případě že zvířata byla nakoupena z konvenčního chovu musí být chována podle pravidel EZ nejméně po dobu 12 měsíců u koní, skotu, ryb a včelstev, 6 měsíců u ovcí, koz, prasat a dojnic, 70 dní u jatečné drůbeže (kuřata do tří dnů), 42 dnů u kuřic (kuřice do 18 týdnů)

75 Doporučená evidence zemědělce
Popis ekofarmy Přechod na ekologický způsob Podmínky hospodaření Rostlinná produkce Živočišná produkce Koordinace produkce

76 Popis ekofarmy Plán osevů a hnojení Hospodářské budovy a stavby
Mechanizační prostředky Personální zajištění Finalizace produktů Vlastní kontrolní systém

77 Praktická a bezpečnostní opatření-vlastní kontrola
Kontrola rostlinné výroby Kontrola chovů zvířat Kontrola skladů Kontrola vstupů (nákupy) Kontrola při prodeji Prověření podezření na nesoulad s Nařízením rady Odběr vzorků Osoba pověřená kontrolou

78 Evidence pozemků Datum Plodina, osivo, sadba Popis provedených prací
Počet VDJ na pastvě, od-do Sklizeno v tunách

79 Evidence hnojení Pozemek, plodina, datum aplikace
Hnojiva statková (organická) Hnojiva minerální Pomocné látky Stopové prvky Havarijní plán

80 Evidence čištění strojů
Datum Druh stroje Kde byl stroj dříve použit v „K“ Použitý přípravek v „K“ Způsob vyčištění, prostředky Jméno a podpis osoby (kdo provedl)

81 Evidence použití přípravků na ochranu rostlin
Identifikace místa a účelu použití přípravku na ochranu rostlin

82 Evidence zásob a prodeje
Skladní karta zásob Deník prodeje konečnému spotřebiteli (pokud se provádí)

83 Evidence o krmení zvířat-výběhy
Použité krmivo Původ: K, P1, P2, E (BIO) Množství ve skutečnosti, v sušině (udává se v tunách za měsíc) Evidence doby přístupu zvířat do výběhu (2x týdně, doba nestanovena)

84 Evidence léčení Datum, druh zvířete, číslo (jméno)
Podrobnosti diagnózy, metoda, fytoterapeutika, homeopatika Léčivo, účinná látka, dávkování, způsob podávání, doba léčení (příbalový leták) Ochranná lhůta podle výrobce, v EZ Podpis MVDr.

85 Přihláška k certifikaci
Druh produktu Požadovaný statut (PO, BIO) Od biopotraviny, povinné logo EU Mezinárodní kód: CZ-BIOKONT-03

86 Děkuji za pozornost Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s.
Kancelář: Kotlářská 53, Brno Tel.:


Stáhnout ppt "Novela NR 2092/91 a její aplikace v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google