Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 20.9.2005Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně „Inovace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech Strojírenská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 20.9.2005Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně „Inovace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech Strojírenská."— Transkript prezentace:

1 1 20.9.2005Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně „Inovace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management“

2 2 (ČR: 456,98 mil. EUR=14,7 mld. Kč) Priorita 3 OP RLZ – Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 – Programy podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

3 3 Tento projekt navazuje na: Lisabonskou dohodu (1997), Bolonský proces, zahrnující v širší souvislosti Sorbonskou deklaraci (1998), Bolonskou deklaraci (1999) Setkání ministrů v Praze (2001), které se zabývají harmonizací výstavby Evropského systému vysokého školství v duchu budování tzv. Evropy znalostí a uznávání vzdělání

4 4 Základní informace ESF  Konečný uživatel: vysoké školy instituce z praxe zabývající se vzděláváním na vysokých školách instituce z oblasti výzkumu a vývoje asociace zaměstnavatelů  Všeobecné zaměření projektů: lepší uplatnění absolventů VŠ ve výrobní praxi podpora zaměstnatelnosti a sociálního začleňování znevýhodněných jednotlivců ve společnosti

5 5 Programy podpory Opatření 3.2  Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách (PpA)  Rozvoj učitelských studijních programů (PpB)  Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách (PpC)  Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (PpD)

6 6  PpAZkvalitňování vzdělávání na vysokých školách  PpBRozvoj učitelských studijních programů  PpCRozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách  PpDRozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje PpAPpBPpCPpDAdministrace GS 44,71%29,71%14,72%9,72%1,14% Rozdělení finanční podpory jednotlivých programů:

7 7 PpA - Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů  prohloubení vnitřní diferenciace a zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, modulové uspořádání programů a realizace těchto studijních programů  spolupráce škol s odbornými pracovišti a s organizacemi zaměstnavatelů (při přípravě a realizaci studijních programů)  cílová skupina: studenti vysokých škol

8 8 Analýza uplatnitelností absolventů škol na trhu práce: „Na trhu práce chybí vysokoškolsky vzdělaní technici“. Technik č.11, ze dne 17.3.2005 Prerekvizity projektu: „Z České republiky se stává pouze zdroj levné pracovní síly“. Technický týdeník 17/2005

9 9 -uniformita a rovnostářství -izolovanost od potřeb společnosti -malý kontakt s průmyslem -přemíra regulace Technické univerzity v ČR – 4 rysy: Technický týdeník 17/2005 %HDP?

10 10 Setkání firem a zástupců technických škol všech úrovní, působících v regionu JMK (Technologický inkubátor VUT v Brně, dne 8.3.2005. „Strojírenské podniky nežádají absolventy, které by dále vychovávali, ale požadují, aby byli VŠ posluchači připraveni na praxi tak, aby mohli pracovat a řešit odborné problémy prakticky ihned po nástupu do zaměstnání.“ „Výchova technického odborníka, který je schopen kvalifikované a zodpovědné práce stojí firmu cca 500 000 Kč a tento proces trvá 3-5 let.“

11 11 Partneři projektu – odborní poradci, konzultanti: Bosch Rexroth, spol. s r.o. - pan Doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. DI industrial spol. s r.o. - pan RNDr.Vladimír Kolařík, CSc. S & K Tools, spol. s r.o. - pan Ing. Petr Koutný Frencken Brno, s.r.o. - pan Pavel Sobotka HAM – FINAL, s.r.o. - pan Stanislav FIALA Podmínka projektu : firmy z brněnského regionu

12 12 Globální cíle projektu: 1.Zvýšení prestiže a uplatnitelnosti absolventu všech typů studijních programů Strojírenské technologie na trhu práce. 2.Minimalizace doby zapracování a rychlejší adaptace absolventu na současné pracovní nároky předních strojírenských firem, působících v brněnském regionu. 3.Vyšší erudovanost absolventu uvedených strojírenských oboru, lepší orientace a přehled ve výrobních technologiích a průmyslovém managementu. 4.Lepší adaptibilita a flexibilita na změny ve výrobních programech strojírenských firem.

13 13 Specifické cíle projektu: 1.Zkvalitňování vzdělávání v rámci uvedených studijních programu v oblasti znalosti nejmodernějších výrobních technologií, zvláště CA (Computer Aided) technologií. 2.Aktualizace studijních programu na bázi nových technických informací v součinnosti s předními výrobci a vývojáři předních společností, působících ve strojírenství. 3.Inovované učebních přednáškových textu v písemné formě i moderní interaktivní formě, dostupných z internetu.

14 14 Specifické cíle - pokračování: 4.Zkvalitnění technologického vybavení v laboratořích a dílnách moderními nástrojovými systémy, novými řeznými materiály,praktický výcvik v oblasti jejich efektivního využívání a optimalizace s ohledem na minimální výrobní náklady, minimální výrobní casy a maximální produktivitu práce. 5.Zkvalitnění výchovy metodou názorných pomůcek ve formě nových demonstračních panelu, doplňujících odborný výklad, pravidelně doplňovaných o nové technické informace z oblasti základního výzkumu z oblasti materiálových věd, pokroku v oblasti CNC techniky, CAD/CAM a Rapid Prototyping. 6.Podpora propagace ESF na našem pracovišti.

15 15 Klíčové aktivity: 1-2. Inovované učební texty – přednášky – 8 modulů – P/E (interaktivní) forma. 3-4. Inovované učební texty – cvičení – 8 modulů – P/E forma portálu se vzdělávacím programem. 5. Vytvoření internetového portálu s aktuálním vzdělávacím programem formou e-learningu. 6. Vytvoření série 20 kusů nových výukových panelů formátu A0 pro výuku moderních výrobních technologií.

16 16 Klíčové aktivity: 7. Technologické vybavení laboratoří - výběr a zakoupení moderního nástrojového vybavení (řezné nástroje/upínače) - 10 kusů po 15 000 Kč. 8. Materiální zabezpečení dílen a laboratoří pro výuku inovovaných technologií pro experimentální verifikace a praktické ukázky moderních výrobních technologií. 9. Příprava a realizace nových technologických experimentálních cvičení. 10. Vybavení kanceláře pro koordinaci práce a řešení úkolu projektu.

17 17 Klíčové aktivity: 11. Vlastní realizace inovovaných studijních modulu (přednášky, cvičení, experimenty) v prezenčním a kombinovaném studiu. 12. Publicita projektu s podporou ESF

18 18 1.Nové řezné materiály a nástroje – Doc. Ing. Humár, CSc. 2.Programování CNC strojů – Doc. Ing. Píška, CSc. 3.CAD – Doc.Ing. Chladil, CSc., Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer 4.CAD/CAM – Doc.Ing. Chladil, CSc., Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer 5.Progresivní výrobní technologie – Prof. Kocman, DrSc. 6.Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Moderní metody testování řezných nástrojů. – Doc. Ing. Píška, CSc. 7.Rapid Prototyping – Doc. Ing. Roučka, CSc., Ing. Píša 8.Výuka technologie a CNC technologie v anglickém jazyce – Doc. Ing. Píška, CSc., Bc. Michael Lars Hill Výukové moduly

19 19 Finanční náklady projektu: 2 652 396 Kč / 2 roky (do 2007)

20 20 Rozdělení rozpočtu s partnery:

21 21 Způsob financování projektu  forma předfinancování (ve výši 25 % celkových uznatelných výdajů projektu)  nejedná se o kapitálové investice  žadatel musí mít pro projekt zřízen zvláštní bankovní účet  čtvrtletní vyúčtování plateb (současně s podáváním zpráv o průběhu projektu)

22 22 Publicita Informační a propagační aktivity Konečného uživatele (v souladu s Vizuální identitou ESF v ČR - viz www.esfcr.cz):www.esfcr.cz  uvádět finanční spoluúčast EU, resp. ESF na všech výstupech  umísťovat loga EU a ESF na informačních, studijních a dalších materiálech souvisejících s projektem  na vlastních webových stránkách odkazovat na webové stránky EU, tj. na stránky informující o ESF v ČR  umísťovat vlajky EU a další informační materiály v místnostech, kde se konají informační akce o ESF  prezenční listiny př./cv., fotodokumentace veškeré výuky.

23 23 OP RLZ ESF Opatření 3.2 – PpC „Zavedení vybraných specializovaných kurzů pro progresivní výrobní technologie pro zájemce z praxe v rámci celoživotního vzdělávání“, - od roku 2006. - po rozpracování výukových modulů, panelů, praktických ukázek, atd. v rámci prvního roku tohoto stávajícího projektu. - předběžně plánujeme organizaci 4 kurzů, každý v době trvání přibližně 10 pracovních dnů po 8 hodinách. Výukové moduly jsou pro oba kurzy dimenzovány s ohledem na stávající pedagogické, kapacitní a další možnosti FSI VUT v Brně. Navazující projekt:

24 24 MSV Brno 2005

25 25 Děkuji za pozornost a přeji zdar našemu projektu!


Stáhnout ppt "1 20.9.2005Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. FSI VUT v Brně „Inovace studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech Strojírenská."

Podobné prezentace


Reklamy Google