Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ESKÁ LITERATURA 1. POL. 20. ST. 1914 _ 1945. C HARAKTERISTIKA DOBY Spisovatelé jsou vždy ovlivněni dobou, ve které žijí. Některé události byly globální,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ESKÁ LITERATURA 1. POL. 20. ST. 1914 _ 1945. C HARAKTERISTIKA DOBY Spisovatelé jsou vždy ovlivněni dobou, ve které žijí. Některé události byly globální,"— Transkript prezentace:

1 Č ESKÁ LITERATURA 1. POL. 20. ST. 1914 _ 1945

2 C HARAKTERISTIKA DOBY Spisovatelé jsou vždy ovlivněni dobou, ve které žijí. Některé události byly globální, ovlivnily i ostatní národní literatury  1914 – 1918  1929 – 1933  1939 – 1945

3 C HARAKTERISTIKA DOBY

4 Z AMYSLETE SE Jak ovlivní válka témata literárních děl? Jak ovlivní hospodářská krize témata literárních děl? Jak ovlivní ohrožení republiky témata literárních děl?

5 P OEZIE – PROLETÁŘSKÁ POEZIE J. Wolker - Proletářské umění (úryvek) „Mladí umělci nechtějí jen kritizovat skutečnost, ani pohádkově malovat budoucnost. Chtějí o budoucnost bojovat a boj je jejich hlavním vztahem mezi dneškem a zítřkem, … proto základním znakem nového umění je revolučnost.“  Najděte znaky proletářské poezie.

6 P ROLETÁŘSKÁ POEZIE český literární směr Inspirována marxistickou filosofií Zakladatel – Jiří Wolker stať Proletářské umění 1922 Hlavní představitel Jiří Wolker, proletářskou poezií byli ovlivněni Josef Hora, Jaroslav Seifert, S. K. Neumann

7 Z NAKY PROLETÁŘSKÉ POEZIE Zobrazuje dělnickou třídu, její sociální situaci, útlak a vykořisťování Nenávist k válce Touha po spravedlivém světě Kolektivnost – jde o zájem celé skupiny lidí (kolektivu) Agitační rysy – má za úkol přesvědčit Revolučnost – lepší, spravedlivější budoucnost  Které politické události ovlivnily prolet. p?

8 J OSEF H ORA D ĚLNICKÁ MADONA Na textu básně, který máte před sebou najdeme některé ze znaků proletářské poezie. http://ucitelky.webnode.cz/ucitele/burgerova /  Jaké prostředí je v básni popisováno?  Je v básni nějaký konkrétní hrdina?  Jakými slovy je v básni vyjádřena revolučnost?  Proč se báseň jmenuje Dělnická madona?

9 P OETISMUS Český básnický směr Vychází z myšlenek hnutí Devětsil Vzniká jako reakce na strohost proletářského umění Objevuje se nejen v poezii, ale i v próze, divadle a písňové tvorbě Zakladatelé Karel Teige, Vítězslav Nezval Představitelé – V. Nezval, J. Seifert, V. Vančura, J. Werich, J. Voskovec

10 Z NAKY POETISMU Využívá fantazii a obrazotvornost Inspiruje se cirkusy, varieté, exotikou, groteskami, pouťovou zábavou, jazzovou hudbou Nabízí optimistický pohled na svět, zapomenutí na problémy a starosti Využívá asociaci → nekontrolovatelné navazování představ

11 V. N EZVAL A BECEDA A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu  Jaké asociace používá básník při tvorbě básně?

12 V. N EZVAL A BECEDA „ Z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš. Asociací chatrče a divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přinésti jeho klima do našich věčně deštivých krajin. Z rýmu chatrčí – vystrčí se zrodí představa šneka, vystrkujícího růžky z domu, který nosí s sebou. A za pomoci rýmu nad Vltavu – hlavu si vybaví obraznost ubohé lidi bez přístřeší. …“ (V. Nezval – Moderní básnické směry)

13 V. N EZVAL A BECEDA D luk jenž od západu napíná se Indián shlédl stopu na zemi Poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení

14 V. N EZVAL A BECEDA

15 S URREALISMUS 1934 založena Surrealistická skupina Zakladatelé – V. Nezval, K. Teige Členové – Konstantin Biebl, režisér Jindřich Honzl, skladatel Jaroslav Ježek, malíři Toyen a Jindřich Štýrský 1938 byla skupina rozpuštěna, kvůli různým politickým názorům jejích členů

16 Z NAKY SURREALISMU Využívá fantazie, podvědomí a snů Autoři vytváří automatický tok motivů bez souvislostí Spojování skutečností, které nemají nic společného Svoboda a volnost v tvorbě Verše nemají rým ani rytmus

17 V. N EZVAL L ITANIE Kolemjdoucí ženo Paprsku jehly a bouřlivých orchestrů Gumový strome Plástvi přibitá na strop večera Jazýčku sirky a vah Strašidelný dome v podobě rukavice Měsíční napajedlo Hranice paruk a květů jasmínu Polibku pramene a letek divoké husy

18 K ATOLICKÁ POEZIE Autory spojuje víra v Boha Vyznávají náboženské mravní zásady Inspirují se barokní kulturou  Proč se katoličtí básníci vracejí k období baroka? Jan Zahradníček, Bohuslav Reynek

19 V LASTENECKÁ POEZIE Vzniká na konci 30. let Je ovlivněna politickými událostmi  Které historické události na autory zapůsobily? Sjednocení všech básníků v boji proti fašismu a válce Úkolem poezie je posílení národního sebevědomí a připomenutí historie

20 F. H ALAS Z PĚV ÚZKOSTI ( ÚRYVEK ) Teď krokem zbrojným verši můj pochoduj Pěšáckým rytmem zněte slova úzkostí šikovaná Té úzkosti dvanácté Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon Čí ruce ho rozpoutaly Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali Pole naše křičí Zrada Lesy naše hučí Hanba Řeky naše šumí Zrada Hory naše bouří Hanba

21 F. H ALAS Z PĚV ÚZKOSTI ( ÚRYVEK ) Která událost je v textu připomínána? Proč jsou slova Zrada a Hanba psána s velkým písmenem? V jakých verších je použita personifikace? Vysvětlete, co pojem personifikace znamená.

22 Č ESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

23 O BRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY autoři čerpají z vlastních válečných zážitků Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války http://distancne.obaka- orlova.cz/PDF/Literatura%20III.pdfhttp://distancne.obaka- orlova.cz/PDF/Literatura%20III.pdf – strana 33 http://www.youtube.com/watch?v=716cSbTw_ Tg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=716cSbTw_ Tg&feature=related švejk ve vlaku http://www.youtube.com/watch?v=wXgtYooyv QU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=wXgtYooyv QU&feature=related zatčení http://www.youtube.com/watch?feature=ends creen&NR=1&v=0lp_6nLf_AEhttp://www.youtube.com/watch?feature=ends creen&NR=1&v=0lp_6nLf_AE léčení

24 J AROSLAV H AŠEK

25 O SUDY DOBRÉHO VOJÁKA Š VEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY

26 O BRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Legionářská literatura – autoři se zúčastnili bojů v čsl. legiích (dobrovolnická armáda bojující proti RU, zejména v Rusku), díla odráží autorův pohled na situaci v Rusku po říjnové revoluci Rudolf Medek – Anabáze Josef Kopta – cyklus románů, Třetí rota Jaroslav Kratochvíl – Prameny, sympatie s VŘSR

27 D EMOKRATICKÁ PRÓZA Autora spojuje novinářská práce pro lidové noviny a demokratické smýšlení Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass http://literatura.czweb.org/muzi-v-offsidu- karel-polacek.html

28 I MAGINATIVNÍ ( LYRICKÁ, BÁSNICKÁ ) PRÓZA Oslabení děje Časté používání lyrických pasáží Využívání asociací Vladislav Vančura

29 P SYCHOLOGICKÁ PRÓZA Čím se zabývá psychologická próza? V jaké situaci se nachází hlavní postava? Jak na hlavní postavu reaguje okolí? Jakým způsobem jsou v textu zachyceny pocity hlavního hrdiny?

30 P SYCHOLOGICKÁ PRÓZA Zachycuje duševní stavy postav, ukazuje lidské podvědomí Hlavní hrdina vybočuje ze společnosti, dostává se do konfliktu s okolím Autor využívá vnitřní monology a dialogy J. Havlíček – Petrolejové lampy, J. Glazarová - Advent

31 S OCIÁLNÍ ( SPOLEČENSKÁ ) PRÓZA Zaměřuje se na nejnižší vrstvy obyvatelstva Zobrazuje sociální problémy Socialistický realismus  hlavní hrdina z nejnižších vrstev  Postupně se politicky uvědomuje  Začíná bojovat za „lepší zítřky“ o Ivan Olbracht – Anna Proletářka o Marie Majerová

32 R URALISTÉ Z latinského ruralis – venkov Téma venkova, přírody, sepětí člověka s přírodou Vlastenectví Mravní neporušenost

33 Č ESKÉ DIVADLO MEZI VÁLKAMI

34 Také autoři divadelních her byli ovlivněni historickými a politickými událostmi doby Autoři divadelních her jsou ovlivněni různými literárními směry (poetismus, dadaismus) Objevují se nové formy divadla – kabarety, avantgardní divadlo Pokračuje tzv. klasické divadlo

35 K LASICKÉ DIVADLO Tzv. kamenná divadla Národní divadlo, divadlo Na Vinohradech, Stavovské divadlo Převažují realistické hry Nově se objevují i hry ovlivněné impresionismem a expresionismem Režisérské divadlo – herci realizují představy režiséra K. Čapek, F. Šrámek, A. Jirásek, V. Nezval

36 N ÁRODNÍ DIVADLO

37 D IVADLO N A V INOHRADECH

38 S TAVOVSKÉ DIVADLO

39 K ABARETY Tzv. divadla malých forem Spojují nejrůznější formy – hudba, píseň, tanec Hudební a divadelní výstupy propojené průvodním slovem moderátora Nejznámější kabaret Červená sedma  Literárně-dramatická pásma  Znaky – parodie, improvizace, moderní tanec (step) scénky, šansony, dadaistická poetika  E. Bass, J. Hašek, R. A. Dvorský, J. Plachta, V. Burian, F. Futurista

40 A VANTGARDNÍ DIVADLO Avantgardní – nový, odlišný, průkopnický Osvobozené divadlo (1927)  Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek  Autorské divadlo  Vliv poetismu (varieté, cirkusy, groteska, veselí)  Uvolněná stavba (sled uměleckých čísel – tanec, divadlo, zpěv, hudba)  Improvizace  Odstraňování kulis  Slovní humor (slang, novotvary – napnelismus)  Forbíny (předscény) – reakce na aktuální události, částečná improvizace

41 A VANTGARDNÍ DIVADLO Do r. 1932 apolitické hry – zábavné, satira jen ojediněle v rámci improvizace  1. hra – Vest Pocket Revue  Další hry – Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi o Později politická témata – Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, těžká Barbora o 1938 – divadlo úředně zavřeno o 1939 – emigrace do USA o Ježek v USA umírá o Po válce snaha o obnovu divadla, rozpory, změna politického systému, Voskovec se vrací do USA o Werich – Divadlo ABC, M. Horníček

42 A VANTGARDNÍ DIVADLO Osel a stín  Osel a stín měl výrazné kritické poselství, parodoval soudní systém u nás i v Německu, kde právě v Lipsku probíhal soud s Dimitrovem. Hra byla velmi odvážná - socha spravedlnosti byla patřičně přizpůsobena, v satirických písních otevřeně padala jména Hitler a Třetí říše a osel pronášel Führerovy projevy. Nóty německého velvyslance nakonec dosáhly toho, že Hitlera nahradil Adolf Kohos a záznam http://kajinka.info/Kulturologie/OD.pdf

43 A VANTGARDNÍ DIVADLO http://www.youtube.com/watch?v=w7oDs9SRMrg &feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=w7oDs9SRMrg &feature=related forbíny http://www.youtube.com/watch?v=LJX26USfDp4 &feature=fvsrhttp://www.youtube.com/watch?v=LJX26USfDp4 &feature=fvsr život je jen náhoda http://www.youtube.com/watch?v=135Vw-ql2Ec http://www.youtube.com/watch?v=135Vw-ql2Ec ezop a brabenec

44 A VANTGARDNÍ DIVADLO D 34  E. F. Burian  Založeno 1933  Název označuje konec divadelní sezony, měnil se  Režisérské divadlo  Voiceband → sborová recitace podbarvená hudbou, např. Máj, Křest sv. Vladimíra  http://www.rozhlas.cz/archiv/umeni/_zprava/voice band-emila-frantiska-buriana--880931 http://www.rozhlas.cz/archiv/umeni/_zprava/voice band-emila-frantiska-buriana--880931  Syntetické divadlo → propojení všech složek umění (text, hudba, tanec, film, světla, písně)

45 A VANTGARDNÍ DIVADLO  Různorodý repertoár → klasická dramata (Shakespeare, Moliere) → dramatizace (Evžen Oněgin, Dobrý voják Švejk) → montáže lidových písní  1941 divadlo úředně zavřeno  E. F. Burian → koncentrační tábor


Stáhnout ppt "Č ESKÁ LITERATURA 1. POL. 20. ST. 1914 _ 1945. C HARAKTERISTIKA DOBY Spisovatelé jsou vždy ovlivněni dobou, ve které žijí. Některé události byly globální,"

Podobné prezentace


Reklamy Google