Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku."— Transkript prezentace:

1 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Změny klimatu – stručné uvedení do problematiky Aktivita EU na poli boje proti klimatickým změnám

2 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Změny klimatu Jedna z největších výzev 21. století Komplexní problém Dopady na konkrétní lidské populace a ekosystémy lze pozorovat již v současnosti Další stresový faktor prohlubující již existující problémy Snižování emisí, adaptační opatření – spojené nádoby

3 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Změny klimatu Mezivládní panel pro změny klimatu, IPCC (1988) Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC (2007) Pátá hodnotící zpráva IPCC (2014) Kodaňská diagnóza (2009)

4 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Mezinárodní kontext Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu (UNFCCC, 1992) Kjótský protokol (1997) - závazky na období let Kodaňská dohoda (2009) 16. konference OSN o změnách klimatu v Mexiku, Cancún (2010) 17. konference OSN v JAR, Johannesburg (2011)

5 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Důsledky změn klimatu Změny v distribuci srážek Tání vysokohorských ledovců Vzestup hladiny světových oceánů Častější extrémní výkyvy počasí Šíření (tropických) chorob

6 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Asymetrické dopady Důsledky změn klimatu pocítí zejména obyvatelé rozvojových zemí (9/10 zátěže ponesou chudé země) 50 nejméně rozvinutých zemí přispělo k současným koncentracím CO2 v atmosféře 1% Zvláště zranitelné skupiny: ženy, děti, staří lidé

7 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

8 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Důsledky pro lidské společnosti Ztížené možnosti obživy (zemědělství, průmysl, služby) Nedostatek pitné a užitkové vody Lidské zdraví Migrace Negativní dopady na ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu

9 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Faktory vyšší zranitelnosti Obyvatelé dotčených geografických oblastí (delty asijských říčních systémů, sub-Saharská Afrika, Andy) a pásem (tropy a subtropy) s nejsilnějšími negativními dopady Větší bezprostřední závislost na přírodních zdrojích citlivých na měnící se klima (zemědělství, rybolov, lesnictví)‏ Nedostatečné kapacity na účinné přizpůsobení (instituce a infrastruktura, investice a technologie)‏ Klimatické změny zhoršují mnoho existujících problémů (zdravotní, ekologické, zemědělské, ekonomické aj.)

10 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

11 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Regionální specifika Afrika (nejzranitelnější kontinent, do roku 2020 až o 50%‏ nižší zemědělské výnosy, milionů vystaveno nedostatku vody – pitné i užitkové, postupující desertifikace, úbytek ryb ve velkých jezerech, zaplavení nízko položeného pobřeží ) Asie (méně zdrojů pitné vody, zvýšené riziko záplav v deltách velkých řek, šíření chorob‏; nárůst obyvatel, industrializace, urbanizace, vyšší životní úroveň) Latinská Amerika (delší období sucha, šíření aridních oblastí,‏ vlny veder, nedostatek pitné vody v podhorských oblastech; odlesňování) Oceánie (ničivé extrémní povětrnostní jevy, stoupající hladina oceánu, migrace, nedostatek pitné vody) Blízký východ (obtíže s dodávkami pitné vody, riziko konfliktů)

12 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Zranitelnost v Evropě Ekonomické, sociální dopady. Důsledky pro kvalitu života Nejvíce postižené regiony: jižní Evropa, Středomoří, Arktida Zvláštní obtíže lze očekávat v přímořských, ostrovních, městských a hustě osídlených záplavových oblastech Ovlivněno bude zemědělství, lesní hospodaření, rybolov, energetika, turistika, dopravní aj. infrastruktura, dostupnost a kvalita vody, lidské zdraví, přírodní ekosystémy a biologická rozmanitost

13

14 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Odpovědnost EU 10,2 t CO 2 e vyprodukoval v průměru každý občan EU v roce 2008 EU odpovědná za 11-12% globálních emisí skleníkových plynů (2008) EU jeden z největších historických producentů emisí CO 2 (27% emisí CO 2 spojených s energetikou v letech )

15 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

16 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě EU: Trendy v emisích skleníkových plynů ( ) Klesající tendence Protichůdné faktory: Nárůst spotřeby elektřiny, tepla (tepelné elektrárny), průmyslové aktivity, dopravy (osobní, přeprava nákladů), podílu silniční dopravy Kolaps hospodářství východního bloku (EU-12), zvyšování energetické účinnosti (zejména průmyslové a energetické provozy), náhrada uhlí za méně znečišťující paliva (plyn, biomasu), vyšší efektivita vozidel Ekonomická krize

17 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

18 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Příležitost pro EU Přechod EU na „zelený“ růst. Investice do nízkouhlíkových technologií, tvorba „zelených“ pracovních příležitostí. Konkurenceschopnost Vyšší energetická nezávislost a bezpečnost (snížení závislosti na dovozu fosilních paliv, nižší účty) Výhoda vzájemné spolupráce mezi členskými státy Zlepšení životního prostředí a lidského zdraví Úspora budoucích nákladů

19 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimatická politika Evropské unie Jedna z prioritních oblastí EU-27 +/- energetická politika (80% EU emisí spojených s energetikou) Generální ředitelství pro opatření v oblasti změn klimatu (komisařka Connie Hedegaard, ) Klimaticko-energetický balíček (2008) Bílá kniha (2009) Strategie EU2020 (nástupce Lisabonské strategie) – „zelený růst“, energetická účinnost Investice Evropské investiční banky, strukturální fondy, rozpočet Pozice EU k mezinárodnímu vyjednávání v rámci UNFCCC

20 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimaticko-energetický balíček (2008) Cíle do roku 2020 Snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20% (30%) oproti r Snížit spotřebu energie o 20% (zvýšením energetické efektivity) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% (nejméně 10% pohonných hmot z OZE, udržitelnost)

21 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimaticko-energetický balíček Směrnice o zlepšení a rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého Rozhodnutí o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů

22 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě SektoryCíl EU ETS 3. Fáze ( ), nákladová efektivita, podpora inovací, nové sektory, plyny, aukce povolenek Výroba elektřiny, tepla, energeticky náročné průmyslové provozy, (letecká doprava ) pokrývající cca 45% emisí (CO 2, N 2 O, f-plyny) -21% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 Lineární pokles Úsilí členských států Národní emisní stropy (HDP) (-20% Dánsko, Irsko, +20% Bulharsko) Odvětví nezahrnutá v ETS (vybraná průmyslová odvětví, doprava, zemědělství, odpadové hospodářství, budovy, apod.) pokrývající cca 55% emisí -10% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 Lineární pokles Celkem Veškeré emise skleníkových plynů EU % do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990

23 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

24 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

25 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Bílá kniha Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (2009) Rámcový dokument Snížení zranitelnosti EU vůči dopadům změn klimatu Posílení znalostí, integrace do dílčích politik, mezinárodní spolupráce

26 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Pozice EU k mezinárodnímu vyjednávání Právně závazná dohoda (zahrnující všechny hlavní znečišťovatele) zajišťující, aby nárůst průměrných teplot nepřesáhl 2°C oproti předprůmyslovému období Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů nejméně o 20% oproti roku 1990 (o 30% při srovnatelném úsilí ostatních rozvinutých zemí) Finančně přispívat rozvojovým zemím (adaptační opatření, přechod na nízkouhlíkový rozvoj, transfer technologií) Závazek 7,2 miliard EUR pro roky (2,4 miliard EUR ročně) Přijetí Kodaňské dohody (Snížit emise skleníkových plynů o 80-95% do roku 2050) (Závazek pro období , návrh EK 2-15 miliard EUR ročně)

27 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

28 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

29 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě EU po Kodani „Zelený“ růst klíčová priorita, nikoli jen módní fráze Pokračovat v podpoře ambiciózních domácích opatření (zejména energetická efektivita, investice do výzkumu a vývoje nových technologií, „chytrých“ sítí) EK: cíl 20% OZE do roku 2020 = 2,8 mil. nových pracovních příležitostí, růst HDP, 70 miliard EUR úspora (dovoz fosilních paliv, zdravotní náklady znečištění ovzduší) Jednostranný 30% (40%) cíl snižování emisí skleníkových plynů – potřebný signál pro investory. Pracovat na rozporech uvnitř EU. Srozumitelná klimatická diplomacie podporující vznik nového nástroje po roce 2012

30 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Děkuji za pozornost! Jan Doležal Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Soukenická Praha 1 Tel.: Mob.:


Stáhnout ppt "Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google