Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje Liběšice 17. října 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje Liběšice 17. října 2013"— Transkript prezentace:

1 Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje Liběšice 17. října 2013
Program obnovy rodiny

2 Na co navazujeme Program obnovy venkova, projednaný vládou 29. května 1991 Založení Spolku pro obnovu venkova ČR 1. června 1993 Novelizace Programu obnovy venkova, schválená usnesením vlády č. 730 ze dne 11. listopadu 1998 myšlenku zakladatelů spolku - základem obnovy venkova je jeho duchovní obnova "Jeho ustanovením sledujeme překonávání dosavadní roztříštěnosti přístupů a sladění zájmů a spojování činností i prostředků při společném díle obnovy, které navzdory úsilí o změnu materiální podstaty chápeme především jako nápravu a rozšíření možností společenského a duchovního života na venkově." (Základní prohlášení Spolku)

3 Rodina základem Výchova v rodině a zejména vzory rodičů mají
Dobře fungující rodina je základem úspěšnosti obcí i prosperity státu. Výchova v rodině a zejména vzory rodičů mají - největší vliv na utváření charakteru dětí; - velký význam pro vstup mladé generace do pracovního procesu (současný raketový vzestup nezaměstnanosti mladých souvisí nejen s hospodářskou krizí, ale i s rodinnými poměry). Dobře fungující rodiny úspěšně řeší mezigenerační vztahy a potřeby. Rodiny se dotýkají aktivity obce a vztahy ve společnosti od narození dítěte, přes proces školního a celoživotního vzdělávání, možností zaměstnání až po život seniorů. Trvale úspěšné jsou ty obce, kde reálně existuje občanská pospolitost, vyvěrající ze soudržnosti rodin. Starostové se mohou o své občany opřít a úspěšně realizovat i náročné projekty.

4 Vznik POR Zakládající člen Spolku Ing. Kovář zpracoval návrh konceptu, který byl společně s dalšími členy pracovní skupiny dopracován do konečné podoby ke schválení předsednictvu SPOV. POR byl schválen schůzí Spolku 7. června 2011 K POR bylo připojeno 35 konkrétních aktivit k jeho realizaci (z toho 20 dlouhodobých úkolů v gesci starostů), které schůze Spolku vzala na vědomí. Realizaci POR v rámci Spolku napomáhá pracovní skupina, vedená členem předsednictva Spolku a starostou obce Třanovice Bc. Janem Tomiczkem.

5 1. Rodina a veřejná správa 2. Rodina a legislativa 3. Rodina a škola
Tematické okruhy POR 1.  Rodina a veřejná správa 2.  Rodina a legislativa 3. Rodina a škola 4.  Rodina a zdravotnictví + sociální péče 5.  Rodina a média 6.  Rodina a vzory 7.  Rodina a bioetika + psychologie 8.  Rodina a práce 9.  Rodina a prostředí pro život 10. Rodina a trvalé hodnoty

6 Složení pracovní skupiny POR
Po schválení programu byla dohodnuta obměna a doplnění členů pracovní skupiny tak, že do ní vyšle zástupce z řad svých členů nebo sympatizantů každá krajská organizace SPOV. Současné složení PS POR: 1. Bc. Jan Tomiczek, předseda PS 2. Ing. arch. Jan Florian 3. Aleš Hodina 4. Ludmila Kolářová 5. Rut Kolínská, prezidentka sítě MC 6. Ing. Mojmír Kovář 7. Dagmar Novosadová, KO SMO ČR 8. Radek Polášek 9. Ing. Vojtěch Ryza 10. Jan Satke 11. Daniela Wimmerová (Jihočeský) 12. Ing. Pavel Perout (Jihomoravský) 13. Ing. Štěpánka Bergerová (Karlovarský) 14. Ing. Dušan Šustr (Královéhradecký) 15. Lenka Cincibusová (Liberecký) 16. Bc. Anna Mužná (Moravskoslezský) 17. Hana Školoudová (Olomoucký) 18. Věra Rálišová (Pardubický) 19. Ida Kaiserová (Plzeňský) 20. Mgr. Ludmila Třeštíková (Středočeský) 21. Jaroslav Vlasák (Ústecký) 22. Marta Vencovská (Vysočina) 23. Ludmila Sláčiková (Zlínský)

7 Obnova rodiny na webu Spolku
Bezprostředně po schůzi Spolku 6. dubna 2010, tematicky zaměřené na rodinu (vystoupení "Rodina nástroj prosperity" – Pavel Raus, "Zadlužování rodin a finanční gramotnost" – Barbara Jandová a "Rodina v širším pojetí" – Mojmír Kovář), byla na zřízena rubrika Obnova rodiny. V únoru 2012, kdy byl zpracován koncept POR, byly zřízeny podrubriky, pojmenované podle jeho 10 tematických okruhů. Tato část webu SPOV ČR byla využita:        - v období do schválení POR především jako diskusní platforma k jeho utváření;        - po schválení POR ke zveřejňování článků a odkazů se vztahem k POR; - ke 14 tematicky zaměřeným měsíčním chatům od září 2011 do konce roku 2012;        - od ledna 2013 k otevřenému setkávání členů pracovní skupiny (formou chatu každé třetí úterý v měsíci v 9 hodin dopoledne).

8 Tematické chaty 18. 12. 2012 Rodina a trvalé hodnoty
Rodina a média Rok Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Rodina a prostředí pro život Táta dneska frčí Rodina, vzory a práce Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie Rodina a škola Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR Národní koncepce rodinné politiky Komplexní řešení demografického problému – vize a realita Nový občanský zákoník Tvorba prorodinných aktivit obce v kontextu přidané a mínusové hodnoty života na venkově Podpora rodin na úrovni obcí

9 Konference/setkání v krajích
16.   2011 Pardubický kraj, Horní Ředice - Setkání Škol obnovy venkova (témata "Od Programu obnov vesnice k LEADERu" a "Sociální problematika na venkově")  11. 2011 Moravskoslezský kraj, Malenovice - Konference Program obnovy rodiny Kraj Vysočina, Jihlava - Konference Kraje Vysočina „Jak skloubit práci a rodinu?“ 29.  Olomoucký kraj, Beňov u Přerova - Setkání pro rodinu a venkov Jihočeský kraj, Novosedly nad Nežárkou - Konference k Programu obnovy rodiny   Ústecký kraj, Liběšice - setkání na téma "Obec přátelská rodině"

10 Spolkem podporované aktivity
  Den matek - druhá květnová neděle Týden pro rodinu (v roce května) Mezinárodní den dětí - 1. června Den otců - třetí červnová neděle     Propagace vzdělávacích prorodinných kurzů (manželské večery) Podpora filmů a televizních pořadů o dobrých manželských vzorech Využití publikace "Děti v ringu dnešního světa" a dalších výstupů Národního institutu dětí a mládeže

11 Spolkem podporované aktivity
Rodina a knihovny obcí Zahájení spolupráce s krajskými úřady Krajské konference POR vyzdvihnutí příkladných obcí zahájení spolupráce s neziskovými organizacemi, jejichž činnost souvisí s rodinou v krajích komunitní plánování podpory rodin v rámci obcí a MAS a zahrnutí této problematiky do jejich rozvojových strategií jednotný postup SPOV, SMO, SMS a NS MAS v krajích Podpora rodiny v rámci operačních programů Propagace soutěže Obec přátelská rodině (publikace Obec a rodina)

12 Místní program obnovy rodiny/Plán rodinné politiky obce
Oblasti, které navrhujeme zahrnout do programů/plánů a podporovat je v rámci podpor z OP vyčleněných pro komunitně vedený místní rozvoj z rámcově určených prostředků, přidělených MAS na základě jejich strategie (Komunitně vedené strategie místního rozvoje):   1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání 2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny 3. čtenářská gramotnost 4. finanční gramotnost 5. projekty dětí a mládeže 6. slaďování rodinných a profesních zájmů 7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání 8. aktivní stárnutí a péče o seniory 9. sociálně vyloučené skupiny   Místní programy obnovy rodiny/plány rodinné politiky by měly být podkladem pro strategie, popř. jejich aktualizaci. Zpracování programu/plánu by bylo podmínkou podpory prostřednictvím MAS v této oblasti (podobně, jako tomu bylo v počátcích Programu obnovy venkova, kdy podmínkou podpory bylo zpracování místních programů obnovy vesnice).

13 Připomínky SPOV ČR k OP Zaměstnanost
- Zvýšit podíl priority 2.3. Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit ze 3 % na 20 % z objemu OP (odhad 50 mld. Kč). Prioritní osa OP září návrh index % mld. Kč 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 59 29,5 50 25 0,8 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 30 15 42 21 1,4 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 1 4 Efektivní veřejná správa 5 2,5 4 5Technická pomoc 0,5 celkem 100

14 Připomínky SPOV ČR k OP Zaměstnanost
Priorita OP září návrh index % mld. Kč 2.1 Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti 55 8,25 33 6,93 0,8 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, vč. zdravotnictví 35 5,25 19 3,99 2.3 Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit 10 1,5 48 10,08 6,7 celkem 100 15 21 1,4 - Umožnit MAS také podporu z prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce jako určité pokračování dosud úspěšné podpory síťování a spolupráce se zahraničními MAS.

15 Připomínky SPOV ČR k OP Zaměstnanost
- v rámci komunitě vedeného místního rozvoje s pomocí MAS podporovat prorodinné projekty obcí nebo i jiných místních aktérů (neziskových organizací atp.), odpovídající zaměření OP - např. na nezaměstnanou mládež, ohrožené rodiny, sociálně vyloučené skupiny, prorodinně zaměřené občanské poradny, poradenství a vzdělávání, finanční gramotnost, slaďování rodinných a profesních zájmů, aktivní politiku zaměstnanosti a sociální podnikání, aktivní stárnutí a péči o seniory. - výběru projektů prostřednictvím MAS tak, že: Řídící orgán v dohodě s NS MAS ČR určí kritéria pro stanovení finančních limitů jednotlivých MAS. Podle těchto kritérií stanoví řídící orgán finanční limity pro jejich území. V jednotlivých výzvách stanoví termíny a místo předkládání projektů, popř. další podmínky pro jejich výběr. Návrh výběru projektů provedou MAS na základě vlastní výzvy pro subjekty z území pokrytého schválenou Komunitně vedenou strategii místního rozvoje a transparentního výběrového mechanizmu. Po přezkoumání přijatelnosti ho schválí Řídící orgán.

16 Rodina a Komunitně vedené strategie místního rozvoje
Spolek usiluje o to, aby se problematika rodiny stala základem obnovy venkova v dalším bruselském plánovacím období. V jeho rámci si mají i nejmenší obce zpracovávat „Místní programy obnovy rodiny“, které jsou obsahově totožné s Plány rodinné politiky, které propaguje MPSV v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“. Obce však nejsou těmito záměry nijak vázány, daleko větším motorem pro ně bude, když budou mít naději určité podpory převážně „měkkých“ projektů v rámci podpory Komunitně vedených strategií místního rozvoje, které budou na koncepční a strategické materiály, zpracované péčí obcí, přirozeně navazovat.

17 Publikace Obec a rodina
Zájem o spolupráci na publikaci z mailem oslovených obcí do 25 tis. obyvatel Ústeckého kraje, oceněných v soutěži Obec přátelská rodině a Vesnice roku, dosud projevila jen obec Koštice (okr. Louny, 605 obyvatel, modrá stuha VR 2010, bílá stuha VR 2011, vítěz krajského kola 2012). Co např. obce Hrušovany (okr. Chomutov, 519 obyvatel, 2. místo v 1. kategorii soutěže Obec přátelská rodině 2008, vítěz krajského kola VR 2009 a 1. místo v 1. kategorii soutěže Obec přátelská rodině 2009, Jiřetín pod Jedlovou (okr. Děčín, 640 obyvatel, celostátní vítěz soutěže VR 2008), Brozany nad Odří (okr. Litoměřice, 1289 obyvatel, vítěz krajského kola VR 2006), městys Cítoliby (okr. Louny, 1049 obyvatel, bílá stuha VR 2013) a další?

18 Děkuji za pozornost. Ing. arch. Jan Florian člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR mobil


Stáhnout ppt "Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje Liběšice 17. října 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google