Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlajka a znak Chorvatsko. Poloha státu a jeho sousedé Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlajka a znak Chorvatsko. Poloha státu a jeho sousedé Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie,"— Transkript prezentace:

1 Vlajka a znak Chorvatsko

2 Poloha státu a jeho sousedé Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie, který se geograficky nachází na pomezí st ř ední a jihovýchodní Evropy. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Ma ď arsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Č erná Hora. Hlavním m ě stem je Záh ř eb.chorvatskystátJugosláviest ř edníjihovýchodní EvropySlovinskoMa ď arskoSrbskoBosna a Hercegovina Č erná HoraZáh ř eb

3 Politický sytém Chorvatsko je republikou v č ele s prezidentem. Výkonnou moc zastávají prezident (volen na 5 let), p ř edseda vlády, Rada ministr ů (vláda); zákonodárnou moc: jednokomorový parlament (Sabor – 100-160 poslanc ů, 4leté volební období).prezidentemp ř edseda vládyvláda parlament

4 Obyvatelstvo Podle s č ítání lidu z roku 2001 v Chorvatsku žije 4 437 460 obyvatel, z nichž je 2 301 560 žen a 2 135 900 muž ů.2001ženmuž ů Pr ů m ě rný v ě k je 39,3 (muži 37,5, ženy 41,0). Pr ů m ě rná délka života je 75 let, gramotných je 98.5% obyvatel.

5 Podnebí V Chorvatsku se díky jeho poloze setkáme s n ě kolika typy podnebí. V p ř ímo ř ské oblasti je podnebí st ř edomo ř ské s mnoha slune č nými dny, léto je zde horké a suché a zima mírná a vlhká. Ve vnitrozemí p ř evládá podnebí kontinentální. Podnebí je tu velice p ř ízniv ě ovliv ň ováno St ř edozemním mo ř em. Pro letní období je typická jasná obloha nebo kupovitá obla č nost, která ale jen málokdy souvisle pokrývá oblohu. Na ja ř e a na podzim je č asté st ř ídání p ě kného po č así s náhlými prudkými bou ř emi. Zimy jsou mírné s č astými dešti. Na ostrovech jsou jak léta, tak i zimy mírn ě jší. Jadran pat ř í mezi nejslan ě jší mo ř e na sv ě t ě.

6 Průmysl V Karlovci je nejvýznamn ě jším podnikem Karlova č ko Pivo d.d., které je sou č ástí pivovaru Heineken, Pivo se prodává v celé bývalé Jugoslávii, pat ř í mezi nejoblíben ě jší piva v Chorvatsku. Dále je zde zastoupen pr ů mysl strojní, textilní, kožed ě lný a d ř evozpracující.Karlova č ko PivoHeinekenJugosláviipr ů mysl

7 Turistická místa Vlastn ě celé Jadranské pob ř eží s č etnými ostrovy je velmi lákavé - m ě sta Rijeka, Split, Zadar, Makarska a další, dále ve vnitrozemí Plitvická jezera - soustava jezer ve vápencové krajin ě. Chorvatsko je pro Č echy jedna z nejnavšt ě vovan ě jších zemí.Rijeka SplitZadarMakarskaPlitvická jezera

8 Chorvatsko

9 Národný park Plitvické Jazerá

10

11

12

13

14

15

16

17 Národní park Paklenica

18

19

20

21 Národní park Risnjak

22

23

24 Národní park Severní Velebit

25 Velibitský průliv

26 před Makarskou riviérou

27 Tučepi - Chorvatsko

28 Tučepi - přístaviště po západu slunce

29 Primoštejn

30 Počty obyvatel V roce 2001:2001 Chorvati 89,63 % Chorvati Srbové 4,54 % Srbové Bos ň áci /Muslimové/ 0,47 % Bos ň áci Italové 0,44 % Italové Ma ď a ř i 0,37 % Ma ď a ř i Slovinci 0,30 % Slovinci Albánci 0,34 % Albánci Č eši 0,24 % Č eši

31 Dějiny Chorvatska V dobách p ř ed naším letopo č tem žily v dnešním Chorvatsku illyrské kmeny, které se pozd ě ji stáhly na území dnešní Albánie. B ě hem 2. - 1. století p ř. n. l. vytvo ř ili Ř ímané na Balkán ě rozsáhlou provincii nazývanou Illyricum, která zahrnula také toto území. Od 7.století se zde za č ali usazovat Slované, kte ř í pozd ě ji vytvo ř ili jednotný chorvatský stát. Prvním chorvatským králem byl Tomislav I. z dynastie Trpimírovc ů. illyrské kmeny Albánie2.1. století p ř. n. l.Illyricum SlovanéTomislav I. Trpimírovc ů.

32 Významná města Split (hlavní) Split Hvar (hlavní m ě sto stejnojmenného ostrova) Hvar Trogir Solin Omiš Drniš Makarska

33 Rijeka-Kostel Kapucínů

34 Rijeka - Guvernérský palác

35 Rijeka-centrum města

36 Rijeka - městská věž

37 Rijeka - přístav

38 Rijeka - pevnost Trsat

39 Ekonomické ukazatele Složení ekonomiky: zem ě d ě lství: 7,2%, pr ů mysl: 31,7%, služby: 61,2%

40 Chorvatsko a Evropská Unie Chorvatsko se velmi dob ř e zotavuje z války, ve které spolu v 90. letech bojovali Srbové a Chorvati a požádalo v roce 2003 o č lenství v EU. Č lenskou zemí EU by se m ě lo stát pravd ě podobn ě v polovin ě roku 2010.SrbovéChorvatiEU

41 Chorvatská měna Chorvatská m ě na je stabilní. P ř esto se Chorvatsko i nadále potýká s mnoha ekonomickými problémy. Je zde velká nezam ě stnanost, která dosahuje hranice 12%.nezam ě stnanost Chorvatským platidlem je Kuna (KN). V novodobé historii se do ob ě hu dostala v č ervnu 1994, kdy nahradila chorvatský dinár.1994chorvatský dinár Jedna kuna se d ě lí na 100 lipa.

42 dííííííííky za pozornost

43 Filip Šneider – 5. A


Stáhnout ppt "Vlajka a znak Chorvatsko. Poloha státu a jeho sousedé Chorvatsko (starší název Charvátsko, chorvatsky Hrvatska) je nástupnický stát bývalé Jugoslávie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google