Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA"— Transkript prezentace:

1 Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH25-Zdroje uhlovodíků – zemní plyn, uhlí, ropa Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Základní suroviny organické chemie
rozdělení fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní - dřevo, brambory, plody, živočišné tkáně, rašelina … (tvoří se stále, nabývají nyní na významu) 1

3 Fosilní (pravěké) suroviny
pro výrobu organických chemikálií jsou prvořadé : zemní plyn, ropa, uhlí začaly tvořit před mnoha milióny let složitými geochemickými přeměnami těl uhynulých rostlinných nebo živočišných organismů za mimořádných podmínek (omezeného přístupu vzduchu, vysokého tlaku a teploty) 2

4 Petrochemie obor zabývající se zpracováním ropy a zemního plynu 3

5 Zemní plyn většinou provází ropu, ale má i samostatná naleziště
směs plynných uhlovodíků (75 a více % metanu, oxid uhličitý, dusík, vodní páry, popř. další plyny) hořlavý plyn 4

6 Druhy zemního plynu mokrý: tvořen kromě methanu i uhlovodíky, které se dají zkapalnit (LNG) suchý: tvořen pouze methanem (stlačitelný) CNG kyselý: (obsahuje H2S) zemní plyn

7 Ekologické palivo při spalování: a) méně CO2 b) méně škodlivin
c) SO2 zanedbatelně d) neobsahuje dusík 5

8 Zemní plyn - použití jako palivo
 k výrobě různých sloučenin (chlorovaných derivátů methanu, vodíku, kyanovodíku, sirouhlíku, acetylenu, sazí) pyrolýzou vodní párou za katalytického působení kovů (Ni, Co) vzniká při teplotě kolem 700oC tzv. syntézní plyn (směs H2 a CO) sloužící např. k výrobě methanolu

9 I

10 Výhody Bez velkých nákladů ke spotřebiteli
Doprava nezávislá na klimatu Není třeba budova na skladování (jako u uhlí) Plynný spotřebič – lehce ovladatelný K dispozici 24 hodin denně Plynovody v zemi – nenarušuje tvář krajiny

11 Ložiska zemního plynu v ČR
6

12 Ropa (nafta) dříve nazývaná "nafta", ve starších dobách "zemní olej" a dnes "černé zlato„ směs uhlovodíků – alkanů, cykloalkanů a arenů obsahuje však i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry složení ropy je různé podle naleziště

13 Ropa - vlastnosti hnědá až černá olejovitá kapalina
7 hnědá až černá olejovitá kapalina charakteristický zápach ve vodě je nerozpustná má menší hustotu než voda (na vodě "plave"- toho se využívá i při těžbě) hoří čadivým plamenem

14 Vlastnosti ropy hustota – zda se jedná o ropu lehkou nebo těžkou
obsah síry – ropa může být vysokosirná či nízkosirná frakční složení – podíl benzinu, petroleje, plynového oleje, vakuových destilátů a asfaltu podíl různých uhlovodíkových skupin – ropa může být parafinická, naftenická, aromatická bod tuhnutí a viskozita – parametry důležité zejména z hlediska přepravy ropy

15 ÚKOL Vznik ropy Na internetu vyhledej webovou stránku
vyhledej základní informace o vzniku ropy a jejím složení a připrav si krátký referát.

16 Původ Vznik ropy vysvětlují dvě navzájem si odporující teorie – anorganická a organická. Anorganická Organická 8

17 Anorganický původ Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev:
Vznik působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů (sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějšími prvky, např. železo) v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu.

18 Organický původ Organická teorie je uznávána většinou vědců:
ropa vznikla rozkladem z živočišných a rostlinných zbytků, které se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen (jednoduché organické látky), pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Poté migrovali až na současná naleziště. 9

19 Ropná naleziště Pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem Svrchní vrstvy zemské kůry – nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána – v minulosti vyvěrala přímo ze země Většinou se vyskytuje společně se zemním plynem

20 Ropná naleziště Největší naleziště konvenční ropy: Nigérie Mexiko
Venezuela oblast Kaspického jezera Oblast Perského zálivu (který skýtá největší zásoby) oblast středoasijských republik Největší naleziště nekonvenční ropy (získávaná netradičními těžebními metodami): Athabaské ropné písky v Kanadě Dehtové písky Orinoco ve Venezuele

21 10

22 Největší konvenční ropné naleziště
1. Ghawar v Saúdské Arábii - 30km široké - 270 dlouhé - rezervy kolem 80 mld. barelů 2. Burgan v Kuvajtu - více než 60 mld. barelů 11

23 Zpracování ropy - postup
v rafinériích zařízení: rektifikační kolona postup zaleží na složení ropy, ale také na tom, jaké produkty chceme z ropy získat, odstranění nečistot (tzn. sloučeniny S, voda a v ní rozpuštěné minerální soli, písek a hlína) zpracování: frakční destilací předehřátá ropa se dopravuje do trubkové pece, kde se zahřeje na teplotu do 200°C a vstřikuje se do destilační kolony

24 Ropná rafinerie 12

25 Zpracování ropy - postup
Frakční destilací se oddělují složky: uhlovodíkové plyny benzín petrolej plynový olej (motorová nafta) mazací oleje mazut (destilační zbytek) 13

26 Frakční destilace uhlovodíkové plyny (plynná frakce) = propan a butan; použití jako palivo a chemické suroviny benzínová frakce (do t. v. 180oC) = použití jako palivo do zážehových motorů, chemická surovina a rozpouštědlo (měřítkem jakosti benzinu je tzv. oktanové číslo vyjadřující vliv složení paliva na detonaci (klepání) motoru, poměr oktanu/heptanu) petrolejová frakce (= petrolej, do t. v. 260oC) = použití k vytápění, palivo pro plynové turbíny a ke krakování, rozpouštědlo nečistot, svícení

27 Frakční destilace plynový olej (motorová nafta, do t. v. 400oC) = ke krakování, palivo pro (vznětové) dieslové motory mazací oleje (nad 360°C) = mazací a topné olej destilační zbytek = mazut, k topení nebo se vakuově destiluje na asfalt (úprava vozovek, izolace proti vlhkosti)

28 Další zpracování ropy rafinace krakování odparafinování olejů 14

29 RAFINACE ČIŠTĚNÍ ropné frakce se zbavují nežádoucích složek, které zhoršují stálost produktů, mění barvu a způsobují zápach jde o působení chemických činidel (kyseliny, zásady), selektivní rozpouštědla a adsorbenty (aktivní uhlí)

30 KRAKOVÁNÍ tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s řetězcem kratším Př. krakováním se získává více než polovina benzínu

31 ODPARAFINOVÁNÍ OLEJŮ odstranění pevných uhlovodíků z příslušné frakce
pomocí různých činidel, často kombinovaných s ochlazováním příslušné frakce na teplotu -10°C přítomnost těchto uhlovodíků je nežádoucí např v motorové naftě a v leteckém benzínu v čistém stavu jsou tyto látky používané na impregnaci papíru, výrobu různých vosků, svíček

32 Další zpracování ze spodní části kolony se odvádí destilační zbytek mazut – který se dále zahřívá na teplotu 360 – 400°C, vzniklé páry se pak odvádějí do vakuové destilační kolony, kde se mazut dále rozděluje

33 ÚKOL ÚKOL 1. S využitím webové stránky zhlédněte uvedené video a připravte si základní informace o problematice ropných havárií. ÚKOL 2. Připravte si referát o ekologických problémech v souvislosti s únikem ropy do životního prostředí.

34 Uhlí hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až milionů let složitými procesy z odumřelých rostlin (prvohory – třetihory) směs vysokomolekulárních látek o nejednotné a ne zcela objasněné struktuře (C, H2,O2, N2, S) popel, který zůstane po spálení uhlí dokazuje, že jeho složkou jsou i nespalitelné minerální látky 15

35 Druhy uhlí lignit , hnědé, černé, antracit (geologicky nejstarší a nejkvalitnější) Kvalita uhlí závisí především na obsahu uhlíku: černé uhlí ( 75% - 95% uhlíku) hnědé uhlí ( 60% - 75% uhlíku)

36 Využití jako palivo nebo se dále zpracovává:
karbonizací (odplyňováním) zplyňováním hydrogenací

37 Plynárna a koksovna Plynárny – výroba karbonizačního plynu
16 Koksovny – výroba koksu 17

38 Karbonizace (odplyňování)
při teplotě kolem 900oC bez přístupu vzduchu; produkty plynná paliva, koks Karbonizační plyn Dehet dehtová frakce: lehké, střední oleje, těžký olej, anthracenový a zbytek – smola, asfalt Koks vedlejší produkty – amoniaková voda

39 Produkty karbonizace plyn (koksárenský nebo svítiplyn)
= směs H2 (60%), CH4 (25%) a CO (5%)=jedovatý oxid uhelnatý. Dříve plynné palivo. černouhelný dehet = kapalina k výrobě např. benzenu a naftalenu koks = obsahuje téměř čistý uhlík Používá se při výrobě železa a jako palivo. K vedlejším produktům patří amoniaková voda, která se používá při výrobě dusíkatých hnojiv.

40 Zplyňování vhánění směsi vzduchu a vodní páry do generátoru naplněného uhlím (1000°C), plynná paliva Generátorový plyn = (směs H2, oxidů uhlíku a dusíku), k energetickým účelům. Vodní plyn = (H2, CO) na rozžhavený koks se zavádí vodní pára. Použití jako generátorový plyn.

41 Hydrogenace přeměna uhlí působením vodíku na směs uhlovodíků
výsledný produkt = benzin 18

42 ÚKOL Naleziště uhlí v ČR
Vyhledejte na internetu informace o nalezištích černého a hnědého uhlí na území České republiky vyhledej naleziště a poznamenej si města, kde se nacházejí srovnej způsob těžby hnědého a černého uhlí a připrav si krátký referát

43 Ložiska černého uhlí 19

44 Ložiska hnědého uhlí 20

45 Dřevo Zpracování karbonizací na: dřevný plyn (15%)
surový dřevný ocet (50%)  výroba methanolu a kyseliny octové dřevné uhlí (25%) výroba aktivního uhlí dřevný dehet  lehké, střední oleje a smola

46 Použité informační zdroje
[1] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [2] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [3 [online]. [cit ]. Dostupné z www: [4] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [5] [online]. [cit ]. Dostupné z www: 46

47 Použité informační zdroje
[6] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [7] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [8] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [9] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [10] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [11] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [12] [online]. [cit ]. Dostupné z www: 47

48 Použité informační zdroje
[13] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [14] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [15] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [16] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [17] [online]. [cit ]. Dostupné z www:

49 Použité informační zdroje
[18] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [19] [online]. [cit ]. Dostupné z www: [20] [online]. [cit ]. Dostupné z www: Literatura BANÝR, J. a kol.Chemie pro střední školy. SPN – pedagogické nakladatelství,a.s.,1995. IBSN ; OBR [I] MAREČEK, A., HONZA , J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN VACÍK,J.a kol.Přehled středoškolské chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, ISBN

50 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA"

Podobné prezentace


Reklamy Google