Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věda a výzkum Ostravská univerzita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věda a výzkum Ostravská univerzita"— Transkript prezentace:

1 Věda a výzkum Ostravská univerzita
Jan Lata

2 RIV - Ohodnocené výsledky VaV celkem (počet bodů) (dle metodiky hodnocení výsledků VaV 2010) Porovnání OU a VŠB-TU rok 2010

3 RIV - Ohodnocené výsledky VaV bodově vztažené na akademického a vědeckého pracovníka (dle metodiky hodnocení výsledků VaV a dat VZ o činnosti) k – OU = 470 akademických + vědeckých pracovníků k – VŠB TU = 1 014,91 akademických + vědeckých pracovníků

4 Univerzity mají jedinečnou roli v tom, že to jsou jediné instituce, které vyváženě propojují vzdělávání a výzkum. Proto je a musí zůstat veřejným zájmem posílení klíčové role univerzit ve vzdělávání a vědě a tato jejich funkce nemůže být zpochybňována přílišným tlakem na aplikovaný, průmyslový výzkum, na patenty, transfer technologií, přímý přínos podnikové praxi, protože to jsou jen další, nikoliv bytostné aspekty činnosti univerzity. Petr Fiala

5 Projekt „globální“ Projekt „globálně-lokální“ Projekt „lokální“

6 Projekt „globální“

7 Operační program Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI), PO 2 – Regionální VaV centra, výzva 2.2
Název projektu: Institut environmentálních technologií (IET) Hlavní řešitel: VŠB-TUO, prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.

8 V rámci projektu tři výzkumné programy
Výzkum energetického využití odpadů (VŠB-TUO) Výzkum a vývoj nových technologií zpracování odpadních produktů z energetického využití odpadů (VŠB-TUO) Výzkum dopadu environmentálních technologií na životní prostředí (OU)

9 Výzkum dopadu environmentálních technologií na životní prostředí
Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní popis dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a návrhy na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.

10 Věcná náplň Věcná náplň 10

11 Laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod
Věcná náplň LABORATOŘE Laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod Laboratoř bioklimatologie a ekofyziologie fotosyntézy Laboratoř molekulární biologie Laboratoř mikrobiologie a toxikologie Laboratoř ekologie živočichů Laboratoř ekologie rostlin Laboratoř fyzikální chemie povrchu 11

12 Projekt „globálně-lokální“

13 6. pilíř: Inovace –výdaje na vědu a výzkum
Aby se Ostrava stala inovačním městem, je zapotřebí přilákat špičkové odborníky, kteří jako vedoucí týmů kolem sebe shromáždí kvalitní tým lidí.

14 spoléhání na stávající personální obsazení nestačí:
dlouhodobá přílišná vytíženost většiny pracovníků pedagogickými aktivitami  omezené výsledky vlastní výzkumné činnosti  celoživotní hendikep při získávání projektů a grantů v extrémně konkurenčním prostředí současné vědy potřeba nových pracovníků odjinud: Ideální jsou zkušení odborníci s „rozjetými“ kariérami ve výzkumu, schopní sami získávat prostředky pro financování svých aktivit

15 Life science Věda o životě („Life science“, biologie a biomedicína 21. století) jako mimořádně významný a prudce se rozvíjející obor výzkumu (klíčový pro pokrok v lékařství, zemědělství, ochraně životního prostředí atd.) ? Noví špičkoví odborníci ?

16 Na OU nezbytnost a přitom ideální podmínky pro rozvoj právě tohoto oboru:
nově založená Lékařská fakulta v ostravských poměrech vědecky nadprůměrná Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty maximalizace efektivního využití nových laboratoří a přístrojové vybavení synergie s projektem „Institut environmentálních technologií“

17 Nově na OU: zázemí pro moderní biologický výzkum
Nová budova Přírodovědecké fakulty na Hladnově s moderními laboratorními prostorami: Špičkové nákladné přístrojové vybavení pořizované z prostředků projektu VaVpI „Institut environmentálních technologií“

18 Life science Věda o životě („Life science“, biologie a biomedicína 21. století) jako mimořádně významný a prudce se rozvíjející obor výzkumu (klíčový pro pokrok v lékařství, zemědělství, ochraně životního prostředí atd.) ? Noví špičkoví odborníci ?

19 Life Science Research Centre Ostrava
Současná situace: Předpokládané oficiální založení k Zahájení činnosti se dvěma výzkumnými skupinami: Skupina genomiky a evoluce protistů - groupleader Marek Eliáš, Ph.D. (*1978, dříve Univerzita Karlova v Praze) Skupina evoluce reprodukčních strategií – groupleader Karel Janko, Ph.D. (*1977, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR) Rozšíření o další tým do konce roku 2012, pravděpodobný groupleader Vjačeslav Jurčenko (*1971, Rockefeller University v New Yorku, genomika a evoluce parazitických protozoí) v jednání další odborníci z tuzemska i zahraničí (Španělsko, Velká Británie) – potenciální nástup v roce 2013

20 Projekt „lokální“

21 Trend od „globalizace“ k „lokalizaci“?
Podpora místních ekonomik, komunit – obnova menších grantových agentur (ministerstev), podpora politických reprezentací projektům s velkým lokálním významem

22 Výzkum hospodářských a sociálně-kulturních dějin Ostravska
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

23 Zainteresovaná pracoviště Filozofické fakulty OU
Centrum hospodářských a sociálních dějin Ústav pro regionální studia Katedra historie Katedra dějin umění a kulturního dědictví

24 Proč je tento výzkum aktuální?
v historickém procesu modernizace vznikala naše současná společnost poznání procesu modernizace tedy umožňuje porozumět dnešní situaci (a rovněž ostravské průmyslové oblasti) (koresponduje s trendy evropské a americké historiografie)

25 Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem (2008)
Kolektivní publikace sleduje vztah mezi šlechtictvím a podnikáním v českých zemích v 18.–19. století, stejně jako pronikání úspěšných podnikatelů do šlechtické společnosti.

26 Lesk a bída obecních samospráv (2008, 2009)
Dvoudílná práce Pavla Kladiwy a kolektivu sleduje: komunální politiku a činnosti obecních samospráv, obec jako prostor lokální politiky a občanské angažovanosti, volební klání, budování a financování moderní komunální infrastruktury, vytváření profesionalizovaných komunálních úřadů.

27 Encyklopedie Historická encyklopedie podnikatelů (2008, M. Myška a kol.) cca 500 životopisných hesel průmyslových podnikatelů, bankéřů a manažerů, působících v českých zemích bez ohledu na národnost a původ

28 Rotshildové a ti druzí (2006)
Kniha Aleše Zářického odhaluje zákulisí vzniku a utváření velkoprůmyslu (báňský, hutní, kovozpracující, textilní, chemický a potravinářský) v dnešním českém Slezsku. Součástí jsou medailony nejvýznamnějších průmyslových závodů regionu.

29 Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (2006)
kolektivní dvoudílná práce, přes 2000 hesel hesla osobností , institucí, míst a dalších jevů (např. industrializace, průmyslová architektura, Landek, Vítkovické železárny) první vydání i dotisk byly rychle rozebrány, proto připravujeme internetovou verzi zprostředkuje aktuální informace pojme větší množství hesel ze současnosti rozšíří skupinu uživatelů zpopularizuje kulturní a hospodářské dějiny Ostravska Pro tento úkol je však v dnešní době velmi obtížné získávat prostředky...

30 Univerzity jsou tradičně nezávislé a jejich autonomie v akademických činnostech je cenná ve veřejném zájmu. Nezávislost univerzit je důležitá i proto, že univerzita má být centrem kritického myšlení založeném na metodologicky a teoreticky podepřených analýzách a toto kritické myšlení se má projevovat ve výzkumu, ve vzdělávání, ale i obecně v sociálně-kulturní oblasti. Právě toto kritické myšlení je jedním ze zdrojů, z nějž se odvozují přístupy, hodnoty, ctnosti a nakonec i občanská loajalita jako důležité výstupy z učení na univerzitě. Petr Fiala

31 Děkuji za pozornost

32 universitas magistrorum et scholarium
Humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody bádání i výuky. Posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti.


Stáhnout ppt "Věda a výzkum Ostravská univerzita"

Podobné prezentace


Reklamy Google