Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Proč nepatentovat? Jak obstát na trhu a jak získat konkurenční výhodu v prostředí globálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Proč nepatentovat? Jak obstát na trhu a jak získat konkurenční výhodu v prostředí globálních."— Transkript prezentace:

1 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Proč nepatentovat? Jak obstát na trhu a jak získat konkurenční výhodu v prostředí globálních informací, produkce a služeb? Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., FEng.

2 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s.Cíl ukázat problematiku patentování ve vazbě na výzkum a na nové poznatky; problematika hledání „třetích cest“ v patentování; ukázat na různorodé možnosti spolupráce výzkumné a podnikatelské sféry; ilustrovat problematiku na příkladech ze zahraničí

3 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Úvodní otázky Co zajímá podnikatelskou sféru na výzkumu především? Co to je vlastně inovace? Existuje společný jazyk výzkumné a podnikatelské sféry?

4 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Vztahy a souvislosti Inovace je často chápána jako synonymum pro zavádění nových produktů a služeb nebo pro tradiční výzkum a vývoj. Důsledek: jednotlivé společnosti v téže branži jsou navzájem čím dál hůře rozlišitelné. Best practices jsou kopírovány (urychluje to všeobecná posedlost benchmarkingem). Inovaci je třeba chápat jako "business innovation" - tvorbu podstatné nové hodnoty pro zákazníky nebo pro firmu, a to prostřednictvím změny parametrů celého obchodního prostředí. Inovace je o nové hodnotě. Těmi, kdo rozhodují o smyslu inovací, jsou zákazníci, kteří hlasují svými peněženkami.

5 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Vztahy a souvislosti Inovace - skutečnosti: 1.Inovace je nutností. 2.Úspěšné provedení změny je spojeno s nutností naučit se novému. 3.Inovace musí zajistit konkurenční výhodu. INOVUJ, NEBO ZAHYNEŠ! ZMĚŇ SE, NEBO UPADNEŠ DO BEZVÝZNAMNOSTI! Jak zajistit, aby prováděné změny skutečně přinesly dlouhodobou konkurenční výhodu? Tím, že se snažíme dělat věci jinak než konkurence a tak upokojujeme jiné potřeby našich zákazníků než ostatní!

6 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Vztahy a souvislosti Úspěch v inovacích: Nejlepší cestou k vítězství v konkurenční soutěži je nesoutěžit! - viz „rudé moře“ a „modrý oceán“. Cílem inovace je učinit konkurenci irelevantní! Sportovní analogie: Dobrý hráč se od průměrného odlišuje tím, že v průběhu hry se nepohybuje na místo, kde míč momentálně je, ale pohybuje se na místo, kde se míč teprve (s největší pravděpodobností) objeví a odkud bude moci nerušeně skórovat.

7 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Konkurenční boj nikdy nekončí RUDÉ MOŘE MODRÝ OCEÁN Nabídnout „dost dobrou“ kvalitu za nejnižší možnou cenu Nabídnout v dané cenové hladině zákazníkovi nejvyšší hodnotu Najít volné místo na trhu – uspokojení nových potřeb a dosavadních nezákazníků Zvyšování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z vysoké kvality Snižování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z nízké ceny Metody boje:

8 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Používané pojmy a termíny výzkum a vývoj –poznatek – know-how –znalost - skill –výsledek VaV – informační entita business –poznatek, dovednost, znalost – know-how, obchodní tajemství –inovace – prostor na trhu –výsledek - zisk

9 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Výzkum jako zdroj inovačních řešení

10 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Lidské zdroje pro VaV v ČR Srovnání vybraných indikátorů z oblasti lidských zdrojů pro VaV (EU15 = 100%) Zdroj: Závěrečná zpráva projektu evaluace Rámce podpory Společenství "Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky" (zpracoval: TC AV ČR a NÚ AV ČR, 2005)

11 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. 11 Výzkum a duševní vlastnictví Způsoby využití duševního vlastnictví

12 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Publish or (and) Perish?

13 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. 13 Management tvorby duševního vlastnictví Zákon pouze požaduje, aby podmínky zpřístupnění byly rovné pro všechny zájemce a rozhodně tím nevylučuje jejich komercializaci. Publikovaný nebo jinak ve veřejnou známost uvedený poznatek ztrácí svoji komerční hodnotu a bezplatně jej může užít kdokoliv, kdekoliv a v jakýchkoliv aplikacích (včetně těch, které mohou odporovat právním a etickým normám).

14 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. 14 Management ochrany duševního vlastnictví realizace politiky instituce v oblasti duševního vlastnictví poslání pracoviště, statut, míra svěřených kompetencí a postavení v organizační struktuře instituce dokumentace a správa veškerého duševního vlastnictví zhodnocení reálných možností právní ochrany nově vzniklých invencí metodická a praktická pomoc tvůrcům duševního vlastnictví přímé nebo zprostředkované zajištění ochrany duševního vlastnictví a časové priority know-how (závisí na postavení a velikosti pracoviště)

15 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. 15 Management ochrany duševního vlastnictví doklad o původu a o vlastnictví výzkumného poznatku - možnosti technická řešení - udělení patentu nebo osvědčení ÚPV ČR alternativní postupy –obchodní tajemství, technologické know-how –ochrana časové priority poznatků - od roku 2004 referenční a registrační místo IA ČR

16 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. IPR – formy ochrany invence Autorský zákon Patentový zákon Užitný vzor Registrace dílo - publikaceano--- SW, programano--- databázeano--- vynález-ano-- zlepšení stavu techniky -ano-- technické řešení-ano - poznatek VaV--?ano metodika, know- how --?ano ? = možné pouze v ojedinělých případech jako součást technického řešení

17 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. FORMY KOMERCIALIZACE IPR 1.Zakázkový výzkum s využitím unikátního know-how 2.Spolupráce na výzkumných programech 3.Přímý prodej výzkumného poznatku nebo práva k užívání 4.Licencování

18 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. ZAKÁZKOVÝ VÝZKUM Není to přímá komercializace poznatků výzkumu. Zakázkový výzkum je obvykle zadáván přednostně takovému pracovišti, které již dlouhodobě prokázalo své kvality a které má dostatečné personální a technické možnosti řešit jednorázový a termínovaný výzkumný problém. Do ceny zakázky může instituce vedle přímých a nepřímých nákladů spojených s řešením zahrnout také cenu poskytovaného know-how a v neposlední řadě i vlastní image a renomé jako záruku kvality výsledku.

19 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. ZAKÁZKOVÝ VÝZKUM Výhody: finanční přínos zhodnocení chráněného i nechráněného know-how bez licencování a bez ztráty možnosti jeho vícenásobného komerčního využití; možnost publikovat výsledky s výjimkou těch, které se stanou výhradním majetkem zákazníka (obvykle je regulováno ustanovením smlouvy o výzkumné zakázce). Nevýhody: nutnost pečlivě vyvážit cenu zakázky, přání zákazníka, pracnost, náklady instituce a míru dosaženého zisku; pracovní kapacita vyčleněná na řešení zakázky může komplikovat řešení jiných projektů nebo může ohrozit jejich včasné a kvalitní dokončení - je nutno zvážit priority instituce a možná rizika ztrát.

20 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH PROGRAMECH není přímá komercializace, zhodnocení nastává při řešení projektů financovaných z různých zdrojů - veřejných i privátních. dlouhodobá spolupráce velkých podniků s univerzitami a výzkumnými institucemi; malé a střední podniky mohou na spolupráci získat podporu z unijních prostředků v rámci vyhlašovaných programů (projekty kooperačního výzkumu); programy aplikovaného a cíleného výzkumu jsou jen zčásti financovány z veřejných zdrojů; vývoj a průmyslový výzkum jsou převážně financovány ze zdrojů privátních; podpora privátním sektorem formou darů a sponzorských podpor.

21 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH PROGRAMECH Výhody: dlouhodobý finanční přínos pro instituci i její pracovníky; zhodnocení chráněného i nechráněného know-how bez licencování a bez ztráty možnosti jeho vícenásobného komerčního využití; možnost publikovat výsledky s výjimkou těch, které se stanou společným majetkem více subjektů (v případě většího počtu řešitelských pracovišť je obvykle publikace výsledků regulována ustanovením konsorciální smlouvy). Nevýhody: konsorciální smlouvy je třeba citlivě formulovat a pečlivě definovat know-how vnášené do společného řešení - jen tak se dá předejít budoucím sporům; finanční přínos pro instituci odpovídá možnostem daného výzkumného programu a není obvykle významný, výzkumný přínos a prestiž pracovníků instituce naopak bývají dominantní.

22 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. PŘÍMÝ PRODEJ IPR Komercializace přímým prodejem výzkumného poznatku nebo převodem práva k užívání má některé přednosti, ale přináší i podstatné problémy. Je to především nevratnost transakce a jednoznačné zbavení se možnosti poznatek nadále vlastnit a užívat. Stejný problém může nastat i v případě, že se hodnota duševního majetku použije jako záruka pro krytí bankovních operací (právo zástavní).

23 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. PŘÍMÝ PRODEJ IPR Výhody: okamžitý finanční přínos, případně ve splátkovém režimu přínos rozložený na delší časové období; kupující obvykle hradí náklady na právní ochranu výsledků. Nevýhody: sjednaná cena nemusí odpovídat skutečné tržní ceně poznatku; ztrácí se možnost poznatek lépe a efektivněji zhodnotit; ztrácí se možnost dalšího využití poznatku (instituce se zbavuje práv), pokud není v kupní smlouvě výslovně stanoveno, poznatek nemůže využívat nadále ani samotný původce poznatku.

24 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s.LICENCOVÁNÍ Licencování představuje univerzální nástroj pro poskytování práv k užití duševního vlastnictví podle předem smluvně dohodnutých a pro obě smluvní strany vyhovujících podmínek. Pro instituci přináší licencování možnost preference a výběru vhodného partnera a uplatnění vlastní licenční politiky.

25 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s.LICENCOVÁNÍ Výhody: smlouvou je jednoznačně definován právní monopol na původnost poznatku existuje možnost vícenásobného licencování součástí smlouvy jsou i postihy proti neoprávněnému užití licence smlouva může obsahovat časové, geografické či jiné omezení platnosti licence; licenční poplatky odpovídají schopnosti instituce vyjednat podmínky Nevýhody: příprava a uzavření licenčních smluv představuje náročný proces vyžadující profesionalitu a znalost licenčního práva, včetně jeho geografických odlišností.

26 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Transfer technologií – zkušenosti z domova i odjinud

27 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Patenty – a co dál? (+) patenty a schopnost jejich využití se stávají jakousi novou „měnou“; celosvětový prudký nárůst registrace patentů prakticky ve všech oborech; výnosy z prodeje licencí v celosvětovém měřítku neustále rostou; tržní prostor pro uplatnění nehmotných aktiv se neustále rozšiřuje; prudký nárůst zájmu firem o ochranu nehmotného vlastnictví a práv s ním spojených.

28 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Patenty – a co dál? (-) kolektivistické ideje: –pod heslem „open source – open science – open society“ –„Patent Pools“, tj. sdílení nehmotných práv k jednomu nebo více patentům dvěma nebo více vlastníky a využití těchto patentů vzájemně nebo ve vztahu k třetím stranám nízká úroveň patentových řízení –V EU je dnes patentová ochrana přiznávána zhruba 65% podaných návrhů patentové aukce (live, internet,…) nekalé praktiky –výskyt tzv. „Patent Trolls“, využívají výhodně nakoupené banální a bezcenné patenty k vymáhání poplatků od zdravých a úspěšných firem za údajné porušení práv s požadavkem na zastavení výroby, nebude-li dosaženo dohody

29 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Patenty – a co dál? (-) Spor Microsoft versus Alcatel-Lucent Microsoft tvrdí, že k technologii MP3 má licenci za 16 milionů dolarů od německé společnosti Fraunhofer. Fraunhofer je uznaným vlastníkem autorských práv k technologii MP3. Alcatel-Lucent vyhrál v 1. instanci žalobu, že Microsoft porušil patentová práva k hudebním MP3. Microsoft by měl zaplatit pokutu ve výši 1,52 miliardy dolarů.

30 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Kolektivistické programy Program licencí BiOS (Biological Open Source) –Umožňuje, aby mohly být pro výzkumnou práci vedle sebe využívány patentované i nepatentované technologie, které obsahují materiály a metody, za jiných okolností chráněné. –Jsou to licence, u nichž zisk nespočívá v licenčních poplatcích, ale ve sdílení poznatků pro další rozvoj. –Takovéto poznatky jsou zveřejňovány formou internetových databází a jsou sdíleny a dále doplňovány uživatelskou komunitou.

31 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Patenty – a co dál? (!) Doporučení odborníků IPR a TT (z EU): –prostřednictvím vládních i nevládních agentur by měla být podporována schopnost firem a veřejných institucí vytvářet nové hodnotné poznatky; –evropský trh myšlenek a poznatků musí být budován tak, aby usnadnil interakci mezi velkými evropskými korporacemi, malými a středními firmami a veřejnými institucemi; –patentoví manažeři a specialisté musí být vychováváni tak, aby se dokázali orientovat v prostředí zahlceném patenty a byli schopni zajistit zdravý a bezpečný vývoj a produkci nových výrobků a služeb, navzdory rostoucímu počtu podvodných firem využívajících nekalé patentové praktiky. –v důsledku změněné situace by se měli sami patentoví manažeři aktivně podílet na tvorbě a zpřesňování pravidel nakládání s právy nehmotného vlastnictví.

32 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Patentová aktivita v ČR Patentová aktivita v ČR 1920 - 2004 (celkový počet přihlášek a počet domácích přihlášek) Zdroj: Závěrečná zpráva projektu evaluace Rámce podpory Společenství "Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky" (zpracoval: TC AV ČR a NÚ AV ČR, 2005)

33 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. IPR na univerzitách (bariéry?) zkušenost pana Johna E. Tylera z Ewing Marion Kauffman Foundation (USA), působícího i v Evropě: „Nedostatečnému využití podnikatelského potenciálu na univerzitách je na vině především skepticizmus, konflikt přirozených zájmů a do značné míry i pohodlnost. Snaha publikovat výsledky je v rozporu s možností jejich využití v inovačním a obchodně orientovaném řešení. Zaběhlé vzorce chování jsou pohodlné a bezkonfliktní. Markantně je tento stav vidět zejména na evropských univerzitách, které mají vynikající výzkumné výsledky, v řadě případů na vyšší úrovni než v USA, ale jen výjimečně je dokážou uplatnit v průmyslových aplikacích.“

34 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Marketing IPR Marketing = průzkum potřeb a očekávání potenciálních zákazníků výzkumných činností a profit, který zákazníci z takových činností mohou získat. Dosud převládající pasivní stav, kdy se univerzity spokojují s vydáním reprezentativních brožur a publikací, nemůže poskytnout dostatek nových obchodních příležitostí. Klasickými příklady nedostatečného marketingu jsou německé vynálezy, z nichž ale dnes mají rozhodující profit japonské a americké firmy: telefax (Rudolf Hell, 1928), Wankelův motor (Felix Wankel, 1957), MP3 formát (prof. Branderburger, 1985). Profesor T. J. Baaken (Münster University of Applied Sciences)

35 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Firmy zabývající se TT Imperial Innovations (UK) vznikla a postupně se formovala v osmdesátých letech s veřejnou podporou. Po získání schopnosti financovat své aktivity plně z vlastního zisku přešla koncem devadesátých let do privátní sféry. Hlavním důvodem přechodu byla vyšší efektivita činností a možnost rychleji profesně a teritoriálně reagovat na poptávku služeb.

36 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Firmy zabývající se TT Center of Science Promotion and Technology Transfer Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Německo) je kancelář univerzitních rozměrů sloužící především univerzitě samé a v porovnání s předchozím příkladem je financována z univerzitního rozpočtu. Pracoviště naráží na určitý rozpor spočívající v rozdílnosti teoretického „bruselského“ pohledu na inovace a praktického pohledu univerzity.

37 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Asociace a další instituty TT Praxis is a national training programme aimed at technology transfer professionals working in universities, research institutions and industry. AURIL is the professional association representing all practitioners involved in knowledge creation, development and exchange in the UK who work to ensure that new ideas, technologies and innovations flow from their institution into the market place. It is the largest knowledge transfer association in Europe, with more than 1600 members from universities, NHS Trusts and public sector research establishments. The non-profit Association of European Science & Technology Transfer Professionals The Gate2Growth Initiative is supported by the European Commission under its Innovation/SMEs programme ProTon Europe is a pan-European network of Technology Transfer Offices (TOs) and companies affiliated to universities and other Public Research Organisations (PROs). yet2.com's mission is to help you identify and capture the full value of your intellectual assets

38 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Bariéry TT Za největší nedostatek současného stavu v EU je považován chybějící skutečný inovační trh, protože různé a mnohdy nekonzistentní formy a nástroje veřejné evropské podpory jej deformují. To má dopad i na podnikatelskou sféru, která podpor (někdy i málo lukrativních) ochotně využije a jde raději cestou inkrementálních inovací s nižší mírou podnikatelského rizika, a to i za cenu nižších zisků. Obráží se to i v nízké úrovni financování výzkumu z privátních zdrojů a v celkové nižší výkonnosti evropského výzkumu v porovnání s výzkumem v USA.

39 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Situace v USA Formy spolupráce: –průmyslová podpora vybraných částí univerzitního výzkumu prostřednictvím grantů a konzultací, budování a podpora velkých laboratoří ze strany průmyslových konsorcií, –spolufinancování ze strany průmyslu při řešení projektů federální vlády nebo jednorázové projekty zahrnující univerzity jako partnery. Obvyklý rozpočet americké univerzity pro výzkum a vývoj tvoří 67,3% příspěvek federální vlády, 28,4% vlastní prostředky univerzity (licence, dary a jiné příjmy) a 4,3% přímé zdroje z průmyslu.

40 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Situace v USA Za překážku dalšího rozšiřování partnerství univerzit a průmyslu ve výzkumu je ze strany akademické obce obecně považováno striktní uplatňování patentových práv k výsledkům partnerského výzkumu velkými průmyslovými firmami a z toho plynoucí omezení publikačních práv. Malé firmy, aby předešly značným nákladům na možné budoucí patentové spory, řeší tento problém obvykle formou jednotlivých a krátkodobých výzkumných kontraktů s univerzitou a jen velmi nerady se pouští do dlouhodobějšího výzkumného partnerství.

41 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Problémy partnerství Dva odlišné pohledy na problém partnerství ve výzkumu: „republika vědy“ (výzkumná komunita vyznávající „open science“) – preference publikací výsledků již v raném stadiu poznání a výhody plynoucí z možné nadrezortní a nadnárodní spolupráce libovolných subjektů bez ohledu na zdroje financování jejich výzkumné činnosti – za východisko považují vznik práva kolektivních invencí[1] (collective invention model);[1] [1] Jakási obdoba navrhovaných „open source licencí“ v oblasti software. „republika práva“ (komunita vyznávající práva k duševnímu vlastnictví) – publikace jen takových výsledků, které neohrozí jiná práva a nedotýkají se práv jiných subjektů, za užití výsledků jiných subjektů je třeba platit.

42 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Problémy partnerství Model „open science“ prosazují především vědci, pracující s podporou federálních grantů, a někteří další vědci, kteří jsou nuceni platit za použití chráněných výsledků monopolní ceny. Obvyklým argumentem je to, že ze společenského hlediska je nevýhodné, když závažné výsledky dosažené za prostředky z veřejných zdrojů musí společnost (= výzkumní pracovníci) znovu platit. Kolektivistický názor navíc podporuje postupné snižování federální veřejné podpory na výzkum, rostoucí počet příslušníků vědecké komunity, narůstající vliv kyberprostoru ve výzkumu a narůstající koordinace výzkumu samotnými výzkumnými pracovníky.

43 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Problém třetího světa Názory týkající se nutnosti zprostředkovat „třetím“ zemím volný přístup k vyspělým technologiím v rámci vytvoření rovnováhy mezi tzv. bohatými a chudými státy světa.

44 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Problém (nejen) Evropy V evropském prostoru je pociťována silná náklonnost ke kolektivistickým přístupům. K němu přispívají i snahy EK o globální podporu regionů, klastrů a podpora tzv. networking aktivit, v nichž je otázka práv k duševnímu vlastnictví často opomíjenou součástí. Bylo by účelné, aby si evropští i národní „policy makers“ včas uvědomili úskalí takového vývoje a plošně kolektivistické tendence upravili funkčním a fungujícím právním rámcem. Je pravda, že fenomén internetu postupně mění mnohé pohledy na tradiční vztahy a vazby, neměl by ale být popřením vlastnictví, autorských práv a výkonu vlastnických práv. Bohužel velká část světa nemá přímé zkušenosti s tragickými důsledky kolektivizace a zkušenosti druhých jsou nesdělitelné.

45 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. „Zelená kniha“ dokument „Zelená kniha“ - vznik tzv. “páté svobody”, a to volný pohyb znalostí: –Evropský výzkumný prostor: Nové perspektivy, –Evropský technologický institut a –Iniciativa DE PRES pro Chartu pro spravování duševního vlastnictví z veřejných výzkumných institucích a universit. (Kodex chování založený na dobrovolnosti, přičemž se zabývá otázkami důležitými při spolupráci ve výzkumu. Cílem Charty je zajistit vzájemné uznávání výsledků inovačních aktivit a zamezit nekontrolovanému úniku know-how. Charta by měla být zároveň i důležitým pozitivním signálem třetím zemím a mezinárodním partnerům.)

46 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Situace v ČR

47 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Inovační indexy ČR a Finska

48 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Bariéry inovací v ČR (anketa) Hlavní bariéry zjištěné v průzkumu mezi inovačními podniky (40 inovačních firem) Zdroj: Závěrečná zpráva projektu evaluace Rámce podpory Společenství "Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky" (zpracoval: TC AV ČR a NÚ AV ČR, 2005)

49 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Bariéry inovací v ČR (anketa) Hlavní bariéry vzniku, přenosu a komerčního využití znalostí (ve 22 organizacích VaV) Zdroj: Závěrečná zpráva projektu evaluace Rámce podpory Společenství "Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky" (zpracoval: TC AV ČR a NÚ AV ČR, 2005)

50 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Agregace bariér

51 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Agregace bariér – pokračování

52 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Agregace bariér – pokračování Agregované bariéry inovací v ČR Zdroj: Závěrečná zpráva projektu evaluace Rámce podpory Společenství "Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky" (zpracoval: TC AV ČR a NÚ AV ČR, 2005)

53 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Informační portál poznatků VaV základní součást řešení projektů: Projekt OK 440 řeší tým složený z odborníků Inženýrské akademie ČR, Asociace výzkumných organizací a Svazu průmyslu a dopravy ČR (2002-2006) Konzultační středisko OK 476 –společný projekt Inženýrské akademie ČR, Asociace výzkumných organizací a Svazu průmyslu a dopravy ČR (2007-2010)

54 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Konzultační středisko OK 476 pro podporu využití poznatků výzkumu v mezinárodní spolupráci a inovacích

55 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Informační portál poznatků VaV www.eacr.cz/ok440/

56 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Anonce poznatku VaV je určena pro poznatky, které nelze patentovat, protože nesplňují podmínky patentového zákona, které sice podmínku novosti splňují, ale vlastník práva k využití předmětného duševního vlastnictví se k anonci rozhodl. Poznatek VaV nemusí být nový, jeho využití ale přispívá k vyřešení určitého okruhu problémů využitím speciálních znalostí a postupů, které nejsou obecně použitelné bez intelektuálního podílu vlastníka práva k využití předmětného duševního vlastnictví nebo jeho pracovníků.

57 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Registrace poznatku VaV je určena pro ty poznatky, které nelze patentovat podle patentového zákona. Splňují ale dva následující požadavky: 1. poznatek je nový nebo značně posouvá možnosti využití a není obecně znám, 2. poznatek není publikován v rozsahu, který by uváděl ve všeobecnou známost samu podstatu poznatku. Registrací získá autor poznatku doklad o svém autorství i časový údaj nutný k prokázání svého prvenství.

58 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Nabídka expertní činnosti Databáze expertů pro inovační, vývojová a komerční pracoviště mající požadavky na informace a rychlá řešení problémů souvisejících s uplatněním nových poznatků výzkumu. Hledat expertní a poradenskou službu lze uplatnit –buď dotazem ve zcela obecné formě, –nebo interaktivně přímým vyhledáním v databázi expertů podle seznamu technologií a výběru klíčových slov.

59 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Databáze IPPVV nabídka poznatků VaV 40010 - Ventil bez pohyblivých součástek unikátní zařízení 50003 - Stavebnicový aerodynamický tunel s výměnnými měřicími prostory hledání technologie 60007 - Sensors using Micro-fluidic Technology hledá se uživatel 60005 - Device detecting dangerous and prohibited materials like explosives

60 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Informační portál poznatků VaV Doplňkové služby: –registrace poznatků VaV a know-how –scouting poznatků VaV –management duševního vlastnictví –marketing uplatnění poznatků VaV –vzdělávací služby –registrační služby pro pořádání seminářů a konferencí –informace z oblasti VaVaI

61 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Kde získat další informace Czech Knowledge Transfer Office Inženýrská akademie ČR, o.s. Národní 3 110 00 Praha 1 ckto@eacr.cz www.eacr.cz

62 Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Czech Knowledge Transfer Office – Inženýrská akademie ČR, o.s. Proč nepatentovat? Jak obstát na trhu a jak získat konkurenční výhodu v prostředí globálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google