Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co přináší program Zdraví 2020?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co přináší program Zdraví 2020?"— Transkript prezentace:

1 Co přináší program Zdraví 2020?
Seminář Strategické dokumenty péče o zdraví Alena Šteflová

2 Evropský region má společnou historii vzájemné spolupráce v oblasti veřejného zdraví. Byl jediným regionem, který nastavil vlastní cíle Zdraví pro všechny v roce 1980

3 Deklarace z Almy-Aty v r. 1978 a Zdraví pro všechny do r. 2000
Mezinárodní konference o základní zdravotní péči (primary health care) Primární zdravotní péče je základním článkem péče o zdraví a musí garantovat dostupnost, územně orientovaná, zajištěna integrovanými systémy se zpětnou vazbou Země by měly formulovat vlastní koncepce péče o zdraví Z definice zdraví plyne zodpovědnost více sektorů za zdraví Přijatelná úroveň zdraví pro všechny do r. 2000 může být dosažena společným úsilím vlád 38 cílů stanovených v rámci programu Zdraví pro všechny do roku 2000 Přidat léta životu Přidat život létům

4 Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986
Vyzývá k novému pojetí v péči o zdraví – k jeho posilování a rozvoji (health promotion). Přechod od tradiční zdravotní výchovy k široce pojímané podpoře zdraví - metodou zdravotní politiky Základní strategie: Posílení aktivit na komunitní úrovni Rozvoj osobních dovedností Přeorientování zdravotnických služeb

5 Zdraví WHA rok 1998 Snížit rozdíly ve zdravotním stavu mezi jednotlivými regiony i uvnitř států a umožnit všem občanům dosáhnout jejich plného zdravotního potenciálu 3 základní etické hodnoty: Zdraví je základní lidské právo Ekvita ve zdraví & solidarita Participace a zodpovědnost na rozvoji zdraví 4 základní postupy pokrývající péči o zdraví i fungování zdravotnických systémů uplatněné ve 21 cílech: Meziresortní strategie Programy zaměřené na zdravotní efekty/výsledek Integrovaná primární zdravotní péče Participační zdravotní rozvoj

6 Tallinská charta r. 2008 Konference: ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ A BLAHOBYT „HEALTH SYSTEMS, HEALTH AND WEALTH Investovat do zdravotních systémů a posílit investice i do ostatních rezortů, které ovlivňují zdraví. Využívat důkazy o návaznosti sociálně ekonomického rozvoje a zdraví. Posilovat transparentnost systému a převzít odpovědnost za výkonnost zdravotního systému hodnocenou na základě měřitelných výsledků Východiskem by se měla stát strategie zaměřená na zlepšení zdraví lidí, Měla by stavět na kombinaci výchovných, preventivních, terapeutických a rehabilitačních opatření s důrazem na rozvoj primární péče.

7                                        28. srpna 2008

8 NESPRAVEDLIVÉ ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY
Střední délka života ženy v Botswaně je 43 roků. Střední délka života ženy v Japonsku je 86 let. Rozdíl ve střední délce života obyvatel rozdílných čtvrtí města Glasgow (vzdálených od sebe jen 12 kilometrů), je 25 let. Tyto rozdíly nejsou biologicky odůvodněné.

9 “Tato publikace jednoznačně ukončila debatu
“Tato publikace jednoznačně ukončila debatu. Zdravotní péče a životní styl jsou důležitými determinanty zdraví.Ale to, co v první řadě podmiňuje přístup ke zdravotním službám a ovlivňuje volbu životního stylu, jsou především sociální faktory.“ Photo: WHO/Chris Black Dr Margaret Chan, the DG of the WHO, at the launch of the CSDH Final Report in Geneva 28th August 2008

10 Vize pro Zdraví 2020 v r. 2010 (nástup nové Regionální ředitelky WHO Zsuzsany Jakab)
Návrh na vytvoření nové evropské zdravotní politiky Zdraví 2020 představující politický rámec pro zdravotní politiku v Evropském regionu WHO na desetileté období Nové výzvy: enormní nárůst NCD, problematika stárnutí, nutnost reagovat na nové nenadálé hrozby , limitace zdrojů do zdravotnictví, finanční krize a nové evidence based přístupy ( socioekonomické determinanty, nerovnosti ve zdraví, integrovaný přístup k potírání rizik NCD)

11 Důležité milníky tvorby H 2020
60.zasedání Evropského regionálního výboru v roce schválilo připravit nový evropský rámec zdravotní politiky v kontextu 21.století Fáze 1 Koncepční práce, sběr dat, informací,konsultace (písemné, jednání) Fóra vysoce postavených vládních úředníků pro evropskou zdravotní politiku (European healthPolicy Forum for High-level Government Officials) (zahájeny v březnu 2011v Andoře, Izreael, Brusel ) Vytvořen první strategický návrh a doprovodné dokumenty září 2011, Baku – WHO Regional Committee (RC61) odsouhlasen strategický rámec URGES Member States to collaborate actively in the process of developing and consulting on Health 2020

12 RC61 Health 2020 related documents (E/R)
First Complete Draft of the Policy Health 2020 Draft Resolution Health 2020 Working Paper 18 pages 3 pages 80 pages European Review Social Determinants & Health Divide 2nd Interim Report Setting Targets for Health 2020 Setting Targets for Health 2020 Governance for Health in 21st Century Final Report Flyer for Technical Discussion Background- Technical Discussions 93 pages 75 pages 2-4 pages 15 pages

13 Důležité milníky tvorby H 2020
Fáze 2 Oslovení dalších sektorů Široká konsultace se členskými státy a dalšími institucemi (zasláno k oponentuře) Vytvoření Finalní verze strategie včetně doprovodných dokumentů září 2012, Malta – WHO Regional Committee (RC62) schválení dokumentu členskými státy

14 Health2020 - zapojení partnerů
Úspěšné plnění strategického rámce bude vyžadovat stanovení společných cílů a širokou spolupráci lidí a organizací napříč společností: spolupráce vlád, nevládních organizací, občanské společnosti, soukromého sektoru, vědeckých pracovišť a výukových pracovišť, zdravotníků, komunit Identify synergies for health with wider national and European priorities

15 Joint Action Plan OECD and the WHO Regional Office for Europe, RC62, Malta, September 2012

16 Closer cooperation between health and finance Ministries and insurance funds
OECD /WHO Joint Meeting on Financial Sustainability of Health Systems. Tallinn, Estonia, 2012 At the same time as supporting Member States directly, we also need to reflect on the bigger picture, in particular concerns over the sustainability of health systems; for this we need a stronger dialogue between health and finance ministries, and the joint meeting we held with the OECD earlier this year on financial sustainability was a real step forward in this respect, and we are now actively exploring further collaboration with the OECD and the European Union in this field. 16

17 Plánovaná jednání v roce 2013
Oslo Conference (17-18 April) Tallinn Conference (17-18 Oct) Alma Ata Conference (preliminary date ( 6-7 Nov) Finland/Helsinki: “Health in all policies – 8th global conference on health promotion“(10-14 June) Austria /Vienna: “Ministerial Conference on Nutrition and Noncommunicable Diseases within the Framework of Health2020 in the WHO European Region ( 4-5 July) Turkmenistan /Ashgabat: “Ministerial Conference on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases” (10-11 Dec)

18 Health2020 Stanovuje strategické směřování a 4 prioritní oblasti pro politická opatření - Investování do zdraví v průběhu celého životního cyklu a vytváření možností pro posilování zodpovědnosti občanů ke zdraví - Řešení největších zdravotních výzev v regionu – přenosné a nepřenosné nemoci - Posilování zdravotnických systémů, v jejichž centru jsou lidé, posilování kapacit veřejného zdravotnictví a připravenosti a schopnosti reagovat na nenadálé hrozby - Vytváření zdravých komunit a podpůrného prostředí pro zdraví občanů

19 Investování do zdraví v průběhu celého životního cyklu
Programy podpory zdraví založené na principech aktivního zapojení a posilování zodpovědnosti občanů ke zdraví: - zlepšování zdravotní gramotnosti - propagace volby zdravějšího životního stylu namísto laciných alternativ - ochrana zdraví dětí a mládeže - podpora zdraví na pracovišti - zdravé stárnutí - zabezpečení zdravých potravin a skladby stravování jako odpověď na epidemii obezity - významná pozornost musí být věnována sociálním determinantám zdraví a zdravotním rozdílům mezi sociálními skupinami

20 Vytváření zdravých komunit a podpůrného prostředí pro zdraví občanů
Vytváření zdravých komunit a podpůrného prostředí pro zdraví občanů Zdravé komunity reagují aktivněji na nové nebo nepříznivé situace, jsou lépe připraveny na změny či krize ekonomické, sociální nebo životního prostředí Oživení WHO komunitních přístupů zaměřených na města, školy, pracoviště Poznámka: stávající sítě zdravých měst využívány jak v přípravě dokumentu tak jeho implementaci na lokální úrovni

21 Health2020 – 6 klíčových cílů
Pro stanovené 4 prioritní oblasti je navrženo 6 klíčových cílů v rámci WHO EURO pro monitoring realizace: - snížit předčasnou úmrtnost do r zvýšit očekávanou délku života - snížit nerovnosti ve zdraví - zvýšit duševní pohodu obyvatel - zajistit univerzální pokrytí systémem zdravotní péče - stanovení národních cílů v oblasti zdraví Cíle budou hodnoceny jako cíle regionální – „regionální průměr“ Stanovení indikátorů pro naplňování je předmětem dojednávání – ukončeno v květnu 2013 na jednání Standing Committee RC Regionální ředitelka předloží střednědobé hodnocení procesu implementace na RC v r. 2016

22

23 Koncepční programy WHO:
Zdraví pro všechny do roku (Health for All) Národní program obnovy a podpory zdraví (vl.usnes. č.247/1991) Střednědobá strategie (vl. usnesení č. 273/1992) Dlouhodobá strategie (přijata v r. 1995) Zdraví 21 (Health 21) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ( vl. usnesení 1046/2002)

24 Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v ČR BCA zpracované Evropskou kanceláří WHO - podpora zdraví k ovlivnění životního stylu delegována pouze na resort zdravotnictví malá spoluúčast všech zainteresovaných partnerů potenciál existuje v krajích/ municipalitách Silný potenciál k vytvoření podmínek pro dobrý zdravotní stav populace, a to začleněním podpory zdraví do procesu tvorby rozvojových plánů. Cílem je demonstrovat, že zdraví populace představuje kapitál pro širší sociální a ekonomický rozvoj Naučit jednotlivé rezorty přemýšlet „v intencích zdraví“ (sledovat, jaký dopad mají jejich jednotlivá opatření na zdraví obyvatel)

25 K čemu by se měli vyjádřit účastníci
Jak dále se Zdravím 2020 K čemu by se měli vyjádřit účastníci dnešního semináře Mezinárodní závazek – připojit se k Evropské politice a přispět k její implementaci – na základě konsensuálního a odborníky garantovaného stanoviska Zhodnocení úspěšnosti i neúspěšnosti dosavadních přístupů Základní přístup k tvorbě aktuální strategie odrážející nové výzvy Aktualizace dlouhodobého strategického konceptu ČR


Stáhnout ppt "Co přináší program Zdraví 2020?"

Podobné prezentace


Reklamy Google