Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

  VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie    Byl řešitelem projektu s názvem :  Consulting.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "  VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie    Byl řešitelem projektu s názvem :  Consulting."— Transkript prezentace:

1   VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie    Byl řešitelem projektu s názvem :  Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií. Rč.: CZ.1.07/2.4.00/ Manažer projektu: doc. Ing. Josef Novák, CSc. – všb -tuo

2 Základní identifikační údaje o projektu
Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo oblasti podpory: 7.2.4 Název oblasti podpory: Partnerství a sítě Číslo výzvy: 12 „Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

3 Účastníci projektu Žadatel projektu: Partneři projektu:
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Partneři projektu: s finanční podílem na rozpočtu – Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vyšší odborná škola, Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace bez finančního podílu na rozpočtu – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. KOMA - Ložiska s. r. o.

4 Koncepce řešeného úkolu
Tvorba koncepce byla orientována následovně: vytvořit kurzy obsahující : - nejnovější celosvětové poznatky vědy a výzkumu - aplikace výzkumných aktivit partnerů - účinnou a účelovou spolupráci mezi partnery - integraci a návaznost řešené problematiky vytvořit konzultační místo pro zájemce z oblastí: - výzkumu a vzdělávání - průmyslu - případně dalších institucí

5 Klíčové cíle projektu vytvoření webového informačního portálu
kurzy zaměřené na zkvalitnění spolupráce v oblasti Průmyslového inženýrství, i v dalších návazných oborech vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce vytvoření systému transferu znalostí a výsledků výzkumů a vývoje Videokonference, konference, semináře a workshopy k dané problematice vznik kontaktního místa pro širokou veřejnost

6 Výsledky řešení ve vazbě na stanovené klíčové aktivity:
Informační webový portál Vzdělávací aktivity ke zvýšení spolupráce a vytvoření systému transferu znalostí Konference, semináře a workshopy zaměřené na prohloubení spolupráce v oblasti Průmyslového inženýrství a návazných oborů

7 Informační webový portál
Je určen širokému okruhu zájemců, kteří se zabývají danou problematikou. Byla vytvořená česká i anglická verze pro celosvětové zpřístupnění informací. Nachází se na webové adrese cp.forever.cz. Obsahuje následující záložky: domů anotace

8 kurzy multimédia konference sborníky testování kontakty

9 Informace k hlavním záložkám
Anotace je záložka, která je přístupná všem zájemcům a obsahuje stručné informace o následujících kurzech: Kooperace v přípravě CIM (počítačově integrovaný management). (VŠB) Kooperace  v oblasti TIM  (Totálně integrovaná údržba) (VŠB) Poradenství v oblasti  transferů technologií a inovací. (VŠB) Budování partnerských sítí (VŠB)

10 Kooperace v oblasti automobilového průmyslu (VOŠ)
Spolupráce při realizaci štíhlé výroby. (VOŠ) Spolupráce pro uplatnění a zavádění vysoce přesných technologií obrábění. (VUT) Spolupráce pro uplatnění řízení a programování obráběcích strojů. (VUT) Digital Factory (UTB) Poradenství v oblasti řízení (UTB)

11 Informace, které je možno nalézt v záložce „anotace“:
-Název kurzu -Autor kurzu Kliknutím na jméno autora kurzu je možné získat CV autora, případně další podrobné informace ohledně kurzu. -Přihláška Kliknutím na přihlášku lze kurz objednat. -Učební text Obsahuje zkrácenou verzi kurzu v české i anglické verzi.

12 Informace k hlavním záložkám
Kurzy: k této záložce mají přístup pouze tvůrci a obsahuje kompletní strukturu a obsah již zmíněných kurzů. V budoucnu podle zájmu mohou být vytvořeny e-learning verze kurzů. Zájemci o absolvování kurzu se mohou blíže informovat u hlavního řešitele projektu (doc. Ing. Josef Novák, CSc. - VŠB-TUO) nebo u odborného garanta (autora) kurzu.

13 Informace k hlavním záložkám
Konference: v záložce konference jsou uvedeny plné verze příspěvků z konferencí pořádaných jednotlivými spolupracujícími organizacemi: - VŠB – TUO – zahajovací konference, březen 2010 - VUT – Brno - březen 2011 - UTB – Zlín - březen 2011 - VOŠ , SOŠ, OU – Kopřivnice – květen 2011

14 Kooperace v přípravě CIM (počítačově integrované řízení)
Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB - TUO CIM je složitý integrovaný systém řízení výrobních procesů podporovaných počítačem Ve vyspělých průmyslových podnicích stále ve stádiu vývoje Je základem pro budování ,,digitálních továren“ Pro plynulou funkci a úplnou integraci CIM je nezbytné dopracování některých dalších subsystémů (datová základna pro řízení, subsystém pro hodnocení práce, případně další) Tvorbě datových základen pro řízení a subsystémy hodnocení práce se zabývá garant kurzu

15 Struktura CIM z hlediska funkce systému a počítačových podpor

16 Struktura CIM z hlediska funkce systému a počítačových podpor
CAD (počítačem podporovaný návrh, konstrukční příprava výroby) CAE (počítačem podporovaný vývoj- inženýrské výpočty, FEM simulace) CAM (počítačem podporovaná výroba (CNC stroje, DNC- přímé řízení pomocí počítače, automatizovaný skladový, dopravní a manipulační systém) CAPP (počítačem podporovaná technologická příprava výroby- technologické postupy, NC programování, normování, projektování výroby)

17 CAQ (počítačem podporované zabezpečování jakosti jak předvýrobních tak i výrobních činností- analýza poruch, zkušební plány, statistická regulace procesu, zavádění systému jakosti) PPC (plánování produkce a řízení) ERP (informační řídící systém) Obchodní případně jiné subsystémy integrované do společné databáze.

18 Přínos VŠB – TUO k rozvoji CIM
Implementace datové základny pro řízení Systém hodnocení práce: - montáží - pomocných a obslužných činností - vedlejších operačních časů - transportních prací - a dalších

19 Kooperace v oblasti TIM (Totálně integrovaná údržba)
Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák – VŠB – TUO TIM představuje TPM (totálně produktivní údržbu) integrovanou do systému řízení výrobního podniku. V současné době existuje řada teoretických doporučení a metodik implementace TPM do průmyslové praxe. Řešení předkládané tímto projektem vychází z výsledků výzkumu a vývoje řešených VŠB-TUO, ústavem projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby a výsledků výzkumných úkolů řešených a realizovaných garantem tohoto úkolu. V navrženém řešení byly zohledněny požadavky praxe. Navržený systém řízení údržby je v některých jeho segmentech unikátním a špičkovým řešením řízení údržby i z pohledu celosvětového vývoje.

20 Principy a struktura navrhovaného systému řízení údržby
Systém řízení údržby vychází z posouzení současného stavu opotřebení a správné funkce jednotlivých součástí prostřednictvím diagnostických metod. - Využití diagnostických a signalizačních systémů, které jsou součástí stávajících strojů a zařízení - Aplikace kontinuální diagnostiky, nebo diagnostiky prováděné v předepsaných cyklech podle významnosti funkce zařízení a potřeby sledování Evidence o všech strojích a zařízeních vedená na počítači Pořizování „životopisů“ jednotlivých strojů a zařízení. Plánování oprav s promyšlenou přípravou. Plánování nákupu, sledování a hlavně snižování zásob prostřednictvím různých nejnovějších metod(např. bez skladové hospodářství).

21 Instruktáže obsluhujícího personálu (výcvik, spolupráce s opraváři, začlenění obsluhy a údržby do jejich pracovní náplně, přiměřené zvýšení jejich mzdy). Prohlubování souběžnosti obsluhy a údržby při provádění prohlídek a oprav. Pravidelné rozbory z hlediska funkce jednotlivých subsystémů, jejich vyhodnocování a objektivizace dat. Vyvozování závěrů (pro organizaci obsluhy, údržbářsko-opravářské práce, součinnost s vnějšími opravárenskými službami) – korekce DTP a datové základny. Promítání změn do datové základny a dalších návazných systémů.

22 Navržený systém řízení údržby a vazby mezi SW
Grafický třídící systém Datová základna CAS tvorba 3D výkresů Solid Edge jednotlivá činnost pro objekt IFS aplikace rozhraní prohlížeče Diagnostické metody tvorba dokumentů (Word, Excel, Solid Edge) Sběr skutečných informací naměřené hodnoty VIBRODIAGNOSTIKA TERMODIAGNOSTIKA TRIBODIAGNOSTIKA Microsoft

23 Přínosy VŠB – TUO pro navržený systém řízení údržby
Celková koncepce systému znázorněná na předchozím obrázku. Grafický třídící systém (GTS). Datová základna a systém standardizace (CAS) a celková integrace software v rámci systému. Standardizace údržbářských postupů a stanovení jejich pracnosti (CAS). Uvedené vyvinuté systémy jsou podpořeny software.

24 Příklad aplikace systému CAS do praxe
IFS rozhraní SW Zpracované standardy Kontrola a výběr činností pro shodná zařízení počáteční stavy Zásobník konkrétních činností standardní práce Úprava př. dopracování alternativních činností a nových zařízení dle potřeby uživatele

25 Příklad stanovení informací k údržbářskému zásahu
objekt údržby činnosti standardní práce Vyhodnocení Standard prováděných činností CAS Kritéria Diagnostická měření ( vibrace a odběr olejů) OK ne ano Optimalizace cyklu

26 Poradenství v oblasti transferů technologií a inovací. (VŠB)
Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB- TUO Transfer technologií a řízení inovací je významným nástrojem pro: - zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti podniku - zdokonalování procesu řízení, zvyšování celkového růstu a efektivnosti podniku

27 Význam inovací v systému řízení podniku
V tvorbě a implementaci strategie podniku V zavádění nových technologií, výrobků, uplatňování poznatků vědy a výzkumu INOVACE Trvalý proces zkvalitňování systému řízení podniku Zkvalitňování systému řízení podniku tj. inovace organizačních struktur v souladu s inovacemi v oblasti výrobků, technologií, metod řízení a dalších V systému motivace zaměstnanců, personalistice Zdokonalování informačních systémů a informačních technologií, případně dalších specifických aktivit

28 Inovace a jejich vliv na prosperitu podniku
- technologické - technické řízení případně další Kvalita - produkce - řízení Produktivita Konkurenceschopnost Efektivnost Hospodářský výsledek Snižování nákladů Celkové zlepšení funkce systému

29 Charakteristika transferu technologií
Evropský model transferu technologií obvykle představuje: transfer vědeckých a technologických poznatků z vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí do průmyslové praxe s rostoucí konkurencí na trzích se kladou stále větší nároky na inovace prostředky pro rozvoj vědy a technologií se zvyšují, ale efekty z výzkumu nestoupají úměrně s vynakládanými prostředky transfer vědeckých a technologických poznatků do průmyslové praxe se ukazuje jako úzký profil inovačního podnikání

30 Funkce transferů technologií
Transfer technologií má tři základní funkce. Je výzvou k : producentům vědeckých a technologických poznatků účinná prezentace výsledků výzkumu z hlediska praktického využití napojení na soustavy transferu technologií ke všem podnikatelům snaha o technický a technologický rozvoj zavádění inovací zejména z aspektu konkurenceschopnosti k představitelům veřejných institucí (vládních, správních, společenských) vytvářet optimální proinovační klima ve státě a v jednotlivých regionech.

31 Stručné shrnutí obsahu kurzu
Inovace její význam a transfer Transfer technologií Formy možného transferu Současný stav v oblasti transferu Doporučení pro vyšší efektivitu

32 Budování partnerských sítí
Garant kurzu: Doc. Ing. Josef Novák CSc. – VŠB- TUO Boj proti monopolismu průmyslových gigantů vedl k zakládání podnikatelských sítí mezi podnikateli a vědeckovýzkumnými centry Dosavadní zkušenosti s partnerskými sítěmi naznačují následující záměry: - vytváření partnerských sítí je zákonitou etapou vývoje jednotlivých výrobních systémů i celkového ekonomického systému - sítě spolupráce se stávají nástrojem systematické koordinace výrobních i jiných procesů - sítě spolupráce představují inovaci systému řízení

33 Formy spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
Průmyslové okrsky Sítě spolupráce mezi podniky Inovační centra - vědecké parky - technologická centra a parky Klastry Specifické sítě spolupráce - strategické aliance - outsourcing – insourcing - benchmarking

34 Stručné shrnutí obsahu kurzu
Smysl a význam budování partnerských sítí Formy a způsoby zakládání Bližší charakteristika jednotlivých forem a oblast jejich využití Příklady funkce některých již fungujících partnerských sítí Předpokládané efekty a výhody

35 Realizace stručně představených kurzů garant doc. Novák- VŠB-TUO
Následující kurzy: Kooperace v přípravě CIM (počítačově integrované řízení) Kooperace  v oblasti TIM  (Totálně integrovaná údržba) Poradenství v oblasti  transferů technologií a inovací Budování partnerských sítí Byly realizovány pro vybrané cílové skupiny z řad pedagogů a studentů.

36 Realizace stručně představených kurzů
Zájemci o absolvování kurzů se mohou hlásit u garanta kurzu: doc. Ing. Josef Novák, CSc. mobil: tel.: internet: cp.forever.cz (přihláška do kurzu)

37 Realizace stručně představených kurzů garant doc. Novák- VŠB-TUO
Možnosti absolvování kurzů: kurz organizovaný v prostorách VŠB-TUO nebo jiných školicích zařízení, možná realizace kurzu přímo u objednatele, v případě zájmu bude vytvořena e-learning forma kurzu.

38 Kurzy zpracované a organizované VOŠ Kopřivinice:
Kooperace v automobilovém průmyslu – podpora konstrukčních prací 3D modelování Garanti kurzu: Ing. Lenka Kulová, Ing. Jaromír Rečka, Ing. Vlastimil Hořák Štíhlá výroba Garant kurzu: Ing. Pavla Kudělková Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia

39 Kurzy zpracované a organizované VUT- Brno
Spolupráce pro uplatnění a zavádění vysoce přesných technologií obrábění. Garant kurzu: Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. Spolupráce pro uplatnění řízení a programování obráběcích strojů Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia

40 Kurzy zpracované a organizované UTB- Zlín
Digital Factory Garanti kurzu: doc. Ing. David Tuček Ph.D., Ing. Ivo Novák, Ing. Roman Žůrek, Ing. Jaromír Černý, Ph.D., Ing. Kateřina Sekulová. Poradenství v oblasti řízení doc. Ing. David Tuček Ph.D., Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Bc. Hájková Michaela, Bc. Vendula Ondrášová, doc. Ing. Ludmila Hromková, CS.c. Videoprezentace ke kurzům jsou k dispozici v záložce Multimedia


Stáhnout ppt "  VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní – Katedra mechanické technologie    Byl řešitelem projektu s názvem :  Consulting."

Podobné prezentace


Reklamy Google