Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční komise Kooperační síť evropských měst střední velikosti 10. listopadu 2005, Brno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční komise Kooperační síť evropských měst střední velikosti 10. listopadu 2005, Brno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce."— Transkript prezentace:

1 Finanční komise Kooperační síť evropských měst střední velikosti 10. listopadu 2005, Brno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství)

2 Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy a 3. kohezní zpráva Květen 2004: Třetí kohezní fórum Červenec 2004: Zveřejnění balíčku návrhů nařízení Komisí Září 2004: Začátek jednání v pracovní skupině Rady EU Konec 2005 / 2006: Rozhodnutí k finanční perspektivě Únor 2006: Technické konzultace NSRR Duben 2006: Technické konzultace OP Následně: Schválení nových nařízení a SOZS 2006: Příprava programů pro období 2007 až 2013 1. leden 2007: Začátek realizace (?)

3 Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti  Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj  Nařízení ESF  Nařízení Fondu soudržnosti Jedno nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Rada: jednomyslně EP:souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování Rada: jednomyslně EP: souhlas Rada: QMV EP: spolurozhodování Návrhy nové právní architektury  Nařízení zakládající Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (EGCC) Nově: Obecné nařízení platí i pro Fond soudržnosti; nový Fond pro rozvoj venkova nyní mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do nařízení. Pozice ČR – vytvářena v Resortní koordinační skupině pro EU

4 Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 Nové programové dokumenty a návazné kroky 5 Řízení programu a výběr projektu provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

5 Důvody pro aktualizaci NRP Změna cílů politiky na úrovni EU - snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, ale také posun k konkurenceschopnosti a zahrnutí spolupráce Nový evropský přístup k programování – zjednodušení a subsidiarita Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu – přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami Potřeba poučit se z nabytých zkušeností – zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů

6 Novinky v implementaci strukturální politiky Tři nové cíle politiky soudržnosti:  Konvergence a zahrnutí Fondu soudržnosti,  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Evropská územní spolupráce Propojení strukturálních fondů s evropskými a domácími politikami (CSG, Integrované směry, NSRR) Strategické zprávy a výroční debata Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů (relativní posílení významu politiky soudržnosti mezi výdaji Společenství, potřeba zvýšit administrativní a absorpční kapacitu)

7 Hlavní domácí oblasti se vztahem k hospodářské a sociální soudržnosti Významný růstový potenciál ČR Rostoucí deficit veřejných financí Zastaralá struktura hospodářství Potřeba strukturální reformy trhu práce (daňový systém, vzdělávání, mobilita obyvatel, trh s byty …) Zefektivnění výzkumu a vývoje, podpora inovací Podpora podnikání Snižování meziregionálních rozdílů Vnější impulsy pro hospodářský systém

8 Zkušenosti s realizací operačních programů Rozdílná schopnost absorpce mezi OP a jejich prioritami a opatřeními Právní, finanční a institucionální bariéry Potřeba vzdělávání v oblasti přípravy a implementace projektů Poučení Tlak na sjednocení evropských a domácích podpůrných programů

9 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Všeobecné nařízení Čl. 3 Cíle V rámci těchto tří cílů pomoc fondů, …, bere v úvahu specifický hospodářský a sociální charakter na jedné straně a specifický územní charakter na straně druhé. Pomoc vhodným způsobem podporuje obnovu měst, … Čl. 10 Partnerství Členský stát vytváří v případě potřeby a v souladu se stávajícími vnitro- státními pravidly a postupy partnerství s orgány a subjekty jako jsou: a) příslušné regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné moci Čl. 25 Obsah NSRR §4b) strategii zvolenou na základě analýzy, včetně tematických a územních priorit; v případě potřeby zahrnují tyto priority opatření týkající se městských oblastí

10 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Všeobecné nařízení Čl. 36 Obsah OP pro Cíl Konvergence a Konkurenceschopnost §4a) ve vhodných případech informace o přístupu k otázce měst § 5 Z podnětu členského státu mohou operační programy financované Evropským fondem pro regionální rozvoj v případě cílů „konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ rovněž obsahovat: a) seznam měst vybraných pro řešení otázek měst a postupy pro pověření městských orgánů, případně prostřednictvím globálního grantu; b) opatření pro meziregionální spolupráci nejméně s jedním regionem nebo s místními orgány jiného členského státu v každém regionálním programu

11 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Všeobecné nařízení Čl. 41 Globální granty Členský stát nebo řídící orgán může řízením a prováděním části operačního programu pověřit jeden nebo více zprostředkujících subjektů určených členských státem nebo řídícím orgánem, včetně místních orgánů, subjektů regionálního rozvoje a nevládních organizací, které zajistí provádění jedné nebo více operací v souladu s ustanoveními dohody uzavřené mezi řídícím orgánem a daným subjektem.

12 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Nařízení ERDF Čl. 3 Rozsah pomoci §2c) … vytváření sítí, spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony, městy a příslušnými zúčastněnými stranami ze sociální, ekonomické a environmentální oblasti Čl. 4 Konvergence a Čl. 5 Reg. konkurenceschopnost a zam. §8) investice v oblasti dopravy, … a integrovaných strategií pro čistou dopravu, zejména městskou dopravu, … včetně rovného přístupu k dopravě pro tělesně postižené osoby, Čl. 6 Evropská územní spolupráce 1c) podporou vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi; 3b) programů zaměřených na výměnu zkušeností ohledně určení, přenosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji měst

13 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Nařízení ERDF Čl. 8 Udržitelný rozvoj měst Vedle činností uvedených v článcích 4 a 5 tohoto nařízení může EFRR, v případě opatření týkajících se udržitelného rozvoje měst podle čl. 36 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. (…),ve vhodných případech podpořit rozvoj účastnických, integrovaných a udržitelných strategií za účelem řešení vysoké koncentrace hospodářských, environmentálních a sociálních problémů, s nimiž se potýkají městské oblasti Tato činnost může kombinovat obnovu fyzického prostředí, asanaci starých průmyslových areálů a zachování a rozvoj historického a kulturního dědictví s opatřeními na podporu podnikavosti, místní zaměstnanosti a rozvoj společenství, jakož i poskytování služeb obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografické struktury. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. (…) se financování opatření z EFRR, spadajících do cíle,,regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) o Evropském sociálním fondu, může zvýšit na 15 % dané prioritní osy.

14 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Strategické obecné zásady Společenství -Podpora integrovaného přístupu k územní soudržnosti -Politika soudržnosti pomůže vytvořit udržitelná společenství -Integrovaný přístup pro obnovu, regeneraci a rozvoj městských a venkovských oblastí -V Cíli Konkurenceschopnost (Praha) zájem o řešení problémů průmyslových regionů s vysokou hustotou obyvatelstva -V Cíli EÚS tvorba společných strategií rozvoje území -Veřejná správa – budování kapacit veřejné správy na místní úrovni -Partnerství – posilování tohoto principu na místní úrovni

15 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Strategické obecné zásady Společenství Obecné zásady -zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a zachováním jejich potenciálu v oblasti životního prostředí -Vytváření dopravních strategií a dopravních sítí -Podpora územního plánování pro snižování rozpínání měst (urban sprawl) -Budování kapacit ve výzkumu a vývoji včetně ICT infrastruktury v oblastech se značným růstovým potenciálem -Zakládání pólů excelence, vytváření a rozvoj regionálních klastrů soustředěných okolo velkých podniků

16 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Strategické obecné zásady Společenství Chytrá správa – smart administration -Podpora investic do lidského kapitálu na všech územních úrovních -Budování veřejné správy a veřejných služeb … na místní úrovni -Zvyšování efektivity a transparentnosti ve veřejné správě -Podpora návrhů politik a programů a podněcování koordinace a dialogu -Posilování budování kapacit v uskutečňování politik a programů

17 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Strategické obecné zásady Společenství Příspěvek měst k růstu a pracovním místům -Zlepšování konkurenceschopnosti a dosažení vyrovnanějšího rozvoje mezi nejsilnějšími městy a zbytkem městské sítě -Posílení sociální soudržnosti – zlepšování kvality života, posílení bezpečnosti, podpora sociální, ekonomické a kulturní integrace, boj s diskriminací -Rozvoj participačních a integrovaných strategií

18 Zapojení měst do realizace politiky soudržnosti Strategické obecné zásady Společenství Příspěvek měst k růstu a pracovním místům -Zlepšování fyzického prostředí měst, řešení problémů životního prostředí a regenerace veřejných prostor -Podpora podnikání, lokální zaměstnanosti a rozvoje místního společenství -Příprava plánů městské obnovy

19 Řídicí a koordinační výbor Statut a jednací řád (usnesení vlády č. 245/2005) Předseda: Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj Tajemník: Mgr. Arnošt Marks, PhD., ředitel ORPS Sekretariát: Odbor Rámce podpory Společenství, MMR Jmenování členů a členek ŘKV – odeslány jmenovací dopisy ŘKV - 1. jednání (9.5.2005) -harmonogram přípravy aktualizace NRP a tvorby NSRF -návrh organizace činnosti včetně práce pracovních skupin -vedení a složení pracovních skupin - PS Podnikání, PS Lidské zdroje, PS Inovace a znalostní ekonomika, PS Dostupnost a infrastruktura, PS Řešení regionálních disparit -zajištění programování na MMR

20 Historie ŘKV – tvorba NRP 1. jednání věcných pracovních skupin 25. – 27. 5. 2005 počáteční plány práce pracovních skupin požadavky ze strany zpracovatele NRP na dodání podkladových materiálů ke tvorbě analytické části NRP Červen 2005 podkladové materiály od členů pracovních skupin první výstup analytické části NRP 2. jednání věcných pracovních skupin 26. – 29. 6.2005 hodnocení a připomínkování prvního výstupu analytické části NRP nespokojenost s výstupem

21 Historie ŘKV – tvorba NRP ŘKV – 2. jednání (30.6.2005) zhodnocení prvního výstupu analytické části NRP informace o plánovaném ustanovení PS horizontální informace o finanční perspektivě EU PS finanční – plánované zahájení činnosti koncem července 2005 Červenec 2005 práce na analytické části NRP, počátek prací na SWOT analýze NRP, první návrhy globálního a strategických cílů NRP, prioritní osy NRP otevření debaty o počtu OP a implementační struktuře 1. jednání PS Finanční – 28. 7. 2005

22 Historie ŘKV – tvorba NRP Srpen 2005 pokračování prací na analýze a SWOT NRP 1. jednání horizontální pracovní skupiny – 15. 8. 2005, schází se cca 1x týdně 3. jednání věcných pracovních skupin 15.-17.8.2005 ukazuje se nutnost krácení a zestručnění textu, debaty o cílech a prioritních osách NRP ŘKV – 3. jednání (25.8.2005) Podmínečně schváleny některé kapitoly NRP, část kapitol vzata na vědomí, podmínka krácení a zestručnění textu, v případě některých kapitol přepracování, debaty o cílech a prioritních osách NRP

23 Historie ŘKV – tvorba NRP Září 2005 přepracování a zkrácení textů analytických kapitol, zkrácení SWOT analýzy první návrhy počtu a zaměření operačních programů 4. jednání věcných pracovních skupin 14. – 16.9.2005 Říjen 2005 5. jednání věcných pracovních skupin 3.- 7. 10. 2005 dolaďování analytických částí a SWOT NRP, první návrh Strategie NRP debaty o počtu a zaměření operačních programů ŘKV – 4. jednání (18.10.2005) schválení analytické části a SWOT NRP, stanovení počtu a věcného zaměření operačních programů, debata o prvním návrhu rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé OP

24 Výhled dalšího postupu Listopad 2005 vymezení hranice mezi jednotlivými sektorovými OP vymezení hranice mezi sektorovými a regionálními operačními programy 5. jednání ŘKV – 28. listopadu - předložena ucelená verze NRP Prosinec 2005 připomínkování Národního rozvojového plánu počátek prací na NSRR Leden 2005 schválení NRP příprava a schválení NSRR

25 Řídicí a koordinační výbor Harmonogram 2005: aktualizace NRP a tvorba NSRF -Duben: vybrán zpracovatel -Květen: Strategie hospodářského růstu ČR (ÚV / spolugestor) -Červen/Červenec: Převzetí a sestavení externě zpracovaných částí, dokončení strategie a struktury priorit včetně životního prostředí a regionální dimenze -Září: Návrh zaměření operačních programů + První návrh „Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013“ včetně indikativního finančního rámce -Listopad: První návrh „Národního strategického referenčního rámce 2007 - 2013“ -?: Finanční části programových dokumentů (důsledek LU PRES nedohody o finanční perspektivě) -Průběžně: ex-ante, SEA, informace vládě

26 Řídicí a koordinační výbor Organizace činnosti včetně práce pracovních skupin I -ŘKV – cca 1x za 2-3 měsíce – projednává celkové materiály z PS -5 PS podle priorit v usnesení vlády č. 245/2005 -1 PS horizontální, 1 PS pro finance -PS – cca 1x za 3 týdny -předseda ŘKV jmenuje vedení a složení každé PS -ORPS zajišťuje sekretariát ŘKV a pracovních skupin (komunikace se zpracovatelem, pozvánky, zápisy…)

27 Řídicí a koordinační výbor Organizace činnosti včetně práce pracovních skupin II Odpovědnosti v rámci jednotlivých pracovních skupin musí být jasně strukturované, a to na několika úrovních: vedoucí pracovní skupiny - řídí jednání, spolupracuje se sekretariátem ŘKV, zástupci vedoucího pracovní skupiny - spoluodpovědnost za činnost PS ŘKV, odborná gesce za soulad s novými nařízeními - pracovníci sekretariátu ŘKV resp. odboru Rámce podpory Společenství, organizace pracovních skupin - sekretariát ŘKV určí technického pracovníka (pozn. odpovědnost za vypracování zápisu je na dohodě s vedoucím pracovní skupiny), zástupce spolugestora materiálů (ÚV-sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku).

28 Řídicí a koordinační výbor Pracovní skupiny – zastoupení SMO ČR Lidské zdroje Inovace a znalostní ekonomika Dostupnost a infrastruktura Řešení regionálních disparit

29 Navrhovaný systém OP Cíl Konvergence ERDF –OP Doprava (+ FS) –OP Životní prostředí (+ FS) –OP Průmysl a podnikání –7 x regionální OP –Integrovaný OP –OP Technická pomoc –OP Výzkum, vývoj a inovace ESF –OP Zaměstnanost –OP Vzdělávání Cíl RKaZ (Praha 2 x OP), Cíl EÚS (5+1+1)

30 Finanční perspektiva –Absorpční limit dle návrhu 3,6 % HDP –Rozdělení prostředků podle cílů Konvergence v ČR 78 % 98 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR 18 % 0,6 % Evropská územní spolupráce v ČR 4 % 1,4 %

31 Alokace financí v ČR pro SF a FS na období 2007-2013 (zdroj MF) Strukturální fondy: cca 710 miliard Kč Fond soudržnosti: cca 310 miliard Kč (vč. spolufinancování)

32 Problematika spolufinancování Spolufinancování je nutnou podmínkou čerpání Velmi napjatá situace veřejných rozpočtů Hrozba „vyplnění“ státního rozpočtu mandatorními výdaji ještě před rokem 2013 ► Reforma veřejných rozpočtů Problém u sektorových i regionálních OP Potřeba sloučit domácí a evropské podpůrné programy Výše spolufinancování –min. 15 % pro Fond soudržnosti –min. 25 % pro strukturální fondy

33 –Podzim 2005 / Jaro 2006: Rozhodnutí k finanční perspektivě –Leden / Únor 2006: Schválení návrhu NRP a NSRR vládou ČR –První čtvrtletí 2006: Příprava programů pro období 2007-2013 –Duben 2006: Schválení návrhů OP vládou –Po prvním čtvrtletí 2006: Konzultace NSRR a OP s EK !!! Příprava implementačních systémů Harmonogram příprav

34 –Třetí čtvrtletí 2006: Schválení nových nařízení –Říjen 2006: Formální předložení NSRR a OP EK –Říjen 2006: Způsobilost výdajů (od data předložení) –1. leden 2007: Plánovaný začátek realizace –Únor 2007: Formální schválení OP Harmonogram příprav

35 Sekretariát ŘKV Kontakty:miroslav.danek@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz (viz sekce Cíle evropské politiky– odkaz Budoucnost regionální politiky EU) Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Finanční komise Kooperační síť evropských měst střední velikosti 10. listopadu 2005, Brno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce."

Podobné prezentace


Reklamy Google