Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o důchodovém pojištění z hlediska LPS změny od 1. 1. 2010 MUDr. Julie Wernerová MPSV- odbor posudkové služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o důchodovém pojištění z hlediska LPS změny od 1. 1. 2010 MUDr. Julie Wernerová MPSV- odbor posudkové služby."— Transkript prezentace:

1 Zákon o důchodovém pojištění z hlediska LPS změny od 1. 1. 2010 MUDr. Julie Wernerová MPSV- odbor posudkové služby

2 25/08/20142 Právní předpisy- stav k 1.1.2010 Z. č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) Z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení Z.č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti

3 25/08/20143 Důchodová reforma- I. etapa Cílem je především: zvyšování věkové hranice pro nárok na SD s cílem dosáhnou stejné věk. hranice pro M a Ž- 65 let sjednotit věkovou hranici Ž a M pro „trvalý“ nárok na VD prodloužení doby pojištění na 35 let přehodnotit stávající definici invalidity překlopení ID na SD v 65 letech

4 25/08/20144 Důchodová reforma- II. a III. etapa V rámci druhé etapy důchodové reformy má dojít ke změnám v oblasti soukromých důchodů, tj. penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění. Třetí etapa důchodové reformy má umožnit pojištěncům částečně se vyvázat (opt – out) ze základního důchodového pojištění do soukromého systému.

5 25/08/20145 Důchodová reforma- I. etapa Zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., zákon zavádí invalidní důchod ve třech stupních místo dosavadního plného a částečného invalidního důchodu, tři stupně ID umožní cílenější dávkovou kompenzaci poklesu pracovní schopnosti, jiné řešení tzv. fyzické invalidity, v 65 letech věku se invalidní důchod transformuje v důchod starobní, stávající poživatelé PID a ČID důchodů jsou dávkově chráněni v případě, že při první KLP invalidity po 1. 1. 2010 dojde ke snížení stupně invalidity (nikoliv odnětí).

6 25/08/20146 Co je invalidita I. Různé pohledy V ČR se v oblasti DP obecně řečeno za invaliditu považuje porucha zdraví dlouhodobého až trvalého charakteru, která má za následek relevantní pokles nebo ztrátu schopnosti pracovat. Právní předpis určuje, jak velký pokles pracovní schopnosti je považován za invaliditu a za jaký stupeň invalidity. Pokles pracovní schopnosti vedoucí ke ztrátě na výdělku je odškodněn dávkou- invalidním důchodem. Výjimka- tzv. fyzická invalidita

7 25/08/20147 Co je invalidita II. Invalidita má stránku  zdravotní,  pracovní,  právní,  pracovně právní,  sociálně ekonomickou.

8 25/08/20148 Co je invalidita III.  Zdravotní stránka- je vyjádřena dlouhodobým onemocněním charakteru dnzs. Přitom se posuzují zachovalé a ztracené fyzické, duševní a smyslové schopností, stabilizace zdravotního stavu a adaptace na zdravotní postižení,  pracovní stránka- jde o ztrátu či snížení pracovní schopnosti v důsledku dnzs, invalidní občan je neschopen pracovat nebo je schopen pracovat jen s menšími nároky na fyzické, duševní nebo smyslové schopnosti nebo s podstatně nižšími nároky na kvalifikaci nebo v menším rozsahu či menší intenzitě,

9 25/08/20149 Co je invalidita IV.  právní stránka- právní předpisy stanoví, jak významný pokles nebo ztráta pracovní schopnosti se považuje za invaliditu, za jaký stupeň invalidity, postup při posuzování invalidity,  pracovně právní stránka- neschopností výkonu SVČ nebo schopností SVČ jen v omezeném rozsahu, za zcela mimořádných podmínek, schopností pracovat jen za určitých pracovních podmínek, v určitém pracovním prostředí a pod. ( tyto skutečnosti se vyjadřují v tzv. pracovní rekomandaci),  sociálně ekonomická stránka- pokles SSVČ se odráží v ekonomické újmě pojištěnce, event. i v sociální „újmě“.

10 25/08/201410 Zahraniční systémy Existuje řada zahraničních systémů, kde jsou dva stupně invalidity a invalidních důchodů (SRN, SR, do r. 2009 ČR) a popř. i tři stupně invalidity a invalidních důchodů (Nizozemí, Francie), ale také země, kde je jeden typ invalidity a invalidního důchodu (Velká Britanie, Rakousko).

11 25/08/201411 Graf: Nově přiznané invalidní důchody v některých zemích na 100 tis. obyv. Zdroj dat: výzkumná zpráva VÚPSV, doplněno o rok 2003 a 2007 ze zdrojů SR

12 12 - § 38 Pojištěnec má nárok na invalidní důchod jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 ( klas. SD), popříp. byl-li přiznán SD podle § 31 (předč. SD), pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b) invalidním následkem pracovního úrazu ( naroveň je nemoc z povolání). Zákon o důchodovém pojištění, novela platná od 1. 1. 2010

13 25/08/201413 Invalidita- invalidní důchod Nárok na invalidní důchod: - zdravotní podmínka - doba pojištění ( + výjimky)

14 25/08/201414 Potřebná doba pojištění- § 40 I. Pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku a) do 20 let méně než jeden rok, b) od 20 let do 22 let jeden rok, c) od 22 let do 24 let dva roky, d) od 24 let do 26 let tři roky, e) od 26 let do 28 let čtyři roky a f) nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění pro nárok na ID se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity.

15 25/08/201415 U pojištěnce staršího 38 let II. se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na ID považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

16 25/08/201416 Potřebná doba pojištění III. za dobu pojištění se považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) (osoby vedené v evidenci ÚP jako uchazeči o zam…..) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.

17 25/08/201417 Definice invalidity Nové vymezení invalidity Def.- pojištěnec je invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %.  nové vymezení dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu,  nové procentuální vymezení invalidity,  pracovní schopnost místo výdělečné schopnost.

18 25/08/201418 1. Dlouhodobě nepříznivý zdrav. stav - § 26 Za dnzs se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který  omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost,  pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

19 25/08/201419 Zdravotn í stav  PL musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři a přihlédne k výsledkům vlastního vyšetření- § 8 odst. 10 z. č. 582/ 1991 Sb.  vyhází se z funkční diagnózy

20 25/08/201420 2. Stupně invalidity- §39 odst. 2 Invalidita prvního stupně: pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. Invalidita druhého stupně: pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %. Invalidita třetího stupně: pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %. Procentní míra poklesu PS se určuje v celých číslech.

21 25/08/201421 3. Pracovní schopnost- § 39, odst. 3 je to schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem.

22 25/08/201422 Pokles pracovní schopnosti- § 39, odst. 3 Poklesem PS se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v  důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností  ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ( výjimka- ID v mimořádných případech).

23 25/08/201423 ID v mimořádných případech- § 42 Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40).

24 25/08/201424 ID v mimoř. případech- pokračování Za invaliditu 3. stupně se pro tyto účely považuje takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění ( nestanovuje se % pokles) Při posuzování invalidity se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

25 25/08/201425 „ Invalidita mladých “ jde o invaliditu osob, která vznikla v době přípravy na budoucí povolání (např. v 16 letech)- musí být splněny obvyklé podmínky- invalidita a doba pojištění (tj. u osob pod 20 let- méně než rok)

26 25/08/201426 Čl. II z.č. 306/ 2008 Sb., Přechodná ustanovení o nárocích na důchody, které vznikly před 1.1.2010 se rozhodne podle předpisů platných před tímto dnem dosáhne-li poživatel PID nebo ČID věku 65 let před 1.1.2010- tento důchod zanikne a k 1.1.2010 vzniká nárok na SD ve stejné výši (oznámení) PID se k 1.1.2010 považuje za ID pro invaliditu III. st., ČID za inval. II. nebo I. st.- podle % poklesu, to platí, pokud na základě KLP nebyl po 1. 1. 2010 stanoven jiný stupeň invalidity nelze odejmout tzv. důchod za výsluhu let, který se považuje za inval. I. st.

27 25/08/201427 Pokračování Byl-li PID přiznán před 1. lednem 2010 a při první KLP konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše ID, sníží se výše ID až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li ČID přiznán před 1. lednem 2010 a při KLP konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

28 25/08/201428 Prováděcí vyhl. č. 359/ 2009 Sb. Nahrazuje vyhlášku č. 284/ 1995 Sb. v posudkové části ( § 5- 8 a příl.č.2- 4) Nová vyhláška zavádí:  úprava postupu a hodnocení posudkově rozhodných skutečností při stanovení míry poklesu PS,  hodnotí se i zachované schopnosti významné pro práci a jejich využití,  vymezuje zcela mimořádné podmínky,  vymezuje obsah posudku o invaliditě.

29 25/08/201429 Důvody vzniku nové vyhlášky Novelizovaný zákon o důch. pojištění pojímá invaliditu moderněji, zavádí zpřesňující metody a pohledy na posuzování zdravotního stavu, proto bylo třeba prováděcí vyhlášku tomuto pojetí přizpůsobit. Vyhláška 284/ 1995 Sb. a její přílohy vznikly v roce 1995, resp. dříve a posudkově medicínská hlediska již neodpovídala současnému stavu medicíny. Některé kapitoly bylo potřeba pojmout zcela nově. Proto byl vypracován nový právní předpis, nikoliv novelizován starý.

30 25/08/201430 pokračování Nová vyhláška má místo dosavadních tří příloh jen přílohu jednu. Nová právní úprava nepřevzala vymezení přílohy č. 3 a 4. U všech postižení se stanovuje procentní míra poklesu PS, ale institut práce za zcela mimořádných podmínek zůstává zachován- u nejvyššího stupně invalidity.

31 25/08/201431 Zvýšení horní hranice až o 10 % bodů Je- li pokles PS pojištěnce větší z důvodu: 1. více zdravotních postižení 2. vlivu dnzs na schopnost využívat  dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti,  na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo  na schopnost rekvalifikace.

32 25/08/201432 Snížení dolní hranice až o 10 % bodů Snížení se aplikuje, je- li pokles PS menší z důvodu, že 1. dnzs má nepodstatný nebo žádný vliv na schopnost pojištěnce  využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a  pokračovat v předchozí výdělečné činnosti a 2. v případě, že dnzs pojištěnce je  stabilizovaný nebo pojištěnec je  adaptován na své zdravotní postižení.

33 25/08/201433 § 6- Zcela mimořádné podmínky v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %  zásadní úprava pracovních podmínek,  pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště,  zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů,  používání zvláštních pracovních pomůcek nebo  každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

34 25/08/201434 § 7- Posudek o invaliditě obsahuje a) – g) a)označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a PS, jméno/ jména, příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko orgánu, b)jméno/ jména a příjmení pojištěnce, RČ/ datum narození, adresu místa trvalého pobytu pojištěnce/adresu místa pobytu na území Č R/ adresu bydliště v cizině, c)účel posouzení a datum posouzení, d)výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce, z nichž orgán SZ vycházel při posouzení zdravotního stavu a PS pojištěnce, e)skutková zjištění, ke kterým orgán SZ dospěl při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce

35 25/08/201435 f) výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu PS se stanovením 1. zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, 2. % míry poklesu pracovní schopnosti, 3. stupně invalidity, 4. den vzniku invalidity, den změny stupně invalidity nebo den zániku invalidity, 5. u míry poklesu 35- 69 %: schopnosti využití zachované PS podle § 5 vy a) schopnost vykonávat po vzniku invalidity I. nebo II. stupně výdělečnou činnost jen  s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti,  s podstatně menšími nároky na kvalifikaci,  v podstatně menším rozsahu a intenzitě, b) schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, pokud není schopen využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti nebo pokračovat v předchozí VČ. 6. u míry poklesu 70 % a více: schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, 7. doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se ZP podle zákona o zaměstnanosti, pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu.

36 25/08/201436 pokračování g) odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti. zde se vygeneruje posudkový závěr ze Záznamu o jednání, tj.: „Rozhodující příčinou DNZS je zdravotní postižení uvedené /srovnatelné se zdravotním postižením uvedeným v kapitole... oddílu... položce... přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti xx %. Podle § 3 odst.1 (odst. 2) vyhl. o posuzování invalidity se horní procentní hranice zvyšuje o xx % /podle § 4 odst. 1 (odst. 2) citované vyhlášky se dolní procentní hranice snižuje o xx %“; Generuje se též případná souvislost invalidity s úrazem nebo s nemocí z povolání.

37 25/08/201437 P Rok20032004200520062007 IpIčIpIčIpIčIpIčIpIč 1.skupina199152202171165132163137149151 2.skupina4 5591 3434 9181 4754 7781 3664 8411 8424 6562 089 3.skupina74 6681495386795378 4.skupina1 0791 0141 1971 0921 0741 0971 0121 2449411 189 5.skupina3 4921 9433 7432 2083 3942 2663 3822 3343 2262 816 6.skupina1 1231 0951 2321 1661 1411 1811 1451 2981 1201 372 7.skupina232292235307198339184330189295 8.skupina79322843216735710032064305 9.skupina3 7913 0983 8603 2013 5262 9663 3242 7912 8062 882 10.skupina707622674612596557613606538601 11.skupina861791901798816783808768764833 12.skupina119171156194104194111206105222 13.skupina7 22610 2657 18510 9245 8809 6576 40410 6856 75212 038 14.skupina259192283248264200293214281211 15.skupina2363825361 16.skupina4213354104 17.skupina10511711911810411498117144124 18.skupina9111471311 131411 19.skupina1 2881 1851 4341 1201 3601 2151 3031 3781 2351 362 NEZAŘAZENO33631843397376320352311348 celkem25 54423 01026 35324 08823 61322 57124 20724 71823 35426 932

38 25/08/201438 Vysvětlivky Zdroj: ČSSZ – interní materiál Vysvětlivky: Ip-invalidita plná, Ič-invalidita částečná 1. skupina infekční nemoci, 2. skupina novotvary, 3. skupina nemoci krve, imunity, 4. skupina nemoci endokrinní, výživy, přeměny látek, 5. skupina poruchy duševní a poruchy chování, 6. skupina nemoci nervové soustavy, 7. skupina nemoci oka, 8. skupina nemoci ucha, 9. skupina nemoci oběhové soustavy, 10. skupina nemoci dýchací soustavy, 11. skupina nemoci trávicí soustavy, 12. skupina nemoci kůže, 13. skupina nemoci sval. a koster. soustavy, 14. skupina nemoci močové a pohlavní soustavy, 15. skupina těhotenství, porod, šestinedělí, 16. skupina některé stavy vzniklé v perinatálním období, 17. skupina vrozené vady, 18. skupina příznaky, abnormální znaky, 19. skupina poranění, otravy (označení dle Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize)

39 25/08/201439 Nejčastější zdravotní příčiny plné a částečné invalidity v letech 2003-2007 podle kap. MKN Postižení nosného a pohybového systému (kap. XIII) Onkologická postižení (kap. II) Kardiovaskulární postižení (kap. IX) Poruchy duševní a poruchy chování (kap. V) Postižení nervové soustavy (kap. VI)

40 25/08/201440 Kompetence k posuzování invalidity  Lékaři OSSZ podle § 8 odst. 1 písm. a) z. č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn.  ČSSZ podle § 8 odst. 9 z. č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. ( námitkové řízení)  PK MPSV podle § 4 odst. 2 z. č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn.

41 25/08/201441 Řízení o uznání invalidního důchodu na vlastní žádost- podává se u OSSZ

42 25/08/201442 Kontrolní lékařská prohlídka § 8 odst. 3 zák. č. 582/ 1991 Sb.  v termínu určeném při předchozím posouzení OSSZ na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,  zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky,  z podnětu orgánu SZ nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti provedla OSSZ ZLP; v těchto případech je OSSZ povinna informovat příslušný orgán o výsledku posouzení,  z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; OSSZ je povinna informovat orgán pomoci v hmotné nouzi o výsledku posouzení,  z podnětu ÚP, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je OZP; OSSZ je povinna ÚP informovat o výsledku posouzení, nebo  z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je OZP podle zákona o zaměstnanosti.

43 43 Počet nově přiznaných invalidních důchodů v letech 1988 až 2007

44 44 Pracovní rehabilitace- § 6 odst. 4, písm. d) z.č. 582/ 1991 Sb., k 1.1.2009 OSSZ doporučují v rámci KLP (§ 8 odst. 2) zařazení na pracovní rehabilitaci podle ZoZ fyzické osoby, které přestaly být invalidními. ZoZ: Zařazení těchto osob na PR nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; ÚP je povinen zařazení písemně oznámit příslušné OSSZ s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.

45 25/08/201445 ZoZ § 69 odst. 5 Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení OL vydaného jménem ZZ zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za DPN, a na základě doporučení OSSZ vydaného v rámci KLP též fyzické osoby, které přestaly být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; ÚP je povinen zařazení písemně oznámit příslušné OSSZ s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.

46 25/08/201446 Osoba se zdravotním postižením -právní úprava Zákon č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozd. předpisů, vč. změn provedených z. č. 306/ 2008 Sb., k datu 1.1.2010 - § 8 odst. 1, písm. m) - § 67 odst. 1- 6: definice - § 148: přechodná ustanovení, odst. 7,8 (ZPS, ZPS/TZP) - přechodná ustanovení, ve znění zákona o zaměstnanosti, který byl novelizován z. 109/ 06

47 25/08/201447 Osoby se zdravotním postižením orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni- osoby s těžším zdravotním postižením (dříve PI), orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni (dříve ČI), rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné").

48 I. Automatický okruh Jde o osoby, které svůj status získávají automaticky na základě posouzení jiné posudkově medicínské kategorie  všechny osoby invalidní ve třetím st.- osoby s těžším zdravotním postižením  všechny osoby invalidní v prvním nebo druhém st.- osoba se zdravotním postižením

49 Uchazeč o zaměstnání Uchazečem může být: Osoba uznaná invalidní ve třetím st. schopná výdělečné činnosti za zcela mimoř. podmínek. Uchazečem nemůže být: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni, nejde- li o schopnost výdělečné činnosti za zcela mimoř. podmínek.

50 II. Uznání rozhodnutím ÚP Osoba zdravotně znevýhodněná

51 25/08/201451 Kompetence Lékaři OSSZ podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. PK MPSV-podle § 4 odst. zákona č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn.

52 25/08/201452 Definice Za OZZ se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

53 25/08/201453 Podmínky uznání OZZ Přítomnost dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, zachovaná schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, podstatné omezení schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat

54 25/08/201454 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Jde o nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

55 25/08/201455 Posudkové úkony Objektivizace zdravotního stavu funkčními nálezy- průkaz DNZ stavu a jeho tíži. Objektivizace psychického potenciálu. Objektivizace schopnosti vykonávat soustavné zaměstnání. Posouzení schopnosti pracovního začlenění, využití nebo získání kvalifikace.

56 25/08/201456 Objektivizace zdrav. stavu § 8 odst. 8 zák. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. při posuzování vychází OSSZ  z nálezu OL,  příp. z výsl. funkčních vyš. a  z výsledků vlastního vyš. lékaře, který plní úkoly OSSZ

57 25/08/201457 Orgán OSSZ je oprávněn vyzvat fyzickou osobu § 16a zák. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. aby se osoba  podrobila vyš. zdrav. stavu lékařem plnícím úkoly OSSZ nebo lékařem určeným ČSSZ  podrobila vyšetření zdrav. stavu v určeném zdrav. zařízení nebo jinému odbornému vyšetření,  předložila zdrav. zřízení uvedenému ve výzvě lékařské nálezy OL, které jí byly vydány,  sdělila a doložila další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku nebo poskytla jinou součinnost. Posuzovaná fyz.osoba je povinna výzvě vyhovět.

58 25/08/201458 Osoba se nepodrobí vyšetření - § 16a zák. č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. Nepodrobí-li se posuzovaná fyzická osoba vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření anebo odmítne poskytnout součinnost, sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu tuto skutečnost neprodleně orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán.

59 25/08/201459 Rozhodování ÚP ÚP rozhoduje o uznání osoby se zdravotním znevýhodněním na žádost osoby podle § 8 odst. 1 písm. m) zákona o zaměstnanosti

60 25/08/201460 Odvolací řízení správní Rozhoduje MPSV Posudek o zdravotním stavu vypracuje PK MPSV- dle § 4 odst. 2 zákona č. 582/ 1991 Sb., v pl. zn. možnost žaloby k soudu, poté možnost kasační stížnosti k NSS

61 25/08/201461 Platnost posudku Platnost posudku ÚP musí být vždy stanovena- formou určení další KLP ( event. trvale), maximálně 3- 5 let, výjimečně trvale. Přihlížíme: - k vývoji zdravotního stavu - ke změně kvalifikačního potenciálu Pracuje- li osoba na chráněném trhu práce- posuzujeme k zaměstnání, které osoba vykonávala před vznikem dl. nepř. zdr. stavu

62 25/08/201462 Platnost u mladistvých osob Platnost se stanoví koncem přípravy na budoucí povolání, do 18, event. 26 let

63 Osoba dokládá svůj nárok U automatického okruhu: Rozhodnutím ČSSZ o přiznání důchodu (odkaz na posudek OSSZ) Potvrzením OSSZ o uznání občanem invalidním

64 25/08/201464 Osoba dokládá svůj nárok U žádosti o OZZ: Rozhodnutím ÚP o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou

65 25/08/201465 Lhůta pro vydání posudku pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 činí 45 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě závažné důvody, sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje o 30 dnů, nestanoví- li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší;

66 25/08/201466 Výsledek posouzení Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu zašle orgánu, který o posouzení požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o zdravotním stavu posuzované fyzické osob.

67 25/08/201467 Statistika posudků OZZ - 1. instance 4,3 tis.1.pol. 2009 9,9 tis.2008 16,1 tis.2007 uznánorok 1,1 tis. 2,5 tis. 4 tis. neuznáno

68 25/08/201468 Statistika posudků OZZ - 2. instance 3531832009. 1.pol. 475634932008 663968752007 neuznánouznánoPřijatoRok


Stáhnout ppt "Zákon o důchodovém pojištění z hlediska LPS změny od 1. 1. 2010 MUDr. Julie Wernerová MPSV- odbor posudkové služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google