Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sankce vadných právních jednání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sankce vadných právních jednání"— Transkript prezentace:

1 Sankce vadných právních jednání
Nicotné – zdánlivé právní jednání Neplatné právní jednání Konverze

2 Zdánlivé právní jednání § 551 -554
- kdy vůle jednající osoby chybí - pokud nebyla zjevně projevena (nedostatek svobody, vážnosti) - pro neurčitost nebo nesrozumitelnost – nelze zjistit obsah právního jednání ani výkladem Konvalidace dodatečným vyjasněním projevu - nepřihlíží se k projevu vůle, kterým se někdo vzdal své právní osobnosti, svéprávnosti, nebo kterým by se člověk vzdal svých přirozených práv spjatých s jeho osobností (§ 16, § 19)

3 Zdánlivé právní jednání § 551 –554 II
dále se nepřihlíží: - k ujednáním zkracujícím či prodlužujícím promlčecí lhůtu v neprospěch slabší strany (§ 630 odst. 2) - k nepřiměřeným ujednáním v neprospěch spotřebitele (§ 1815) - k ujednáním zkracujícím práva nájemce bytu (§ 2235 odst. 1) - k ujednáním vylučujícím nebo omezujícím povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo k náhradě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (§ 289) apod.

4 Neplatnost právního jednání § 580 a násl.
Klasická zásada: preferující platnost před neplatností Hlavní důvody neplatného jednání: Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (§ 580 odst. 1). Jde o podstatně užší vymezení než je v § 39 obč. zák. Dále: - od počátku zavazuje k nemožnému plnění (§ 580 odst. 2); Vznik následné nemožnosti po určité době neznamená neplatnost právního jednání.

5 Neplatnost právního jednání § 580 a násl. - II
- právně jedná osoba nedostatečně svéprávná, jakož i (§ 582 odst. 1) - není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem. Možnost dodatečného zhojení (ratihabice) nedostatku formy. Zmírnění následků neplatnosti právního jednání. Nedostatek formy ujednané stranami, lze namítat jen do doby, než je plněno (§ 582) Účel formy právního jednání: 1) důkazní 2) varující před důsledky jednání, např.darování bez okamžitého plnění, dále § 3026 odst. 1- elektronicky, telegram - § 566 odst 1 – varující účel – Rn 3) zajišťující kogentnost práv. úpravy – ochrana zjevně hledisko - dobrých mravů, veřejného pořádku; pokud nebude dodržena předepsaná písemná forma při zřízení, převodu, změněn nebo zrušení věcného práva k nemovité věci (§ 560 AN – veřej. pořádek

6 Neplatnost právního jednání § 580 a násl. - III
Na neplatnost ukazuje dále slovy : „zakazují se ujednání“ (např. § 1315 odst. 1, § 2519 odst. 1 „je neplatné“ (např. § 1493,§ 1796,§ 2764) „způsobuje neplatnost“ (např. § 1529) popř. jiným jednoznačným výrazem Lichva § 1796 smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, je neplatná – neplatí pro podnikatele Neúměrné zkrácení § 1793 – zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění v hrubém nepoměru –zrušení smlouvy –neplatí pro podnikatele

7 Neplatnost právního jednání § 580 a násl. - IV
Omyl § 583a násl. Viz. § 571 OZO – Sedláček, Rouček - judikatura K náležitostem platného právního jednání patří i to, aby vůle byla prosta omylu. Omyl vnitřní (volní) – omyl in negitio – v podstatě právního úkonu, in persona – v osobě, in corpore – v předmětu, in gualitate - v podstatné vlastnosti předmětu, popř v jiné rozhodující skutečnosti Omyl vnější – spočívá v nesouladu mezi vůlí subjektu a jeho projevem – způsobeno jednajícím i vlivem prostředku, který použil (§ 571) Omyl prostý - musí se týkat rozhodné okolnosti (vedlejších okolností – přiměřená náhrada), podmínkou je, že mýlku vyvolal subjekt, jemuž je právní jednání určeno, popřípadě o mýlce jednajícího věděl, či alespoň musel vědět. Omyl úmyslný – adresát vyvolal omyl jednajícího úmyslně - lstí, nemusí jít o podstatný omyl

8 Neplatnost právního jednání § 580 a násl. - V
- chyby v psaní a počtech nemají za následek neplatnost (§ 578) -konverze - neplatné PJ splňujuje náležitosti jiného PJ Simulace - neplatného simulovaného právního jednání bude-li zastřené - disimulované jednání splňovat zákonem požadované náležitosti, neplatnost simulovaného jednání bude velmi problematická Následky neplatnosti : - Relativní neplatnost ( § 586) – je-li neplatnost jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku pouze tato osoba (např. § 587 hrozba tělesného či duševního násilí) – obecné značně široké vymezení - Absolutní neplatnost (§ 588) – soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, včetně plnění nemožného – užší vymezení

9 Neplatnost právního jednání § 580 a násl. - VI
Široký soudcovský výklad § 577 -je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; zváží, zda by strana k takovému jednání přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas. Zásada nikdo nemůže získat výhodu z vlastního protiprávního jednání, nemůže vznést námitku neplatnosti (§ 579) .Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla. Ruší se výjimka možnosti vznesení námitky relativní neplatnosti právního jednání pro obchodní společnost (dříve § 267 obch. zák) Částečná neplatnost – neplatnou část lze oddělit jen tehdy, pokud by strana právně jednala i bez ohledu na neplatnou část (§ 576)

10 Relativní neúčinnost § 589 a násl
Neúčinné (nikoli neplatné) je jednání dlužníka za podmínek stanovených zákonem, které dlužník učinil s úmyslem zkrátit věřitele, tj. ztížit či znemožnit uspokojení věřitele jeho vykonatelné pohledávky -změna podmínek, za kterých se lze dovolat neúčinnosti právního jednání dlužníka (§ 590): nově prodloužení lhůty na pět let v případě, že dlužník jednal s úmyslem zkrátit své věřitele a druhé straně byl tento úmysl znám; dva roky pro jednání, kterým dlužník skutečně zkrátil své věřitele a jeho úmysl byl druhé straně znám; Dva roky pro jednání, kterým byl věřitel zkrácen a ke kterému došlo mezi dlužníkem a osobou blízkou 1 rok - neúčinnost kupní nebo směnné smlouvy, pokud druhá strana musela poznat mrhání majetku dlužníka Upřesnění podmínek za kterých se lze dovolat ve dvou letech neúčinnosti bezúplatného právního jednání (§ 591)

11 Relativní neúčinnost II
Rozšíření relativní neúčinnosti i na opomenutí (§ 592) Výhrada věřitele týkající se relativní neúčinnosti (§ 593) Rozšíření počtu subjektů vůči kterým se lze dovolat – kdo s dlužníkem přímo jednal, dědicové, ten, kdo při přeměně nabyl jmění právnické osoby (§ 594) Dovolání se se neúčinnosti vůči právnímu nástupci (§ 594 Poctivý a nepoctivý držitel (§ 595, 596)


Stáhnout ppt "Sankce vadných právních jednání"

Podobné prezentace


Reklamy Google