Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009."— Transkript prezentace:

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. –

2 ÚPADEK Domněnka insolvence Předlužení Insolvence Hrozící úpadek
Více věřitelů 3 Domněnka insolvence Předlužení Insolvence . závazky větší než majetek . zisky ze správy majetku . zisky z provozu podniku .peněžité závazky .30 dnů po splatnosti .neschopnost platit zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy ŠIKANÓZNÍ NÁVRH Hrozící úpadek 143/2 NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE důvodný předpoklad insolvence 143/3

3 CHYBY V PRAXI - navrhovatelé neuvádějí konkrétní okolnosti o úpadku
likvidátoři označí pouze jednoho věřitele (nejčastěji FÚ) nesprávně se uvádějí i dluhy a majetek manžela nebo dceřin.společností hrozící úpadek je nástroj pro dlužníky nikoli pro věřitele chybně se požaduje žalobní žádostí pouze „PROHLÁŠENÍ KONKURZU“ ač je nutno domáhat se „ROZHODNUTÍ O ÚPADKU“

4 ODPOVĚDNOST Správce Orgánů veřejné správy Věřitelského výboru
23 – pojištění – vůči D, V, 3.osobám – porušení povinností, porušení odborné péče zproštění – OBJEKTIVNÍ odpovědnost za zaměstnance, za zapodstatové pohledávky promlčení 2R, 3R,10R Pokuta 200 tis. Orgánů veřejné správy 44/3 není řádně a včas poskytnuta součinnost Věřitelského výboru 60 – odborná péče a odborný výkon funkce Pokuta 50 tis.

5 Insolvenčního navhrovatele 147 Věřitele Dlužníka
Zavinění za zastavení, odmítnutí, zamítnutí návrhu Solidarita statutárů Žaloba do 3 M – jinak prekluze práva Insolvenčního navhrovatele 147 48/3 za nedůvodný návrh na SV 176 za správnost údajů v přihlášce 178 za nedůvodnou přihlášku Věřitele Dlužníka 99 - za nepodání IN – předběžné opatření za porušení povinnosti během moratoria solidarita statutárních orgánů 417, 418 za podvody, zvýhodnění, poškození a neplnění oddlužení

6 Prozatímní věřitelský výbor
VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

7 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce /3 předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů zákaz hlasování nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V zrušení usnesení soudem usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci, o hlasovacím právu popřených věřitelů, o ZŘÚ

8 Hlasování věřitelů § 29 § 49 § 50 § 51 § 52
Hlasování o IS, jde-li o SV konanou po přezkumu, nejméně polovina PRO. Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek, co koruna to hlas – tzv. vážené hlasy nikoli kapitační hlasy (podle hlav) § 49 Hlasují na SV přítomní Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY § 50 Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění / sporní - na návrh - rozhodne soud § 51 Hlasovací právo zkoumá soud u každého jednotlivě bez práva odvolání jen pro konkrétní SV § 52

9 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci
Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 Nová či doplňující volba § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů O způsobu řešení Úpadku SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN RoÚ do 3M po SV většina přítomných Z + většina přítomných N nebo 90% přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat § 149 § 153 Určení znalce k ocenění majetkové podstaty / 3 přítomných

10 Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV
Schválení znaleckého posudku 2/3 Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV O nepatrném K Schválení návrhu na R podaného V Hlasování o přijetí RP na SV Hlasování o přijetí RP mimo SV Hlasování po skupinách Hlasování o způsobu oddlužení Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV § 155 § 295/2f § 315 § 323 § 345 § 346 § 347 § 399 § 400, 401

11 Věřitelský výbor 56 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů
- jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů - nezpůsobilost k výkonu funkce - ukončení funkce: odvolání, odstoupení, ukončení účasti – cese - soud jako VV - odpovědnost za škodu - služby odborníků Prozatímní V V 61 možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62

12 Věřitelské orgány v praxi
schůze věřitelů : omezené možnosti jednacích síní, příliš krátké zákonné lhůty, opakování schůzí pro neúčast věřitelů, nepřehlednost hlasování - pro každou otázku jiné kvorum - jiná většina věřitelský výbor : nezájem věřitelů o funkci – obava ze sankce za nedůvodné přihlášky, věřitelé ustavení do prozatímního V V se vzdávají funkce, velmi časté působení soudu jako V V zástupce věřitelů : soud nemá možnost jej ustavit, i když je zřejmý nedostatek věřitelů

13 Zvláštní způsob doručení
DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám / zahraničním věřitelům 430 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť – certifikovaný podpis soudu ještě neexistuje Předvolání – min.15 dnů předem Doručování správcem 76, správci 77, VV Opětovné doručení - vyhláškou 80

14 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN
Odmítnutí D Zastavení Zamítnutí Zamítnutí pro NM Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D Rozhodnutí o IN Rozhodnutí o způsobu řešení Ú 3 M Rozhodnutí, že D není v Ú prohlášení konkurzu povolení reorganizace povolení oddlužení přeměna v konkurz

15 INSOLVENČNÍ NÁVRH KAUCE DLUŽNÍK VĚŘITEL Přihláška pohledávky zastavení
103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 105 104 Přihláška pohledávky NUTNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ MOŽNO připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita NE : zaměstnanci 108 nezaplacení zastavení řízení vymáhání kauce

16 INSOLVENČNÍ NÁVRH DLUŽNÍKA
42/4 osř IZ: 103, 104, oddlužení: 391, 392, vyhl. 311 / 2007 Sb. - kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, čeho se týká, co se podáním sleduje, datum, podpis - označení dlužníka - uvedení skutečností o úpadku - označení důkazů - jasný petit - přílohy - seznam majetku vč.pohledávek a jejich dobytnosti, uvedení soudních aj.řízení o majetku - seznam závazků, uvedení osob blízkých, co dlužník popírá a proč, odděleně uvést zajištěné věřitele a zajišťující věci podpis všech seznamů a výslovné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, výslovné uvedení, že dlužník nemá zaměstnance či dlužníky oddlužení: FORMULÁŘ - očekávané příjmy v 5 letech a dosažené příjmy za 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele s plněním pod 30%, položkový seznam majetku + pořizovací a realizační cena, ocenění zajišťujícího majetku znalcem

17 PODPIS NÁVRHU 97/2 Právnická osoba - podpis statutárním orgánem se zkoumá dle § 21 osř Nedostatek úředně ověřeného podpisu nelze zhojit dodatečným úředním ověřením. K návrhu se nepřihlíží – věc se zapíše do „Nc rejstříku. Nutno p o d a t n o v ý insolvenční návrh. Procesní plná moc udělená 2 advokátům je n e p l a t n á. Úředním ověřením není fotokopie originálu, kde byl podpis úředně ověřen. Úředně ověřit lze i mimo ČR – dle dvoustranných mezinárodních smluv a haagské úmluvy.

18 Zastoupený subjekt řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá jen u zmocnitele na návrhu, úřední ověření může provést i zastupující advokát řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen advokátem: úřední ověření se zkoumá u advokáta na návrhu i u zmocnitele na procesní plné moci R o z s u d e k  NS Odo / (netové stránky NS) řádná procesní plná moc a návrh podepsán i advokátem i zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele na návrhu není řádná procesní plná moc a návrh je podepsán jen zmocnitelem úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele, vada v plné moci se odstraňuje dle 104 osř

19 ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PODPISY
postoupení pohledávky - 18 hlasovací lístek - 50/2 navrhovatele insolvenčního návrhu - 97/2 souhlas věřitelů s moratoriem -116/2 a 119/2 souhlas věřitelů a správce s ukončením IŘ - 158/2 reorganizace - oznámení D, že nehodlá předložit RP /4 - prohlášení těch, co provedení RP zajišťují /b dlužníkova manžela o použití SJM /c dlužníka o ochotě pokračovat v provozu podniku dle RP / d oddlužení / spoludlužníci či ručitelé - dlužníkův manžel

20 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU
- zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud pro hrozící úpadek - jen dlužník povinnost podat návrh odpovědnost za škodu předběžné opatření vyhláška o zahájení IŘ a vyrozumění ODMÍTNUTÍ ZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný Nezaplacení kauce (108) neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů ne 43 osř zpětvzetí (129, 130) výzva k přílohám není splněna Podmínky řízení osř

21 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU V PRAXI
Většina rozhodnutí soudu byla odmítnutí návrhu pro vady, nedoplnění, nesrozumitelnost Mnoho návrhů je zastaveno pro nezaplacení kauce ( ! Kde soud hodlá kauci vymáhat, musí dát při uložení povinnosti k záloze právo odvolání – jde o exekuční titul ), prominutí, splátkování nebo snížení kauce není možné. Kauci musí platit i dlužníci Dlužníci i nadále neplní povinnost podat včas návrh Zamítnutí pro NM nelze provést, kde o likvidaci nerozhodl soud ale společnost sama, kde likvidátor není zapsán do seznamu správců, kde likvidátor neprověřil neúčinnost úkonů dlužníka Struktura navrhovatelů většina dlužníků požadujících oddlužení množství likvidátorů požadujících § 144 mizivé množství věřitelů (obava ze sankcí)

22 30 D 10 D 10 D DORUČENÍ DLUŽNÍKOVI NÁVRH VĚŘITELE NÁVRH NA O RoÚ
NÁVRH NA R SV 10 D NÁVRH DLUŽNÍKA + NÁVRH NA O RoÚ NÁVRH NA R SV NÁVRH NA R ( hrozící úpadek)

23 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110
Lhůty nezačínají nebo neběží Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113 Exekuci nelze provést

24 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh věřitele jednání 133-135 Návrh dlužníka 132
Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU zjištění úpadku ustanovení správce účinnost výzva : věřitelům dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

25 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9
21 Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem 22, předsedou soudu OPATŘENÍM Výběr ze seznamu dle: osoby dlužníka jeho majetku odbornosti správce vytížení správce ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 zákona o IS právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá V.O.S. a zahraniční společnost: ohlášený společník splňující výše uvedené Hostující správce: dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

26 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29
. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu rozhodnutí p o t v r z u j e soud schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS ZÁSTUPCE SPRÁVCE přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ODDĚLENÝ SPRÁVCE ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE odborná specializace

27 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE
ODMÍTNUTÍM správce důležité důvody VYLOUČENÍM správce podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce důležité důvody - n e s a n k č n í ZPROŠTĚNÍ správce s a n k č n í - porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE , 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí maximální uspokojení věřitelů součinnost s věřitelským orgánem zprávy každé 3 měsíce pořádková pokuta i opakovaně max. do Kč / 2

28 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám zproštění : spravedlivé úsilí škoda způsobená 3. osobami zapodstatová pohledávka promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ zdroje náhrady : MP, kauce, stát vyúčtování v konečné zprávě způsob výpočtu – prováděcí vyhláška výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

29 SPRÁVCI V PRAXI - bývají ustaveni správci, které jsou navrženi již v insolvenčním návrhu mnoho ustavených správců se vzdává funkce - nemají zájem, nízké odměny, velká odpovědnost ke zkouškám bylo přihlásilo dosud osob, úspěšných bylo 8; bylo napadeno množství otázek (nejednoznačnost), z jich bylo vyřazeno; ministerstvo zveřejní otázky (bez správných odpovědí) - testy zahrnují všechny možnosti: 0-všechny správné odpovědi; dnes je zapsáno v seznamech správců nesprávně jsou vedeny exekuce na soukromý majetek správců ( viz KN 23/2008) věřitelé pravidelně „dosazují“ na SV své správce v lukrativních kauzách někteří správci se dosud v IZ neorientují

30 Jednací řád pro insolvenční
řízení vyhl.311/07 Sb. Vyhláška MS upravuje náležitosti - s o u p i s u majetkové podstaty - s e z n a m u přihlášených pohledávek - vyrozumění o p o p ř e n í pohledávky - h l a s o v a c í c h lístků - formuláře p ř i h l á š e k pohledávek - formulář na povolení o d d l u ž e n í - náležitosti zprávy o r e o r g a n i z a č n í m p l á n u - L H Ů T A 2h mimo pracovní dobu § 3 a 26

31 Některá další ustanovení JŘ
-Věřitel podávající odvolání během SV musí podepsat protokol Věřitelský výbor může přijímat usnesení korespondenčně. Správce, předseda nebo soud předloží členům návrh usnesení. Nevyjádří-li se člen V V, platí, že hlasoval p r o t i Přílohy přihlášky se v IR nezveřejňují Přílohami přihlášky jsou k o p i e smluv, rozhodnutí a d.listin

32 Soud nepoužije 43 osř do 1 dne
MORATORIUM 115 - do 7 (15) dnů i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů návrh: PODNIKATEL, ne L Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku Moratorium trvá 3 M, návrh dnů Přednost moratorních závazků Předběžný správce Odpovědnost D za škodu ZÁNIK M Rozhodnutím soudu Návrh věřitelů Nepoctivost D Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124 124 Uplynutím doby

33 POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÉ ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ ÚROČENÉ
(2g, 166-7, 171, 204, 298) (168, 169) (171) POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ STANDARDNÍ (172) NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODMÍNĚNÉ (183) (170)

34 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a ZAPOČTENÍ
DEFINICE 2h

35 KDY PODAT PŘIHLÁŠKU 2 h 30 d – 2 m P P P P VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (101) + LZE (136/2d) (105) VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173)

36 ZMĚNY PROTI STÁVAJÍCÍ ÚPRAVĚ
Formulář (odpovědnost věřitele) Vykonatelnost – veřejná listina Opoždění – nepřihlíží se, PROCES.lhůta /1 Nesplatné pohledávky /3 Postoupení přihlášky mezi soudy /4 Nedůvodné přihlášky 109 / 3 ve spojení s 173 / 4 se uplatní, jen bude-li pohledávka přihlášena. Po zmeškání lhůty k přihlášce, účinky 109 / 3 netrvají. ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí odmítne přihlášku ( opožděné 173 / 1, neopravené 188 / 2, pohledávky k nimž se nepřihlíží ) ukončí účast věřitele - žaloba do 30 dnů

37 PŘEZKOUMÁNÍ UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203
do seznamu zapíše výsledky IS , 197 věřitelé nemohou popírat /1 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ – 196 zvláštní PJ bude výjimkou /2 popření dlužníkem , 336, 410 popření vykonatelných P /3, 199 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203 K zapodstatovým pohledávkám přirůstá úrok R 27/2004 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204

38 MAJETKOVÁ PODSTATA Dispozice
228 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D ODO 229 OBSAH : 206 Užitky /2 Do MP nepatří : 207, 208 - neexekuovatelné věci část příjmů účelový majetek dotace zboží propuštěné CÚ

39 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo:
Nestanoví-li soud jinak, je po dobu od Rozhodnutí o úpadku do Rozhodnutí o způsobu jeho řešení osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě d l u ž n í k . Dispozice nejsou dlužníkovi Rozhodnutím o úpadku insolvenčním zákonem nijak omezeny ( ! §140 neodkazuje na § 111 ! )

40 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 SPRÁVA 230 VYNĚTÍ SOUD
- žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 = Titul Soustavnost Identifikace Ocenění , účetní - znalcem Důvod + datum IR, evidence , 224/2 Poznámka /1 DLUŽNÍK 210 / 3, 211/1 212- prohlídka výslech a prohlášení SPRÁVA 230 DRŽITELÉ 213 VĚŘITELÉ Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců 211/2 SPRÁVCE VYNĚTÍ 211/2 SOUD nedobytné neprodejné věci 227 návrh D 226, 207, 208 209

41 NEPLATNOST ÚKONŮ DLUŽNÍKA 231
Soud n e n í v á z á n rozhodnutím jiného orgánu o neplatnosti vydaným v průběhu IŘ, je vázán P M rozhodnutím vydaným před zahájením I Ř. V průběhu IŘ posoudí neplatnost pouze insolvenční soud v incidenčním sporu NEBO jako předběžnou otázku Žalobu může podat IS, D s dispozičním oprávněním, účastníci, SZ. Zjištěná neplatnost – musí být v y d á n majetkový prospěch. Správce může odmítnout vydat, když nedošlo k obohacení podstaty. Tomu se lze bránit žalobou podanou do 30 dnů. Neplatnost má přednost před neúčinností.

42 NEÚČINNOST ÚKONŮ DLUŽNÍKA 235
Zakládá se rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě. Lze napadnout právní úkon D i jeho o p o m e n u t í. Žalobu podává pouze IS = incident. Z rozhodnutí VV m u s í správce žalobu podat. Nejsou-li na to prostředky – věřitelská záloha. Neúčinnost se nedotýká p l a t n o s t i úkonu. Plnění (nebo náhrada) z NÚ náleží do majetkové podstaty. Vydat je musí osoby, v jejichž p r o s p ě c h byl úkon učiněn. Dědicové / 2, 3. Právo na vydání plnění nelze započíst. Věřitel nemusí vydat do podstaty plnění, získané odpůrčí žalobou před PM rozhodnutí o úpadku. Toto plnění může žádat i během IŘ

43 NEÚČINNOST ÚKONŮ BEZ PŘIMĚŘENÉHO PLNĚNÍ 240
Beúplatnost nebo cena podstatně nižší než cena obvyklá. Musí jít o úkon v době, kdy D byl v Ú. U osob blízkých se má za to, že byl Ú. Lze odporovat úkonu učiněnému 1 R před zahájením IŘ (3 R - osoby blízké). Odporovatelné nejsou - plnění podle právních předpisů - příležitostné přiměřené dary - plnění dle slušnosti - plnění s důvodně očekávaným přiměř. prospěchem

44 NEÚČINNOST ZVÝHODŇUJÍCÍCH ÚKONŮ 241
Některý z věřitelů na úkor ostatních dostal více než by mu náleželo v K, zejm splnění před splatností změna závazku D v jeho neprospěch - prominutí nebo zánik nesplněného práva zřízení zajištění k již existujícímu závazku Musí jít o úkon v době, kdy D byl v Ú. U osob blízkých se má zato, že byl Ú. Lze odporovat úkonu učiněnému 1 R před zahájením IŘ (3 R - osoby blízké). Odporovatelné nejsou - zřízení zajištění s protihodnotou - úkony dle obvyklých obchodních podmínek s přiměřeným protiplněním - úkony v moratoriu nebo po zahájení IŘ za podmínek IZ

45 NEÚČINNOST ÚMYSLNĚ ZKRACUJÍCÍCH ÚKONŮ 242
Úmyslné zkrácení věřitele, úmysl byl nebo musel být druhé straně znám. U osoby blízké se znalost dlužníkova úmyslu předpokládá. Odporovat lze úkonům učiněným 5 R před zahájením IŘ.

46 SJM po prohlášení K na majetek fyzické osoby 268 a násl.
SJM se vypořádává jen: po prohlášení K na majetek fyzické osoby a násl. při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty / 1 v době konkurzu probíhá spor o SJM: řízení se nepřerušuje 266 / 1 e správce se stává účastníkem místo D automaticky 273 / 1 nelze řízení skončit smírem OS přeruší řízení na dobu odvolání (insolvenční soud neschválí dohodu o vypořádání SJM 273 / 2) OS zastaví řízení po schválení dohody o vypořádání SJM insolvenčním soudem 271 / 3 po prohlášení konkurzu je zahájen spor o vypořádání SJM – incident: soudí jej insolvenční soudce dle pravidel koncentrace řízení b osř s.poplatek 1 tis., účastníci: IS a manžel dlužníka, D event.vedl.účastník

47 majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M
Co se vypořádává: majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M závazky vzniklé oběma manželům nebo některému z nich za trvání M Dohoda o vypořádání: souhlas V V / 2 a schválení soudem / 1 Jak se vypořádává: dle OZ - rozsah SJM 143, způsob a kriteria vypořádání 149 dle osř / 2 návod k vypořádání závazků dle IZ / 2 a 274 Judikatura Nejvyššího soudu 29 0do 492/ 2004, Odo 2085/ 2006, 22 Cdo 1725/ 2006

48 Zahájení IŘ nechrání svými účinky příjem 2.M před exekucí
Věřitel nemůže přihlásit do IŘ pohledávku proti 2.M Cdo 677/ 2005 V IŘ vedeném na majetek jednoho M nelze řešit závazky společné Při oddlužení se podmínka 30% posuzuje u každého manžela zvlášť Při oddlužení splátkováním nelze zahrnout i příjmy 2.M Podají -li oddlužovací návrh oba manželé, může být jednomu povoleno splátkování a druhému zpeněžení Osvobození se nevztahuje na 2.M. Osvobozením se závazek stává pouze naturálním, ale nezaniká

49 Závazků i pohledávek se vrací
KONKURZ REORGANIZACE ODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L Nepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOST Závazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, Nehlasují - ZÁRUKA SPLNĚNÍ SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní , dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5% > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

50 KONKURZ Zásadně poměrné uspokojení 1 a)
- ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné, v pochybnostech : dispozice přešly na správce sestavení mezitímní účetní závěrky správcem /4 ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné /2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

51 správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu
-JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ, nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do dnů návrh k insolvenčnímu soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

52 skončí prodejem jednou smlouvou nebo
skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření V V lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty /2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem - SV 282 PROVOZ PODNIKU EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

53 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách - pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu a jen po PJ Možnost pokračování Nepřerušená řízení

54 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu
NEPATRNÝ KONKURZ 314 Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů Rozhodnutí o nepatrném konkurzu místo V V lze zvolit jen zástupce dohoda o SJM a vyloučení z  MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky

55 ZPENĚŽENÍ 283 Účinky zpeněžení 285:
I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285: zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA zaniká ZAJIŠTĚNÍ, byť se zajištěnec nepřihlásil 299/2 předkupní práva : smluvní zákonná /4 VYKLIZENÍ - bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu

56 Způsoby zpeněžení 286 Výtěžek zpeněžení 296
Souhlas V V Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání Způsoby zpeněžení 286 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290 Výtěžek zpeněžení 296 Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci moratorium úvěry správa podstaty zákonné výživné Zajištění věřitelé výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. 4%, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud , 293

57 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením
Obsah: přehled přednostních plnění, náklady správy, zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům, nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Slyšení správce – odstranění chyb. Námitky do 15 dnů od publikace konečné zprávy v I R Jednání SCHVÁLENÍ DOPLNĚNÍ ODMÍTNUTÍ

58 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308
ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas V V - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ zrušeny třídy rezerva na skončení konkurzu lhůta ke splnění 2 měsíce splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 - není osvědčen úpadek nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni splněn rozvrh nedostatečný majetek „ smír “ smrt dlužníka ZRUŠENÍ KONKURZU 308

59 REORGANIZACE PODNIKATEL, nikoliv:
316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/ méně než 100 zaměstnanců n á v r h dlužník přihlášený věřitel souhlas SV 10dnů Ú 1.SV RoÚ dobrá víra 317/2

60 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Zpětvzetí soud Projednání návrhu Odmítnutí
a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 318/2 320 322 - neopravený, opožděný návrh neúplné přílohy: VÝZVA SOUDU zamítnutí 3M RoÚ SV povolení Předmět jednání SV 149 – 151, kvalifikovaná většina V může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku – tím je soud vázán 152

61 ZAMÍTNUTÍ 326 nepoctivý záměr R insolvenční řízeni R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ náhrada škody POVOLENÍ 328 výroky : reorganizace se povoluje informace o Ins. správci výzva k předložení R plánu do 120 dnů dlužníkovi nebo dalším osobám další opatření soudu

62 V V D IS SOUD Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení
330 331 332 330/3 Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje IS Souhlas Zákaz, omezení Valná hromada: Členská schůze 333

63 Rozdělení věřitelů do skupin
REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování Obsah 340 337 STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Zajištěný Nezajištěná banka Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob R Přílohy Zpráva + + 341 342 343

64 Způsob provedení reorganizace
Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení základního kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze nebo převod jmění na společníka Změna zakladatelského dokumentu či stanov Zajištění financování provozu

65 SV HLASOVÁNÍ O R PLÁNU + DLE SKUPIN VĚŘITELŮ 50 30 50 50 10
- Zvlášť svolaná - Zrušená Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ + 344 345 346 DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin nebo 50 30 50 50 10

66 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM
348 349 Všechny skupiny přijmou Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud schválí RP Přijme alespoň 1 skupina Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost /2 rovnost /2 spravedlivost RP 349 RP Soud zamítne RP Není přijat Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob

67 SPRAVEDLIVOST RP Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz
349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku NEZAJIŠTĚNÍ Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Dostanou to, co v konkurzu

68 PROVÁDĚNÍ RP ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 352 ÚČINNOST – PM schválení
Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 354 355 354/3 Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu NOVACE Úvěrování Zánik neuspokojitelných pohledávek Exekuce CP Omezení dispozic

69 SKONČENÍ REORGANIZACE
ZRUŠENÍ SOUDEM 362 SPLNĚNÍ RP 364 zvláštní výhody věřiteli podvod odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí PŘEMĚNA V KONKURZ 363 návrh dlužníka nesestavení plánu neschválení plánu dlužník neplní plán

70 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel - fyzická i právnická osoba
s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti N 391: příjmy za 3 roky a v následujících 5 letech FORMULÁŘ , přílohy 392: seznam A a P –položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena,listiny o příjmech, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas N věřitele s plněním pod 30% ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný N : neopravený či nedoplněný N po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý návrh či nesrozumitelný in- solvenční návrh 395 nepoctivost : 5 roků zpět probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ plnění < 30% - ledaže byl souhlas V opakovaný N, když o předchozím již bylo rozhodnuto a dle výsledků IŘ lehkomyslnost 394 zpětvzetí – návrh nelze podat znova

71 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo
„Nepodnikatel“ je dlužník, který dle zákona není považován za podnikatele ( např. živnostenským nebo obchodním či jiným - tzv. princip formální registrace) a z á r o v e ň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jeho podnikání. Tím není vyloučena možnost soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné Ústavní soud ve stanovisku sp.zn. Pl. Ús st. 1 / 96 vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, ale zároveň vázanost smyslem a účelem zákona

72 Současné prohlášení konkurzu
ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ Současné prohlášení konkurzu Pokud není takové rozhodnutí POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 397

73 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU není-li většina – ROZHODNE SOUD
ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU prostá většina hlasů dle P PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

74 NESCHVÁLENÍ O SCHVÁLENÍ O
KONKURZ 405 IS upozorní na důvody k zamítnutí NO před SV či do 3 dnů po hlasování 403 námitky věřitelů: do konce SV nebo do 10 dnů po hlasování, jednání 403/2 a 404 SCHVÁLENÍ O 406 398/3 SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ ZPENĚŽENÍ 409 398/2 408 D zůstává majetek před schválením O . zajištění věřitelé – jako při K nezajištění: 5 R splátky (přednostní pohledávky v exekuci) obsah rozhodnutí 406/3 popření D / /2 povinnosti D D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2

75 SPLNĚNÍ O OSVOBOZENÍ KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD.
soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS zprostí IS funkce 413 OSVOBOZENÍ návrh D po splnění O nepřihlášení věřitelé ručitelé nezaviněné nesplnění 415 tresty, NŠ 416 414 KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD. 417/2 418 417/1 3 R podvod zvláštní výhody 3 R odsouzení neplnění návrh D zavinění insolvence

76 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY
419 SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY SEZNAM DLUŽNÍKŮ z.č /2006 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů FO VOS zahraniční společnosti hostující správci ZVLÁŠTNÍ ČÁST OBECNÁ ČÁST osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

77 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST utajení písemností 423
nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje VÝJIMKY NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP

78 SOUDNÍ KANCELÁŘE od BALÍČEK : v IR jsou zveřejňovány ke každé události i vedlejší dokumenty – (referáty, doručenky) VYHLÁŠKA : vydává se do 2 h před skončením úřední doby stanovené rozvrhem práce ANONYMIZOVANÉ ÚDAJE : uveřejňuje se charakter podání – důvod utajení, nepřístupnosti dokumentu VYŠŠÍ PODACÍ MÍSTO: zavedlo se jako nová podatelna pro INS kauzy, kam jsou z hlavní podatelny soudu předány ke zpracování veškeré INS věci (návrhy, podání, přihlášky,incidenty). Přihlášky budou až do konce lhůty pro přihlašování fyzicky na VPM MINITÝMY : INS kanceláře fungují v sestavě - soudce, asistent, „půl“ VSÚ, vedoucí, zapisovatelka

79 SOUČASNÁ PRAXE VYHLÁŠKA: nelze-li chybou systému publikovat Vyhlášku do dvou hodin, je v IR Úřední záznam, že nedošlo ke zveřejnění v zákonné lhůtě PROTOKOLÁRNÍ ÚSTNÍ PODÁNÍ: lze provést u vedoucí soudní kanceláře v IŘ jen dle 18/3 – cesse pohledávky, nikoliv u jiných procesních úkonů (odvolání, podání,ad.) – to provádí okresní soudy INCIDENTY: jsou v IR v samostatném oddílu „C“, kde je zveřejněn celý obsah spisu FAXY: zveřejňují se v IR, nejsou-li doplněny, publikuje se záznam, že se k nim nepřihlíží

80 NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
Insolvenční správce Oddělený insolvenční správce Úvěrové financování pro udržení chodu podniku Oprávnění věřitelského výboru Předběžné opatření Povinnost podat insolvenční návrh Nakládaní majetkovou podstatou při moratoriu Moratorium před zahájením řízení Účinky rozhodnutí o úpadku – započtení

81 148 Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím
Pohledávky za podstatou Pohledávky naroveň zapodstatovým postavené Ocenění položek soupisu majetkové podstaty Rozvrh Zákaz maření reorganizace Přednostní právo dlužníka k sestavení reorganizačního plánu Právní moc a účinnost reorganizačního plánu Pohledávky z úvěrového financování při reorganizaci Přeměna reorganizace v konkurz Náležitosti oddlužovacího návrhu

82 398 Oddlužení – výše měsíčních splátek
Hlasovací právo věřitelů při oddlužení Přijetí způsobu oddlužení Hlasování mimo schůzi věřitelů Hlasování o způsobu oddlužení Rozhodnutí o neschválení oddlužení Obsah rozhodnutí o schválení oddlužení Účinky schválení oddlužení Dispoziční oprávnění dlužníka Osvobození dlužníka

83 Důvodová zpráva V r.2008 bylo 5.306 insolvenčních návrhů
návrhů na oddlužení 14 návrhů na reorganizaci návrhů na konkurz Prevence negativních dopadů ekonomické krize Ochrana práv dlužníkových zaměstnanců Zachování výroby dlužníka a saturace mzdových nároků Omezení jednostranných zápočtů Odstranění povinnost dlužníka podat IN při předlužení Zjemnění důsledků oddlužení pro poctivé dlužníky

84 Při moratoriu a v reorganizaci (od zveřejnění návrhu do schválení RP) věřitelé omezeni v možnosti jednostranných zápočtů. Rozšířena možnost soudu vydat předběžné opatření: oproti zákonu lze na návrh dotčené osoby povolit nebo zakázat jednostranné zápočty, aby nebyl dlužník zbavován prostředků k zajištění chodu podniku (v případě, že dlužník s většinovou podporou věřitelů činí efektivní kroky k překonání úpadku nebo k prosazení nelikvidačních způsobů jeho řešení). Dlužník nebude mít povinnost podat insolvenční návrh při předlužení, snaha zabránit insolvenčním procesům tam, kde podnik generuje dostatečný cash flow. Jde od přechodnou opatření do Teprve praxe prověří, zda provést změnu trvalou.

85 Při oddlužení splátkováním se bude zpeněžovat zajišťující majetek jen k žádosti věřitele. Ochrana hypotéčních úvěrů – v daném čase a místě může být zpeněžení zástav ekonomicky pro věřitele nevýhodné. Při osvobození dlužníka zajištěný věřitel nepřijde o možnost uspokojení ze zajištění. Zajištěný věřitel se může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou nebo ne. Úvěrové financování má zabránit konkurzům podniků schopných provozu. Větší míra jistoty věřitelům, kteří poskytnou podniku v krizi peníze – dosavadní zajištěnci mají přednostní právo uzavřít smlouvu o úvěrování. Znalecké posudky k oceňování majetku: obvyklá cena.

86 Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k řešení úpadků nekonkurzním způsobem. Např. zrušení soudního poplatku z návrhu na moratorium (využití i při malých reorganizacích). Podpora státu zaměstnancům dlužníka bude již v době moratoria: motivace zaměstnanců pomoci dlužníkovi překonat hrozící úpadek. Přednostními budou všechny zaměstnanecké pohledávky. Insolvenční řízení u podniků, tvořících koncern, bude probíhat u jednoho soudce a příp.jedním správcem – procesní koncentrace, rychlost, koordinace. To platí i pro řízení vedená u různých místně příslušných soudů.

87 Podpora předem připravené reorganizace
Podpora předem připravené reorganizace. Soud musí ustavit správcem osobu, na níž se věřitelé s dlužníkem shodli v přijatém reorganizačním plánu – zde neurčuje osobu správce předseda soudu. Právo schůze odvolat správce zůstává zachováno. Udržení chodu podniku a možné zvýšení výtěžku zpeněžení – post petiční financování. Pohledávky z úvěrového financování mají absolutní prioritu před všemi zapodstatovými, i nebude-li prostředků k úhradě přednostních pohledávek (participace na výtěžku zpeněžení zajištěných věřitelů, kteří nevyužili svého přednostního práva k uzavření smlouvy o úvěrovém financování). Zajištěný věřitel, z jehož „zpeněžení“ byla uhrazena pohledávka „úvěrujícího“ věřitele, má právo žádat po ostatních zajištěných podílet se na zátěži, kterou nesl jen on.

88 Ruší se požadovaný souhlas věřitelského výboru se smlouvami o úvěrovém financování – jen možnost VV se vyjádřit, účinnost smlouvy se podmiňuje souhlasem soudu (schválením). Námitky věřitelů, správce a 3.osob proti „úvěrovým“ smlouvám, soud pak smlouvu neschválí, nebudou-li námitky, považuje se smlouva za schválenou. Nemožnost odvolat se proti rozhodnutí soudu o schválení smlouvy. Soudní kontrola – kvalifikované vypořádání se s výhradami ke smysluplnosti a poctivosti úvěrového financování. Započtení za trvání IŘ. Zákaz započtení se ruší, jakmile bude jisté, že sanační procesy jsou neprůchodné. Započtení v insolvenci nemá vliv na Zákon o správě daní a poplatků zejm. jeho § 40a). Soud bude vyrozumívat o moratoriu jako u vyhlášky o zahájení řízení.

89 Pobídka k sanačním procesům – soud musí povolit reorganizaci, podá-li dlužník s IN i návrh na R a předloží s ním i RP schválený polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných věřitelů (kvórum pro přijetí RP se zmírňuje, původně se vyžadovalo schválení všemi skupinami věřitelů). Dopady novely na státní rozpočet budou jen v oblasti ochrany zaměstnanců (96 mil. Kč není kryto SR schváleným na rok 2009). Při oddlužení splátkami nebudou nové pohledávky vzniklé vůči dlužníkovi získávat přednostní zapodstatové pořadí. Jde o ochranu rovnosti věřitelů, dojde-li k přeměně oddlužení v konkurz. Reorganizace. Přednostní právo sestavit RP nemá dlužník, který oznámil, že RPnepředloží a dlužník,jehož věřitelé se tak usnesli na schůzi. Je nutné bez prodlení dát šanci připravit reorganizaci věřitelům.

90 Oddlužení splátkováním bude podporováno tak, aby chránilo sociální status. Soud na včasný návrh dlužníka může upravit výši splátek jinak než určuje zákon, ale jen nabízí-li nezajištěným věřitelům více jak 50% uspokojení. Věřitelé o takovém návrhu hlasují. Plnění nezajištěným věřitelům při oddlužení splátkami bude provádět dlužník prostřednictvím správce. Zajištěný věřitel má možnost svou pohledávku uplatnit jako zajištěnou nebo nezajištěnou. Plátci mzdy dlužníka provádějí srážky dle ustanovení OSŘ o výkonu rozhodnutí. Oddlužení splátkami. Soud i bez návrhu změní rozhodnutí o oddlužení, nastane-li podstatná změna okolností (odpadne vyživovací povinnost, zanikne některá z pohledávek věřitelů).

91 Statutární orgán, který je i zaměstnanec, je z ochrany zákona dané zaměstnancům, vyloučen
Tzv. rozhodné období měsíce před podáním návrhu (nebo po vyhlášení moratoria) a 3 měsíce poté. Přechodné ustanovení zejm.pro sklářské firmy – od do nabytí účinnosti novely. Zaměstnanec se rozhodne, za které měsíce rozhodného období uplatní mzdové nároky; musí prokázat existenci pracovního poměru. Úřad práce si vyžádá od správce nové seznamy dlužných mzdových nároků zaměstnavatele – po správci budou žádat ÚP vrácení prostředků vyplacených zaměstnancům, vč.srážek a odvodů.

92 ÚP může odečíst od uplatněných mzdových nároků odměny, prémie, přesčasové příplatky ad.nemzdové nároky, které zaměstnanec uplatnil. Lhůta k prokázání mzdového nároku se počítá od doručení rozhodnutí ÚP zaměstnanci (ne od podání IN). ÚP se obracejí na FÚ a SSZ pro zjištění, zda pracovní poměr existoval a zda zaměstnavatel uhardil daně a pojistné. FÚ a SSZ musí spolupracovat. Zaměstnavatel nepřebírá výzvy ÚP, doručuje se veřejnou vyhláškou. Lhůta pro podání žádosti o uspokojení mzdových nároků bude 5,5 měsíce a pro povinnost zaměstnavatelů uhradit úřadům práce náhrady 15 dnů od výzvy ÚP.

93 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google