Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agenturní zaměstnávání v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agenturní zaměstnávání v praxi"— Transkript prezentace:

1 Agenturní zaměstnávání v praxi
Ilona Kostadinovová Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro aktualizace projektu. projektu. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

2 Smysl a účel příspěvku Agentura práce a novodobý vývoj právní úpravy v České republice Právní vztahy agenturního zaměstnávání Praktické problémy aplikace právní úpravy v ČR ve srovnání s předpisy SR a nadnárodní právní úpravou Čeho se projekt týká? Definujte cíl tohoto projektu. Podobá se projektům v minulosti, nebo se jedná o novou záležitost? Definujte rozsah tohoto projektu. Jedná se o nezávislý projekt, nebo souvisí s jinými projekty? * Všimněte si, že tento snímek není nutný pro týdenní schůzky shrnující stav projektu.

3 Aktuální stav právní úpravy
Česká republika: Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP, novela 365/2011 účinná od Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ, novela 367/2011 účinná od Slovenská republika: Zákonník práce, z. č. 311/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov Zákon o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004 Z. Z., v znení neskorších predpisov Nadnárodní právo: Směrnici EU č. 91/383 z  o pracovním prostředí (pracovní podmínky tzv. dočasných zaměstnanců) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasné agenturní práci Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 181 o soukromých agenturách práce a doporučení MOP č. 188 o soukromých agenturách práce * V případě, že kterékoli z těchto problémů způsobí zpoždění plánu nebo vyžadují hlubší diskusi, uveďte podrobnosti na dalším snímku.

4 Právní vztahy agenturního zaměstnávání
Obchodněprávní závazkový vztah – Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., v platném znění Pracovněprávní závazkový vztah – Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Pojmenované či nepojmenované smlouvy? Pracovní smlouva, § 34 ZP Dohoda o pracovní činnosti, § 76 ZP Dohoda o provedení práce, § 75 ZP Dohoda agentury s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury, § 308 ZP Písemný pokyn agentury přidělovanému zaměstnanci, § 309 odst. 2 ZP Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

5 Agentura práce – tři základní formy činnosti při zprostředkování zaměstnání, § 14 odst. 1 písm. a, b, c ZZ a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející. Vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly. b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, § 2 odst. 5 ZP + § 308 a § 309 ZP). Vyslání cizince jeho zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České republiky na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž obsahem je pronájem pracovní síly. c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

6 Zprostředkování ∙ Starý ZP, 65/1965 Sb. ∙ Starý ZZ, 1/1991 Sb. Dočasné přidělení ZN jinému ZV Starý ZP, § 38 odst. 4 do Najímání ZN agenturou, dočasné přidělení ZN jen agentura s povolením Nový ZZ, 435/2004 Sb. od Nový ZP Z. č. 262/2006 Sb., od , novela 2011 opět Dočasné přidělení ZN jinému ZV i bez povolení agentury, nový § 43a NZP Časová osa vývoje právní úpravy dočasného přidělování zaměstnanců k jinému subjektu v ČR Následující snímky zobrazit několik příkladů časové osy pomocí obrázků SmartArt. Můžete zahrnout časovou osu projektu s jasným označením milníků a důležitých dat a označit, kde se projekt nachází nyní.

7 Dočasné přidělení agenturou práce
Písemný pokyn ZN Agentura práce Uživatel Dohoda o dočasném přidělení Obchodněprávní spolupráce Pracovní smlouva Dohoda o PČ Zaměstnanec Jaké jsou závislosti, které mají vliv na časovou osu, náklady a výstup tohoto projektu?

8 Agentura práce – zaměstnanec
Časová osa Agentura práce – Uživatel (obchodní jednání) Agentura práce – zaměstnanec Zprostředkování práce Pracovní smlouva, DPČ Písemný pokyn Ústní pokyn k organizaci a řízení práce Plnění pracovních úkolů Odpovědnostní vztahy

9 Agentura práce Fyzická osoba (18 let, bezúhonnost) nebo právnická osoba, odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, v rozsahu alespoň 2 roků pro VŠ/ 5 roků pro SŠ podle § 60 odst. 5 ZZ Činnost vykonává bezplatně i za úhradu Povolení vydává generální ředitelství Úřadu práce České republiky, formou správního rozhodnutí, po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů . Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání platný ode dne , Vyplněný tiskopis žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podává (poštou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky) žadatel na podatelnu Úřadu práce České republiky, Karlovo náměstí 1/1359, Praha 2, nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst (JKM), která jsou na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích ČR (vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst). Písemná žádost – obsah: Forma činnosti Rozsah - tuzemský Do zahraničí Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

10 K písemné žádosti přikládá fyzická osoba tyto zákonné doklady:
1) Doklady o odborné způsobilosti žadatele (pověřené osoby) podle ust. § 61 odst. 4 písm. b) v souběhu s ust. § 60 odst. 5 a 6 ZZ 2) Výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců) a doklad, potvrzující bezúhonnost zahraniční fyzické osoby ve státě, jehož je občanem, podle ust. § 61 odst. 4 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 4 ZZ, 3) Adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět (má-li takových pracovišť v ČR více), podle ust. § 61 odst. 4 písm. c) ZZ Všechny doklady žadatele-fyzické osoby, nejsou-li předloženy originální listinou, musí být předloženy v ověřené kopii (opise), popř. nostrifikační listinou. U cizojazyčných dokladů se předkládá jejich ověřený překlad do českého jazyka (ust. § 61 odst. 5 ZZ). Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

11 Opravdu je nutné k žádosti přikládat výpis z rejstříku trestů?
Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra vydané na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce ministerstva. V žádosti ministerstvo uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy. Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí. Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

12 Správní poplatky – kolky?
Za předpokladu vydání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra (ve lhůtě do 15 pracovních dnů) vyzve písemně Úřad práce žádající fyzickou osobu k zaplacení správního poplatku podle ust. § 61 odst. 8 zákona o zaměstnanosti. Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9 písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze zákona, a to úhradou na účet Úřadu práce nebo úhradou formou kolkové známky (kolkových známek-pouze u správního poplatku ve výši 5.000,- Kč). d) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky – Kč, e) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč, f) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky – Kč. Při placení správního poplatku ve výši Kč (200,- EUR) formou kolkové známky (kolkovými známkami), je nutné nalepit spodní díl kolkové známky bez oddělení horního dílu na písemnou výzvu Úřadu práce k zaplacení správního poplatku a tuto výzvu zaslat zpět Úřadu práce. Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

13 Agentura práce - zaplatit za povolení!
Zaplatit správní poplatek je žádající fyzická osoba povinna do 15 dnů po doručení písemné výzvy Úřadu práce. Po zaplacení správního poplatku doručuje Úřad práce žádající fyzické osobě správní rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu neurčitou. Vykonávat činnost zprostředkování zaměstnání lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

14 Agentura práce – zaplatit povinné pojištění proti úpadku
Pouze činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm.b) ZZ. Pokud nebude pojištění uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniknout nebo může být odejmuto. Současně by mohla agentura práce, která by takovou činnost vykonávala i nadále, být v rámci správního řízení postihnuta pokutou. Nový § 58a ZZ novela 367/2011 Sb. Povinné pojištění proti úpadku – nově ve výši trojnásobku průměrného měsíčního hrubého výdělku všech jejích dočasně přidělených zaměstnanců zjištěného ke dni uzavření pojistné smlouvy. Doložit potvrzení o uzavření pojištění do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Přechodná doba – problém v praxi: První pojišťovna nabídla pojištění až Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do , byla povinna do 3 měsíců, tzn. do doložit Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR) doklad o sjednaném pojištění. Komerční pojištění? – Slavia pojišťovna, Uniqua, Česká spořitelna…v současné době podniká na českém trhu přibližně 1380 agentur práce, na něž se příslušná zákonná úprava vztahuje. Diskriminační ustanovení ? ve srovnání s ostatními zaměstnavateli - poj. odp. za prac. úraz a nemoc z povolání ve srovnání s agenturami z dalších členských států Evropské unie či zahraničí Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

15 Zahraniční agentura práce
Zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České republiky má právo agentura práce usazená v jiném členském státě Evropské unie a vykonávající činnost zprostředkování zaměstnání podle práva tohoto členského státu EU (ust. § 14 odst. 4 zákona o zaměstnanosti). Je však povinna písemně oznámit Úřadu práce údaje uvedené v ust. § 61 odst. 3 ZZ a také dobu výkonu této činnosti. a) identifikační údaje fyzické osoby, b) místo a předmět podnikání, c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno, d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno. Pro účely zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České republiky se slovy „dočasně a ojediněle“ rozumí: zprostředkování zaměstnání jedenkrát a na dobu nepřesahující 12 kalendářních měsíců. Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

16 Praktický význam agenturního zaměstnávání
Předcházení šedé ekonomice…..viz studie Šubrt, B. a kol. Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR, 12/2007, ( ) Zákaz tzv. „švarcsystému“? Předcházení „práci na černo“? Sdílené zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR a agenturou práce, novinka 2012 – novela 376/2011 Sb. Nebude možné zprostředkovávat zaměstnání osobám zdravotně postiženým? A co povinný podíl zaměstnávání u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci? Problém praxe? Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

17 „Personální leasing“ – „uživatel“ pracovní síly
§ 2 odst. 5 ZP – jiný zaměstnavatel využívající pracovní síly agenturního zaměstnance Umožňuje mít k dispozici optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců na výkon určité práce například při sezónních výkyvech, v období dovolených nebo při časově ohraničených projektech. Výhodou pro zaměstnavatele je ta skutečnost, že se nemusí starat o personální záležitosti. Jde o nájem služeb, tedy obchodněprávní kontrakt. Jaká rizika by měla být řešena smluvně mezi agenturou a uživatelem? Odpovědnost uživatele za škodu, kterou utrpí agenturní zaměstnanci Odpovědnost agenturního zaměstnance za škodu, kterou způsobí uživateli Další ujednání ve smlouvě o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců k uživateli, § 308 ZP Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

18 Zaměstnanci agentury práce
Fyzická osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou Základní povinnosti jako každý jiný zaměstnanec Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, § 309 odst. 6 ZP, což neplatí, když o to požádá zaměstnanec. Omezení v kolektivních smlouvách? Právo na stejné pracovní a mzdové podmínky jako kmenoví zaměstnanci uživatele - § 309 odst. 5 ZP – zajistí na žádost ZN i bez ní agentura práce? Kol. smlouva platí pro agenturní ZN? Náhrada škody – uhradí agentura práce § 309 odst. 4 ZP, nárok na kompenzaci vůči uživateli Opatření k ochraně majetku uživatele, § 309 odst. 7 ZP, nesmí být méně výhodná než je právní úprava odpovědnosti ZN za schodek v § 252 ZP a odpovědnost ZN za ztrátu svěřených předmětů, 256 ZP (a co §255 ZP) Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

19 Vyhlídky do budoucna? Jak bude naloženo se stížností, kterou odeslala do Bruselu Asociace Pracovních Agentur (APA) je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Oficiální web ( ) Problematika pojištění agentur byla MPSV ČR projednávána s Asociací poskytovatelů personálních služeb, Českou asociací pojišťoven a s konkrétními zástupci pojišťoven a agentur práce. Asociace poskytovatelů personálních služeb je aktivní seskupení agentur práce a dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v ČR. Oficiální web ( ) Jaké jsou očekávané další změny? V rámci insolvenčního řízení by měly být zaměstnanci agentury práce vyloučeni z nároků jako zaměstnanci krytí povinným pojištěním proti úpadku agentury práce a uživatele. Jaká bude vazba na ochranu podle zákona 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, v platném znění?

20 Slovenská právní úprava
Zákonníka práce, zákon č. 311/2001 Z. z. § 58 a Objektivné prevádzkové dóvody? Agentura - § 30 zákona o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004 Z. Z. - musí zaměstnanci poskytnout právní ochranu podle zákoníku práce Duplikujte tento snímek podle potřeby, pokud existuje více než jedno vydání. Tento a související snímky mohou být přesunuty do dodatku nebo skryty, je-li třeba.

21 Děkuji za pozornost. Těším se na případnou odbornou diskusi.
Ilona Kostadinovová Připravte snímky pro dodatek pro případ, že budou nutné další podrobnosti nebo doplňkové snímky. Dodatek je užitečný také tehdy, pokud je prezentace později distribuována.

22 Přílohová část tištěné verze příspěvku
Vzor tiskopisu žádosti o povolení činnosti agentury práce Návrh dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnanců Návrh písemného pokynu agentury práce přidělenému zaměstnanci Pracovní smlouva agentury práce se zaměstnancem Dohoda o pracovní činnosti agentury práce se zaměstnancem


Stáhnout ppt "Agenturní zaměstnávání v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google