Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba koncepce byla orientována následovně: vytvořit kurzy obsahující : - nejnovější celosvětové poznatky vědy a výzkumu - aplikace výzkumných aktivit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba koncepce byla orientována následovně: vytvořit kurzy obsahující : - nejnovější celosvětové poznatky vědy a výzkumu - aplikace výzkumných aktivit."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Tvorba koncepce byla orientována následovně: vytvořit kurzy obsahující : - nejnovější celosvětové poznatky vědy a výzkumu - aplikace výzkumných aktivit partnerů - účinnou a účelovou spolupráci mezi partnery - integraci a návaznost řešené problematiky vytvořit konzultační místo pro zájemce z oblastí: - výzkumu a vzdělávání - průmyslu - případně dalších institucí

5 vytvoření webového informačního portálu kurzy zaměřené na zkvalitnění spolupráce v oblasti Průmyslového inženýrství, i v dalších návazných oborech vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce vytvoření systému transferu znalostí a výsledků výzkumů a vývoje Videokonference, konference, semináře a workshopy k dané problematice vznik kontaktního místa pro širokou veřejnost

6 Informační webový portál Vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce a vytvoření systému transferu znalostí Konference, semináře a workshopy zaměřené na prohloubení spolupráce v oblasti Průmyslového inženýrství a návazných oborů

7 Je určen širokému okruhu zájemců, kteří se zabývají danou problematikou. Byla vytvořená česká i anglická verze pro celosvětové zpřístupnění informací. Nachází se na webové adrese cp.forever.cz. Obsahuje následující záložky: domů anotace

8 kurzy multimédia konference sborníky testování kontakty

9 Anotace je záložka, která je přístupná všem zájemcům a obsahuje stručné informace o následujících kurzech: Kooperace v přípravě CIM (počítačově integrovaný management). (VŠB) Kooperace v oblasti TIM (Totálně integrovaná údržba) (VŠB) Poradenství v oblasti transferů technologií a inovací. (VŠB) Budování partnerských sítí (VŠB)

10 Kooperace v oblasti automobilového průmyslu (VOŠ) Spolupráce při realizaci štíhlé výroby. (VOŠ) Spolupráce pro uplatnění a zavádění vysoce přesných technologií obrábění. (VUT) Spolupráce pro uplatnění řízení a programování obráběcích strojů. (VUT) Digital Factory (UTB) Poradenství v oblasti řízení (UTB)

11  Informace, které je možno nalézt v záložce „anotace“:  -Název kurzu  -Autor kurzu Kliknutím na jméno autora kurzu je možné získat CV autora, případně další podrobné informace ohledně kurzu.  -Přihláška Kliknutím na přihlášku lze kurz objednat. -Učební text Obsahuje zkrácenou verzi kurzu v české i anglické verzi.

12 Kurzy: k této záložce mají přístup pouze tvůrci a obsahuje kompletní strukturu a obsah již zmíněných kurzů. V budoucnu podle zájmu mohou být vytvořeny e- learning verze kurzů. Zájemci o absolvování kurzu se mohou blíže informovat u hlavního řešitele projektu (doc. Ing. Josef Novák, CSc. - VŠB-TUO) nebo u odborného garanta (autora) kurzu.

13 Konference: v záložce konference jsou uvedeny plné verze příspěvků z konferencí pořádaných jednotlivými spolupracujícími organizacemi: - VŠB – TUO – zahajovací konference, březen 2010 - VUT – Brno - březen 2011 - UTB – Zlín - březen 2011 - VOŠ, SOŠ, OU – Kopřivnice – květen 2011

14 Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB - TUO CIM je složitý integrovaný systém řízení výrobních procesů podporovaných počítačem Ve vyspělých průmyslových podnicích stále ve stádiu vývoje Je základem pro budování,,digitálních továren“ Pro plynulou funkci a úplnou integraci CIM je nezbytné dopracování některých dalších subsystémů (datová základna pro řízení, subsystém pro hodnocení práce, případně další) Tvorbě datových základen pro řízení a subsystémy hodnocení práce se zabývá garant kurzu

15

16 CAD (počítačem podporovaný návrh, konstrukční příprava výroby) CAE (počítačem podporovaný vývoj- inženýrské výpočty, FEM simulace) CAM (počítačem podporovaná výroba (CNC stroje, DNC- přímé řízení pomocí počítače, automatizovaný skladový, dopravní a manipulační systém) CAPP (počítačem podporovaná technologická příprava výroby- technologické postupy, NC programování, normování, projektování výroby)

17 CAQ (počítačem podporované zabezpečování jakosti jak předvýrobních tak i výrobních činností- analýza poruch, zkušební plány, statistická regulace procesu, zavádění systému jakosti) PPC (plánování produkce a řízení) ERP (informační řídící systém) Obchodní případně jiné subsystémy integrované do společné databáze.

18 Implementace datové základny pro řízení Systém hodnocení práce: - montáží - pomocných a obslužných činností - vedlejších operačních časů - transportních prací - a dalších

19 Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák – VŠB – TUO TIM představuje TPM (totálně produktivní údržbu) integrovanou do systému řízení výrobního podniku. V současné době existuje řada teoretických doporučení a metodik implementace TPM do průmyslové praxe. Řešení předkládané tímto projektem vychází z výsledků výzkumu a vývoje řešených VŠB-TUO, ústavem projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby a výsledků výzkumných úkolů řešených a realizovaných garantem tohoto úkolu. V navrženém řešení byly zohledněny požadavky praxe. Navržený systém řízení údržby je v některých jeho segmentech unikátním a špičkovým řešením řízení údržby i z pohledu celosvětového vývoje.

20 Systém řízení údržby vychází z posouzení současného stavu opotřebení a správné funkce jednotlivých součástí prostřednictvím diagnostických metod. - Využití diagnostických a signalizačních systémů, které jsou součástí stávajících strojů a zařízení - Aplikace kontinuální diagnostiky, nebo diagnostiky prováděné v předepsaných cyklech podle významnosti funkce zařízení a potřeby sledování Evidence o všech strojích a zařízeních vedená na počítači Pořizování „životopisů“ jednotlivých strojů a zařízení. Plánování oprav s promyšlenou přípravou. Plánování nákupu, sledování a hlavně snižování zásob prostřednictvím různých nejnovějších metod(např. bez skladové hospodářství).

21 Instruktáže obsluhujícího personálu (výcvik, spolupráce s opraváři, začlenění obsluhy a údržby do jejich pracovní náplně, přiměřené zvýšení jejich mzdy). Prohlubování souběžnosti obsluhy a údržby při provádění prohlídek a oprav. Pravidelné rozbory z hlediska funkce jednotlivých subsystémů, jejich vyhodnocování a objektivizace dat. Vyvozování závěrů (pro organizaci obsluhy, údržbářsko-opravářské práce, součinnost s vnějšími opravárenskými službami) – korekce DTP a datové základny. Promítání změn do datové základny a dalších návazných systémů.

22 IFS aplikace rozhraní Grafický třídící systém Microsoft prohlížeče VIBRODIAGNOSTIKA TERMODIAGNOSTIKA TRIBODIAGNOSTIKA Datová základna CAS jednotlivá činnost pro objekt naměřené hodnoty tvorba 3D výkresů Solid Edge tvorba dokumentů (Word, Excel, Solid Edge) Diagnostické metody Sběr skutečných informací

23 Celková koncepce systému znázorněná na předchozím obrázku. Grafický třídící systém (GTS). Datová základna a systém standardizace (CAS) a celková integrace software v rámci systému. Standardizace údržbářských postupů a stanovení jejich pracnosti (CAS). Uvedené vyvinuté systémy jsou podpořeny software.

24 Zpracované standardy Kontrola a výběr činností pro shodná zařízení počáteční stavy Úprava př. dopracování alternativních činností a nových zařízení dle potřeby uživatele Zásobník konkrétních činností standardní práce rozhraní SW CASIFS

25 Kritéria Vyhodnocení OKOK Diagnostická měření ( vibrace a odběr olejů) ano ne objekt údržby činnosti standardní práce Optimalizace cyklu Standard prováděných činností CAS

26 Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB- TUO Transfer technologií a řízení inovací je významným nástrojem pro: - zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti podniku - zdokonalování procesu řízení, zvyšování celkového růstu a efektivnosti podniku

27 INOVACE Trvalý proces zkvalitňování systému řízení podniku V tvorbě a implementaci strategie podniku V zavádění nových technologií, výrobků, uplatňování poznatků vědy a výzkumu Zkvalitňování systému řízení podniku tj. inovace organizačních struktur v souladu s inovacemi v oblasti výrobků, technologií, metod řízení a dalších V systému motivace zaměstnanců, personalistice Zdokonalování informačních systémů a informačních technologií, případně dalších specifických aktivit

28 Inovace - technologické - technické - řízení - případně další Kvalita - produkce - řízení Produktivita Konkurenceschopnost Efektivnost Hospodářský výsledek Snižování nákladů Celkové zlepšení funkce systému

29 Evropský model transferu technologií obvykle představuje: transfer vědeckých a technologických poznatků z vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí do průmyslové praxe s rostoucí konkurencí na trzích se kladou stále větší nároky na inovace prostředky pro rozvoj vědy a technologií se zvyšují, ale efekty z výzkumu nestoupají úměrně s vynakládanými prostředky transfer vědeckých a technologických poznatků do průmyslové praxe se ukazuje jako úzký profil inovačního podnikání

30 Transfer technologií má tři základní funkce. Je výzvou k : producentům vědeckých a technologických poznatků  účinná prezentace výsledků výzkumu z hlediska praktického využití  napojení na soustavy transferu technologií ke všem podnikatelům  snaha o technický a technologický rozvoj  zavádění inovací  zejména z aspektu konkurenceschopnosti k představitelům veřejných institucí (vládních, správních, společenských)  vytvářet optimální proinovační klima ve státě a v jednotlivých regionech.

31 Inovace její význam a transfer Transfer technologií Formy možného transferu Současný stav v oblasti transferu Doporučení pro vyšší efektivitu

32 Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB- TUO Boj proti monopolismu průmyslových gigantů vedl k zakládání podnikatelských sítí mezi podnikateli a vědeckovýzkumnými centry Dosavadní zkušenosti s partnerskými sítěmi naznačují následující záměry: - vytváření partnerských sítí je zákonitou etapou vývoje jednotlivých výrobních systémů i celkového ekonomického systému - sítě spolupráce se stávají nástrojem systematické koordinace výrobních i jiných procesů - sítě spolupráce představují inovaci systému řízení

33 Průmyslové okrsky Sítě spolupráce mezi podniky Inovační centra - vědecké parky - technologická centra a parky Klastry Specifické sítě spolupráce - strategické aliance - outsourcing – insourcing - benchmarking

34 Smysl a význam budování partnerských sítí Formy a způsoby zakládání Bližší charakteristika jednotlivých forem a oblast jejich využití Příklady funkce některých již fungujících partnerských sítí Předpokládané efekty a výhody

35 Následující kurzy:  Kooperace v přípravě CIM (počítačově integrované řízení)  Kooperace v oblasti TIM (Totálně integrovaná údržba)  Poradenství v oblasti transferů technologií a inovací  Budování partnerských sítí Byly realizovány pro vybrané cílové skupiny z řad pedagogů a studentů.

36  Zájemci o absolvování kurzů se mohou hlásit u garanta kurzu: doc. Ing. Josef Novák, CSc. email: jos.novak@vsb.czjos.novak@vsb.cz mobil: +420723642518 tel.: +420597325258 internet: cp.forever.cz (přihláška do kurzu)

37  Možnosti absolvování kurzů:  kurz organizovaný v prostorách VŠB-TUO nebo jiných školicích zařízení,  možná realizace kurzu přímo u objednatele,  v případě zájmu bude vytvořena e-learning forma kurzu.

38  Kooperace v automobilovém průmyslu – podpora konstrukčních prací 3D modelování Garanti kurzu: Ing. Lenka Kulová, Ing. Jaromír Rečka, Ing. Vlastimil Hořák  Štíhlá výroba Garant kurzu: Ing. Pavla Kudělková Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia

39  Spolupráce pro uplatnění a zavádění vysoce přesných technologií obrábění. Garant kurzu: Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.  Spolupráce pro uplatnění řízení a programování obráběcích strojů Garant kurzu: Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia

40 Digital Factory Garanti kurzu: doc. Ing. David Tuček Ph.D., Ing. Ivo Novák, Ing. Roman Žůrek, Ing. Jaromír Černý, Ph.D., Ing. Kateřina Sekulová. Poradenství v oblasti řízení Garanti kurzu: doc. Ing. David Tuček Ph.D., Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Bc. Hájková Michaela, Bc. Vendula Ondrášová, doc. Ing. Ludmila Hromková, CS.c. Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia


Stáhnout ppt "Tvorba koncepce byla orientována následovně: vytvořit kurzy obsahující : - nejnovější celosvětové poznatky vědy a výzkumu - aplikace výzkumných aktivit."

Podobné prezentace


Reklamy Google