Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Současnost klimatu a prognózy do budoucna, důsledky klimatických změn 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Současnost klimatu a prognózy do budoucna, důsledky klimatických změn 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 11 Současnost klimatu a prognózy do budoucna, důsledky klimatických změn 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

2 Vývoj klimatu  V průběhu vývoje Země, docházelo k rozsáhlým změnám klimatu (např. doby ledové), měnila se teplota ovzduší a koncentrace skleníkových plynů v něm obsažených.  Jedná se o velmi pomalé změny, které probíhají v časech, jež jsou velké ve srovnání s dobou, po kterou je prováděno systematické monitorování klimatu.  Proto je obtížné odhadnout, jak velký podíl mají na příslušných změnách přirozené procesy a co je způsobeno lidskou činností. 2

3 Vnitřní proměnlivost klimatu  Označení pro přirozené dlouhodobé změny klimatu.  Tyto změny mají svůj původ v samotném klimatickém systému a docházelo by k nim i bez zásahu člověka.  Přitom dochází k vzájemnému ovlivňování oceánů, souše a ovzduší, jehož změny jsou určující pro dynamiku celého systému. 3

4 Monitorování oteplení  Při kvantitativním odhadu velikosti oteplování jsou využívány výsledky dlouhodobých záznamů průměrné roční teploty vzduchu.  V meteorologii se provádí klimatická měření, kdy se určují v daném místě okamžitá, maximální a minimální teplota vzduchu.  Z archivovaných dat bylo zjištěno, že od konce 19. století vzrostla teplota v průměru o 0,6 ± 0,2 °C. 4

5 Historie, přítomnost, prognózy  Střednědobé údaje jsou doplňovány o výsledky výzkumů v oblasti paleoklimatologie, která odhaduje historický vývoj klimatu nepřímo rozborem hornin, vrtných jader z ledovců, letokruhů stromů apod.  Na základě dostupných dat jsou vyvozovány závěry a pomocí počítačových modelů je simulován vývoj klimatu na několik století dopředu. 5

6 Globální oteplování  Důsledkem zvýšeného skleníkového jevu je globální oteplování.  Globální zvýšení průměrné teploty zemského povrchu - dlouhodobé průměrné oteplení zemského povrchu způsobené zdvojnásobením koncentrace CO 2 se odhaduje v rozpětí 1,5 až 4,5 o C. 6

7 Prognóza vývoje teploty na základě modelů  Procesy, které se na oteplování podílí nejsou jednoduché, navíc jsou propojeny složitými vazbami. V laboratoři se dají studovat samotné procesy, u vazeb už je to mnohem složitější.  Pomáhá znalost vývoje změn klimatu v minulosti.  Pokud popíšeme chování klimatického systému pomocí rovnic, které vyjadřují základní fyzikálně chemické zákonitosti získáváme numerický model vývoje klimatu.  Vyřešení příslušných rovnic poskytuje informace o vývoji modelu – předpověď vývoje skutečného klimatického systému. 7

8 Spolehlivost numerických modelů  Numerické simulace klimatických změn se snaží získat přesnější předpovědi zahrnutím dalších vlivů, např. sopečné činností, nehomogenity v oceánském proudění a zejména antropogenní vlivy.  Některé modely zahrnují i složité dynamické vnitřní a vnější časoprostorové vztahy v atmosféře, oceánech, ledovcích i v biosféře a jejich součinnost se zemským povrchem.  Rreálný klimatický systém popisují pouze přibližně. Jejich výstupy představují předpokládané globální trendy. Ještě větší problémy vyvstávají, chceme-li tyto výstupy použít v regionálním měřítku. 8

9 Jaké změny můžeme očekávat? Vývoj klimatu musí zahrnout  Odhad socioekonomické situace ve světě - populační nárůst, technologický rozvoj, stav energetických zásob apod.  Nárůst průměrné globální teploty zemského povrchu do konce 21. století o 1,9 až 4,3°C.  Dosažení horní hranice 4,3 °C v případě naplnění nejvíce pesimistického scénáře - nižší míra globalizace, další nárůst obyvatel, rozdílný ekonomický růst a pomalý rozvoj moderních technologií v rozvojových státech. 9

10 Nežádoucí meteorologické jevy jako následek klimatických změn  Ochlazení stratosféry - snížená koncentrace ozónu způsobí snížení pohlcování ultrafialové složky slunečního záření a tedy snížený ohřev.  Zvýšené ohřátí zemského povrchu způsobí větší vypařování a zvýšené množství vodních srážek. Naproti tomu v některých regionech bude docházet k úbytku srážek.  Letní kontinentální oteplení a častá sucha.  Větší výskyt letních veder a hurikánů.  Zvýšení množství srážek v pásmu vyšších zeměpisných šířek.  Snížení oteplení polárních oblastí v zimním období a snížení celkového zalednění moří. 10

11 Tání ledovců a jeho důsledky  V důsledků tání ledovců dojde ke zvedání hladiny moří.  I relativně malé zvýšení hladiny oceánů způsobí neobyvatelnost některých hustě osídlených pobřežních území a přinese značné problémy s uprchlíky.  Pokud by vzrostla hladina moře o více než 4 metry, bylo by těžce zasaženo téměř každé pobřežní město na světě s velkými potenciálními důsledky na světový obchod a ekonomiku. 11

12 Varování IPCC  V současnosti IPCC (mezivládní výbor OSN pro změnu klimatu) předpovídá růst hladiny moří o 1 metr do roku 2100.  Varuje, že globální oteplení během této doby může vést k nevratným změnám na světových ledovcích a rozpustit dostatek ledu, aby hladiny moří vzrostly proti minulému miléniu o několik metrů.  Zvýšení mořské hladiny se dotkne přibližně 200 milionů lidí, zvláště ve Vietnamu, Bangladéši, Číně, Indii, Thajsku, na Filipínách, v Indonésii a v Egyptě. 12

13 Územní diferenciace důsledků klimatických změn  Oteplení klimatického systému nebude všude na Zemi stejné.  Více vzroste teplota nad pevninami a ve vyšších zeměpisných šířkách, méně nad oceánem a v nižších zeměpisných šířkách.  Extrémně vysoké teploty se budou vyskytovat častěji než extrémně nízké.  Modely změn srážkového režimu nedokážou dostatečně přesně simulovat složité mechanizmy atmosférické cirkulace.  Mohou ale vymezit oblasti předpokládaného úbytku, nebo naopak nárůstu vlhkosti, a tedy oblasti snížených či zvýšených srážkových úhrnů. 13

14 Problém přesnější předpovědi  S vyšší mírou nejistot jsou spojeny odhady podrobnějšího vývoje proměnlivosti klimatu a pravděpodobnosti výskytu extrémních jevů.  Zejména ve středních zeměpisných šířkách severní polokoule lze očekávat výraznější kolísání počasí.  Zatím se těžko odhaduje regionální rozložení klimatických charakteristik, není proto k dispozici dostatek potřebných podkladů. 14


Stáhnout ppt "11 Současnost klimatu a prognózy do budoucna, důsledky klimatických změn 1 Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google