Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh přípravy novely vodního zákona a charakteristika problematických bodů Seminář pro ZEV, VŽP, HV PS PČR 19. 11. 2009 Miroslav Král Novela vodního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh přípravy novely vodního zákona a charakteristika problematických bodů Seminář pro ZEV, VŽP, HV PS PČR 19. 11. 2009 Miroslav Král Novela vodního."— Transkript prezentace:

1 Průběh přípravy novely vodního zákona a charakteristika problematických bodů Seminář pro ZEV, VŽP, HV PS PČR 19. 11. 2009 Miroslav Král Novela vodního zákona BVV 25. května 2010 BVV 25. května 2010 Veletrh URBIS TECHNOLOGIE 2010 Veletrh URBIS TECHNOLOGIE 2010 Zdeněk Horáček

2 Hlavní cíle a východiska transpozice evropské legislativy přezkum účinnosti aplikace zákona v praxi reakce na vývoj ve vodním hospodářství snižování administrativní zátěže úprava ekonomických nástrojů úprava správního trestání (včetně skutkových podstat sankcí)

3  Příprava - podněty, pracovní skupiny, RIA od 07.2007  Připomínkové řízení, krize 12/2008 – 03/2009  Předložení návrhu novely vládě 10.04.2009  Legislativní rada vlády 25.06.2009  Vládní návrh - usnesení č. 970 27.07.2009  Poslanecká sněmovna ST 895 1. čtení 29.09.2009  Projednání v ZEV, VŽP, HV 11/2009 – 01/2010  2. čtení (pozměňovací návrhy)10.03.2010  3. čtení (schváleno)17.03.2010  Senát ST 251 od 29.03.2010  Projednání v VÚRVSŽP, VHZ 13. a 14.4.2010  18. schůze Senátu21.4.2010  Prezident10.5.2010  Sbírka zákonůkolem 20.5.2010  Účinnost 1.8.2010  Úplné znění09/2010

4 Projednávání v Parlamentu zařazen mezi „vládními prioritami“ v Poslanecké sněmovně –druhé čtení 10. března 2010 (99 pozměňovacích návrhů) –největším problém úprava minimálních zůstatkových průtoků [§ 12 odst. 1 písm. c) a § 36] –schváleno třetím čtením 17. března (bod č. 7) – 207 NB (pův. 201) v Senátu –bezproblémové projednání –apelace na nezvyšování ceny vody

5 Nejvýraznější změny obecně úprava plánování v oblasti vod řešení srážkových vod zavedení výrobkového přístupu a vodohospodářských úprav zjednodušení některých řízení zavedení definice přirozených koryt vodních toků a s tím spojené zjednodušení revitalizací posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou z formálních změn - vyjasnění některých pojmů a institutů a vyjasnění vztahu vodního zákona k souvisejícím právním předpisům a již zmíněnou úpravu sankcí

6 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí POSÍLENÍ VÝZNAMU ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU pozměňovací návrh SMO a SOVAK (v PS PČR) » účelem zákona též „přispívat k zajištěni zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ (§ 1 odst. 1) » regulace nakládání s vodami pro zajištění využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací [§ 12 odst. 3 písm. d)] » legalizace odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění dodávky v mimořádných situacích [§ 109 odst. 1 ]

7 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD povinnost řešit srážkové vody již před stavebním povolením (§ 5 odst. 3) » vyhláška č. 501/2006 Sb., ve zn. v. č. 269/2009 Sb. [§ 20 odst. 5 písm. c)] vymezení stavebního pozemku pouze s vyřešením srážkových vod 1.vsakováním 2.zadržováním a regulovaným odváděním do povrchových vod 3.odváděním jednotnou kanalizací úprava definice odpadních vod k vodám srážkovým (§ 38 odst. 2) možnost poskytnutí prostředků ze strany státu [102 odst. 1 písm. p) ]

8 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 38 odst. 7) » nově možnost vypouštění přes půdní vrstvy z „menších zdrojů“ likvidace odpadních vod ze žump (§ 38 odst. 6) » nově povinnost zajišťovat likvidaci a příp. ji prokázat ČIŽP a VPÚ rozšíření možnosti odečtu vstupního znečištění (§ 90 odst. 6) » nově odečet i v případě, že znečišťovatel není zároveň odběratel úprava poplatku za vypouštění do vod podzemních (§ 100 odst. 2) » místo paušálu 3500 Kč/rok nově 350 Kč/EO

9 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí POVODŇOVÁ OCHRANA plány povodňových rizik jako nový nástroj plánování (§ 25 a § 64a) stupeň bdělosti již vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby [§ 70 odst. 2 písm. a)] zpráva o povodni nově do 3 měsíců místo 1 měsíce (§ 76 odst. 2) v případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise jiného člena komise (§ 79 odst. 1) upřesnění počátku mimořádných pravomocí pov. orgánů (§ 77 odst. 4)

10 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí ZJEDNODUŠENÍ NĚKTERÝCH ŘÍZENÍ povolování energetických vrtů, pokud neodebírají nebo nečerpají podzemní vodu [§ 8 odst. 3 písm. e), § 17 odst. 1 písm. g) a § 55 odst. 2] » pouze souhlas VPÚ stavební řízení vodovodů a kanalizací (§ 15 odst. 2 a 9) » možnost zkráceného řízení podle § 117 SZ » úpravy bez změny trasy bez povolení a ohlášení výrobky ČOV do 50 EO [§ 15a, § 38 odst. 5 a § 59 odst. 1 písm. k)] » ohlášení, v případě souhlasu VPÚ automaticky povolení vypouštění » není nutné provádět „rozbory“, pouze ČOV kontrola 1x za 2 roky

11 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí ÚPRAVA VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ omezení účasti občanského sdružení (§ 115 odst. 6 a 7) » žádost o informování o zahajovaných řízeních platná 1 rok » dnem sdělení informace o zahájení řízení den zveřejnění na úřední desce povolení odběru podzemní vody na cizím pozemku (§ 115 odst. 15) » účastníkem řízení žadatel, obec a příp. občanské sdružení

12 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY úprava obecného nakládání s vodami (§ 6 odst. 4) vyhlašování záplavových území a jejich aktivních zón (§ 66 odst. 7) úprava nakládání s vodami při mimořádných situacích (§ 109 odst. 1) § 115a – OOP podle § 6 odst. 4, § 25 odst. 3, § 66 odst. 7 a § 109 odst. 1 » speciální postup oproti správnímu řádu účinnost před projednáním vyvěšením VV, kterou se OOP oznamuje nepoužije se § 172 odst. 5 SŘ (ochrana vlastníků nem. a dotčených osob)

13 Hlavní schválené změny dotýkající se obcí ÚPRAVA SANKCÍ zmírnění porušení čl. II bodu 6 – obce nad 2000 EO (§ 125j) » nově pouze nepředložení žádosti o územní rozhodnutí » v prvním stupni ČIŽP – výlučně do rozpočtu SFŽP (§ 125l odst. 7 a 10)

14 Děkuji za pozornost Zdeněk Horáček odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření tel. 221 812 831 zdenek.horacek@mze.cz


Stáhnout ppt "Průběh přípravy novely vodního zákona a charakteristika problematických bodů Seminář pro ZEV, VŽP, HV PS PČR 19. 11. 2009 Miroslav Král Novela vodního."

Podobné prezentace


Reklamy Google