Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní lesnický program II Expertní skupina klíčové akce 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Opatření 09.1 – 09.14 Zpravodaj ES KA9: Jiří Zahradníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní lesnický program II Expertní skupina klíčové akce 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Opatření 09.1 – 09.14 Zpravodaj ES KA9: Jiří Zahradníček."— Transkript prezentace:

1 Národní lesnický program II Expertní skupina klíčové akce 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Opatření 09.1 – 09.14 Zpravodaj ES KA9: Jiří Zahradníček Zástupce zpravodaje ES KA9: Libor Jankovský 24.1.2012

2 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Realizační projekt KA 9 - průběh řešení v letech 2009 - 2011 2009 – duben 2010 - projednávání v pracovních skupinách 9A - 9E 27.4.2010 – společné jednání celé expertní skupiny v zasedací místnosti děkanátu LF MZLU v Brně, kdo se nemohl účastnit, jednání, byl obeslán dotazníkem, kde se mohl vyjádřit k jednotlivým opatřením 19.5.2010 – návrh realizačního projektu zveřejněn na internetových stránkách ÚHÚL jako podklad pro zasedání KR NLP 17.6.2010 (odsunuto na srpen) - písemné připomínky LČR a SVOL

3 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 24.8.2010 – zasedání KR NLP - hodinové seznámení s tezemi realizačního projektu 16.9.2010 – zasedání KR NLP – projednána a hlasována pouze část opatření 9.1 a 9.2 - písemné připomínky ČMMJ, doplněk k připomínkám LČR 26.10.2010 – zasedání KR NLP – projednáno a hlasováno opatření 9.3 28.4.2011 – zasedání KR NLP – částečně projednáno a hlasováno opatření 9.1, 9.2, 9.4 10.5.2011 – zasedání KR NLP – projednáno a hlasováno opatření 9.1, 9.2, 9.4 a 9.14

4 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 20.9.2011 – zasedání KR NLP - projednáno a hlasováno opatření 9.5 – 9.13 26.10.2011 – zasedání KR NLP – dokončeno projednávání a hlasováno opatření 9.1 - 9.4 8.11.2011 – zasedání KR NLP – projednáno a hlasováno opatření 9.8 – 9.11 1.12.2011 – odeslána finální verze projednaného a hlasovaného realizačního projektu KA9 - REALIZAČNÍ PROJEKT KA 09 - konečný (16 str.) - Příloha: Východiska (k finální verzi RP KA09) (26 str.)

5 09A Obnova a pěstování lesa 1Omezit holoseče přednostně podporou a zaváděním přírodě blízkých způsobů hospodaření, a to diferencovaně podle přírodních podmínek a druhu vlastnictví. 2Podle přírodních a porostních podmínek podporovat využívání přirozené obnovy a omezit obnovu umělou. 3Umožnit a podporovat využívání přípravných dřevin zejména na kalamitních holinách a při zalesňování zemědělských půd s cílem připravit podmínky pro úspěšnou obnovu cílové dřevinné skladby. 4Podporovat diverzifikaci prostorové a druhové dřevinné skladby bližší skladbě přirozené jako předpoklad pro eliminaci působení stresových faktorů. KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Opatření 9.1 – 9.4 projednávána společně – společná doporučení - Projednávání v KR: 2/3 většina – 1 opatření, zbytek výstup ve 2 až 3 alternativách

6 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 1.Zásadní změny lesnické a myslivecké (KA11) legislativy. Přírodě bližší postupy hospodaření, stejně jako intenzívní pasečné postupy hospodaření, nelze realizovat bez odpovídajícího snížení stavů spárkaté zvěře. Nezbytným prvním krokem k realizaci tohoto opatření je urychlená novelizace vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě tak, aby výše odlovu byla stanovována výhradně podle míry negativního ovlivňování lesního ekosystému dle metodiky vypracované UHÚL. Dále je nezbytná urychlená malá novela zákona o myslivosti, která zajistí fungování nového způsobu mysliveckého plánování v praxi (řeší KA11). Úpravou právních předpisů, dosáhnout odstranění exkluzivity modelu lesa věkových tříd, na kterém stojí současná legislativa, což plně neumožňuje využívání diverzity pěstebních postupů. Veškeré limity hospodaření v lesích, stanovené v legislativě musí respektovat různé modely obhospodařování lesa. Doplnit do legislativy alternativní pojmy k věku, jako rozhodujícího kritéria pro prostorovou a těžební úpravu lesa (alternativy k věku, obmýtí, době obnovní, zakmenění apod.)

7 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 09B Monitoring škodlivých činitelů 5Rozvíjet výzkum, prognózy a poradenství v rámci lesní ochranné služby a podporovat tlumení biotických škodlivých činitelů zejména ekologicky šetrnými postupy. 6Monitorovat výskyt a rozšíření zavlečených škodlivých organismů zejména karanténních a v případě akutního rizika přijmout opatření k zamezení dalšího šíření a vzniku škod. - Opatření 9.5 – 9.6 - při projednávání v KR vypořádány připomínky a opatření přijata bez alternativ

8 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 09C Ochrana vody a půdy 7Zajistit, aby lesy a trvale udržitelné hospodaření v nich hrály aktivní úlohu při udržování a zlepšování kvality a množství vody a při zmírňování následků živelných nebezpečí, jako jsou záplavy, sucha, laviny, sesuvy půdy, jakož i při boji s půdní erozí. 8Vybudovat soudržnost mezi lesnickou a vodohospodářskou politikou a koordinovat trvale udržitelné lesní hospodářství a integrované hospodaření s vodními zdroji. 9Rozvíjet a zavádět inovační nástroje pro zabezpečení služeb spojených s vodou, které lesy poskytují, jako jsou platby za ekosystémové služby nebo jiná opatření. 10Při lesním hospodaření zajistit dostatečnou ochranu lesních půd před erozí a degradací. 11Revidovat opatření lesotechnických meliorací a hrazení bystřin s cílem zvýšit retenční schopnost lesů a omezit negativní ovlivnění přirozené morfologie vodních toků. Projednávání v ES: shoda 100%, první návrh zamítnut KR jako celek, druhý návrh projednán bez alternativ, v několika případech je konstatováno, že v KR nedošlo k dohodě.

9 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 09D Oceňování 12Upravit výpočet poplatku za odnětí z PUPFL tak, aby zohledňoval celospolečenský význam lesů. 13Vypracovat definici ekologické újmy, stanovit metodiku jejího vyčíslování a promítnout ji do legislativy; jako jeden z podkladů využít zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, podepsaný prezidentem republiky dne 5. května 2008. - 9.12 - KR doporučuje ministerstvům, že je nezbytné posílit ekonomickou ochranu lesů cestou zvýšení poplatku za odnětí PUPFL, zejména ve vztahu k připravované novelizaci ochrany ZPF. Konkrétní řešení ponechává na nich. U ostatních bodů tohoto opatření nedošlo k dohodě. - 9.13 - U všech bodů opatření nedošlo k dohodě.

10 KA 09 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 09E Kategorizace lesů 14 Přehodnotit kategorizaci lesů na základě odborné diskuse tak, aby odpovídala funkčnímu potenciálu i záměru využití lesů, včetně stanovení priorit funkcí. Řešení ve dvou variantách: 1.Návrh Macků, Zatloukal, Navrátil 2.Text vypustit

11 KA 09.14 9.14 Přehodnotit kategorizaci lesů na základě odborné diskuse tak, aby odpovídala funkčnímu potenciálu i záměru využití lesů, včetně stanovení priorit funkcí. - Navrhuje se uplatnění principu funkční typizace lesů, která vychází ze způsobů hospodaření v jednotlivých funkčních typech lesa, umožňuje integraci funkcí lesa včetně uplatnění algoritmu označení HS, resp. TVL. Bez tohoto principu není možná přímá vazba na rámcové směrnice hospodaření. - Zásadní význam navržené funkční typizace má pojetí polyfunkčního typu, resp. polyfunkčního lesa. Fenomén polyfunkčního lesa je založen na souběhu funkcí, kde žádná funkce není preferována. Model polyfunkčního lesa představuje co do druhové skladby majoritní (50 % +) podíl dřevin přirozené druhové skladby. Subtyp modifikovatelný představuje dosažení tohoto podílu v rámci obmýtí. Subtyp vzdálený modelu pak dosažitelný podíl dřevin přirozené druhové skladby v časovém rámci více jak jednoho obmýtí.

12 9.14 9.14 Návrh struktury uspořádání funkcí lesa: (Funkční typizace lesa) Funkční typy: - polyfunkční subtyp: - modelový - modifikovatelný - vzdálený - ochranný subtyp: - ochrana půdy - nad přirozenou hranici lesa - pod přirozenou hranicí lesa - účelový subtyp: - OP vodních zdrojů I. stupně - OP vodních zdrojů II. stupně - ochranná pásma zdrojů přírodních léčivých vod - NP, NPR, NP - I. z.CHKO, PR, PP, ÚSES, Natura 2000 - lázeňské - zvýšená funkce půdoochr., vodoochr. - genové základny, semenné plantáže - lázeňské lesy - příměstské a rekreační lesy - výzkum a výuka - lignikultury, plantáže RRD - obory, bažantnice - lesy za účelem jiného veřejného zájmu

13 DISKUSE


Stáhnout ppt "Národní lesnický program II Expertní skupina klíčové akce 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Opatření 09.1 – 09.14 Zpravodaj ES KA9: Jiří Zahradníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google