Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku."— Transkript prezentace:

1 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Změny klimatu – stručné uvedení do problematiky Aktivita EU na poli boje proti klimatickým změnám

2 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Změny klimatu Jedna z největších výzev 21. století Komplexní problém Dopady na konkrétní lidské populace a ekosystémy lze pozorovat již v současnosti Další stresový faktor prohlubující již existující problémy Snižování emisí, adaptační opatření – spojené nádoby

3 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Změny klimatu Mezivládní panel pro změny klimatu, IPCC (1988) Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC (2007) Pátá hodnotící zpráva IPCC (2014) Kodaňská diagnóza (2009)

4 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Mezinárodní kontext Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu (UNFCCC, 1992) Kjótský protokol (1997) - závazky na období let 2008-2012 Kodaňská dohoda (2009) 16. konference OSN o změnách klimatu v Mexiku, Cancún (2010) 17. konference OSN v JAR, Johannesburg (2011)

5 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Důsledky změn klimatu Změny v distribuci srážek Tání vysokohorských ledovců Vzestup hladiny světových oceánů Častější extrémní výkyvy počasí Šíření (tropických) chorob

6 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Asymetrické dopady Důsledky změn klimatu pocítí zejména obyvatelé rozvojových zemí (9/10 zátěže ponesou chudé země) 50 nejméně rozvinutých zemí přispělo k současným koncentracím CO2 v atmosféře 1% Zvláště zranitelné skupiny: ženy, děti, staří lidé

7 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

8 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Důsledky pro lidské společnosti Ztížené možnosti obživy (zemědělství, průmysl, služby) Nedostatek pitné a užitkové vody Lidské zdraví Migrace Negativní dopady na ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu

9 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Faktory vyšší zranitelnosti Obyvatelé dotčených geografických oblastí (delty asijských říčních systémů, sub-Saharská Afrika, Andy) a pásem (tropy a subtropy) s nejsilnějšími negativními dopady Větší bezprostřední závislost na přírodních zdrojích citlivých na měnící se klima (zemědělství, rybolov, lesnictví)‏ Nedostatečné kapacity na účinné přizpůsobení (instituce a infrastruktura, investice a technologie)‏ Klimatické změny zhoršují mnoho existujících problémů (zdravotní, ekologické, zemědělské, ekonomické aj.)

10 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

11 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Regionální specifika Afrika (nejzranitelnější kontinent, do roku 2020 až o 50%‏ nižší zemědělské výnosy, 75-250 milionů vystaveno nedostatku vody – pitné i užitkové, postupující desertifikace, úbytek ryb ve velkých jezerech, zaplavení nízko položeného pobřeží ) Asie (méně zdrojů pitné vody, zvýšené riziko záplav v deltách velkých řek, šíření chorob‏; nárůst obyvatel, industrializace, urbanizace, vyšší životní úroveň) Latinská Amerika (delší období sucha, šíření aridních oblastí,‏ vlny veder, nedostatek pitné vody v podhorských oblastech; odlesňování) Oceánie (ničivé extrémní povětrnostní jevy, stoupající hladina oceánu, migrace, nedostatek pitné vody) Blízký východ (obtíže s dodávkami pitné vody, riziko konfliktů)

12 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Zranitelnost v Evropě Ekonomické, sociální dopady. Důsledky pro kvalitu života Nejvíce postižené regiony: jižní Evropa, Středomoří, Arktida Zvláštní obtíže lze očekávat v přímořských, ostrovních, městských a hustě osídlených záplavových oblastech Ovlivněno bude zemědělství, lesní hospodaření, rybolov, energetika, turistika, dopravní aj. infrastruktura, dostupnost a kvalita vody, lidské zdraví, přírodní ekosystémy a biologická rozmanitost

13

14 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Odpovědnost EU 10,2 t CO 2 e vyprodukoval v průměru každý občan EU v roce 2008 EU odpovědná za 11-12% globálních emisí skleníkových plynů (2008) EU jeden z největších historických producentů emisí CO 2 (27% emisí CO 2 spojených s energetikou v letech 1850-2006)

15 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

16 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě EU: Trendy v emisích skleníkových plynů (1990-2008) Klesající tendence Protichůdné faktory: Nárůst spotřeby elektřiny, tepla (tepelné elektrárny), průmyslové aktivity, dopravy (osobní, přeprava nákladů), podílu silniční dopravy Kolaps hospodářství východního bloku (EU-12), zvyšování energetické účinnosti (zejména průmyslové a energetické provozy), náhrada uhlí za méně znečišťující paliva (plyn, biomasu), vyšší efektivita vozidel Ekonomická krize

17 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

18 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Příležitost pro EU Přechod EU na „zelený“ růst. Investice do nízkouhlíkových technologií, tvorba „zelených“ pracovních příležitostí. Konkurenceschopnost Vyšší energetická nezávislost a bezpečnost (snížení závislosti na dovozu fosilních paliv, nižší účty) Výhoda vzájemné spolupráce mezi členskými státy Zlepšení životního prostředí a lidského zdraví Úspora budoucích nákladů

19 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimatická politika Evropské unie Jedna z prioritních oblastí EU-27 +/- energetická politika (80% EU emisí spojených s energetikou) Generální ředitelství pro opatření v oblasti změn klimatu (komisařka Connie Hedegaard, 2010-2014) Klimaticko-energetický balíček (2008) Bílá kniha (2009) Strategie EU2020 (nástupce Lisabonské strategie) – „zelený růst“, energetická účinnost Investice Evropské investiční banky, strukturální fondy, rozpočet Pozice EU k mezinárodnímu vyjednávání v rámci UNFCCC

20 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimaticko-energetický balíček (2008) Cíle do roku 2020 Snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20% (30%) oproti r. 1990 Snížit spotřebu energie o 20% (zvýšením energetické efektivity) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% (nejméně 10% pohonných hmot z OZE, udržitelnost)

21 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Klimaticko-energetický balíček Směrnice o zlepšení a rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého Rozhodnutí o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů

22 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě SektoryCíl EU ETS 3. Fáze (2013-2020), nákladová efektivita, podpora inovací, nové sektory, plyny, aukce povolenek Výroba elektřiny, tepla, energeticky náročné průmyslové provozy, (letecká doprava ) pokrývající cca 45% emisí (CO 2, N 2 O, f-plyny) -21% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 Lineární pokles Úsilí členských států Národní emisní stropy (HDP) (-20% Dánsko, Irsko, +20% Bulharsko) Odvětví nezahrnutá v ETS (vybraná průmyslová odvětví, doprava, zemědělství, odpadové hospodářství, budovy, apod.) pokrývající cca 55% emisí -10% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 Lineární pokles Celkem Veškeré emise skleníkových plynů EU-27 -20% do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990

23 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

24 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

25 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Bílá kniha Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (2009) Rámcový dokument Snížení zranitelnosti EU vůči dopadům změn klimatu Posílení znalostí, integrace do dílčích politik, mezinárodní spolupráce

26 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Pozice EU k mezinárodnímu vyjednávání Právně závazná dohoda (zahrnující všechny hlavní znečišťovatele) zajišťující, aby nárůst průměrných teplot nepřesáhl 2°C oproti předprůmyslovému období Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů nejméně o 20% oproti roku 1990 (o 30% při srovnatelném úsilí ostatních rozvinutých zemí) Finančně přispívat rozvojovým zemím (adaptační opatření, přechod na nízkouhlíkový rozvoj, transfer technologií) Závazek 7,2 miliard EUR pro roky 2010-2012 (2,4 miliard EUR ročně) Přijetí Kodaňské dohody (Snížit emise skleníkových plynů o 80-95% do roku 2050) (Závazek pro období 2013-2020, návrh EK 2-15 miliard EUR ročně)

27 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

28 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě

29 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě EU po Kodani „Zelený“ růst klíčová priorita, nikoli jen módní fráze Pokračovat v podpoře ambiciózních domácích opatření (zejména energetická efektivita, investice do výzkumu a vývoje nových technologií, „chytrých“ sítí) EK: cíl 20% OZE do roku 2020 = 2,8 mil. nových pracovních příležitostí, růst HDP, 70 miliard EUR úspora (dovoz fosilních paliv, zdravotní náklady znečištění ovzduší) Jednostranný 30% (40%) cíl snižování emisí skleníkových plynů – potřebný signál pro investory. Pracovat na rozporech uvnitř EU. Srozumitelná klimatická diplomacie podporující vznik nového nástroje po roce 2012

30 Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Děkuji za pozornost! Jan Doležal Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Soukenická 23 110 00 Praha 1 Tel.: +420 272 661 133 Mob.: +420 773 687 862 E-mail: dolezal@glopolis.org


Stáhnout ppt "Bojím se dopadu klimatických změn… Seminář v Evropském domě Evropská unie jako klimatický premiant? Jan Doležal, Pražský institut pro globální politiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google