Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie MSK (RIS3 MSK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie MSK (RIS3 MSK)"— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS3 MSK)
Červen 2014

2 OBSAH Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3, implementační struktura Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Akční plán Marketing RIS3 MSK Další postup

3 Úvod do problematiky národní/krajské RIS/RIS3

4 RIS3 ? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem (dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových výzkumných oborech Proč RIS3? Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaI z nových OP (OP PIK, OP VVV, OPZ)

5 RIS3 v ČR Národní RIS3 MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor
Krajské RIS3 annexy (přílohy národní RIS3), práce koordinují S3 manažeři RIS3 MSK již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství s dalšími subjekty)

6 RIS3 - Implementace Národní RIS3 Platformy Regionální RIS3
Koordinační rada (MŠMT) RIS3 národní facilitátor Regionální RIS3 Rada pro Inovace Agentura pro regionální rozvoj Platformy Vertikální / Horizontální

7 Jak je na tom RIS3 našeho kraje?
Zodpovědná za přípravu RIS3 MSK je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer RIS3 MSK (doplnění stávající RIS MSK ): a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3) b) kompletní dokument RIS3 MSK Vzniká a realizuje se v partnerství s firmami, univerzitami a dalšími (krajská Rada pro inovace) Bude hotova do června 2014

8 Administrace dotačních titulů
Odbor RRC KÚ Regionální RIS3 Administrace dotačních titulů RIS3 MSK - Implementace

9 Krajský annex RIS3 vs. RIS3 MSK
Součást národní RIS3 (ex-ante kondicionalita; „půjde do Bruselu“) „klasická“ RIS upravená dle požadavků na RIS3 – řeší potřeby inovačního systému kraje v širším kontextu, detailnější informace Intervence (dotační tituly a projekty) financované výhradně z OPPIK a OPVVV Intervence (projekty) financované kromě OP i z jiných zdrojů (TAČR, Horizont 2020, ….) Nutno do dvou let dopracovat na „plnohodnotnou“ RIS3 V případě MSK splněno Shodná struktura (s výjimkou SC A5)

10 Finanční podpora VaVaI z rozpočtu MSK
Rok Vyhlášená dotace (v tis. Kč) Schválená dotace (v tis. Kč) Proplacená dotace (v tis. Kč) Počet žadatelů Počet schválených žádostí 2009 20 000 19 749 13 107 43 9 2010 15 579 10 628 57 45 2011 19 244 11 291 56 53 2012 19 177 21 587 85 41 2013 39 000 36 208 26 450 64 CELKEM 83 063 305 189

11 Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 do současnosti

12 Vybrané aktivity dosud realizované
Krajské dotační programy (20 mil. Kč/rok od roku 2009): Inovační vouchery Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách Podpora start-ups v podnikatelských inkubátorech Podpora studentů – začínajících podnikatelů Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava) Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů (akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK) Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia

13 Vybrané aktivity dosud realizované
Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO) IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií (1,83 mld. Kč) IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč) ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání (385 mil. Kč) INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla a kogeneraci (171 mil. Kč) ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje (339 mil. Kč) RMTVC - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum IET – Institut environmentálních technologií ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie INEF – Inovace pro efektivitu a životní prostředí ICT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Další projekt (není VaVpI) - 4MEDi - VaV činnosti v oblasti testování, diagnostiky nových buněčných léčivých přípravků, tzv. ATMPs (700 mil. Kč)

14 Vybrané aktivity dosud realizované
Mezinárodní akce - Brokerage Events Biomedicína a biotechnologie (2011) Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012) Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013) Integrované bezpečnostní systémy (2014) Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice financování inovačního podnikání, vždy se zapojením odborníků/expertů z praxe Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem – Centrum zahraničního obchodu KHK v MS kraji Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TUO (OP VaVpI) 09/ /2015, náklady 35 mil. Kč Hlavním cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Příležitost pro mladé výzkumníky (OP VaVpI) 04/ /2015, náklady 98 mil. Kč Cílem projektu je rozšíření, podpora a zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu na VŠB-TUO. Jde o rozvoj současného výzkumného potenciálu a jeho doplnění o mladé vědce. Cílem projektu je také podpora zájmu studentů o vědecko-výzkumnou činnost a poskytování jim a dalším výzkumníkům kontinuální a kvalitní přípravu. Projekt umožní rozšířit základnu vědecko-výzkumných týmů v návaznosti na strategické směry výzkumu definované VŠB-TUO. Klíčové aktivity: Vytvoření dynamických vědeckých týmů na bázi postdoktorandů, Realizace dlouhodobých stáží na zahraničních pracovištích a v aplikační sféře Tematické mezinárodní workshopy, konference a badatelská odpoledne. Rozvoj tvrdých a měkkých kompetencí výzkumných pracovníků – jedná se o řadu projektů VŠB z OPVpK, například: Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV 11/ /2013, náklady 12,3 mil. Kč Předmětem projektu je nastavení prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků vysoké školy v anglickém jazyce, a dále realizace vzdělávání cílové skupiny pracovníků, které podpoří rozvoj kompetencí v tomto cizím jazyce. Činnost v rámci projektu je rozdělena do tří oblastí: klíčovou aktivitou 01 jsou víceúrovňové kurzy obecné a odborné komunikace v anglickém jazyce, klíčovou aktivitou 02 jsou tematicky zaměřené e-learningové kurzy anglického jazyka a klíčovou aktivitu 03 je podpora při přípravě výukových opor v anglickém jazyce. Realizaci projektu zajišťují zaměstnanci Katedry jazyků VŠB, cílovou skupinou projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci a následně také studenti VŠB. Partnerem projektu je Ostravská univerzita v Ostravě.

15 Vybrané aktivity dosud realizované
Poradenské služby pro začínající podnikatele – studenty, ale nejen ty Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře – na témata jak řídit vývojové aktivity ve firmě, jak předvídat technologický vývoj v daném odvětví – vždy se zapojením odborníků z praxe Podpora technického vzdělávání – již od mateřských a základních škol

16 Představení RIS3 MSK

17 Globální cíl, prioritní oblasti
Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblasti: Vertikální znalostní = technologické domény Horizontální průřezové aktivity

18 Schéma annexu / RIS3 MSK Globální cíl Prioritní oblast A
Strategický cíl A Specifický cíl A1 Specifický cíl A2 Specifický cíl A3 Specifický cíl A4 Specifický cíl A5 Prioritní oblast B Strategický cíl B Specifický cíl B1 Specifický cíl B2 Specifický cíl B3 Specifický cíl B4 Prioritní oblast C Strategický cíl C Specifický cíl C1 Specifický cíl C2 Specifický cíl C3 Prioritní oblast D Strategický cíl D Specifický cíl D1 Specifický cíl D2 Specifický cíl D3

19 Horizontální prioritní oblasti A – Transfer technologií
Horizontální prioritní oblasti A – Transfer technologií Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti A: Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací Specifické cíle (SC): SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (jen v RIS3 MSK)

20 Horizontální prioritní oblasti B – Lidské zdroje
Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Specifické cíle (SC): SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji SC B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů

21 Horizontální prioritní oblasti C - Internacionalizace
Horizontální prioritní oblasti C - Internacionalizace Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně technologického know-how Specifické cíle (SC): SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem RMTVC - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum IET – Institut environmentálních technologií ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie INEF – Inovace pro efektivitu a životní prostředí ICT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Další projekt (není VaVpI) - 4MEDi - VaV činnosti v oblasti testování, diagnostiky nových buněčných léčivých přípravků, tzv. ATMPs (700 mil. Kč)

22 Horizontální prioritní oblasti D – Koordinace a implementace RIS
Horizontální prioritní oblasti D – Koordinace a implementace RIS Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti D: Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK Specifické cíle (SC): SC D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS MSK Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem – Centrum zahraničního obchodu KHK v MS kraji Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TUO (OP VaVpI) 09/ /2015, náklady 35 mil. Kč Hlavním cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Příležitost pro mladé výzkumníky (OP VaVpI) 04/ /2015, náklady 98 mil. Kč Cílem projektu je rozšíření, podpora a zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu na VŠB-TUO. Jde o rozvoj současného výzkumného potenciálu a jeho doplnění o mladé vědce. Cílem projektu je také podpora zájmu studentů o vědecko-výzkumnou činnost a poskytování jim a dalším výzkumníkům kontinuální a kvalitní přípravu. Projekt umožní rozšířit základnu vědecko-výzkumných týmů v návaznosti na strategické směry výzkumu definované VŠB-TUO. Klíčové aktivity: Vytvoření dynamických vědeckých týmů na bázi postdoktorandů, Realizace dlouhodobých stáží na zahraničních pracovištích a v aplikační sféře Tematické mezinárodní workshopy, konference a badatelská odpoledne. Rozvoj tvrdých a měkkých kompetencí výzkumných pracovníků – jedná se o řadu projektů VŠB z OPVpK, například: Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV 11/ /2013, náklady 12,3 mil. Kč Předmětem projektu je nastavení prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků vysoké školy v anglickém jazyce, a dále realizace vzdělávání cílové skupiny pracovníků, které podpoří rozvoj kompetencí v tomto cizím jazyce. Činnost v rámci projektu je rozdělena do tří oblastí: klíčovou aktivitou 01 jsou víceúrovňové kurzy obecné a odborné komunikace v anglickém jazyce, klíčovou aktivitou 02 jsou tematicky zaměřené e-learningové kurzy anglického jazyka a klíčovou aktivitu 03 je podpora při přípravě výukových opor v anglickém jazyce. Realizaci projektu zajišťují zaměstnanci Katedry jazyků VŠB, cílovou skupinou projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci a následně také studenti VŠB. Partnerem projektu je Ostravská univerzita v Ostravě.

23 Nově v RIS3 MSK : technologické domény
Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat

24 Nově v RIS3 MSK : technologické domény
Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

25 Akční plán RIS3 MSK

26 Akční plán RIS MSK Jedná se o konkrétní aktivity / projekty
Akční plán = zásobník projektů vzniklých v interakci s partnery Financování: operační programy (OP PIK a OP VVV) krajský rozpočet další zdroje (Horizont, Cosme…) (MŠMT na project development, do budoucna tzv. „Smart Accelerator“)

27 Způsob řešení AP v MSK Akční plány RIS3 MSK a annexu RIS3 – 2 typy:
Rámcové = na období 2015 – 2020 Dílčí dvouleté (první 2015 – 2016) Rozdíl mezi AP k RIS3 MSK a AP k annexu RIS3? Do AP k annexu RIS3 zařazeny pouze projekty financované z OP Kritéria pro zařazení projektu do AP: Projekt časově zapadá do období Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše) Akční plány projednává RpI, pak jde do Zastupitelstva kraje ke schválen Mapování = sběr fiší – probíhá nově on-line formou (jednoduchý přístup pro editaci, nutné pouze připojení na internet)

28 2. Krajské projekty (dotační tituly)
Typy intervencí (1) 1. Národní projekty Individuální projekty podávané do národních výzev Role S3 manažera/kraje: obvykle žádná, ale možnost využít financí na project development, pokud je projekt zařazen do AP 2. Krajské projekty (dotační tituly) Žadatelem kraj, který dotační titul buď implementuje přes přímo řízený subjekt nebo sám Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě dotačních titulů, zajištění koordinace, dohled nad přípravou

29 3. Národní projekty s krajským vlivem
Typy intervencí (2) 3. Národní projekty s krajským vlivem Individuální systémové projekty podávané do národních výzev Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě projektu, zajištění koordinace mezi regionálními partnery, dohled nad přípravou Zpravidla budou vybrány 2-3 projekty pro kraj, které budou doporučeny

30 Jednaní Rady pro inovace MSK
Akční plán - plán přípravy 20.5. – spuštěna online evidence projektů do AP 2. a 3.6. – 2x „konzultační odpoledne“ – možnost konzultovat své záměry na ARR (zařazení projektu do AP , vyplnění fiše) – termín pro registraci projektů do AP (upřesnění/konkretizace projektových záměrů – vyplnění projektových fiší (vzor MŠMT) – pouze u projektů do AP ) Do konce července – finalizace Akčního plánu (rámcového i dvouletého)

31 Akční plán – projektová fiše
Položky k vyplnění ze strany nositele projektu: Název projektu, zdůvodnění a popis projektu, Cíl projektu Výstupy projektu Výsledek - jak projekt přispěje k naplnění cíle? Rozpočet Partneři Odpovědnost za realizaci/financování Plán aktivit a jejich harmonogram ARR doplní tyto položky: Oblast změny (horizontální priorita), strategický a specifický cíl, vertikální priorita (technologická doména)

32 Jednaní Rady pro inovace MSK
Akční plán - stávající stav zásobníku Obsahuje záměry: z mapování projektů (terénní šetření v 1. pololetí 2013) sesbírané přes on-line formulář (leden-duben 2014) em, na jednáních… Aktuální stav k : Celkem v „zásobníku“ cca záměrů V současnosti cca 6 krajských dotačních titulů (viz další PPT), které vycházejí z diskusí na kulatých stolech k AP konaných v únoru 2014

33 Jednaní Rady pro inovace MSK
Příklady navržených projektů Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum Seed fond MSK Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry) Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP, distribuční/logistické procesy ve firmách) Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ Brokerage Events Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare

34 Marketing/propagace RIS3 MSK

35 Propagace inovací Cíl: podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity
prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně regionu A také… přispívat ke zlepšování image kraje

36 Propagace inovací Společné používání loga RIS
Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech a webu Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – zveřejnění na webu, případné tipy novinářům Inovační presstripy Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje

37 Nabízíme možnost zveřejňovat aktuality o vašich akcích, pozvánky, zajímavé informace, atd.
Registrace k odběru/zasílání novinek na mail Navrhněte významné osobnosti ke zveřejnění Náměty ke zlepšení prosím na: Předejte prosím informace o webu dále

38 Co se už povedlo ? Články jak v novinách, reportáže v televizi
Inovační soutěž MSK články v novinách (HN) a vysílání v ČT, pozitivní reakce zúčastněných firem Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů na články

39 Inovační firma Moravskoslezského kraje
Inovační presstripy Navštívili jsme: Hella Autotechnik s.r.o., Elcom a.s., Lanex a.s., VÚHŽ a.s., Dodávky automatizace, spol. s r.o BORCAD cz s.r.o., PRIMUS CE, Roper Engineering s.r.o., Ingeteam a.s. BIC Ostrava, ING Corporation, Elvac Ekotechnika, Sky Paragliders, OCHI- INŽENÝRING Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

40 Inovační firma Moravskoslezského kraje
Inovační presstripy Články v tisku: VTP Ostrava Lanex – ihned.cz Hella Autotechnik s.r.o., - ihned.cz Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz Články v HN Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

41 Inovační firma Moravskoslezského kraje
Díky tipům pro novináře… Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost Zajistili jsme ČTK, MF Dnes, Právo, bude i v ČT Petr Uličný z Ostravy– sestrojil inteligentní myš na ovládání různých el. zařízení (PC, světla, mobil) pro handicapované. zdroj / zpracoval(a):

42 Inovační firma Moravskoslezského kraje
….. se Mouthmouse objevil v tisku Novinky cz Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, Právo, iDnes Česká televize ze dne Česká televize - události ze dne Česká televize - Dobré ráno ze dne Deník ze dne ČR 1, Radiožurnál, Leonardo Inovační firma Moravskoslezského kraje Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a):

43 Soutěž Inovační firma MSK 2013
Inovační soutěž v ČT - reportáž o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend) Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35.

44 Soutěž Inovační firma MSK 2013
Inovační soutěž inovační firmy v Hospodářských novinách

45

46

47 Další postup…

48 Již hotovo… Projednání v komisích, výborech, na workshopech a kulatých stolech: únor – květen 2014 Projednání v Radě pro inovace: květen 2014 Projednání v radě kraje: květen 2014 Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014

49 Jednaní Rady pro inovace MSK
Annex/RIS3 MSK Annex RIS3 MSK hotov, zapracovány připomínky, připraven ke schválení souhlasné stanovisko RpI v květnu schválení zastupitelstvem kraje v červnu Akční plán bude dopracován do konce července RIS3 MSK obsahově širší než annex, vlastní struktura, cíle zadána SEA dokončení v červenci schválení zastupitelstvem v září

50 Jednaní Rady pro inovace MSK
Platformy (pracovní skupiny) Nové platformy: Návrh členů Návrh konkrétních aktivit a činností Návrh způsobu fungování zapojení členů Rady pro inovace Červenec 2014

51 Jednaní Rady pro inovace MSK
Sledujte… Inovační firma MSK 2014 – podmínky/přihlášení Infoservis o VaVaI aktivitách v MSK Možnost odebírání novinek Možnost umístění novinek z Vašich domovských organizací

52


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie MSK (RIS3 MSK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google