Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pondělí, 25. srpna 2014školení – srpen 2011 Page 1 Odpisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 Srpen 2011 Markéta KREDBOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pondělí, 25. srpna 2014školení – srpen 2011 Page 1 Odpisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 Srpen 2011 Markéta KREDBOVÁ."— Transkript prezentace:

1 pondělí, 25. srpna 2014školení – srpen 2011 Page 1 Odpisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 Srpen 2011 Markéta KREDBOVÁ

2 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 2 Platné předpisy pro účetní odpisování majetku – pro VÚJ – v roce 2011 Hlavní předpisy upravující odpisování majetku pro vybrané účetní jednotky v roce 2011 jsou (v platném znění):  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zejm. § 28 (dále „zákon“)  vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, zejm. § 66 (dále „vyhláška“)  Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (dále „ČÚS“)

3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – základní pojmy Základní kriterium – doba použitelnosti delší než jeden rok (kromě staveb – patří sem bez ohledu na dobu použitelnosti Kriterium ceny – pouze u některých složek majetku – nehmotný majetek, samostatné movité věci a jejich soubory, technické zhodnocení, drobný dlouhodobý majetek Odpisy – náklady - vyjadřují snížení ocenění dlouhodobého majetku v průběhu účetního období – účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – výkaz zisku a ztráty Oprávky – vyjadřují snížení ocenění dlouhodobého majetku v průběhu užívání – rozvahové účty skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky – vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku (Pozor na návaznost s použitím rozpočtových položek) pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 3

4 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – oceňování Ocenění: -Pořizovací cena – cena, za kterou byl pořízen plus náklady s pořízením související -Vlastní náklady – u majetku vytvořeného vlastní činností, příchovků zvířat – přímé na nepřímé náklady vztahující se k výrobě -Reprodukční pořizovací cena – při bezúplatném nabytí, náklady na vytvoření vlastní činností nelze zjistit, ostatní majetek - cena, za kterou by byl pořízen v době, kdy se o něm účtuje -Reálná hodnota – u VÚJ zejm. majetek určený k prodeji -1,- Kč – kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena -Zůstatková cena – rozdíl mezi cenou při pořízení (pořizovací ) a oprávkami

5 Dlouhodobý nehmotný majetek Viz zejména § 11 – 13 a § 55 vyhlášky 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 – Software 014 – Ocenitelná práva K 012, 013, 014 - ocenění převyšuje 60 000,- Kč, vytvářeny vlastní činností k obchodování nebo nabyty od jiných osob. 015 – Povolenky na emise a preferenční limity 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – ocenění od 7 000,- do 60 000,- Kč 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky – příslušné účty účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky – účtová skupina 15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 5

6 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména: znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto sw nemohou fungovat Účetní jednotka může rozhodnout, že není pro ni dlouhodobým nehmotným majetkem: technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí, povodňové plány. Technické zhodnocení - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nebo změna účelu majetku - převyšuje částku 60 000,- Kč v rámci jednoho účetního období (pozor – pro daň z příjmů vymezeno jinak – každé TZ samostatně, hranice 40 000,- Kč) Zařazení do užívání – stav způsobilý k užívání – dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 6

7 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 7 Dlouhodobý hmotný majetek Viz zejména § 14 – 16 a § 55 vyhlášky 021 – Stavby – bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – samostatné technicko- ekonomické určení, ocenění převyšuje 40 000,- Kč, předměty z drahých kovů 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů – u ovocných určena hustota, vinice a chmelnice 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – samostatné technicko-ekonomické určení, ocenění 3 000,- - 40 000,- Kč, vždy: předměty z drahých kovů, věci po leasingu nebo bezúplatně převzaté (pod 40 000,- Kč) 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek – např. zvířata, ložiska nerostu…, TZ majetku „ za 1,- Kč“ 031 – Pozemky – bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím 032 – Kulturní předměty – bez ohledu na výši ocenění

8 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 8 Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky – příslušné účty účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky – účtová skupina 16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Technické zhodnocení - nástavby, přístavby, stavební úpravy, modernizace a rekonstrukce, změna účelu nebo technických parametrů, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti - převyšuje částku 40 000,- Kč v rámci jednoho účetního období Zařazení do užívání – způsobilost k užívání – dokončení pořizovaného majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání (provoz). K drobnému dlouhodobému majetku nehmotnému i hmotnému: Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní cenové hranice. (Pozor – konsolidace!)

9 Odpisování § 28 zákona – ÚJ, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku nebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem ÚSC – účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. Neodepisuje se dlouhodobý majetek:  Pozemky  Umělecká díla, muzejní sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné  Majetek v pronájmu nebo ve výpůjčce  Povolenky na emise a preferenční limity  Majetek oceněný 1,- Kč, soubory a TZ tohoto majetku (s výjimkou TZ nemovitých)  Majetek oceňovaný reálnou hodnotou pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 9

10 Odpisování  Nástroj vyjádření „věrného a poctivého obrazu“ skutečnosti v účetnictví  Nástroj srovnatelnosti nákladů  Tvorba zdrojů k reprodukci majetku  Vyjádření akruálního principu účtování, ….. Odpisuje se z ocenění majetku v účetnictví (pořizovací cena a další – viz výše). Není podstatný způsob nabytí majetku nebo důvod účtování o tomto majetku. Technické zhodnocení „pronajatého majetku“ – může na základě smlouvy odpisovat nájemce. Nemovitosti, podléhající vkladu do katastru nemovitostí - „…se začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu“ (§ 66, odst. 6) - ? Pro rok 2011 – první použití metody odpisování v účetní závěrce k 31.12.2011, vypočtené oprávky se zaúčtují jako oceňovací rozdíl při změně metody. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 10

11 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 11 Český účetní standard č. 708 Bližší popis účetních metod a postupů účtování stanoví České účetní standardy. Podle novelizovaného odstavce 1 paragrafu 36 zákona o účetnictví musí vybrané účetní jednotky postupovat podle standardů vždy – na rozdíl od podnikatelské sféry, kde je možné se od standardů odchýlit, pokud tím bude zajištěn věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Pro rok 2010 vyšly ČÚS: Č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech Č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih, přílohou je vzor převodového můstku k 1.1.2010 Č. 703 – Transfery Č. 704 – Fondy účetní jednotky Finanční zpravodaj č. 3/2011 – 30.3.2011 – ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, nabývá účinnosti 31.12.2011

12 ČÚS č. 708 - obsah Vymezení pojmů, pravidla pro odpisování, popis způsobů, postup při změně metody, postupy účtování Přílohy: Č. 1 – Kategorizace a zařazení do účetních odpisových skupin – vychází z Klasifikace produkce „CZ-PA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ Č. 2 – Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená doba používání Č. 3 – Dlouhodobý nehmotný majetek a příslušná stanovená doba používání Č. 4 – Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek i 31. 12. 2011 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 12

13 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 13 ČÚS č. 708 – základní pojmy Kategorie majetku – příloha č. 1 – podle Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC (doba používání určena pro zjednodušený způsob) Použitý majetek – nově pořízený použitý – pořízený již jako užívaný a stav odpovídá opotřebení minimálně z jedné třetiny doby používání nebo výkonu za dobu životnosti Nově pořízený majetek – neodpovídá definici použitého Komponenta – část majetku nebo souboru, výše ocenění je významná a doba používání se významně liší od předpokládané doby používání celého majetku nebo souboru ČÚS 708 se vztahuje na dlouhodobý majetek a soubory, které se odpisují podle zákona a vyhlášky.

14 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 14 ČÚS č. 708 – obecná pravidla Odpisování z výše ocenění v účetnictví a jen do výše tohoto ocenění. Zahájení odpisování: 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zařazeno do užívání Podílové spoluvlastnictví – odpisují spoluvlastníci podle velikosti podílu Odpisy se účtují nejpozději k rozvahovému dni, případně k jinému okamžiku podle jiného právního předpisu Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru Zařazení do užívání v průběhu účetního období – odpisy v poměrné výši Odvod dotace pro porušení smluvních podmínek – podíl transferu na PC se neupravuje Odpisový plán – možno stanovit odpisy nebo dobu nejen pro jednotlivé věci, ale také pro předem určenou množinu věcí, s přihlédnutím k významnosti

15 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 15 ČÚS č. 708 – obecná pravidla Provedení technického zhodnocení – při sestavení odpisového plánu se zohlední veškeré skutečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou. Účetní jednotka může při sestavení odpisového plánu zohlednit skutečnosti týkající se okamžiku vyřazení – např. stanovení hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazení. Nestanoví-li ÚJ jinak, má se za to, že významná je částka ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku. - - - Odpisový plán je dokument, který je účetní jednotka povinna sestavovat podle požadavků zákona o účetnictví. Oblast dlouhodobého majetku by měla být upravena rozsáhlejší vnitřní směrnicí. Je vhodné zpracovat vzory formulářů – např. zařazovací protokol, vyřazovací protokol apod. Závislost na způsobu zpracování evidence majetku - software

16 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 16 ČÚS č. 708 – způsoby odpisování Způsoby odpisování dlouhodobého majetku: -Zjednodušený způsob – základní -Rovnoměrný -Výkonový -Komponentní Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Při všech způsobech provede účetní jednotka kategorizaci dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1 ČÚS č. 708 – z kategorií vyplývá určení účetní odpisové skupiny. Majetek, který není uveden v příloze č. 1 – zařadit dle charakteru nebo srovnatelné doby jeho používání. U souborů – obdobný postup. Možnost použití převodníků SKP na CC-CPA a KSD na CZ-CC - ČSÚ

17 Způsoby odpisování - zjednodušený Zjednodušený – základní Použijí se přílohy 2 a 3, odpisový plán se sestaví podle nich Při bezúplatném předání mezi VÚJ navazuje VÚJ přebírající na výši ocenění, výši oprávek a odpisový plán Při pořízení použitého majetku kromě bezúplatného převzetí od VÚJ – odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu používání – podle přílohy 2. Nezobrazuje se předchozí doba používání. Příl. 2 - účetní odpisové skupiny – I – VII - a doba používání v letech: 5, 8, 12, 20, 30, 50 a 80 Příl. 3 - dlouhodobý nehmotný majetek – doba používání 3, 8 a 30 let podle druhu majetku Příl. 4 – dopočet oprávek k 31. 12. 2011 – ve skupinách: 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32 – tj. 40 % doby používání pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 17

18 Způsoby odpisování - rovnoměrný Rovnoměrný VÚJ stanoví předpokládanou dobu používání majetku a sestaví odpisový plán. V letech, začátek odpisování od měsíce následujícího po zařazení. Zohlední se: charakter majetku, charakter prostředí, stupeň intenzity užívání, rychlost morálního zastarávání, opotřebení, další specifické podmínky a vlastnosti. Při pořízení použitého majetku kromě bezúplatného převzetí od VÚJ – odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu používání. Nezobrazuje se předchozí doba používání. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 18

19 Způsoby odpisování - výkonový Výkonový Použije se u skládky nebo u majetku, kde to je vhodné (věrný a poctivý obraz) nebo kde to předpisuje jiný právní předpis. Určí se měřitelná jednotka, případně další skutečnosti, a částka odpisu související s touto jednotkou. Odpis je součinem částky odpisu na jednotku a počtu uskutečněných jednotek v období. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 19

20 Způsoby odpisování - komponentní Komponentní U majetku dle vyhlášky: §14, odst. 3 písm. a) – stavby včetně budov, stavební díla apod., písm. d) až g) – byty a nebytové prostory (jednotky dle zákona o vlastnictví bytů), nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou, technické zhodnocení cizího majetku, technické zhodnocení majetku „za 1,- Kč“ (dle § 25, odst. 1, písm. k), odst. 4 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Majetek se rozdělí na komponenty a ty se odpisují samostatně. Odpisy komponenty se sledují odděleně. Majetek se vykazuje jako celek, účtuje se o něm i o oprávkách jako o celku. Podle komponent se vytváří analytické účty, a to u účtů skupiny 08 – Oprávky k DHM a u účtu 551 – Odpisy DM. Při prvním použití komponentního způsobu – rozdělí se celkové ocenění a celkové oprávky. Při výměně komponenty se sníží cena majetku o ocenění vyřazované komponenty a zvýší o ocenění nově zařazované komponenty. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 20

21 Společná pravidla (kromě zjednodušeného způsobu) Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování: Odpisuje se v průběhu používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu používání Pokud se zjistí, např. při inventarizaci, že předpokládaná doba používání majetku neodpovídá odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, upraví se odpisový plán Při bezúplatné změně dispozice nebo bezúplatném zcizení mezi VÚJ – navazuje přebírající VÚJ na výši ocenění a výši oprávek. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 21

22 Postup k 31.12.2011 (u PO nejpozději 1.1.2013) 1. Pokud ÚJ neodepisovaly a použijí rovnoměrný, výkonový nebo komponentní způsob: Provést kategorizaci podle přílohy č. 1 a stanovit kvalifikovaným odhadem zbývající dobu používání majetku. Podle okamžiku zařazení do užívání a výše ocenění sestavit odpisový plán – rozdělit na dobu již užívání a dobu zbývající, dopočítat oprávky za dobu, kdy používáno a neodpisováno. Pokud není známa výše ocenění – ocenit reprodukční pořizovací cenou, dopočítat oprávky obdobně. Pokud není znám okamžik zařazení – oprávky stanovit ve výši 40 % ocenění, odpisový plán podle zbývající doby používání. Pokud není schopna provést kvalifikovaný odhad zbývající doby používání majetku, stanoví ji podle přílohy č. 4 (tj. vezme uvedené roky zbývající doby) a dopočte oprávky za období, kdy užívala a neodpisovala. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 22

23 Postup k 31.12.2011 (u PO nejpozději 1.1.2013) 2. Pokud ÚJ neodpisovaly a použijí zjednodušený způsob: Provést kategorizaci podle přílohy č. 1. Stanovit zbývající dobu používání podle přílohy č. 4. Dopočítat oprávky podle přílohy č. 4. Pokud není známa výše ocenění – ocenit reprodukční pořizovací cenou, dopočítat oprávky obdobně. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 23

24 Postup k 31.12.2011 (u PO nejpozději 1.1.2013) 3. Pokud ÚJ již majetek odpisovaly: Sestaví odpisový plán obdobně. Zohlední výši oprávek za období užívání. Pokud výše zjištěných oprávek je vyšší než skutečně vykázané (k předmětnému majetku) – doúčtuje oprávky. Pokud zjištěná výše je nižší než skutečně vykázané oprávky, o rozdílu se neúčtuje. pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 24

25 Účtování - k investičním transferům Pokud byl dlouhodobý majetek pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu a bude odpisován, zaúčtuje se současně s odpisem „rozpuštění“ části transferu z účtu 403 do výnosů – podíl odpisů podle podílu transferu k pořizovací ceně tohoto majetku. Při dopočtu oprávek při změně metody se podíl transferu účtuje z účtu 403 na účet 401 – Jmění účetní jednotky. pondělí, 25. srpna 2014 školení – srpen 2011 Strana 25

26 Účtování 1.Odpisy v běžném období (obvykle měsíční) ……………….. MD 551 / Dal 07x, 08x 2.Dopočet oprávek při změně metody – 31.12.2011 ……... MD 406 / Dal 07x, 08x 3.Rozpouštění investičního transferu ve výši podílu odpisu ….. MD 403 / Dal 67x 4.Dopočet podílu investičního transferu k dopočtu oprávek..… MD 403 / Dal 401 551 – Odpisy dlouhodobého majetku 07x, 08x – Oprávky k dlouhodobému majetku dle druhů 401 – Jmění účetní jednotky 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody 67x – Výnosy z transferů pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 26

27 Některé problémové oblasti -Klasifikace - nejednoznačnost zatřídění, možnost automatického převodu -Zůstatková cena – bod 4.11. ČÚS -Vazba na konsolidační pravidla (způsoby odpisování, drobný majetek,….) -Starší dlouhodobý majetek pod platnou cenovou hranicí -Dlouhodobý majetek x provozní náklady (včetně rozpočtových položek!) -Technické zhodnocení x oprava, technické zhodnocení pronajatého majetku -Vytváření souborů -Nehmotný majetek – někdy problematické zatřídění -Včasnost a úplnost informací k zaúčtování -Splnění podmínek pro zařazení do užívání a zahájení odpisování -Nemovitosti, podléhající zápisu do katastru nemovitostí -Vyřazení majetku – prokázání způsobu vyřazení -Inventarizace -Vnitřní směrnice o dlouhodobém majetku, pravomoci a kompetence pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 27

28 pondělí, 25. srpna 2014 Školení – srpen 2011 Strana 28


Stáhnout ppt "Pondělí, 25. srpna 2014školení – srpen 2011 Page 1 Odpisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 Srpen 2011 Markéta KREDBOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google