Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program PRVOUK P15 ŠKOLA A UČITELSKÁ PROFESE V KONTEXTU ROSTOUCÍCH NÁROKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 1. Konference PRVOUKu, Praha, Pedagogická fakulta UK, 5. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program PRVOUK P15 ŠKOLA A UČITELSKÁ PROFESE V KONTEXTU ROSTOUCÍCH NÁROKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 1. Konference PRVOUKu, Praha, Pedagogická fakulta UK, 5. dubna."— Transkript prezentace:

1 Program PRVOUK P15 ŠKOLA A UČITELSKÁ PROFESE V KONTEXTU ROSTOUCÍCH NÁROKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 1. Konference PRVOUKu, Praha, Pedagogická fakulta UK, 5. dubna PEDAGOGIKA II. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Eliška Walterová Kontakt: Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc Praha 1, Myslíkova 7

2 Prvouk P15, Pedagogika Tým ÚVRV
Jádrový tým RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (teorie školy) PhDr. David Greger, Ph.D (metodologie, srovnávací pedagogika) PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (metodologie) PaedDr. Věra Ježková, Ph.D. (srovnávací pedagogika) PhDr. Karel Starý, Ph.D. (metodologie, teorie školy) RNDr. Jana Straková, Ph.D. (metodologie) Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. (vysokoškolská pedagogika) Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (srovnávací pedagogika) Spoluúčast: Doktorandi - vypisovaná témata disertací - podíl na realizaci výzkumů

3 Hlavní zaměření v projektu PRVOUK
ŠKOLA v kontextu vzdělávací změny a její vědecká reflexe Dominantní rozvíjené vědní oblasti v systému věd o výchově vzdělávání TEORIE ŠKOLY METODOLOGIE EMPIRICKÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKA VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA Kontinuita, vazby → VZ ( ); CZVŠV ( ) – koordinace projektů, hodnocení → 2 pedagog. discipliny v ÚVRV rozvíjené, v ČR méně rozvinuté

4 TEORIE ŠKOLY (TŠ) Téma: Vliv struktury vzdělávací soustavy na vyučování, učení a výsledky žáků Stav poznání: V zahraničí se TŠ rozvíjí jako multidisciplinární oblast víceúrovňových výzkumů institucionálních, kurikulárních a organizačních parametrů školy v podmínkách vzdělávací změny v kontextu vzdělávací a životní dráhy. V ČR jsou zkoumány zejména struktury kurikula, podmínky a prostředky výuky na úrovni třídy a školy v nižších stupních. Méně se rozvíjí systematická TŠ v kontextu ČŽU a komplexu vazeb mezi makro/mezo/ mikroúrovněmi. Tým ÚVRV se od konce 90. let soustřeďuje na výzkumu ZŠ jako instituce a organizace utvářející základy vzdělanosti, v kontextech vzdělávací transformace a kurikulární reformy. Zvl. pozornost byla věnována přechodu z 1. na 2. stupeň. Dlouhodobé cíle: Analyzovat pedagogické aspekty scholarizace ve struktuře vzdělávacího systému, s důrazem na obsahy, procesy a výsledky školního vzdělávání s důsledky pro vzdělávací a životní úspěch žáků i dopady na společnost. S využitím mezinárodních komparací vzdělávacích systémů konstruovat alternativní modely, zvláštní pozornost věnovat přechodům mezi stupni, vnější diferenciaci a vzdělávacím nerovnostem.

5 CÍLE + indikátory 2016 zmapovat diferenciaci žáků na přechodech mezi stupni (ISCED 0 – 3): longitudinální výzkum realizovat empirické výzkumy důsledků vnější diferenciace ● PS výběrových ZŠ ●Testování žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy publikovat monografie ● Teorie školy v mezinárodní perspektivě (pracovní názvy) ● Proměny české školy (s popisem metodologie výzkumu) ● Sociologie vzdělávání a školy vydávat časopis Orbis scholae (SCOPUS 2013) v ČJ a AJ ● monotematická čísla k TŠ; studie, výzkumné zprávy, diskuse! aplikovat TŠ v kurzu Školní pedagogika (Mgr studium učitelství a managementu) vytvořit soubor studijních materiálů pro předměty specializace Školní vzdělávání organizovat sympozia a vystupovat s referáty na mezinárodních a celostátních konferencích (WCCES, ECER, ČAPV)

6 CÍLE + indikátory 2013 Vydat monotematická čísla časopisu OS/13
Emoční aspekty učení (AJ) Diferenciace ve školním vzdělávání (ČJ) - Připravit monotematické číslo OS/14 Školní učebnice Zpracovat komparativní studie Reformy školního vzdělávání v typologicky odlišných VS Expertní konzultace k revizi RVP (aplikace výsledků výzkumu) Realizovat 1. fázi kvantitativního výzkumu vnější diferenciace (přechod mezi stupněm) (6200 ž, 6. ročníku, 184 ZŠ/G) Realizovat 2. fázi vícečetné případové studie ZŠ Monografie: Vzdělanostní loterie? Nerovnosti ve vzdělávání a jejich řešení

7 METODOLOGIE EMPIRICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMŮ (MEPV)
Téma: Metodologie pedagogiky v reflexi multiparadigmatických přístupů a jejich aplikace ve výzkumech školního vzdělávání Stav poznání: Kvantitativní a kvalitativní; smíšená metodologie má silnou oporu v rozsáhlé zahraniční literatuře, specializovaných publikacích i v podrobných popisech realizovaných výzkumů, zvl. mezinárodních, částečně i v nečetných publikacích domácích. MEPV se systematicky rozvíjí pouze na několika VŠ pracovištích. Tým ÚVRV aplikuje a rozvíjí MEPV, zvl. ve výzkumech školního vzdělávání, v posledních 5 letech publikace týmu obsahují podrobné popisy výzkumných designů, event. nástrojů. Zahájeno bylo ověřování metodologických kurzů v DS. Dlouhodobé cíle: Systematizovat MEPV Vytvořit logicky uspořádanou nabídku kurzů a konzultací pro DS Organizovat otevřené metodologické semináře

8 CÍLE + indikátory 2016 CÍLE + indikátory 2013
- vytvořit soubor studijních materiálů pro výuku MEPV v DS (Kvantitativní metody, Kvalitativní metody, Statistika = v pedagogickém výzkumu) zajistit volný přístup doktorandům ke statistickému SW a SW pro analýzu kvalitativních dat publikovat odborné knihy ● Využití statistických metod v pedagogickém výzkumu (pracovní názvy) ● Metodologické přístupy v mezinárodních výzkumech a možnosti jejich aplikace ● Autodiagnostika školy CÍLE + indikátory 2013 realizace inovovaného kurzu Statistika v pedagogickém výzkumu pilotní ověřování kurzu Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu Odborný seminář Metodologie mezinárodních výzkumů TIMSS a PIRLS Metodologie výzkumu mezigeneračního učení (realizován 11.3.)

9 VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (VŠP)
Stav poznání: v zahraničí rozvinutý obor v souvislosti s požadavkem zkvalitňování akad sborů a vysokoškolské výuky v ČR ojedinělé dílčí výzkumy a publikace ÚVRV: od 90. let realizace kurzu VŠP pro začínající VŠ učitele po r v rámci CŽV na dalších VŠ („pedagogické minimum“) obhajované disertace VŠP Dlouhodobé cíle - systematizovat teoretické základy VŠP v českém prostředí aplikovat VŠP na vzdělávání začínajících VŠ učitelů na UK - propracovat teoretické moduly, vytvořit studijní texty Cíle a indikátory 2016 ve spolupráci s RUK vytvořit a ověřit obsahový model kurzu VŠP publikovat odborné studie v časopisu AULA, ACADEMIA organizovat odborný seminář s výměrou zkušeností s pedagogy vzdělávající učitele VŠ v ČR a SR Cíle a indikátory 2013 publikovat odbornou knihu Teorie a praxe vysokoškolské pedagogiky rozpracovat moduly projektu Základy VŠP (vytvořen 2012)

10 SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKA (SP)
Téma: Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě Stav poznání: SP v zahraničí rozvinutý obor globálního významu, vyučuje se na VŠ, mezinárodní srovnávací výzkumy využívány ve vzdělávací politice, reformách. ČR participuje na mezinárodních výzkumech, obor se ale systematicky nerozvíjí. Výuka SP v učitelských oborech je zavedena sporadicky ÚVRV: referenční pracoviště SP od 90. let, edice ŠV v zahraničí (*2008), obhajované disertace SP, účast v projektech WCCES a EU, kurzy SP/DS, ŠM/ MgS Dlouhodobé cíle: - Systematizovat teoretické a metodologické základy SP pro české prostředí - Posílit informační a publikační bázi SP - Podpořit výuku SP na VŠ v ČR, zvl. v učitelských oborech - Soustředit se na srovnávání školního vzdělávání v ČR a v zahraničí - aktivizovat skupinu odborníků SP

11 Indikátory 2016 Cíle + indikátory 2013
zmapovat a analyzovat stav výuky SP na VŠ vyvinout a ověřit alternativní modely kurzu/ předmětu SP pro DS, MgS vytvořit soubor studijních materiálů pro výuku SP publikovat 2 odborné knihy, 1 VŠ učebnici pokračovat v edici Školní vzdělávání v zahraničí (Karolinum) podpořit činnost sekce SP v ČPdS a ČAPV Cíle + indikátory 2013 - provést a vyhodnotit dotazníkové šetření stavu výuky SP na VŠ v ČR uspořádat odborné kolokvium SP a diskusní panel o problémech výuky SP vytvořit a publikovat strukturovanou bibliografii české SP publikovat 2 odborné knihy „Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy“; Školní vzdělávání v Ruské federaci (edice) prezentovat 2 referáty na 15. Světovém kongresu WCCES realizovat inovovaný kurz SP/DS a SP v MgS/ŠM

12 INDIKÁTORY – SOUHRN Monografie, odborné knihy (9 - 10)
Studijní materiály, učebnice (7 - 8) Monotematické čísla OS (minimálně 8, tj. 4 ČJ + 4 AJ) Studie, stati, výzkumné zprávy v časopisech ( 2 / rok / člen týmu) Databáze (žáků, škol) ZŠ, G Konference, kolokvia, sympozia organizované týmem (4 – 5) Cyklus odborných seminářů (2/ semestr) Referáty na konferencích mezinárodních (5 / rok) celostátních (5 – 10 / rok) Kurzy – nově zaváděné, inovované 7 – 8 (DS)

13 VAZBY a MOŽNOSTI INTEGRACE V RÁMCI PRVOUKu
Vnitřní integrace v rámci týmu PEDAGOGIKA II. silné vazby SP → TŠ ← MEPV Vazby a spolupráce s dalšími týmy PRVOUKu PEDAGOGIKA I. (Škola → učitel) ŠKOLSKÝ MANAGEMENT (Řízení školství, pedagogický management, management školy) VZDĚLÁVACÍ POLITIKA (důsledky diferenciace a struktury VS, řešení nerovností)


Stáhnout ppt "Program PRVOUK P15 ŠKOLA A UČITELSKÁ PROFESE V KONTEXTU ROSTOUCÍCH NÁROKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ 1. Konference PRVOUKu, Praha, Pedagogická fakulta UK, 5. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google