Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost."— Transkript prezentace:

1 1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ

2 2 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost platit Více věřitelů zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy důvodný předpoklad insolvence. závazky větší než majetek. zisky ze správy majetku. zisky z provozu podniku ŠIKANÓZNÍ NÁVRH NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE 143/2 143/3

3 3 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

4 4 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce 48 71/3 - předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů - zákaz hlasování 53 - nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V - zrušení usnesení soudem 54 - usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci, o hlasovacím právu popřených věřitelů, o ZŘÚ

5 5 Hlasování věřitelů na SV konané po přezkumu lze hlasovat o odvolání správce, je- li min.polovina věřitelů PRO. Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 § 49 § 50 § 51 § 52 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek Hlasují na SV přítomní věřitelé Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění nebo sporní - na návrh - rozhodne soud Hlasovací právo zkoumá soud - u každého jednotlivě - bez práva odvolání - jen pro konkrétní SV

6 6 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 § 149 § 153 Nová či doplňující volba O způsobu řešení Úpadku SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN většina přítomných Z + většina přítomných N nebo 90% přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat Určení znalce k ocenění majetkové podstaty - 2 / 3 přítomných § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů

7 7  Schválení znaleckého posudku 2/3  Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV  O nepatrném K  Schválení návrhu na R podaného V  Hlasování o přijetí RP na SV  Hlasování o přijetí RP mimo SV  Hlasování po skupinách  Hlasování o způsobu oddlužení  Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV 155 295/2f 315 323 345 346 347 399 400, 401

8 8 Prozatímní V V 61 Věřitelský výbor 56 možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů - jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů - nezpůsobilost k výkonu funkce - ukončení funkce: odvolání odstoupení, ukončení účasti – cese - soud jako VV - odpovědnost za škodu - služby odborníků

9 9 vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá, DS dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám 71/2 zahraničním věřitelům 4 30 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť Předvolání – min.15 dnů před jednáním Doručování správcem 76, správci 77, VV 79 Opětovné doručení - vyhláškou 80 DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou

10 10 Předběžné opatření 82 bez návrhu není nutno skládat jistotu ustavení předběžného správce na návrh : souhlas nebo zákaz soudu se započtením pohledávek většinou není přípustné odvolání 91

11 11 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN Rozhodnutí, že D není v Ú 2h -prohlášení konkurzu -povolení reorganizace -povolení oddlužení 1D Rozhodnutí o způsobu řešení Ú - Odmítnutí 7D - Zastavení - Zamítnutí -Zamítnutí pro NM -Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D přeměna v konkurz 3 M

12 12 INSOLVENČNÍ NÁVRH 103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 104 105 + přihláška pohledávky NUTNO MOŽNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE nezaplacení vymáhání kauce zastavení řízení 108 - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita - NE : zaměstnanci

13 13 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU - zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud - pro hrozící úpadek - jen dlužník 97 - povinnost podat návrh 98 - odpovědnost za škodu 99 předběžné opatření 100 - vyhláška o zahájení IŘ 101 a vyrozumění 102 ODMÍTNUTÍZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný ne 43 osř nezaplacení kauce (108) zpětvzetí (129, 130) Podmínky řízení 103 osř neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů výzva k přílohám není splněna

14 14 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110 109 Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Exekuci nelze provést Lhůty nezačínají nebo neběží Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113

15 15 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh dlužníka 132 Návrh věřitele jednání 133-135 Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU 136 - zjištění úpadku - ustanovení správce - účinnost - výzva : věřitelům 30 dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi - schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu - přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

16 16 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 21 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem - OPATŘENÍ předsedy soudu Výběr ze seznamu dle: - osoby dlužníka - jeho majetku - odbornosti správce - vytížení správce - osoba určená RP - u koncernu: táž osoba ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 zákona o IS právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá V.O.S. a zahraniční společnost: ohlášený společník splňující výše uvedené Hostující správce : dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

17 17 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u. polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV. o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu. rozhodnutí p o t v r z u j e soud. schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud. změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE 27 ZÁSTUPCE SPRÁVCE 33 ODDĚLENÝ SPRÁVCE 34 ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE 35 odborná specializace

18 18 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE ODMÍTNUTÍM správce 22 - důležité důvody VYLOUČENÍM správce 24 - podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce 31 - důležité důvody - n e s a n k č n í ZPROŠTĚNÍ správce 32 - s a n k č n í - porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE 36, 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka – je li osobou s DO - svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí - maximální uspokojení věřitelů - součinnost s věřitelským orgánem - zprávy každé 3 měsíce - pořádková pokuta i opakovaně max. do 200.000 Kč 81/ 2

19 19 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám - zproštění : spravedlivé úsilí - škoda způsobená 3. osobami - zapodstatová pohledávka - promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH - přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ - zdroje náhrady : MP, kauce, stát - vyúčtování v konečné zprávě - způsob výpočtu – prováděcí vyhláška - výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA - účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

20 20 MORATORIUM návrh: PODNIKATEL, ne L - do 7 (15) dnů - i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ 125 - přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE 118 VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku 120 Moratorium trvá 3 M, návrh + 30 dnů 119 Přednost moratorních závazků 122 Předběžný správce 123 Odpovědnost D za škodu 127 ZÁNIK M Uplynutím doby 124 115 Rozhodnutím soudu -Návrh věřitelů -Nepoctivost D -Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124

21 21 POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) (2g, 166-7, 171, 204, 298) ZAJIŠTĚNÉ ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ (168, 169) ÚROČENÉ (171) STANDARDNÍ PODMÍNĚNÉ NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ (172) (170)(183)

22 22 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a ZAPOČTENÍ 140/3a DEFINICE 2h

23 23 NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA (105) VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (101) + LZE VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (136/2d) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173) P P PP 2 h 30 d – 2 m KDY PODAT PŘIHLÁŠKU

24 24 Formulář (odpovědnost věřitele) 176 Vykonatelnost – veřejná listina 177 Opoždění – nepřihlíží se, PROCESNÍ lhůta 173/1 Nesplatné pohledávky 173/3 Postoupení přihlášky mezi soudy 173/4 Nedůvodné přihlášky 178-182 ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí 184 odmítne přihlášku 185 ( opožděné 173 / 1, neopravené 188 / 2, pohledávky k nimž se nepřihlíží ) pohledávky k nimž se nepřihlíží ) ukončí účast věřitele - žaloba do 30 dnů 186 109 / 3 ve spojení s 173 / 4 se uplatní, jen bude-li pohledávka přihlášena. Po zmeškání lhůty k přihlášce, účinky 109 / 3 netrvají.

25 25 PŘEZKOUMÁNÍ do seznamu zapíše výsledky IS 189, 197 věřitelé nemohou popírat 192/1 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ 193 – 196 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ 193 – 196 zvláštní PJ bude výjimkou 192/2 popření dlužníkem 200, 336, 410 popření vykonatelných P 198/3, 199 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203 K zapodstatovým pohledávkám přirůstá úrok R 27/2004

26 26 MAJETKOVÁ PODSTATA 2e, 205 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Užitky 206/2 Do MP nepatří : 207, 208 - neexekuovatelné věci - část příjmů - účelový majetek - dotace - zboží propuštěné CÚ Dispozice 228 Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D OBSAH : 206 ODO 229

27 27 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo: Nestanoví-li soud jinak, je po dobu od Rozhodnutí o úpadku do Rozhodnutí o způsobu jeho řešení osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě d l u ž n í k. Dispozice nejsou dlužníkovi Rozhodnutím o úpadku insolvenčním zákonem nijak omezeny ( ! §140 neodkazuje na § 111 ! )

28 28 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 VYNĚTÍ SPRÁVA 230 DLUŽNÍK DRŽITELÉ VĚŘITELÉ SPRÁVCE SOUD 209 211/2 213 210 / 3, 211/1 212- prohlídka 214 - 216 výslech a prohlášení = Titul 280 Soustavnost 217 Identifikace 218 Ocenění 219, 223 - účetní - znalcem Důvod + datum 220 IR, evidence 222, 224/2 Poznámka 224/1 - žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 návrh D 226, 207, 208 nedobytné neprodejné věci 227 Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců

29 29 SJM se vypořádává jen: po prohlášení K na majetek fyzické osoby 268 a násl. při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 408 / 1 v době konkurzu probíhá spor o SJM: řízení se nepřerušuje 266 / 1 e správce se stává účastníkem místo D automaticky 273 / 1 nelze řízení skončit smírem OS přeruší řízení na dobu odvolání (insolvenční soud neschválí dohodu o vypořádání SJM 273 / 2) OS zastaví řízení po schválení dohody o vypořádání SJM insolvenčním soudem 271 / 3 po prohlášení konkurzu je zahájen spor o vypořádání SJM – incident: soudí jej insolvenční soudce dle pravidel koncentrace řízení 118 b osř s.poplatek 1 tis., účastníci: IS a manžel dlužníka, D event.vedl.účastník SJM

30 30 Co se vypořádává: majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M závazky vzniklé oběma manželům nebo některému z nich za trvání M Dohoda o vypořádání: souhlas V V 271 / 2 a schválení soudem 271 / 1 Jak se vypořádává: dle OZ - rozsah SJM 143, způsob a kriteria vypořádání 149 dle osř - 267 / 2 návod k vypořádání závazků dle IZ - 270 / 2 a 274 Judikatura Nejvyššího soudu 29 0do 492/ 2004, 20 Odo 2085/ 2006, 22 Cdo 1725/ 2006

31 31 Zahájení IŘ nechrání svými účinky příjem 2.M před exekucí Věřitel nemůže přihlásit do IŘ pohledávku proti 2.M 31 Cdo 677/ 2005 V IŘ vedeném na majetek jednoho M nelze řešit závazky společné Při oddlužení se podmínka 30% posuzuje u každého manžela zvlášť Při oddlužení splátkováním nelze zahrnout i příjmy 2.M Podají -li oddlužovací návrh oba manželé, může být jednomu povoleno splátkování a druhému zpeněžení Osvobození se nevztahuje na 2.M. Osvobozením se závazek stává pouze naturálním, ale nezaniká

32 32 KSPL 54 INS 4966/2009 pokud manželé nemají zúženo SJM nebo závazky vzniklé před manželstvím a jejich závazky jsou společné, musí se řešit v jednom insolvenčním řízení i v insolvenčním řízení platí § 262 a odst. 1 osř v oddlužení se zpeněžuje nebo ke splátkám se používá všechen majetek v SJM bez ohledu na to, zda jako dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení oba manželé soudní praxe dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného není součástí SJM, ale vyplacená mzda již součástí SJM je a lze ji postihnout exekucí nebo výkonem rozhodnutí veškeré příjmy dlužníka jsou v SJM jeho a jeho manžela a patří do majetkové podstaty – smysl oddlužení je osvobození zadlužených RODIN tedy oba manželé musí odevzdávat na uspokojení společných věřitelů veškeré své příjmy

33 33 není rozdílu, zda společné dluhy manželů se řeší v rámci IŘ, jehož účastníkem je 1 z manželů (navrhovatel IŘ) a 2.manžel k návrhu připojí podpis a tím, kdy oba podají návrh samostatný nebo společný – vždy jde o to, za jakých podmínek bude majetek v SJM užit pro účely oddlužení IN na oddlužení s ověřeným podpisem 2.manžela – soud již ve vyhláčce o zahájení IŘ musí informovat věřitele, že oddlužení se bude týkat i společných závazků dlužníka a jeho manžela. Podá-li návrh každý manžel samostatně, je nutno obě řízení spojit, aby SJM náleželo do jedné majetkové podstaty a ustanovit jednoho správce – věc bude vedena pod jednou sp. značkou. Soud při rozhodnutí o splátkách uloží povinnosti dle § 406/3 jak dlužníkovi tak jeho manželovi (resp.plátcům jejich mzdy). Podpisem na návrhu dlužníka dává manžel dlužníka souhlas, aby k oddlužení (ať již zpeněžením nebo splátkováním) byl použit veškerý majetek v SJM, vč.příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny. Nepřipojí-li dlužníkův manžel podpis a souhlas na návrhu ani přes výzvu soudu, soud návrh odmítně dle § 393/3, ledaže bude doloženo, že oddlužením nemůže být dotčen majetek SJM

34 34 KONKURZREORGANIZACEODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L - předjednaná, ne LNepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS zpeněžení IS splátky D + IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOSTZávazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, úročeníNehlasují- ZÁRUKA SPLNĚNÍ 0 SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní, dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5%RP > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

35 35 - Zásadně poměrné uspokojení 1 a) - ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR 245 - DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné, v pochybnostech : dispozice přešly na správce 246 sestavení mezitímní účetní závěrky správcem 277/4 - ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné 248/2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní 41 - ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 KONKURZ ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

36 36 - JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou 252 - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p. 253 - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ, nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do15 dnů návrh k insolvenčnímu soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká. 256 JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

37 37 - skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření V V 261 - lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ 267 - dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty 249/2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 - o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz 281 úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem - SV 282 PROVOZ PODNIKU EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

38 38 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách - pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu a jen po PJ Možnost pokračování Nepřerušená řízení 266

39 39 místo V V lze zvolit jen zástupce dohoda o SJM a vyloučení z MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů NEPATRNÝ KONKURZ 314 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu

40 40 I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285 : zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA zaniká ZAJIŠTĚNÍ, byť se zajištěnec nepřihlásil 299/2 předkupní práva : smluvní 284 - zákonná 285/4 VYKLIZENÍ - bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu ZPENĚŽENÍ 283

41 41 Výtěžek zpeněžení 296 Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci - moratorium - úvěry - správa podstaty - zákonné výživné Zajištění věřitelé 298 výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. 4%, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud 230, 293 Způsoby zpeněžení 286 Souhlas V V Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání 295 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290

42 42 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením Obsah: přehled přednostních plnění, náklady správy, zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům, nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Slyšení správce – odstranění chyb. Námitky do 15 dnů od publikace konečné zprávy v I R Jednání SCHVÁLENÍ - DOPLNĚNÍ - ODMÍTNUTÍ

43 43 ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas V V - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ - zrušeny třídy - rezerva na skončení konkurzu - lhůta ke splnění 2 měsíce - splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů - částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308 - není osvědčen úpadek - nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni - splněn rozvrh - nedostatečný majetek - „ smír “ - smrt dlužníka

44 44 REORGANIZACE 316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/5 méně než 100 zaměstnanců n á v r h dobrá víra 317/2 dlužník přihlášený věřitel + souhlas SV HÚ 10dnů Ú 1.SV RoÚ

45 45 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Odmítnutí Projednání návrhu a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 318/2 320322 - neopravený, opožděný návrh - neúplné přílohy: VÝZVA SOUDU 3M RoÚ SV zamítnutí povolení Předmět jednání SV 149 – 151, kvalifikovaná většina V může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku – tím je soud vázán 152

46 46 ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ -nepoctivý záměr 5R insolvenční řízeni 5R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ 327 náhrada škody 147 výroky : - reorganizace se povoluje - informace o Ins. správci - výzva k předložení R plánu do 120 dnů dlužníkovi nebo dalším osobám - další opatření soudu 326 328

47 47 V DIS SOUD 330/3 330331332 Souhlas Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje IS Zákaz, omezení 333 Valná hromada: Členská schůze

48 48 REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 342 340 Obsah 341 337 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Zajištěný FÚ Nezajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob RPřílohyZpráva 343 + +

49 49 Způsob provedení reorganizace Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení základního kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze nebo převod jmění na společníka Změna zakladatelského dokumentu či stanov Zajištění financování provozu

50 50 HLASOVÁNÍ O R PLÁNU SV 344 - Zvlášť svolaná - Zrušená + Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin 50 10 3050 nebo 346 345

51 51 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM 348349 RP Všechny skupiny přijmou Přijme alespoň 1 skupina Není přijat Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost 348/2 rovnost 348/2 spravedlivost RP 349 Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob Soud schválí RP Soud zamítne RP

52 52 SPRAVEDLIVOST RP 349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ NEZAJIŠTĚNÍ PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic Dostanou to, co v konkurzu

53 53 PROVÁDĚNÍ RP 354/3 354 352 ÚČINNOST – PM schválení Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V DVĚŘITELÉ Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu CP 358 Omezení dispozic NOVACE 356 Úvěrování 357 Zánik neuspokojitelných pohledávek 359 Exekuce 360 355

54 54 SKONČENÍ REORGANIZACE ZRUŠENÍ SOUDEM 362SPLNĚNÍ RP 364 PŘEMĚNA V KONKURZ 363 - zvláštní výhody věřiteli - podvod - odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí - návrh dlužníka - nesestavení plánu - neschválení plánu - dlužník neplní plán

55 55 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel - fyzická i právnická osoba s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti návrhu: příjmy za 3 roky příjmy v následujících 5 letech navrhovaný způsob oddlužení žádost o nižší splátky + vysvětlení důvodů úpadku FORMULÁŘ, přílohy: seznam závazků, položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena, listiny o příjmech za posl. 3 roky, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas věřitele s nižším plněním, ověřený souhlas ručitelů a manžela

56 56 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo „Nepodnikatel“ je dlužník, který dle zákona není považován za podnikatele ( např. živnostenským nebo obchodním či jiným - tzv. princip formální registrace) a z á r o v e ň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jeho podnikání. Tím není vyloučena možnost soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné Ústavní soud ve stanovisku sp.zn. Pl. Ús st. 1 / 96 vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, ale zároveň vázanost smyslem a účelem zákona

57 57 ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný návrh 393: neopravený či nedoplněný návrh po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý či nesrozumitelný insolvenční návrh 394: zpětvzetí návrhu – návrh nelze podat znova 395: nepoctivost záměr dlužníka (před 5 roky probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ) plnění věřitelům je nižší než 30% - ledaže by věřitelé souhlasili opakovaný návrh, když o předchozím již bylo rozhodnuto lehkomyslnost

58 58 ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Současné prohlášení konkurzu 397 Pokud není takové rozhodnutí

59 59 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké - souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D - SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU - prostá většina hlasů dle P není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

60 60 správce: upozorní na důvody k zamítnutí návrhu na O před SV námitky věřitelů: do konce SV, jednání o námitkách ZPENĚŽENÍ D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2 NESCHVÁLENÍ O 405 KONKURZ 398/2 + 406/2

61 61 SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 398/3 + 406/3 D zůstává majetek před schválením O - zajištění věřitelé: správce zpeněží zajištění JEN požádá-li o to zajištěnec, probíhá to jako při K – uspokojení jen ze zajištění - nezajištění: částky jako při exekuci pro přednostní pohledávky jiná výše měsíčních splátek – nezajištění věřitelé musí obdržet alespoň 50%, hodnotí se důvody úpadku, výše závazků a příjmů, snaha dlužníka, doporučení věřitelů, soud není návrhem vázán - obsah rozhodnutí 406/3: dlužníkovi se uloží po dobu 5 let splácet věřitelům označí se příjmy, z nichž bude první splátka označí se věřitelé souhlasící s nižším než 30% plněním přikáže se plátci mzdy provádět srážky a nevyplácet je dlužníku z m ě n a p o m ě r ů, rozhodnutí soudu i bez návrhu 407/3 - doručuje se i plátci mzdy, který zasílá sražené částky správci bez ohledu na právní moc schváleného oddlužení

62 62 Odvolání - jen věřitel hlasující proti splátkování nebo jehož námitkám soud nevyhověl - dlužník, soud nevyhověl-li jeho návrhu na jinou výši splátek Popření dlužníkem = jako popření správcem Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení 412 - vydělávat, usilovat o získání příjmu,neodmítat práci - dědictví a dary použít pro mimořádné splátky věřitelům - oznamovat změny bydliště a zaměstnání - pololetně předkládat přehled příjmů - nezatajovat příjmy, předložit daňová přiznání - neposkytovat věřitelům žádné zvl.výhody - nepřijímat nové „nesplnitelné“ závazky

63 63 SPLNĚNÍ O 413 soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS a zprostí funkce OSVOBOZENÍ 414 na návrh dlužníka, po slyšení dlužníka po řádném a včasném splnění oddlužení osvobození i vůči nepřihlášeným a „nepřihlíženým“ věřitelům osvobození i pro ručitele nezaviněné nesplnění ani 30% - osvobození, pokud by ani v konkurzu nedostali věřitelé více 415 na peněžité tresty, majetkové sankce a NŠ úmyslných se osvobození nevztahuje 416

64 64 ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD. KONKURZ 3 R, podvod, zvl.výhody3 R, odsouzení neplnění povinností návrh dlužníka zavinění insolvence OSVOBOZENÍ 414 418 417/1417/2

65 65 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK 419 SEZNAM DLUŽNÍKŮ SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů 18-22 z.č. 312/2006 rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU OBECNÁ ČÁST ZVLÁŠTNÍ ČÁST FO VOS zahraniční společnosti hostující správci osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

66 66 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY VÝJIMKY utajení písemností 423 nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje 425

67 67 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google