Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) Červen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) Červen 2014."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) Červen 2014

2 OBSAH 2 Úvod do problematiky národní a krajské RIS/RIS3, implementační struktura Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Akční plán Marketing RIS 3 MSK Další postup

3 Úvod do problematiky národní/krajské RIS/RIS3

4 RIS3 ? S3? RIS? 4 Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem (dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových výzkumných oborech Proč RIS3? Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaI z nových OP 2014-2020 (OP PIK, OP VVV, OPZ)

5 RIS3 v ČR 5 Národní RIS3 MŠMT, Národní koordinační rada, Facilitátor Krajské RIS3 annexy (přílohy národní RIS3), práce koordinují S3 manažeři RIS 3 MSK již od roku 2009, zpracovatel ARR (v partnerství s dalšími subjekty)

6 6 RIS3 - Implementace Národní RIS3 Koordinační rada (MŠMT) RIS3 národní facilitátor Regionální RIS 3 Rada pro Inovace Agentura pro regionální rozvoj Platformy Vertikální / Horizontální

7 Jak je na tom RIS3 našeho kraje? 7 Zodpovědná za přípravu RIS 3 MSK je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., RIS3 manažer RIS 3 MSK (doplnění stávající RIS MSK 2010-2020): a) annex (zkrácená verze - příloha národní RIS3) b) kompletní dokument RIS 3 MSK Vzniká a realizuje se v partnerství s firmami, univerzitami a dalšími (krajská Rada pro inovace) Bude hotova do června 2014

8 8 RIS 3 MSK - Implementace Odbor RRC KÚ Regionální RIS 3 Administrace dotačních titulů

9 Krajský annex RIS3 vs. RIS 3 MSK 9 AnnexRIS 3 MSK Součást národní RIS3 (ex-ante kondicionalita; „půjde do Bruselu“) „klasická“ RIS upravená dle požadavků na RIS3 – řeší potřeby inovačního systému kraje v širším kontextu, detailnější informace Intervence (dotační tituly a projekty) financované výhradně z OPPIK a OPVVV Intervence (projekty) financované kromě OP i z jiných zdrojů (TAČR, Horizont 2020, ….) Nutno do dvou let dopracovat na „plnohodnotnou“ RIS3 V případě MSK splněno Shodná struktura(s výjimkou SC A5)

10 Finanční podpora VaVaI z rozpočtu MSK 10 Rok Vyhlášená dotace (v tis. Kč) Schválená dotace (v tis. Kč) Proplacená dotace (v tis. Kč) Počet žadatelů Počet schválených žádostí 200920 00019 74913 107439 201020 00015 57910 6285745 201120 00019 24411 2915653 201220 00019 17721 5878541 201339 00036 20826 4506441 CELKEM119 000109 95783 063305189

11 Realizované aktivity RIS MSK od roku 2009 do současnosti

12 Vybrané aktivity dosud realizované 12 Krajské dotační programy (20 mil. Kč/rok od roku 2009): Inovační vouchery Podpora vytváření pracovních míst ve VaV ve firmách Podpora start-ups v podnikatelských inkubátorech Podpora studentů – začínajících podnikatelů Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups (Kraj + Ostrava) Podpora zřizování mezinárodních výzkumných týmů (akvizice zahraničních výzkumných pracovníků do MSK) Stipendia pro doktorandy a absolventy doktorského studia

13 Vybrané aktivity dosud realizované 13 Výzkumná centra OP VaVpI (VŠB-TUO) IT4Innovations – národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií (1,83 mld. Kč) IET - centrum pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů a hodnocení dopadů těchto technologií na ŽP (257 mil. Kč) ENET – VaV technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání (385 mil. Kč) INEF - VaV činnosti v oblasti energetického využití odpadů, vývoje technologií pro sledování prašných nanočástic, výrobu tepla a kogeneraci (171 mil. Kč) ICT - výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje (339 mil. Kč)

14 14 Mezinárodní akce - Brokerage Events Biomedicína a biotechnologie (2011) Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích (2012) Moderní materiály v průmyslu a lékařství (2013) Integrované bezpečnostní systémy (2014) Kulaté stoly na aktuální témata, například k problematice financování inovačního podnikání, vždy se zapojením odborníků/expertů z praxe Vybrané aktivity dosud realizované

15 15 Poradenské služby pro začínající podnikatele – studenty, ale nejen ty Vzdělávání v inovacích – kurzy, semináře – na témata jak řídit vývojové aktivity ve firmě, jak předvídat technologický vývoj v daném odvětví – vždy se zapojením odborníků z praxe Podpora technického vzdělávání – již od mateřských a základních škol

16 Představení RIS 3 MSK

17 Globální cíl, prioritní oblasti 17 Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích Prioritní oblasti: Vertikální znalostní = technologické domény Horizontální průřezové aktivity

18 Schéma annexu / RIS 3 MSK 18 Globální cíl Prioritní oblast A Strategický cíl A Specifický cíl A1 Specifický cíl A2 Specifický cíl A3 Specifický cíl A4 Specifický cíl A5 Prioritní oblast B Strategický cíl B Specifický cíl B1 Specifický cíl B2 Specifický cíl B3 Specifický cíl B4 Prioritní oblast C Strategický cíl C Specifický cíl C1 Specifický cíl C2 Specifický cíl C3 Prioritní oblast D Strategický cíl D Specifický cíl D1 Specifický cíl D2 Specifický cíl D3

19 Horizontální prioritní oblasti A – Transfer technologií 19 Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti A: Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací Specifické cíle (SC): SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (jen v RIS 3 MSK)

20 Horizontální prioritní oblasti B – Lidské zdroje 20 Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Specifické cíle (SC): SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji SC B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů

21 Horizontální prioritní oblasti C - Internacionalizace 21 Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně technologického know-how Specifické cíle (SC): SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem

22 Horizontální prioritní oblasti D – Koordinace a implementace RIS 22 Strategický cíl v horizontální prioritní oblasti D: Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK Specifické cíle (SC): SC D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS MSK

23 Nově v RIS 3 MSK : technologické domény 23 1.Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) 2.Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví 3.Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) 4.Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat

24 Nově v RIS 3 MSK : technologické domény 24 5.Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií 6.Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura 7.Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) 8.Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost

25 Akční plán RIS 3 MSK

26 26 Jedná se o konkrétní aktivity / projekty Akční plán = zásobník projektů vzniklých v interakci s partnery Financování:  operační programy (OP PIK a OP VVV)  krajský rozpočet  další zdroje (Horizont, Cosme…)  (MŠMT na project development, do budoucna tzv. „Smart Accelerator“) Akční plán RIS MSK

27 Způsob řešení AP v MSK 27 Akční plány RIS 3 MSK a annexu RIS3 – 2 typy:  Rámcové = na období 2015 – 2020  Dílčí dvouleté (první 2015 – 2016) Rozdíl mezi AP k RIS3 MSK a AP k annexu RIS3? –Do AP k annexu RIS3 zařazeny pouze projekty financované z OP Kritéria pro zařazení projektu do AP: –Projekt časově zapadá do období 2015-2016 –Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry –Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše) Akční plány projednává RpI, pak jde do Zastupitelstva kraje ke schválen Mapování = sběr fiší – probíhá nově on-line formou (jednoduchý přístup pro editaci, nutné pouze připojení na internet)

28 28 1. Národní projekty  Individuální projekty podávané do národních výzev  Role S3 manažera/kraje: obvykle žádná, ale možnost využít financí na project development, pokud je projekt zařazen do AP 2. Krajské projekty (dotační tituly)  Žadatelem kraj, který dotační titul buď implementuje přes přímo řízený subjekt nebo sám  Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě dotačních titulů, zajištění koordinace, dohled nad přípravou Typy intervencí (1)

29 29 3. Národní projekty s krajským vlivem  Individuální systémové projekty podávané do národních výzev  Role S3 manažera/kraje: aktivní role při přípravě projektu, zajištění koordinace mezi regionálními partnery, dohled nad přípravou  Zpravidla budou vybrány 2-3 projekty pro kraj, které budou doporučeny Typy intervencí (2)

30 30 20.5. – spuštěna online evidence projektů do AP 2. a 3.6. – 2x „konzultační odpoledne“ – možnost konzultovat své záměry na ARR (zařazení projektu do AP 2015-2016, vyplnění fiše) 16. 6. – termín pro registraci projektů do AP 2015-2016 (upřesnění/konkretizace projektových záměrů – vyplnění projektových fiší (vzor MŠMT) – pouze u projektů do AP 2015-2016) Do konce července – finalizace Akčního plánu (rámcového i dvouletého) Akční plán - plán přípravy

31 31 Položky k vyplnění ze strany nositele projektu: Název projektu, zdůvodnění a popis projektu, Cíl projektu Výstupy projektu Výsledek - jak projekt přispěje k naplnění cíle? Rozpočet Partneři Odpovědnost za realizaci/financování Plán aktivit a jejich harmonogram ARR doplní tyto položky: Oblast změny (horizontální priorita), strategický a specifický cíl, vertikální priorita (technologická doména) Akční plán – projektová fiše

32 32 Obsahuje záměry: z mapování projektů (terénní šetření v 1. pololetí 2013) sesbírané přes on-line formulář (leden-duben 2014) emailem, na jednáních… Aktuální stav k 30.4.2014: Celkem v „zásobníku“ cca 150 - 200 záměrů V současnosti cca 6 krajských dotačních titulů (viz další PPT), které vycházejí z diskusí na kulatých stolech k AP konaných v únoru 2014 Akční plán - stávající stav zásobníku

33 33 Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické centrum Seed fond MSK Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly, hladinoměry) Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP, distribuční/logistické procesy ve firmách) Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných pracovníků Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty Regionální program podpory studia technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ Brokerage Events Senzorické systémy a moderní diagnostika pro HomeCare Příklady navržených projektů

34 Marketing/propagace RIS 3 MSK

35 Propagace inovací 35 Cíl:  podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity  prezentace inovačního potenciálu kraje uvnitř i vně regionu A také…  přispívat ke zlepšování image kraje

36 Propagace inovací 36 Společné používání loga RIS Zveřejňování informací o akcích na partnerských webech a webu www.rismsk.czwww.rismsk.cz Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – zveřejnění na webu, případné tipy novinářům Inovační presstripy Soutěž Inovační firma Moravskoslezského krajeInovační firma Moravskoslezského kraje

37

38 Co se už povedlo ? 38 Články jak v novinách, reportáže v televizi Inovační soutěž MSK 2013 - články v novinách (HN) a vysílání v ČT, pozitivní reakce zúčastněných firem Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů na články

39 Inovační firma Moravskoslezského kraje 39 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): Navštívili jsme: Hella Autotechnik s.r.o., Elcom a.s., Lanex a.s., VÚHŽ a.s., Dodávky automatizace, spol. s r.o BORCAD cz s.r.o., PRIMUS CE, Roper Engineering s.r.o., Ingeteam a.s. BIC Ostrava, ING Corporation, Elvac Ekotechnika, Sky Paragliders, OCHI- INŽENÝRING Inovační presstripy

40 Inovační firma Moravskoslezského kraje 40 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): Články v tisku: VTP Ostrava Lanex – ihned.cz Hella Autotechnik s.r.o., - ihned.cz Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz Články v HN Inovační presstripy

41 Inovační firma Moravskoslezského kraje 41 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): Zajistili jsme ČTK, MF Dnes, Právo, bude i v ČT Petr Uličný z Ostravy– sestrojil inteligentní myš na ovládání různých el. zařízení (PC, světla, mobil) pro handicapované. Díky tipům pro novináře…

42 Inovační firma Moravskoslezského kraje 42 Záštita náměstka hejtmana kraje Harmonogram soutěže Ceny Marketing soutěže Žádost o součinnost zdroj / zpracoval(a): ….. se Mouthmouse objevil v tisku Novinky cz Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, 4.5.2013 Právo, 4.5.2013 iDnes Česká televize ze dne 30. 5. 2013Česká televize Česká televize - události ze dne 15. 3. 2014Česká televize Česká televize - Dobré ráno ze dne 3. 4. 2014Česká televize Deník ze dne 13.5.2014 ČR 1, Radiožurnál, LeonardoČR 1

43 Soutěž Inovační firma MSK 2013 43 Inovační soutěž 2013 - 2.2.2014 v ČT - reportáž o podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend) –Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35.stránkách ČT

44 Soutěž Inovační firma MSK 2013 44 Inovační soutěž 2013 - inovační firmy v Hospodářských novinách

45 45

46

47 Další postup…

48 Již hotovo… 48 Projednání v komisích, výborech, na workshopech a kulatých stolech: únor – květen 2014 Projednání v Radě pro inovace: květen 2014 Projednání v radě kraje: květen 2014 Projednání v zastupitelstvu kraje: červen 2014

49 Annex/RIS 3 MSK 49 Annex RIS3 MSK hotov, zapracovány připomínky, připraven ke schválení souhlasné stanovisko RpI v květnu schválení zastupitelstvem kraje v červnu Akční plán bude dopracován do konce července RIS 3 MSK obsahově širší než annex, vlastní struktura, cíle zadána SEA dokončení v červenci schválení zastupitelstvem v září Akční plán bude dopracován do konce července

50 50 Nové platformy: Návrh členů Návrh konkrétních aktivit a činností Návrh způsobu fungování zapojení členů Rady pro inovace Červenec 2014 Platformy (pracovní skupiny)

51 Sledujte… 51 www.rismsk.cz Inovační firma MSK 2014 – podmínky/přihlášeníInovační firma MSK 2014 Infoservis o VaVaI aktivitách v MSK Možnost odebírání novinek Možnost umístění novinek z Vašich domovských organizací

52 52 www.rismsk.cz


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie MSK 2014-2020 (RIS 3 MSK) Červen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google