Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Strategie rozvoje národních parků ČR veřejnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Strategie rozvoje národních parků ČR veřejnosti."— Transkript prezentace:

1

2

3 Představení Strategie rozvoje národních parků ČR veřejnosti

4 Základní okruhy činností Navrženy nové cíle Úvod

5 Definice národních parků - cíle Potvrdit nebo zpřesnit zařazení národních parků do kategorií IUCN podle skutečně realizovaného managementu, přírodních hodnot území a potenciálu obnovy ekosystémů a tedy určit cílový stav území. Prosazovat a do příslušných dokumentů jasně zakotvit koncept takzvaného neintervenčního managementu, tedy bezzásahových území ponechaných přirozenému, přírodnímu vývoji, na většině území národních parků. Jednoznačně ctít princip trvale udržitelného rozvoje ve sféře socioekonomické. Právě národní parky s nejvíce zachovanou přírodou se v zahraničí stávají stále významnějšími zdroji příjmů nejen pro místní obyvatele, podnikatele a obce

6 Přesvědčit veřejnost o potřebě a významu existence národních parků. Zefektivnit a rozšířit osvětové využití národních parků vůči veřejnosti. Racionálně rozšiřovat využití národních parků pro vědu a výzkum, využití v této oblasti koordinovat Rozvíjet pouze takové rekreační a turistické aktivity, které nemají negativní vliv na přírodu Význam národních parků - cíle

7 Zachovat a postupně dávat prostor přírodním procesům v národních parcích tak, aby zůstaly skutečným přírodním dědictvím pro budoucí generace. Každý národní park je jedinečný - cíle

8 Vize národních parků - cíle Vytvoření funkčních a prestižních středoevropských národních parků. Tvorba podmínek stabilizujících aktivní spolupráci se zástupci regionů a místních komunit. Profesionální řízení správ národních parků ve prospěch přírody i návštěvníků národních parků.

9 Řídící systém v národních parcích - cíle Zabezpečit efektivní řízení správ národních parků jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti odboru péče o národní parky.

10 Možnosti vyhlášení dalších národních parků v České republice - cíle Prověřit a případně doplnit soustavu národních parků tak, aby odpovídala zastoupení nejvýznamnějších, ekologicky reprezentativních, zachovalých částí území České republiky.

11 Zonace - cíle Stávající zonaci národních parků postupně transformovat ve smyslu mezinárodního pojetí zonace IUCN (tj. managementová zonace, která koresponduje s typem péče o danou zónu) a významně posílit úlohu tohoto nástroje z hlediska zajišťování cílů ochrany národních parků.

12 Plány péče a další dokumenty upravující činnost v národních parcích - cíle Prosadit a realizovat nový koncept plánu péče, nahrazující současný plán péče a lesní hospodářský plán.

13 Rekreační a turistické využívání národních parků - cíle Maximální možné snížení negativního vlivu turismu, rekreace a sportovních aktivit na přírodně cenné oblasti, a tím zachování vysokého přírodního potenciálu národních parků pro využívání území „měkkými“ formami rekreace a turismu. Dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu nepoškozující a dlouhodobě neohrožující přírodu a krajinu. Podpora rozvoje k přírodě šetrných forem cestovního ruchu na území národních parků. Efektivnější využívání turismu pro prezentaci významu a poslání národních parků v široké turistické veřejnosti. Posilování regionálně marketingového významu národních parků.

14 Opatření – podpora CR v NP Zavést jednotný systém sledování a vyhodnocování návštěvnosti NP a dopadů na předmět a cíle ochrany přírody v NP a na základě těchto výsledků optimalizovat celý systém Stanovit limity únosného zatížení turisticky exponovaných oblastí a zajišťovat, aby nedocházelo k jejich překračování

15 Opatření Optimalizovat síť rekreačních a turistických tras v nejcennějších částech NP tak, aby nedocházelo k poškozování předmětu ochrany přírody a současně měli návštěvníci možnost poznat cenná území NP Definovat a nepovolovat „tvrdé“ formy turismu a rekreace

16 Opatření Vypracovat systém vybírání vstupného jako formu regulace vstupu do nejcennějších lokalit NP Na území NP podporovat šetrné (udržitelné) formy cestovního ruchu Na území NP podporovat ekologicky šetrnou dopravu Vypracovat Strategii udržitelnosti cestovního ruchu v NP

17 Opatření Zadat zpracování socioekonomických studií v NP /v současnosti : SES NP Šumava, 2011 SES navrženého NP Křivoklátsko, 2010/ Zdroje informací : Čihař, PřF UK /1997-2010/

18 Alokace – CR v NP Alokace na podporu cestovního ruchu v NP v roce 2009 Oblast podpory Česko-Sask é Š výcarsko Krkono š e Š umavaPodyj í Celkem 1. - 2. Budov á n í a ú držba n á v š těvnick é infrastruktury, zaji š těn í služeb CR 11 019 00029 411 0008 097 0004 409 00052 936 000 3. Sledov á n í a regulace CR 1 836 00014 865 00010 881 0003 730 00031 312 000 4. Environment á ln í osvěta 580 00012 107 0004 897 000160 00017 744 000 Celkem 13 435 00056 383 00023 875 0008 299 000101 992 000 Zdroj: AOPK ČR

19 Zajistit proces aplikovaného výzkumu pro potřeby prognóz trendů, zjišťování stavu a rizik ohrožení přírodního prostředí a k doplňování znalostí o přírodě národních parků v závislosti na aktuálních problémech jednotlivých národních parků. Zefektivnit výzkumnou činnost pro potřeby našich národních parků a jejich ochranných pásem. Zabezpečit uplatňování získaných poznatků v péči o území národních parků a jejich ochranných pásem. Zabezpečit dlouhodobý monitoring ze strany správ národních parků a jejich ochranných pásem. Zefektivnit činnost vědeckých pracovníků v radách jednotlivých národních parků. Zajistit financování pro aplikovaný výzkum. Odborné činnosti a výzkum - cíle

20 Národní parky a práce s veřejností - cíle Kvalitní práce s veřejností a médii - jeden z pilířů dlouhodobě účinné ochrany přírodního prostředí v národních parcích. Široká, srozumitelná a proaktivní práce na informování občanů i médií s cílem upevnit důvěru v tezi, že uchování přírodního prostředí je jedním z nezbytných předpokladů naší existence a součástí našeho bohatství a identity. Zlepšení mediálního obrazu národních parků a ochrany přírody v nich. Využití profesionální práce v propagaci cílů ochrany přírody a krajiny. Zlepšení využívání informačních a komunikačních nástrojů pro všechny cílové skupiny – profesní i věkové. Profesionalizace marketingu a práce s médii v rámci jednotlivých správ národních parků.

21 Lidské zdroje - cíle Kvalitní personální politika MŽP ve vztahu k národním parkům.

22 Mezinárodní pozice a vztahy českých národních parků - cíle Navázání a udržování pracovních kontaktů s existujícími národními parky v sousedních středoevropských zemích spojené s aktivní výměnou zkušeností. Vytvoření příznivých podmínek pro to, aby české národní parky hrály aktivní roli v Federaci EUROPARC a dalších mezinárodních souvislostech.

23 Národní parky a obce - cíle Posílení vzájemné důvěry mezi správami národních parků a obcemi, které leží na území národních parků. Pozitivně ovlivňovat rozvoj specifických regionů – území národních parků – realizací speciálních projektů (Krajinný plán integrovaného rozvoje, speciální program podpory obcí, jejichž území se nachází v národním parku).

24 Závěr Posláním národních parků je chránit přírodní bohatství a přirozený život ekosystémů, vytvořit podmínky pro prosperitu obcí a umožnit poznávání přírody formou šetrné turistiky. Další rozvoj národních parků musí brát ohled na přírodu, místní obyvatele i návštěvníky. Strategie rozvoje národních parků, kterou Ministerstvo životního prostředí připravilo na základě analýzy současného stavu, stanoví pro naplňování tohoto poslání konkrétní a efektivní kroky.

25

26

27

28 Děkujeme za pozornost.

29


Stáhnout ppt "Představení Strategie rozvoje národních parků ČR veřejnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google