Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy
Ing. Dagmar Řešetková

2 Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. Studenti porozumí jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS.

3 Doporučená literatura:
BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, s. ISBN DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů , Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN PÍSEK,S.: Access Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha s. ISBN

4 Podpora studia stránky pro podporu výuky:

5 Zkouška Test 50 otázek a), b), c) z probrané látky

6 Informace, data, znalosti
P. F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“.

7 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní zdroj bohatství

8 Syntaktická relevance Sémantická relevance
detekece a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl

9 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později
je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

10 Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!
Znalosti Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

11 Informační systém Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) očekává se to přináší to výhody reprezentuje ho to

12 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

13 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

14 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

15 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

16 Holistický pohled na IS
Neformalizované informace IS/IT Formalizované informace

17 IS z pohledu úrovně řízení

18 Cíle IS strategické (plánování investic…),
taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), operační (každodenní rutina)

19 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS)
taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní

20 Kdo používá informace? všichni manažer, zaměstnanec
zákazník, dodavatel, odběratel, vláda Informace jsou důležité! Informací je mnoho!

21 Informace Načasování a četnost Formální a neformální Zdroje Přenos
Kvantitativní a kvalitativní

22 Vlastnosti informací Relevance Správnost Včasnost Aktuálnost Úplnost
Přiměřenost Nákladová přiměřenost

23 Informace vs. řídící úrovně
Různé řídící úrovně vyžadují různé informace, které je nutné doručit včas a do míst jejich potřeby.

24 Charakteristika informací
Strategická úroveň Taktická úroveň Operační úroveň Informační zdroj externí externí/interní interní Rozsah velmi široký průměrný úzký Podrobnost integrované veličiny částečně integrované podrobné Časovost budoucnost vše minulost, současnost Včasnost nejsou urgentní některé urgentní urgentní Četnost nízká (ročně) pravidelně (měsíčně) často (denně, hod.) Přesnost nízká přiměřená přesná

25 Úrovně řízení řízení na základním stupni (lower management)
středně liniové řízení (middle management) vrcholové řízení (top management)

26 Orientace činností Úrovně řízení TOP 75% 20% 5% MIDDLE 60% LOWER
STRATEGIE TAKTIKA OPERATIVA TOP 75% 20% 5% MIDDLE 60% LOWER

27 Rozhodovací problémy Typy problémů na jednotlivých úrovních se liší složitostí. strategická úroveň = nejsložitější problémy

28 Důsledky rozhodnutí na jednotlivých úrovních jsou prověřeny časem
operační rozhodnutí = krátkodobý dopad strategické rozhodnutí = dlouhodobý dopad

29 Kvalitní informace = konkurenční výhoda
identifikace nových konkurentů, výrobků, potřeb a přání zákazníků znalost vlastních i dodavatelských slabých a silných stránek znalost potenciálních hrozeb znalost nových materiálů, postupů, IS/IT

30 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1,
dostupné z [ ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google