Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková resetkova@seznam.cz

2 Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. Studenti porozumí jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS.

3 Doporučená literatura: BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů, Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN 8086419711 HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3 KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN 80-214-2724-8 PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8 PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN 80-7169-940-3 ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0

4 Podpora studia stránky pro podporu výuky: http://mis-sting.sweb.cz

5 Zkouška Test 50 otázek a), b), c) z probrané látky

6 Informace, data, znalosti P. F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“.

7 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní zdroj bohatství

8 Syntaktická relevance detekece a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl

9 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

10 Znalosti Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

11 Informační systém Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch)  očekává se to  přináší to výhody  reprezentuje ho to

12 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

13 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

14 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

15 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

16 Holistický pohled na IS Neformalizované informace Formalizované informace IS/IT

17 IS z pohledu úrovně řízení

18 Cíle IS strategické (plánování investic…), taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), operační (každodenní rutina)

19 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní

20 Kdo používá informace? všichni manažer, zaměstnanec zákazník, dodavatel, odběratel, vláda Informace jsou důležité! Informací je mnoho!

21 Informace 1. Načasování a četnost 2. Formální a neformální 3. Zdroje 4. Přenos 5. Kvantitativní a kvalitativní

22 Vlastnosti informací 1. Relevance 2. Správnost 3. Včasnost 4. Aktuálnost 5. Úplnost 6. Přiměřenost 7. Nákladová přiměřenost

23 Informace vs. řídící úrovně Různé řídící úrovně vyžadují různé informace, které je nutné doručit včas a do míst jejich potřeby.

24 Charakteristika informací Strategická úroveň Taktická úroveň Operační úroveň Informační zdroj externíexterní/interníinterní Rozsahvelmi širokýprůměrnýúzký Podrobnostintegrované veličiny částečně integrované podrobné Časovostbudoucnostvšeminulost, současnost Včasnostnejsou urgentní některé urgentní urgentní Četnostnízká (ročně) pravidelně (měsíčně) často (denně, hod.) Přesnostnízkápřiměřenápřesná

25 Úrovně řízení řízení na základním stupni (lower management) středně liniové řízení (middle management) vrcholové řízení (top management)

26 Orientace činností Úrovně řízení STRATEGIETAKTIKAOPERATIVA TOP75%20%5% MIDDLE20%60%20% LOWER5%20%75%

27 Rozhodovací problémy Typy problémů na jednotlivých úrovních se liší složitostí. strategická úroveň = nejsložitější problémy

28 Důsledky rozhodnutí na jednotlivých úrovních jsou prověřeny časem operační rozhodnutí = krátkodobý dopad strategické rozhodnutí = dlouhodobý dopad

29 Kvalitní informace = konkurenční výhoda identifikace nových konkurentů, výrobků, potřeb a přání zákazníků znalost vlastních i dodavatelských slabých a silných stránek znalost potenciálních hrozeb znalost nových materiálů, postupů, IS/IT

30 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1, dostupné z [http://vzdelavani.esf- fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P8.pdf] ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/slapa103.pdf]


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková"

Podobné prezentace


Reklamy Google