Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace regionální politiky (politiky HSS) EU v ČR RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace regionální politiky (politiky HSS) EU v ČR RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."— Transkript prezentace:

1 Realizace regionální politiky (politiky HSS) EU v ČR RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Phare (Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy) – vznik 1989 na podporu ekonomické restrukturalizace a politických změn v Polsku a Maďarsku. Postupně rozšířen na všechny kandidátské země EU. Do r nejvýznamnější forma pomoci kandidátským zemím pro vstup do EU. 3 základní formy programů Regionální politika a předvstupní programy do r Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Národní programy – podle dohody kandidátských zemí a EK – klíčové priority: státní správa, zemědělství, občanská společnost a demokratizace, vzdělávání, infrastruktura, ŽP a jaderná bezpečnost, soukromý sektor, sociální oblast, zaměstnanost a zdravotní péče Programy přeshraniční spolupráce (CBC) – spolupráce příhraničních regionů kandidátských a členských zemí EU – propojení na IS INTERREG. Postupně i příhraniční regiony kandidátských zemí. Priority: dopravní infrastruktura, energetika, telekomunikace, obchod, technologie, cestovní tuch, zlepšování ŽP. V rámci Phare CBC - Fond malých projektů (1996) – lokální projekty malého rozsahu (face to face) Phare Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Mezinárodní programy - od r nástroj pro splnění cílů předvstupní strategie (jednotný transnacionální přístup) – podpora vzájemné komunikace a regionální spolupráce mezi kandidátskými zeměmi, využívání pomoci v rámci Phare. Od r – horizontální programy, např. ACE (program pro spolupráci v oblasti ekonomie) JOP (program pro podporu podnikání se zahraniční účastí) LIEN (neziskový sektor) Tempus (zahraniční vzdělávání studentů z kandidátských zemí) Partnerství (komunikace a spolupráce NNO ve StE a VE) Demokracie (rozvoj občanské společnosti) Programy plánované horizontálně, realizované na národní úrovni – příprava na strukturální fondy, MSP, velké infrastrukturní projekty (LSIF), apod. Phare Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre- accession - financování infrastrukturních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy. SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) Regionální politika a předvstupní programy po r Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 ISPA ISPA – zaměření a procesy analogicky s FS →příprava na využívání FS Oblast ŽP: Dodávky pitné vody Úprava znečištěných vod Likvidace pevných odpadů Znečištění ovzduší Oblast dopravy: Železniční infrastruktura Silniční infrastruktura Přístavy letiště ČR – alokace 57,2-83,2 mil. €, vyčerpalo se cca 70 mil. € Min. výše projektu 5 mil. € Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 SAPARD Cíl: dosáhnout trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova, řešení specifických problémů zemědělství a venkovských oblastí a podpora při zavádění acquis communautaire pro oblast společné zemědělské politiky. Procesy → příprava na strukturální fondy V ČR – 3 priority: Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí Podmínky pro plné využití plánu (vzdělávání a technická pomoc) ročně zemědělství - cca 540 mil. Kč, venkov mil.Kč SAPARD Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Období , resp Agenda 2000 (navržena 1997, schválena 1999– reforma politiky) – snížené počtu cílů i Iniciativ Společenství Cíle pro období : 1.Pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává 2.Hospodářská a společenská konverze oblastí, které čelí strukturálním obtížím (průmyslové, venkovské, městské, rybářské) 3.Adaptace a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti Iniciativy Společenství – Urban, Equal, Leader+, Interreg III Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Období , resp Národní rozvojový plán ČR ↓ Rámec podpory Společenství ↓ Operační programy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Období , resp Národní rozvojový plán ČR připravován již od roku 1999 pro regiony cíle 1 První verze 1999 – úpravy 2000 Aktualizace 2001 → EK společné hodnocení DG Regional Policy a DG Enlargement Tlak ze strany EK na snížení počtu OP → usnesení vlády č. 149/2003 o snížení počtu programů → finální verze NRP Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Období , resp Národní rozvojový plán ČR (verze 2001) Zpracovatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo financí Sektorové přípravné výbory/Sektorové řídící a monitorovací výbory Regionální řídící a monitorovací výbory (RŘMV) Realizační skupina: Konsorcium Vysoká škola ekonomická v Praze – Terplan a.s. (březen 1999–duben 2000) Konsorcium Vysoká škola ekonomická v Praze – DHV CR, a. s. (srpen 2000–březen 2001) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Období , resp Národní rozvojový plán ČR Řídící a koordinační výbor – postupné projednávání přípravy a jednotlivých verzí Konzultační proces - veřejně správní instituce (ministerstva, okresní a další úřady i obce), univerzitní, vědecká a odborná pracoviště, neziskové organizace, hospodářští a sociální partneři - naplnění principu partnerství. Široká veřejnost – internet Některých přípravných jednání se účastnili jako pozorovatelé i zástupci Evropské komise. Hodnocení ex-ante a SEA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Období , resp Národní rozvojový plán ČR Určení způsobilosti pro cíl 1– celá republika s výjimkou hl. m. Prahy Praha - region podporovaný v rámci cíle 2 a 3 – samostatné programové dokumenty – JPD 2 a JPD 3 Konzultační proces – řídící výbor Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Období , resp Národní rozvojový plán ČR : globální cíl: udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti specifické cíle: 1. 1.Vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů 2. 2.Zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel 3. 3.Přiblížení se standardům EU v oblasti životního prostředí 4. 4.Vyvážený rozvoj regionů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Cíle NRP měly být původně naplňovány prostřednictvím sektorových a regionálních operačních programů Velký počet programů + zkrácené období (vstup ČR do EU k ) → jednání s EK o RPS a omezení počtu OP Období Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Období Rámec podpory Společenství Forma smlouvy mezi ČR a EK o tom, kam bude směřovat podpora z SF EU Operační programy cíle 1 OP Infrastruktura (doprava + ŽP) OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů (soc. + vzděl.) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Společný regionální operační program (regiony + cestovní ruch) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Období Programy cíle 2 a 3 (Praha) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Iniciativy Společenství INTERREG EQUAL Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Období V období se realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč. 2004— Fond soudržnosti945,3316,9266,1362,3 Strukturální fondy1 584,40381,5528,9674 Cíl 1 (13 krajů)1 454, ,5629,8 Cíl 2 (Praha)71,323,323,824,2 Cíl 3 (Praha)58,819,219,620 Iniciativy Společenství100,828,632,140,1 Interreg68,72121,426,3 Equal32,17,610,713,8 Strukturální operace celkem2 630, ,11 076,30 Tabulka: mil. EUR (běžné ceny), Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Období NRP – nebyl povinným dokumentem, ČR si jej zpracovala – shoda na hlavních prioritách pro ČR – v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství Zadavatel: MMR Zpracovatel: Konsorcium - VŠE (vedoucí sdružení a hlavní zpracovatel), Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (spolupráce na analýzách), KPMG Česká republika,s.r.o. (podklady pro finanční část) a MEPCO, s.r.o. (dílčí spolupráce na analýzách) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Období Práce na NRP 2007 – 2013: 05/ /2006 koordinace Řídící a koordinační výbor – předseda ministr pro místní rozvoj pracovní skupiny pro operativní řízení prací ne jednotlivých tématických oblastech: - Podnikání - Lidské zdroje a vysoké školy - Inovace a znalostní ekonomika - Dostupnost a infrastruktura - Řešení regionálních disparit - Horizontální - Finanční Zástupci konsorcia, ministerstev, krajů, obcí, podnikatelské sféry, neziskových organizací, vysokých škol, … Hodnocení ex-ante a SEA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Období NRP – rozsáhlý dokument – cca 200 stran Podrobná analytická část, SWOT analýza je členěna: Makroekonomická situace Ekonomická struktura ČR - Průmysl, služby, podnikání - Cestovní ruch Výzkum, vývoj a inovace Česká společnost, lidské zdroje, informační společnost a veřejná správa - Lidské zdroje, sociální služby, zdravotnictví a kultura - Vzdělávání a vzdělanost - Informační společnost - Veřejná správa Doprava a dostupnost Životní prostředí Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí - Regiony, městské a venkovské oblasti - Příhraniční oblasti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Období NRP : Strategická část – kapitola 3: 3.1. Východiska strategie NRP pro období Zásady, které byly respektovány při formulování strategie 3.2. Strategie NRP Vize České republiky po roce Globální cíl Strategické cíle a prioritní osy NRP Východiska pro definování strategických cílů a prioritních os NRP Systém strategických cílů Systém prioritních os NRP PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti PO Životní prostředí a dostupnost Indikátory NRP Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Období Strategické obecné zásady Společenství Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující: rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur, posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem, řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu: zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikavost, podporovat informační společnost pro všechny, zlepšit přístup k financím Vytváření více a lepších pracovních míst: přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat, systémy sociální ochrany, zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce, zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace, správní kapacita, pomoci udržet zdravou pracovní sílu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Období NRP : Globální cíl: přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Schéma – popis vztahů mezi jednotlivými prvky strategie NRP Růst HDP, zvyšování kvality života Rozvoj lidských zdrojů: vzdělávání, zaměstnanost, sociální začleňování a podpora informační společnosti Vyšší konkurenceschopnost ČR při respektování udržitelného rozvoje Chytrá veřejná správa Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky: průmysl, služby, cestovní ruch, výzkum, vývoj a inovace Atraktivní prostředí: životní prostředí, doprava Regionální konkurence- schopnost a soudržnost, rozvoj měst a městských oblastí, rozvoj venkova Faktory efektivnosti a proporcionality v růstu ekonomiky Faktory efektivnosti a proporcionalit y růstu ekonomiky Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Období NRP : strategické cíle Konkurenceschopná česká ekonomika → prioritní osa Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky: 1. Konkurenceschopný podnikatelský sektor 2. Podpora kapacit VaV, inovací 3. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Otevřená, flexibilní a soudržná společnost → prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti: 1. Vzdělávání 2. Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3. Posilování sociální soudržnosti 4. Rozvoj informační společnosti 5. Chytrá veřejná správa Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Období NRP : strategické cíle Atraktivní prostředí → prioritní osa Životní prostředí a dostupnost: 1. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 2. Zlepšení dostupnosti dopravy Vyvážený rozvoj území → prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky: 1. Vyvážený rozvoj regionů 2. Rozvoj městských oblastí 3. Rozvoj venkovských oblastí 4. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - Praha 5. Evropská územní spolupráce Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Období Národní strategický referenční rámec (cca 140 stran), analytická část velmi stručná (cca 30 stran) Strategická část vychází z NRP – vize, cíle, prioritní osy, priority Podrobnější popis zaměření operačních programů, větší důraz na provázání s Národním programem reforem (Lisabonská strategie) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 Období NSRR : strategické cíle Konkurenceschopná česká ekonomika → priority: 1. Konkurenceschopný podnikatelský sektor 2. Podpora kapacit VaV pro inovace 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství Otevřená, flexibilní a soudržná společnost → priority: 1. Vzdělávání 2. Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3. Posilování sociální soudržnosti 4. Rozvoj informační společnosti 5. Smart administration Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 Období NRP : strategické cíle Atraktivní prostředí → priority: 1. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 2. Zlepšení dostupnosti dopravou Vyvážený rozvoj území → priority: 1. Vyvážený rozvoj regionů 2. Rozvoj městských oblastí 3. Rozvoj venkovských oblastí 4. Region soudržnosti hl.m.Praha (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 5. Evropská územní spolupráce (cíl Evropská územní spolupráce) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 Indikátory NSRR: kontextu, globálního cíle, strategických cílů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32

33 Pozn.: WEF=World Economic Forum →The Global Competitiveness Report Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

34

35

36

37

38 Realizace NSRR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

39 Schválení OP Proce schvalování OP Ministerstvo financíEvropské komise Certifikační orgán Audit ní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj Programování Metodická podpora SOZS Nařízení Platební orgán Monitoring Publicita Evaluace Absorpční a administrativní kapacita Systém řízení a koordinace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

40 Operační programy pro období Regionální: ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Střední Morava Tématické: Integrovaný operační program OP Podnikání a inovace OP Životní prostředí OP Doprava OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Technická pomoc OP Praha: OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Evropská územní spolupráce: OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

41

42   měsíční zprávy o monitoringu zahrnují jak celkové údaje o postupu čerpání prostředků v rámci HSS, tak i postup čerpání v jednotlivých operačních programech   sleduje se naplňování cílů NSRR podle vybraných indikátorů   v každé měsíční MZ je věnována pozornost vybranému aktuálnímu tématu   vše je dostupné na Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Čerpání alokovaných finančních prostředků cz

43 Od počátku programového období k 3. listopadu 2011 bylo v rámci politiky HSS EU realizované na území České republiky: podáno žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 129,2 mld. Kč, což představuje 147,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP vydaly Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 537,5 mld. Kč, což činí 70,0 % celkové alokace. proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 280,6 mld. Kč, tedy 36,6 % celkové alokace NSRR. certifikované výdaje předložené EK činí 114,3 mld. Kč, což je 14,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Čerpání alokovaných finančních prostředků

44 Zdroj: MMZ – únor 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/e4b7fc9d-32cd-4e2c-91a5-a63876bec205/MMZ-unor-2011 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d4d084ae-cde6-466a-8ec1-c907ab9c5cb3/Mesicni-monitorovaci-zprava Proces výběru, realizace a finančního vypořádání projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

45 Zdroj: MMZ – únor 2011, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/e4b7fc9d-32cd-4e2c-91a5-a63876bec205/MMZ-unor-2011 Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

46 Zdroj:

47 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj:

48 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj:

49 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Vybrané projektové indikátory cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ Naplňování cílů NSRR

50 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ Naplňování cílů NSRR

51 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Vybrané projektové indikátory cíle 3 „Atraktivní prostředí“ Naplňování cílů NSRR

52 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: Vybrané projektové indikátory cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ Naplňování cílů NSRR

53 Dotazy? Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Realizace regionální politiky (politiky HSS) EU v ČR RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google