Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ."— Transkript prezentace:

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ

2 ÚPADEK Domněnka insolvence Předlužení Insolvence Hrozící úpadek
Více věřitelů 3 Domněnka insolvence Předlužení Insolvence . závazky větší než majetek . zisky ze správy majetku . zisky z provozu podniku .peněžité závazky .30 dnů po splatnosti .neschopnost platit zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy ŠIKANÓZNÍ NÁVRH Hrozící úpadek 143/2 NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE důvodný předpoklad insolvence 143/3

3 Prozatímní věřitelský výbor
VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

4 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce /3 předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů zákaz hlasování nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V zrušení usnesení soudem usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci, o hlasovacím právu popřených věřitelů, o ZŘÚ

5 Hlasování věřitelů § 29 § 49 § 50 § 51 § 52
na SV konané po přezkumu lze hlasovat o odvolání správce, je-li min.polovina věřitelů PRO. Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek § 49 Hlasují na SV přítomní věřitelé Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY § 50 Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění nebo sporní - na návrh - rozhodne soud § 51 Hlasovací právo zkoumá soud u každého jednotlivě bez práva odvolání jen pro konkrétní SV § 52

6 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci
Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 Nová či doplňující volba § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů O způsobu řešení Úpadku SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN většina přítomných Z + většina přítomných N nebo 90% přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat § 149 § 153 Určení znalce k ocenění majetkové podstaty / 3 přítomných

7 Schválení znaleckého posudku 2/3
Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV O nepatrném K Schválení návrhu na R podaného V Hlasování o přijetí RP na SV Hlasování o přijetí RP mimo SV Hlasování po skupinách Hlasování o způsobu oddlužení Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV 155 295/2f 315 323 345 346 347 399 400, 401

8 Věřitelský výbor 56 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů
- jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů - nezpůsobilost k výkonu funkce - ukončení funkce: odvolání odstoupení, ukončení účasti – cese - soud jako VV - odpovědnost za škodu - služby odborníků možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62 Prozatímní V V 61

9 Zvláštní způsob doručení
DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá, DS dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám / zahraničním věřitelům 430 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť Předvolání – min.15 dnů před jednáním Doručování správcem 76, správci 77, VV Opětovné doručení - vyhláškou 80

10 Předběžné opatření 82 bez návrhu není nutno skládat jistotu
ustavení předběžného správce na návrh : souhlas nebo zákaz soudu se započtením pohledávek většinou není přípustné odvolání 91

11 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN
Odmítnutí D Zastavení Zamítnutí Zamítnutí pro NM Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D Rozhodnutí o IN Rozhodnutí o způsobu řešení Ú 3 M Rozhodnutí, že D není v Ú prohlášení konkurzu povolení reorganizace povolení oddlužení přeměna v konkurz

12 INSOLVENČNÍ NÁVRH KAUCE DLUŽNÍK VĚŘITEL + přihláška pohledávky
103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 105 104 + přihláška pohledávky NUTNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ MOŽNO připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita NE : zaměstnanci 108 nezaplacení zastavení řízení vymáhání kauce

13 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU
- zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud pro hrozící úpadek - jen dlužník povinnost podat návrh odpovědnost za škodu předběžné opatření vyhláška o zahájení IŘ a vyrozumění ODMÍTNUTÍ ZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný nezaplacení kauce (108) neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů ne 43 osř zpětvzetí (129, 130) výzva k přílohám není splněna Podmínky řízení 103 osř

14 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110
Lhůty nezačínají nebo neběží Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113 Exekuci nelze provést

15 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh věřitele jednání 133-135 Návrh dlužníka 132
Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU zjištění úpadku ustanovení správce účinnost výzva : věřitelům dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

16 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE - insolvenčním soudem - OPATŘENÍ předsedy soudu
21 - insolvenčním soudem OPATŘENÍ předsedy soudu USTANOVUJE SE Výběr ze seznamu dle: osoby dlužníka jeho majetku odbornosti správce vytížení správce osoba určená RP u koncernu: táž osoba ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 zákona o IS právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá V.O.S. a zahraniční společnost: ohlášený společník splňující výše uvedené Hostující správce: dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

17 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29
. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu rozhodnutí p o t v r z u j e soud schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS ZÁSTUPCE SPRÁVCE přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ODDĚLENÝ SPRÁVCE ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE odborná specializace

18 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE
ODMÍTNUTÍM správce důležité důvody VYLOUČENÍM správce podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce důležité důvody - n e s a n k č n í ZPROŠTĚNÍ správce s a n k č n í - porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE , 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka – je li osobou s DO svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí maximální uspokojení věřitelů součinnost s věřitelským orgánem zprávy každé 3 měsíce pořádková pokuta i opakovaně max. do Kč / 2

19 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám zproštění : spravedlivé úsilí škoda způsobená 3. osobami zapodstatová pohledávka promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ zdroje náhrady : MP, kauce, stát vyúčtování v konečné zprávě způsob výpočtu – prováděcí vyhláška výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

20 Soud nepoužije 43 osř do 1 dne
MORATORIUM 115 - do 7 (15) dnů i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů návrh: PODNIKATEL, ne L Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku Moratorium trvá 3 M, návrh dnů Přednost moratorních závazků Předběžný správce Odpovědnost D za škodu ZÁNIK M Rozhodnutím soudu Návrh věřitelů Nepoctivost D Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124 124 Uplynutím doby

21 POHLEDÁVKY ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ ZAJIŠTĚNÉ ÚROČENÉ (168, 169) (171)
(2g, 166-7, 171, 204, 298) POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ STANDARDNÍ (172) NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODMÍNĚNÉ (183) (170)

22 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a ZAPOČTENÍ
DEFINICE 2h

23 KDY PODAT PŘIHLÁŠKU 2 h 30 d – 2 m P P P P VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (101) + LZE (136/2d) (105) VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173)

24 ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE
Formulář (odpovědnost věřitele) Vykonatelnost – veřejná listina Opoždění – nepřihlíží se, PROCESNÍ lhůta /1 Nesplatné pohledávky /3 Postoupení přihlášky mezi soudy /4 Nedůvodné přihlášky 109 / 3 ve spojení s 173 / 4 se uplatní, jen bude-li pohledávka přihlášena. Po zmeškání lhůty k přihlášce, účinky 109 / 3 netrvají. ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí odmítne přihlášku ( opožděné 173 / 1, neopravené 188 / 2, pohledávky k nimž se nepřihlíží ) ukončí účast věřitele - žaloba do 30 dnů

25 PŘEZKOUMÁNÍ UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203
do seznamu zapíše výsledky IS , 197 věřitelé nemohou popírat /1 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ – 196 zvláštní PJ bude výjimkou /2 popření dlužníkem , 336, 410 popření vykonatelných P /3, 199 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203 K zapodstatovým pohledávkám přirůstá úrok R 27/2004 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204

26 MAJETKOVÁ PODSTATA Dispozice
228 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D ODO 229 OBSAH : 206 Užitky /2 Do MP nepatří : 207, 208 - neexekuovatelné věci část příjmů účelový majetek dotace zboží propuštěné CÚ

27 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo:
Nestanoví-li soud jinak, je po dobu od Rozhodnutí o úpadku do Rozhodnutí o způsobu jeho řešení osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě d l u ž n í k . Dispozice nejsou dlužníkovi Rozhodnutím o úpadku insolvenčním zákonem nijak omezeny ( ! §140 neodkazuje na § 111 ! )

28 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 SPRÁVA 230 VYNĚTÍ SOUD
- žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 = Titul Soustavnost Identifikace Ocenění , účetní - znalcem Důvod + datum IR, evidence , 224/2 Poznámka /1 DLUŽNÍK 210 / 3, 211/1 212- prohlídka výslech a prohlášení SPRÁVA 230 DRŽITELÉ 213 VĚŘITELÉ Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců 211/2 SPRÁVCE VYNĚTÍ 211/2 SOUD nedobytné neprodejné věci 227 návrh D 226, 207, 208 209

29 SJM po prohlášení K na majetek fyzické osoby 268 a násl.
SJM se vypořádává jen: po prohlášení K na majetek fyzické osoby a násl. při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty / 1 v době konkurzu probíhá spor o SJM: řízení se nepřerušuje 266 / 1 e správce se stává účastníkem místo D automaticky 273 / 1 nelze řízení skončit smírem OS přeruší řízení na dobu odvolání (insolvenční soud neschválí dohodu o vypořádání SJM 273 / 2) OS zastaví řízení po schválení dohody o vypořádání SJM insolvenčním soudem 271 / 3 po prohlášení konkurzu je zahájen spor o vypořádání SJM – incident: soudí jej insolvenční soudce dle pravidel koncentrace řízení b osř s.poplatek 1 tis., účastníci: IS a manžel dlužníka, D event.vedl.účastník

30 majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M
Co se vypořádává: majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M závazky vzniklé oběma manželům nebo některému z nich za trvání M Dohoda o vypořádání: souhlas V V / 2 a schválení soudem / 1 Jak se vypořádává: dle OZ - rozsah SJM 143, způsob a kriteria vypořádání 149 dle osř / 2 návod k vypořádání závazků dle IZ / 2 a 274 Judikatura Nejvyššího soudu 29 0do 492/ 2004, Odo 2085/ 2006, 22 Cdo 1725/ 2006

31 Zahájení IŘ nechrání svými účinky příjem 2.M před exekucí
Věřitel nemůže přihlásit do IŘ pohledávku proti 2.M Cdo 677/ 2005 V IŘ vedeném na majetek jednoho M nelze řešit závazky společné Při oddlužení se podmínka 30% posuzuje u každého manžela zvlášť Při oddlužení splátkováním nelze zahrnout i příjmy 2.M Podají -li oddlužovací návrh oba manželé, může být jednomu povoleno splátkování a druhému zpeněžení Osvobození se nevztahuje na 2.M. Osvobozením se závazek stává pouze naturálním, ale nezaniká

32 KSPL 54 INS 4966/2009 pokud manželé nemají zúženo SJM nebo závazky vzniklé před manželstvím a jejich závazky jsou společné, musí se řešit v jednom insolvenčním řízení i v insolvenčním řízení platí § 262 a odst. 1 osř v oddlužení se zpeněžuje nebo ke splátkám se používá všechen majetek v SJM bez ohledu na to, zda jako dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení oba manželé soudní praxe dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného není součástí SJM, ale vyplacená mzda již součástí SJM je a lze ji postihnout exekucí nebo výkonem rozhodnutí veškeré příjmy dlužníka jsou v SJM jeho a jeho manžela a patří do majetkové podstaty – smysl oddlužení je osvobození zadlužených RODIN tedy oba manželé musí odevzdávat na uspokojení společných věřitelů veškeré své příjmy

33 není rozdílu, zda společné dluhy manželů se řeší v rámci IŘ, jehož účastníkem je 1 z manželů (navrhovatel IŘ) a 2.manžel k návrhu připojí podpis a tím, kdy oba podají návrh samostatný nebo společný – vždy jde o to, za jakých podmínek bude majetek v SJM užit pro účely oddlužení IN na oddlužení s ověřeným podpisem 2.manžela – soud již ve vyhláčce o zahájení IŘ musí informovat věřitele, že oddlužení se bude týkat i společných závazků dlužníka a jeho manžela. Podá-li návrh každý manžel samostatně, je nutno obě řízení spojit, aby SJM náleželo do jedné majetkové podstaty a ustanovit jednoho správce – věc bude vedena pod jednou sp. značkou. Soud při rozhodnutí o splátkách uloží povinnosti dle § 406/3 jak dlužníkovi tak jeho manželovi (resp.plátcům jejich mzdy). Podpisem na návrhu dlužníka dává manžel dlužníka souhlas, aby k oddlužení (ať již zpeněžením nebo splátkováním) byl použit veškerý majetek v SJM, vč.příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny. Nepřipojí-li dlužníkův manžel podpis a souhlas na návrhu ani přes výzvu soudu, soud návrh odmítně dle § 393/3, ledaže bude doloženo, že oddlužením nemůže být dotčen majetek SJM

34 Závazků i pohledávek se vrací
KONKURZ REORGANIZACE ODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L Nepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOST Závazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, Nehlasují - ZÁRUKA SPLNĚNÍ SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní , dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5% > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

35 KONKURZ Zásadně poměrné uspokojení 1 a)
- ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné, v pochybnostech : dispozice přešly na správce sestavení mezitímní účetní závěrky správcem /4 ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné /2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

36 správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu
-JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ, nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do dnů návrh k insolvenčnímu soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

37 skončí prodejem jednou smlouvou nebo
skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření V V lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty /2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem - SV 282 PROVOZ PODNIKU EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

38 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách - pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu a jen po PJ Možnost pokračování Nepřerušená řízení

39 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu
NEPATRNÝ KONKURZ 314 Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů Rozhodnutí o nepatrném konkurzu místo V V lze zvolit jen zástupce dohoda o SJM a vyloučení z  MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky

40 ZPENĚŽENÍ 283 Účinky zpeněžení 285:
I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285: zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA zaniká ZAJIŠTĚNÍ, byť se zajištěnec nepřihlásil 299/2 předkupní práva : smluvní zákonná /4 VYKLIZENÍ - bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu

41 Způsoby zpeněžení 286 Výtěžek zpeněžení 296
Souhlas V V Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání Způsoby zpeněžení 286 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290 Výtěžek zpeněžení 296 Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci moratorium úvěry správa podstaty zákonné výživné Zajištění věřitelé výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. 4%, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud , 293

42 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením
Obsah: přehled přednostních plnění, náklady správy, zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům, nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Slyšení správce – odstranění chyb. Námitky do 15 dnů od publikace konečné zprávy v I R Jednání SCHVÁLENÍ DOPLNĚNÍ ODMÍTNUTÍ

43 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308
ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas V V - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ zrušeny třídy rezerva na skončení konkurzu lhůta ke splnění 2 měsíce splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 - není osvědčen úpadek nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni splněn rozvrh nedostatečný majetek „ smír “ smrt dlužníka ZRUŠENÍ KONKURZU 308

44 REORGANIZACE PODNIKATEL, nikoliv:
316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/ méně než 100 zaměstnanců n á v r h dlužník přihlášený věřitel souhlas SV 10dnů Ú 1.SV RoÚ dobrá víra 317/2

45 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Zpětvzetí soud Projednání návrhu Odmítnutí
a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 318/2 320 322 - neopravený, opožděný návrh neúplné přílohy: VÝZVA SOUDU zamítnutí 3M RoÚ SV povolení Předmět jednání SV 149 – 151, kvalifikovaná většina V může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku – tím je soud vázán 152

46 ZAMÍTNUTÍ 326 nepoctivý záměr R insolvenční řízeni R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ náhrada škody POVOLENÍ 328 výroky : reorganizace se povoluje informace o Ins. správci výzva k předložení R plánu do 120 dnů dlužníkovi nebo dalším osobám další opatření soudu

47 V V D IS SOUD Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení
330 331 332 330/3 Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje IS Souhlas Zákaz, omezení Valná hromada: Členská schůze 333

48 Rozdělení věřitelů do skupin
REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování Obsah 340 337 STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Zajištěný Nezajištěná banka Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob R Přílohy Zpráva + + 341 342 343

49 Způsob provedení reorganizace
Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení základního kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze nebo převod jmění na společníka Změna zakladatelského dokumentu či stanov Zajištění financování provozu

50 SV HLASOVÁNÍ O R PLÁNU + DLE SKUPIN VĚŘITELŮ 50 30 50 50 10
- Zvlášť svolaná - Zrušená Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ + 344 345 346 DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin nebo 50 30 50 50 10

51 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM
348 349 Všechny skupiny přijmou Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud schválí RP Přijme alespoň 1 skupina Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost /2 rovnost /2 spravedlivost RP 349 RP Soud zamítne RP Není přijat Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob

52 SPRAVEDLIVOST RP Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz
349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku NEZAJIŠTĚNÍ Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Dostanou to, co v konkurzu

53 PROVÁDĚNÍ RP ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 352 ÚČINNOST – PM schválení
Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 354 355 354/3 Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu NOVACE Úvěrování Zánik neuspokojitelných pohledávek Exekuce CP Omezení dispozic

54 SKONČENÍ REORGANIZACE
ZRUŠENÍ SOUDEM 362 SPLNĚNÍ RP 364 zvláštní výhody věřiteli podvod odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí PŘEMĚNA V KONKURZ 363 návrh dlužníka nesestavení plánu neschválení plánu dlužník neplní plán

55 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel - fyzická i právnická osoba
s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti návrhu: příjmy za 3 roky příjmy v následujících 5 letech navrhovaný způsob oddlužení žádost o nižší splátky + vysvětlení důvodů úpadku FORMULÁŘ , přílohy: seznam závazků, položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena, listiny o příjmech za posl. 3 roky, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas věřitele s nižším plněním, ověřený souhlas ručitelů a manžela

56 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo
„Nepodnikatel“ je dlužník, který dle zákona není považován za podnikatele ( např. živnostenským nebo obchodním či jiným - tzv. princip formální registrace) a z á r o v e ň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jeho podnikání. Tím není vyloučena možnost soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné Ústavní soud ve stanovisku sp.zn. Pl. Ús st. 1 / 96 vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, ale zároveň vázanost smyslem a účelem zákona

57 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný návrh
: neopravený či nedoplněný návrh po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý či nesrozumitelný insolvenční návrh ODMÍTNUTÍ 395: nepoctivost záměr dlužníka (před 5 roky probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ) plnění věřitelům je nižší než 30% - ledaže by věřitelé souhlasili opakovaný návrh, když o předchozím již bylo rozhodnuto lehkomyslnost ZAMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ 394: zpětvzetí návrhu – návrh nelze podat znova

58 Současné prohlášení konkurzu
ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ Současné prohlášení konkurzu Pokud není takové rozhodnutí POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 397

59 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU není-li většina – ROZHODNE SOUD
ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU prostá většina hlasů dle P PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

60 NESCHVÁLENÍ O 405 KONKURZ správce: upozorní na důvody k zamítnutí návrhu na O před SV námitky věřitelů: do konce SV, jednání o námitkách ZPENĚŽENÍ 398/ /2 D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2

61 - nezajištění: částky jako při exekuci pro přednostní pohledávky
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 398/ /3 D zůstává majetek před schválením O - zajištění věřitelé: správce zpeněží zajištění JEN požádá-li o to zajištěnec, probíhá to jako při K – uspokojení jen ze zajištění - nezajištění: částky jako při exekuci pro přednostní pohledávky jiná výše měsíčních splátek – nezajištění věřitelé musí obdržet alespoň 50%, hodnotí se důvody úpadku, výše závazků a příjmů, snaha dlužníka, doporučení věřitelů, soud není návrhem vázán - obsah rozhodnutí 406/3: dlužníkovi se uloží po dobu 5 let splácet věřitelům označí se příjmy, z nichž bude první splátka označí se věřitelé souhlasící s nižším než 30% plněním přikáže se plátci mzdy provádět srážky a nevyplácet je dlužníku z m ě n a p o m ě r ů, rozhodnutí soudu i bez návrhu 407/3 - doručuje se i plátci mzdy, který zasílá sražené částky správci bez ohledu na právní moc schváleného oddlužení

62 Odvolání - jen věřitel hlasující proti splátkování nebo jehož námitkám
Odvolání - jen věřitel hlasující proti splátkování nebo jehož námitkám soud nevyhověl dlužník, soud nevyhověl-li jeho návrhu na jinou výši splátek Popření dlužníkem = jako popření správcem Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení 412 - vydělávat, usilovat o získání příjmu,neodmítat práci - dědictví a dary použít pro mimořádné splátky věřitelům - oznamovat změny bydliště a zaměstnání - pololetně předkládat přehled příjmů - nezatajovat příjmy, předložit daňová přiznání - neposkytovat věřitelům žádné zvl.výhody - nepřijímat nové „nesplnitelné“ závazky

63 SPLNĚNÍ O OSVOBOZENÍ na návrh dlužníka, po slyšení dlužníka
soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS a zprostí funkce 413 OSVOBOZENÍ 414 na návrh dlužníka, po slyšení dlužníka po řádném a včasném splnění oddlužení osvobození i vůči nepřihlášeným a „nepřihlíženým“ věřitelům osvobození i pro ručitele nezaviněné nesplnění ani 30% - osvobození, pokud by ani v konkurzu nedostali věřitelé více na peněžité tresty, majetkové sankce a NŠ úmyslných se osvobození nevztahuje

64 OSVOBOZENÍ ZRUŠENÍ ODD. KONKURZ neplnění povinností návrh dlužníka
414 ZRUŠENÍ ODD. KONKURZ 418 neplnění povinností návrh dlužníka zavinění insolvence ODEJMUTÍ ZÁNIK 417/1 417/2 3 R, podvod, zvl.výhody 3 R, odsouzení

65 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY
419 SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY SEZNAM DLUŽNÍKŮ z.č /2006 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů FO VOS zahraniční společnosti hostující správci ZVLÁŠTNÍ ČÁST OBECNÁ ČÁST osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

66 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST utajení písemností 423
nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje VÝJIMKY NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP

67 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google