Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009

2 2 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost platit Více věřitelů zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy důvodný předpoklad insolvence. závazky větší než majetek. zisky ze správy majetku. zisky z provozu podniku ŠIKANÓZNÍ NÁVRH NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE 143/2 143/3

3 3 - navrhovatelé neuvádějí konkrétní okolnosti o úpadku - likvidátoři označí pouze jednoho věřitele (nejčastěji FÚ) - nesprávně se uvádějí i dluhy a majetek manžela nebo dceřin.společností - hrozící úpadek je nástroj pro dlužníky nikoli pro věřitele - chybně se požaduje žalobní žádostí pouze „PROHLÁŠENÍ KONKURZU“ ač je nutno domáhat se „ROZHODNUTÍ O ÚPADKU“ CHYBY V PRAXI

4 4 ODPOVĚDNOST Správce 23 – pojištění 37 – vůči D, V, 3.osobám – porušení povinností, porušení odborné péče zproštění – OBJEKTIVNÍ odpovědnost za zaměstnance, za zapodstatové pohledávky promlčení 2R, 3R,10R Orgánů veřejné správy Věřitelského výboru 44/3 není řádně a včas poskytnuta součinnost 60 – odborná péče a odborný výkon funkce Pokuta 200 tis. Pokuta 50 tis.

5 5 Insolvenčního navhrovatele 147 Zavinění za zastavení, odmítnutí, zamítnutí návrhu Solidarita statutárů Žaloba do 3 M – jinak prekluze práva Věřitele Dlužníka 48/3 za nedůvodný návrh na SV 176 za správnost údajů v přihlášce 178 za nedůvodnou přihlášku 99 - za nepodání IN 100 – předběžné opatření 127 - za porušení povinnosti během moratoria solidarita statutárních orgánů 417, 418 za podvody, zvýhodnění, poškození a neplnění oddlužení

6 6 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

7 7 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce 48 71/3 - předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů - zákaz hlasování 53 - nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V - zrušení usnesení soudem 54 - usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci, o hlasovacím právu popřených věřitelů, o ZŘÚ

8 8 Hlasování věřitelů Hlasování o IS, jde-li o SV konanou po přezkumu, nejméně polovina PRO. Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 § 49 § 50 § 51 § 52 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek, co koruna to hlas – tzv. vážené hlasy nikoli kapitační hlasy (podle hlav) Hlasují na SV přítomní Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění / sporní - na návrh - rozhodne soud Hlasovací právo zkoumá soud - u každého jednotlivě - bez práva odvolání - jen pro konkrétní SV

9 9 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 § 149 § 153 Nová či doplňující volba O způsobu řešení Úpadku SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN RoÚ do 3M po SV většina přítomných Z + většina přítomných N nebo 90% přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat Určení znalce k ocenění majetkové podstaty - 2 / 3 přítomných § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů

10 10  Schválení znaleckého posudku 2/3  Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV  O nepatrném K  Schválení návrhu na R podaného V  Hlasování o přijetí RP na SV  Hlasování o přijetí RP mimo SV  Hlasování po skupinách  Hlasování o způsobu oddlužení  Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV § 155 § 295/2f § 315 § 323 § 345 § 346 § 347 § 399 § 400, 401

11 11 Prozatímní V V 61 Věřitelský výbor 56 možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů - jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů - nezpůsobilost k výkonu funkce - ukončení funkce: odvolání, odstoupení, ukončení účasti – cese - soud jako VV - odpovědnost za škodu - služby odborníků

12 12 Věřitelské orgány v praxi -schůze věřitelů : omezené možnosti jednacích síní, příliš krátké zákonné lhůty, opakování schůzí pro neúčast věřitelů, nepřehlednost hlasování - pro každou otázku jiné kvorum - jiná většina -věřitelský výbor : nezájem věřitelů o funkci – obava ze sankce za nedůvodné přihlášky, věřitelé ustavení do prozatímního V V se vzdávají funkce, velmi časté působení soudu jako V V -zástupce věřitelů : soud nemá možnost jej ustavit, i když je zřejmý nedostatek věřitelů

13 13 vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám 71/2 zahraničním věřitelům 4 30 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť – certifikovaný podpis soudu ještě neexistuje Předvolání – min.15 dnů předem Doručování správcem 76, správci 77, VV 79 Opětovné doručení - vyhláškou 80 DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou

14 14 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN Rozhodnutí, že D není v Ú 2h -prohlášení konkurzu -povolení reorganizace -povolení oddlužení 1D Rozhodnutí o způsobu řešení Ú - Odmítnutí 7D - Zastavení - Zamítnutí -Zamítnutí pro NM -Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D přeměna v konkurz 3 M

15 15 INSOLVENČNÍ NÁVRH 103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 104 105 Přihláška pohledávky NUTNO MOŽNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE nezaplacení vymáhání kauce zastavení řízení 108 - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita - NE : zaměstnanci

16 16 INSOLVENČNÍ NÁVRH DLUŽNÍKA 42/4 osř IZ: 103, 104, oddlužení: 391, 392, vyhl. 311 / 2007 Sb. - kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, čeho se týká, co se podáním sleduje, datum, podpis - označení dlužníka - uvedení skutečností o úpadku - označení důkazů - jasný petit - přílohy - seznam majetku vč.pohledávek a jejich dobytnosti, uvedení soudních aj.řízení o majetku - seznam závazků, uvedení osob blízkých, co dlužník popírá a proč, odděleně uvést zajištěné věřitele a zajišťující věci - podpis všech seznamů a výslovné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, výslovné uvedení, že dlužník nemá zaměstnance či dlužníky - oddlužení: FORMULÁŘ - očekávané příjmy v 5 letech a dosažené příjmy za 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele s plněním pod 30%, položkový seznam majetku + pořizovací a realizační cena, ocenění zajišťujícího majetku znalcem

17 17 PODPIS NÁVRHU Právnická osoba - podpis statutárním orgánem se zkoumá dle § 21 osř 97/2 Nedostatek úředně ověřeného podpisu nelze zhojit dodatečným úředním ověřením. K návrhu se nepřihlíží – věc se zapíše do „Nc rejstříku. Nutno p o d a t n o v ý insolvenční návrh. Procesní plná moc udělená 2 advokátům je n e p l a t n á. Úředním ověřením není fotokopie originálu, kde byl podpis úředně ověřen. Úředně ověřit lze i mimo ČR – dle dvoustranných mezinárodních smluv a haagské úmluvy.

18 18 Zastoupený subjekt řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá jen u zmocnitele na návrhu, úřední ověření může provést i zastupující advokát řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen advokátem: úřední ověření se zkoumá u advokáta na návrhu i u zmocnitele na procesní plné moci R o z s u d e k NS 2 9 Odo 8 9 4 / 2006 (netové stránky NS) řádná procesní plná moc a návrh podepsán i advokátem i zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele na návrhu není řádná procesní plná moc a návrh je podepsán jen zmocnitelem úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele, vada v plné moci se odstraňuje dle 104 osř

19 19 postoupení pohledávky - 18 hlasovací lístek - 50/2 navrhovatele insolvenčního návrhu - 97/2 souhlas věřitelů s moratoriem -116/2 a 119/2 souhlas věřitelů a správce s ukončením IŘ - 158/2 reorganizace - oznámení D, že nehodlá předložit RP - 339/4 - prohlášení těch, co provedení RP zajišťují - 342/b dlužníkova manžela o použití SJM - 342/c dlužníka o ochotě pokračovat v provozu podniku dle RP - 342/ d oddlužení - 392/3 - spoludlužníci či ručitelé - dlužníkův manžel ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PODPISY

20 20 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU - zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud - pro hrozící úpadek - jen dlužník 97 - povinnost podat návrh 98 - odpovědnost za škodu 99 předběžné opatření 100 - vyhláška o zahájení IŘ 101 a vyrozumění 102 ODMÍTNUTÍZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný ne 43 osř Nezaplacení kauce (108) zpětvzetí (129, 130) Podmínky řízení 103 osř neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů výzva k přílohám není splněna

21 21 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU V PRAXI Většina rozhodnutí soudu byla odmítnutí návrhu pro vady, nedoplnění, nesrozumitelnost Mnoho návrhů je zastaveno pro nezaplacení kauce ( ! Kde soud hodlá kauci vymáhat, musí dát při uložení povinnosti k záloze právo odvolání – jde o exekuční titul ), prominutí, splátkování nebo snížení kauce není možné. Kauci musí platit i dlužníci Dlužníci i nadále neplní povinnost podat včas návrh Zamítnutí pro NM nelze provést, kde o likvidaci nerozhodl soud ale společnost sama, kde likvidátor není zapsán do seznamu správců, kde likvidátor neprověřil neúčinnost úkonů dlužníka Struktura navrhovatelů většina dlužníků požadujících oddlužení množství likvidátorů požadujících § 144 mizivé množství věřitelů (obava ze sankcí)

22 22 NÁVRH VĚŘITELE DORUČENÍ DLUŽNÍKOVI NÁVRH NA ORoÚNÁVRH NA RSV 30 D 10 D RoÚ SVNÁVRH NA R NÁVRH NA R ( hrozící úpadek) NÁVRH DLUŽNÍKA NÁVRH DLUŽNÍKA + NÁVRH NA O

23 23 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110 109 Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Exekuci nelze provést Lhůty nezačínají nebo neběží Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113

24 24 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh dlužníka 132 Návrh věřitele jednání 133-135 Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU 136 - zjištění úpadku - ustanovení správce - účinnost - výzva : věřitelům 30 dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi - schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu - přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

25 25 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 21 Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem 22, 25 - předsedou soudu OPATŘENÍM Výběr ze seznamu dle: - osoby dlužníka - jeho majetku - odbornosti správce - vytížení správce ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 zákona o IS právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá V.O.S. a zahraniční společnost: ohlášený společník splňující výše uvedené Hostující správce : dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

26 26 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u. polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV. o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu. rozhodnutí p o t v r z u j e soud. schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud. změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE 27 ZÁSTUPCE SPRÁVCE 33 ODDĚLENÝ SPRÁVCE 34 ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE 35 odborná specializace

27 27 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE ODMÍTNUTÍM správce 22 - důležité důvody VYLOUČENÍM správce 24 - podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce 31 - důležité důvody - n e s a n k č n í ZPROŠTĚNÍ správce 32 - s a n k č n í - porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE 36, 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka - svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí - maximální uspokojení věřitelů - součinnost s věřitelským orgánem - zprávy každé 3 měsíce - pořádková pokuta i opakovaně max. do 200.000 Kč 81/ 2

28 28 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám - zproštění : spravedlivé úsilí - škoda způsobená 3. osobami - zapodstatová pohledávka - promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH - přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ - zdroje náhrady : MP, kauce, stát - vyúčtování v konečné zprávě - způsob výpočtu – prováděcí vyhláška - výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA - účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

29 29 - bývají ustaveni správci, které jsou navrženi již v insolvenčním návrhu - mnoho ustavených správců se vzdává funkce - nemají zájem, nízké odměny, velká odpovědnost - ke zkouškám bylo přihlásilo dosud 120 osob, úspěšných bylo 8; bylo napadeno množství otázek (nejednoznačnost), 300 z 800 jich bylo vyřazeno; ministerstvo zveřejní otázky (bez správných odpovědí) - testy zahrnují všechny možnosti: 0-všechny správné odpovědi; dnes je zapsáno v seznamech 4.100 správců - nesprávně jsou vedeny exekuce na soukromý majetek správců ( viz KN 23/2008) - věřitelé pravidelně „dosazují“ na SV své správce v lukrativních kauzách - někteří správci se dosud v IZ neorientují SPRÁVCI V PRAXI

30 30 Jednací řád pro insolvenční řízení vyhl.311/07 Sb. Vyhláška MS upravuje náležitosti - s o u p i s u majetkové podstaty - s e z n a m u přihlášených pohledávek - vyrozumění o p o p ř e n í pohledávky - h l a s o v a c í c h lístků - formuláře p ř i h l á š e k pohledávek - formulář na povolení o d d l u ž e n í - náležitosti zprávy o r e o r g a n i z a č n í m p l á n u - L H Ů T A 2h mimo pracovní dobu § 3 a 26

31 31 Některá další ustanovení JŘ -Věřitel podávající odvolání během SV musí podepsat protokol -Věřitelský výbor může přijímat usnesení korespondenčně. Správce, předseda nebo soud předloží členům návrh usnesení. Nevyjádří-li se člen V V, platí, že hlasoval p r o t i -Přílohy přihlášky se v IR nezveřejňují -Přílohami přihlášky jsou k o p i e smluv, rozhodnutí a d.listin

32 32 MORATORIUM návrh: PODNIKATEL, ne L - do 7 (15) dnů - i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ 125 - přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE 118 VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku 120 Moratorium trvá 3 M, návrh + 30 dnů 119 Přednost moratorních závazků 122 Předběžný správce 123 Odpovědnost D za škodu 127 ZÁNIK M Uplynutím doby 124 115 Rozhodnutím soudu -Návrh věřitelů -Nepoctivost D -Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124

33 33 POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) (2g, 166-7, 171, 204, 298) ZAJIŠTĚNÉZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ (168, 169) ÚROČENÉ (171) STANDARDNÍ PODMÍNĚNÉ NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ (172) (170)(183)

34 34 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a ZAPOČTENÍ 140/3a DEFINICE 2h

35 35 NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA (105) VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (101) + LZE VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (136/2d) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173) P P PP 2 h 30 d – 2 m KDY PODAT PŘIHLÁŠKU

36 36 ZMĚNY PROTI STÁVAJÍCÍ ÚPRAVĚ Formulář (odpovědnost věřitele) 176 Formulář (odpovědnost věřitele) 176 Vykonatelnost – veřejná listina 177 Vykonatelnost – veřejná listina 177 Opoždění – nepřihlíží se, PROCES.lhůta 173/1 Opoždění – nepřihlíží se, PROCES.lhůta 173/1 Nesplatné pohledávky 173/3 Nesplatné pohledávky 173/3 Postoupení přihlášky mezi soudy 173/4 Postoupení přihlášky mezi soudy 173/4 Nedůvodné přihlášky 178-182 Nedůvodné přihlášky 178-182 ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí 184 vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí 184 odmítne přihlášku 185 odmítne přihlášku 185 ( opožděné 173 / 1, neopravené 188 / 2, pohledávky k nimž se nepřihlíží ) pohledávky k nimž se nepřihlíží ) ukončí účast věřitele - žaloba do 30 dnů 186 ukončí účast věřitele - žaloba do 30 dnů 186 109 / 3 ve spojení s 173 / 4 se uplatní, jen bude-li pohledávka přihlášena. Po zmeškání lhůty k přihlášce, účinky 109 / 3 netrvají.

37 37 PŘEZKOUMÁNÍ do seznamu zapíše výsledky IS 189, 197 do seznamu zapíše výsledky IS 189, 197 věřitelé nemohou popírat 192/1 věřitelé nemohou popírat 192/1 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ 193 – 196 popření : PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ 193 – 196 zvláštní PJ bude výjimkou 192/2 zvláštní PJ bude výjimkou 192/2 popření dlužníkem 200, 336, 410 popření dlužníkem 200, 336, 410 popření vykonatelných P 198/3, 199 popření vykonatelných P 198/3, 199 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH POHLEDÁVEK … 203 K zapodstatovým pohledávkám přirůstá úrok R 27/2004

38 38 MAJETKOVÁ PODSTATA 2e, 205 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Užitky 206/2 Do MP nepatří : 207, 208 - neexekuovatelné věci - část příjmů - účelový majetek - dotace - zboží propuštěné CÚ Dispozice 228 Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D OBSAH : 206 ODO 229

39 39 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo: Nestanoví-li soud jinak, je po dobu od Rozhodnutí o úpadku do Rozhodnutí o způsobu jeho řešení osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě d l u ž n í k. Dispozice nejsou dlužníkovi Rozhodnutím o úpadku insolvenčním zákonem nijak omezeny ( ! §140 neodkazuje na § 111 ! )

40 40 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 VYNĚTÍ SPRÁVA 230 DLUŽNÍK DRŽITELÉ VĚŘITELÉ SPRÁVCE SOUD 209 211/2 213 210 / 3, 211/1 212- prohlídka 214 - 216 výslech a prohlášení = Titul 280 Soustavnost 217 Identifikace 218 Ocenění 219, 223 - účetní - znalcem Důvod + datum 220 IR, evidence 222, 224/2 Poznámka 224/1 - žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 návrh D 226, 207, 208 nedobytné neprodejné věci 227 Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců

41 41 Soud n e n í v á z á n rozhodnutím jiného orgánu o neplatnosti vydaným v průběhu IŘ, je vázán P M rozhodnutím vydaným před zahájením I Ř. V průběhu IŘ posoudí neplatnost pouze insolvenční soud - v incidenčním sporu NEBO - jako předběžnou otázku Žalobu může podat IS, D s dispozičním oprávněním, účastníci, SZ. Zjištěná neplatnost – musí být v y d á n majetkový prospěch. Správce může odmítnout vydat, když nedošlo k obohacení podstaty. Tomu se lze bránit žalobou podanou do 30 dnů. Neplatnost má přednost před neúčinností. NEPLATNOST ÚKONŮ DLUŽNÍKA 231

42 42 Zakládá se rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě. Lze napadnout právní úkon D i jeho o p o m e n u t í. Žalobu podává pouze IS = incident. Z rozhodnutí VV m u s í správce žalobu podat. Nejsou-li na to prostředky – věřitelská záloha. Neúčinnost se nedotýká p l a t n o s t i úkonu. Plnění (nebo náhrada) z NÚ náleží do majetkové podstaty. Vydat je musí osoby, v jejichž p r o s p ě c h byl úkon učiněn. Dědicové - 237 / 2, 3. Právo na vydání plnění nelze započíst. Věřitel nemusí vydat do podstaty plnění, získané odpůrčí žalobou před PM rozhodnutí o úpadku. Toto plnění může žádat i během IŘ - 243. NEÚČINNOST ÚKONŮ DLUŽNÍKA 235

43 43 NEÚČINNOST ÚKONŮ BEZ PŘIMĚŘENÉHO PLNĚNÍ 240 Beúplatnost nebo cena podstatně nižší než cena obvyklá. Musí jít o úkon v době, kdy D byl v Ú. U osob blízkých se má za to, že byl Ú. Lze odporovat úkonu učiněnému 1 R před zahájením IŘ (3 R - osoby blízké). Odporovatelné nejsou - plnění podle právních předpisů - příležitostné přiměřené dary - plnění dle slušnosti - plnění s důvodně očekávaným přiměř. prospěchem

44 44 NEÚČINNOST ZVÝHODŇUJÍCÍCH ÚKONŮ 241 Některý z věřitelů na úkor ostatních dostal více než by mu náleželo v K, zejm. - splnění před splatností - změna závazku D v jeho neprospěch - prominutí nebo zánik nesplněného práva - zřízení zajištění k již existujícímu závazku Musí jít o úkon v době, kdy D byl v Ú. U osob blízkých se má zato, že byl Ú. Lze odporovat úkonu učiněnému 1 R před zahájením IŘ (3 R - osoby blízké). Odporovatelné nejsou - zřízení zajištění s protihodnotou - úkony dle obvyklých obchodních podmínek s přiměřeným protiplněním - úkony v moratoriu nebo po zahájení IŘ za podmínek IZ

45 45 NEÚČINNOST ÚMYSLNĚ ZKRACUJÍCÍCH ÚKONŮ 242 Úmyslné zkrácení věřitele, úmysl byl nebo musel být druhé straně znám. U osoby blízké se znalost dlužníkova úmyslu předpokládá. Odporovat lze úkonům učiněným 5 R před zahájením IŘ.

46 46 SJM se vypořádává jen: po prohlášení K na majetek fyzické osoby 268 a násl. při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 408 / 1 v době konkurzu probíhá spor o SJM: řízení se nepřerušuje 266 / 1 e správce se stává účastníkem místo D automaticky 273 / 1 nelze řízení skončit smírem OS přeruší řízení na dobu odvolání (insolvenční soud neschválí dohodu o vypořádání SJM 273 / 2) OS zastaví řízení po schválení dohody o vypořádání SJM insolvenčním soudem 271 / 3 po prohlášení konkurzu je zahájen spor o vypořádání SJM – incident: soudí jej insolvenční soudce dle pravidel koncentrace řízení 118 b osř s.poplatek 1 tis., účastníci: IS a manžel dlužníka, D event.vedl.účastník SJM

47 47 Co se vypořádává: majetek získaný oběma manželi nebo některým z nich za trvání M závazky vzniklé oběma manželům nebo některému z nich za trvání M Dohoda o vypořádání: souhlas V V 271 / 2 a schválení soudem 271 / 1 Jak se vypořádává: dle OZ - rozsah SJM 143, způsob a kriteria vypořádání 149 dle osř - 267 / 2 návod k vypořádání závazků dle IZ - 270 / 2 a 274 Judikatura Nejvyššího soudu 29 0do 492/ 2004, 20 Odo 2085/ 2006, 22 Cdo 1725/ 2006

48 48 Zahájení IŘ nechrání svými účinky příjem 2.M před exekucí Věřitel nemůže přihlásit do IŘ pohledávku proti 2.M 31 Cdo 677/ 2005 V IŘ vedeném na majetek jednoho M nelze řešit závazky společné Při oddlužení se podmínka 30% posuzuje u každého manžela zvlášť Při oddlužení splátkováním nelze zahrnout i příjmy 2.M Podají -li oddlužovací návrh oba manželé, může být jednomu povoleno splátkování a druhému zpeněžení Osvobození se nevztahuje na 2.M. Osvobozením se závazek stává pouze naturálním, ale nezaniká

49 49 KONKURZREORGANIZACEODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L - předjednaná, ne LNepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS zpeněžení IS splátky D + IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOSTZávazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, úročeníNehlasují- ZÁRUKA SPLNĚNÍ 0 SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní, dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5%RP > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

50 50 - Zásadně poměrné uspokojení 1 a) - ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR 245 - DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné, v pochybnostech : dispozice přešly na správce 246 sestavení mezitímní účetní závěrky správcem 277/4 - ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné 248/2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní 41 - ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 KONKURZ ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

51 51 - JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou 252 - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p. 253 - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod-/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ, nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do15 dnů návrh k insolvenčnímu soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká. 256 JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

52 52 - skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření V V 261 - lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ 267 - dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty 249/2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 - o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz 281 úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem - SV 282 PROVOZ PODNIKU EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

53 53 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách - pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu a jen po PJ Možnost pokračování Nepřerušená řízení 266

54 54 místo V V lze zvolit jen zástupce dohoda o SJM a vyloučení z MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů NEPATRNÝ KONKURZ 314 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu

55 55 I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285 : zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA zaniká ZAJIŠTĚNÍ, byť se zajištěnec nepřihlásil 299/2 předkupní práva : smluvní 284 - zákonná 285/4 VYKLIZENÍ - bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu ZPENĚŽENÍ 283

56 56 Výtěžek zpeněžení 296 Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci - moratorium - úvěry - správa podstaty - zákonné výživné Zajištění věřitelé 298 výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. 4%, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud 230, 293 Způsoby zpeněžení 286 Souhlas V V Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání 295 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290

57 57 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením Obsah: přehled přednostních plnění, náklady správy, zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům, nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Slyšení správce – odstranění chyb. Námitky do 15 dnů od publikace konečné zprávy v I R Jednání SCHVÁLENÍ - DOPLNĚNÍ - ODMÍTNUTÍ

58 58 ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas V V - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ - zrušeny třídy - rezerva na skončení konkurzu - lhůta ke splnění 2 měsíce - splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů - částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308 - není osvědčen úpadek - nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni - splněn rozvrh - nedostatečný majetek - „ smír “ - smrt dlužníka

59 59 REORGANIZACE 316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/5 méně než 100 zaměstnanců n á v r h dobrá víra 317/2 dlužník přihlášený věřitel + souhlas SV HÚ 10dnů Ú 1.SV RoÚ

60 60 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Odmítnutí Projednání návrhu a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 318/2 320322 - neopravený, opožděný návrh - neúplné přílohy: VÝZVA SOUDU 3M RoÚ SV zamítnutí povolení Předmět jednání SV 149 – 151, kvalifikovaná většina V může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku – tím je soud vázán 152

61 61 ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ -nepoctivý záměr 5R insolvenční řízeni 5R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ 327 náhrada škody 147 výroky : - reorganizace se povoluje - informace o Ins. správci - výzva k předložení R plánu do 120 dnů dlužníkovi nebo dalším osobám - další opatření soudu 326 328

62 62 V DIS SOUD 330/3 330331332 Souhlas Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje IS Zákaz, omezení 333 Valná hromada: Členská schůze

63 63 REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 342 340 Obsah 341 337 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Zajištěný FÚ Nezajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob RPřílohyZpráva 343 + +

64 64 Způsob provedení reorganizace Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení základního kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze nebo převod jmění na společníka Změna zakladatelského dokumentu či stanov Zajištění financování provozu

65 65 HLASOVÁNÍ O R PLÁNU SV 344 - Zvlášť svolaná - Zrušená + Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin 50 10 3050 nebo 346 345

66 66 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM 348349 RP Všechny skupiny přijmou Přijme alespoň 1 skupina Není přijat Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost 348/2 rovnost 348/2 spravedlivost RP 349 Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob Soud schválí RP Soud zamítne RP

67 67 SPRAVEDLIVOST RP 349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ NEZAJIŠTĚNÍ PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic Dostanou to, co v konkurzu

68 68 PROVÁDĚNÍ RP 354/3 354 352 ÚČINNOST – PM schválení Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V DVĚŘITELÉ Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu CP 358 Omezení dispozic NOVACE 356 Úvěrování 357 Zánik neuspokojitelných pohledávek 359 Exekuce 360 355

69 69 SKONČENÍ REORGANIZACE ZRUŠENÍ SOUDEM 362SPLNĚNÍ RP 364 PŘEMĚNA V KONKURZ 363 - zvláštní výhody věřiteli - podvod - odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí - návrh dlužníka - nesestavení plánu - neschválení plánu - dlužník neplní plán

70 70 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel - fyzická i právnická osoba s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti N 391: příjmy za 3 roky a v následujících 5 letech FORMULÁŘ, přílohy 392: seznam A a P –položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena,listiny o příjmech, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas N věřitele s plněním pod 30% ODMÍTNUTÍVZETÍ NA VĚDOMÍZAMÍTNUTÍ 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný N 393: neopravený či nedoplněný N po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý návrh či nesrozumitelný in- solvenční návrh 394 zpětvzetí – návrh nelze podat znova 395 nepoctivost : 5 roků zpět probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ plnění < 30% - ledaže byl souhlas V opakovaný N, když o předchozím již bylo rozhodnuto a dle výsledků IŘ lehkomyslnost

71 71 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo „Nepodnikatel“ je dlužník, který dle zákona není považován za podnikatele ( např. živnostenským nebo obchodním či jiným - tzv. princip formální registrace) a z á r o v e ň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jeho podnikání. Tím není vyloučena možnost soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné Ústavní soud ve stanovisku sp.zn. Pl. Ús st. 1 / 96 vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, ale zároveň vázanost smyslem a účelem zákona

72 72 ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Současné prohlášení konkurzu 397 Pokud není takové rozhodnutí

73 73 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké - souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D - SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU - prostá většina hlasů dle P není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

74 74 SCHVÁLENÍ O 406 IS upozorní na důvody k zamítnutí NO před SV či do 3 dnů po hlasování 403 námitky věřitelů: do konce SV nebo do 10 dnů po hlasování, jednání 403/2 a 404 ZPENĚŽENÍ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2 NESCHVÁLENÍ O 405 KONKURZ 398/3 409 D zůstává majetek před schválením O. zajištění věřitelé – jako při K nezajištění: 5 R splátky (přednostní pohledávky v exekuci) obsah rozhodnutí 406/3 popření D 410/2 411/2 povinnosti D 412 398/2408

75 75 SPLNĚNÍ O 413 soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS zprostí IS funkce ODEJMUTÍZÁNIKZRUŠENÍ ODD. KONKURZ 3 R podvod zvláštní výhody 3 R odsouzení neplnění návrh D zavinění insolvence OSVOBOZENÍ 414 návrh D po splnění O nepřihlášení věřitelé ručitelé nezaviněné nesplnění 415 tresty, NŠ 416 418 417/1 417/2

76 76 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK 419 SEZNAM DLUŽNÍKŮ SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů 18-22 z.č. 312/2006 rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU OBECNÁ ČÁST ZVLÁŠTNÍ ČÁST FO VOS zahraniční společnosti hostující správci osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

77 77 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY VÝJIMKY utajení písemností 423 nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje 425

78 78 - BALÍČEK : v IR jsou zveřejňovány ke každé události i vedlejší dokumenty – (referáty, doručenky) - VYHLÁŠKA : vydává se do 2 h před skončením úřední doby stanovené rozvrhem práce - ANONYMIZOVANÉ ÚDAJE : uveřejňuje se charakter podání – důvod utajení, nepřístupnosti dokumentu - VYŠŠÍ PODACÍ MÍSTO: zavedlo se jako nová podatelna pro INS kauzy, kam jsou z hlavní podatelny soudu předány ke zpracování veškeré INS věci (návrhy, podání, přihlášky,incidenty). Přihlášky budou až do konce lhůty pro přihlašování fyzicky na VPM - MINITÝMY : INS kanceláře fungují v sestavě - soudce, asistent, „půl“ VSÚ, vedoucí, zapisovatelka SOUDNÍ KANCELÁŘE od 1.1.2009

79 79 - VYHLÁŠKA: nelze-li chybou systému publikovat Vyhlášku do dvou hodin, je v IR Úřední záznam, že nedošlo ke zveřejnění v zákonné lhůtě - PROTOKOLÁRNÍ ÚSTNÍ PODÁNÍ: lze provést u vedoucí soudní kanceláře v IŘ jen dle 18/3 – cesse pohledávky, nikoliv u jiných procesních úkonů (odvolání, podání,ad.) – to provádí okresní soudy - INCIDENTY: jsou v IR v samostatném oddílu „C“, kde je zveřejněn celý obsah spisu - FAXY: zveřejňují se v IR, nejsou-li doplněny, publikuje se záznam, že se k nim nepřihlíží SOUČASNÁ PRAXE

80 80 NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 25 Insolvenční správce 34 Oddělený insolvenční správce 41 Úvěrové financování pro udržení chodu podniku 58 Oprávnění věřitelského výboru 82 Předběžné opatření 98 Povinnost podat insolvenční návrh 122 Nakládaní majetkovou podstatou při moratoriu 126 Moratorium před zahájením řízení 140 Účinky rozhodnutí o úpadku – započtení

81 81 148 Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím 168 Pohledávky za podstatou 169 Pohledávky naroveň zapodstatovým postavené 219 Ocenění položek soupisu majetkové podstaty 305 Rozvrh 324 Zákaz maření reorganizace 339 Přednostní právo dlužníka k sestavení reorganizačního plánu 352 Právní moc a účinnost reorganizačního plánu 357 Pohledávky z úvěrového financování při reorganizaci 363 Přeměna reorganizace v konkurz 391 Náležitosti oddlužovacího návrhu

82 82 398 Oddlužení – výše měsíčních splátek 399 Hlasovací právo věřitelů při oddlužení 400 Přijetí způsobu oddlužení 401 Hlasování mimo schůzi věřitelů 402 Hlasování o způsobu oddlužení 405 Rozhodnutí o neschválení oddlužení 406 Obsah rozhodnutí o schválení oddlužení 407 Účinky schválení oddlužení 409 Dispoziční oprávnění dlužníka 414 Osvobození dlužníka

83 83 V r.2008 bylo 5.306 insolvenčních návrhů 1713 návrhů na oddlužení 14 návrhů na reorganizaci 1161 návrhů na konkurz Prevence negativních dopadů ekonomické krize Ochrana práv dlužníkových zaměstnanců Zachování výroby dlužníka a saturace mzdových nároků Omezení jednostranných zápočtů Odstranění povinnost dlužníka podat IN při předlužení Zjemnění důsledků oddlužení pro poctivé dlužníky Důvodová zpráva

84 84 - Při moratoriu a v reorganizaci (od zveřejnění návrhu do schválení RP) věřitelé omezeni v možnosti jednostranných zápočtů. - Rozšířena možnost soudu vydat předběžné opatření: oproti zákonu lze na návrh dotčené osoby povolit nebo zakázat jednostranné zápočty, aby nebyl dlužník zbavován prostředků k zajištění chodu podniku (v případě, že dlužník s většinovou podporou věřitelů činí efektivní kroky k překonání úpadku nebo k prosazení nelikvidačních způsobů jeho řešení). - Dlužník nebude mít povinnost podat insolvenční návrh při předlužení, snaha zabránit insolvenčním procesům tam, kde podnik generuje dostatečný cash flow. Jde od přechodnou opatření do 31.12.2011. Teprve praxe prověří, zda provést změnu trvalou.

85 85 - Při oddlužení splátkováním se bude zpeněžovat zajišťující majetek jen k žádosti věřitele. Ochrana hypotéčních úvěrů – v daném čase a místě může být zpeněžení zástav ekonomicky pro věřitele nevýhodné. Při osvobození dlužníka zajištěný věřitel nepřijde o možnost uspokojení ze zajištění. Zajištěný věřitel se může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou nebo ne. - Úvěrové financování má zabránit konkurzům podniků schopných provozu. Větší míra jistoty věřitelům, kteří poskytnou podniku v krizi peníze – dosavadní zajištěnci mají přednostní právo uzavřít smlouvu o úvěrování. - Znalecké posudky k oceňování majetku: obvyklá cena.

86 86 - Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k řešení úpadků nekonkurzním způsobem. Např. zrušení soudního poplatku z návrhu na moratorium (využití i při malých reorganizacích). - Podpora státu zaměstnancům dlužníka bude již v době moratoria: motivace zaměstnanců pomoci dlužníkovi překonat hrozící úpadek. Přednostními budou všechny zaměstnanecké pohledávky. - Insolvenční řízení u podniků, tvořících koncern, bude probíhat u jednoho soudce a příp.jedním správcem – procesní koncentrace, rychlost, koordinace. To platí i pro řízení vedená u různých místně příslušných soudů.

87 87 - Podpora předem připravené reorganizace. Soud musí ustavit správcem osobu, na níž se věřitelé s dlužníkem shodli v přijatém reorganizačním plánu – zde neurčuje osobu správce předseda soudu. Právo schůze odvolat správce zůstává zachováno. - Udržení chodu podniku a možné zvýšení výtěžku zpeněžení – post petiční financování. - Pohledávky z úvěrového financování mají absolutní prioritu před všemi zapodstatovými, i nebude-li prostředků k úhradě přednostních pohledávek (participace na výtěžku zpeněžení zajištěných věřitelů, kteří nevyužili svého přednostního práva k uzavření smlouvy o úvěrovém financování). - Zajištěný věřitel, z jehož „zpeněžení“ byla uhrazena pohledávka „úvěrujícího“ věřitele, má právo žádat po ostatních zajištěných podílet se na zátěži, kterou nesl jen on.

88 88 - Ruší se požadovaný souhlas věřitelského výboru se smlouvami o úvěrovém financování – jen možnost VV se vyjádřit, účinnost smlouvy se podmiňuje souhlasem soudu (schválením). - Námitky věřitelů, správce a 3.osob proti „úvěrovým“ smlouvám, soud pak smlouvu neschválí, nebudou-li námitky, považuje se smlouva za schválenou. Nemožnost odvolat se proti rozhodnutí soudu o schválení smlouvy. Soudní kontrola – kvalifikované vypořádání se s výhradami ke smysluplnosti a poctivosti úvěrového financování. - Započtení za trvání IŘ. Zákaz započtení se ruší, jakmile bude jisté, že sanační procesy jsou neprůchodné. Započtení v insolvenci nemá vliv na Zákon o správě daní a poplatků zejm. jeho § 40a). - Soud bude vyrozumívat o moratoriu jako u vyhlášky o zahájení řízení.

89 89 - Pobídka k sanačním procesům – soud musí povolit reorganizaci, podá-li dlužník s IN i návrh na R a předloží s ním i RP schválený polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných věřitelů (kvórum pro přijetí RP se zmírňuje, původně se vyžadovalo schválení všemi skupinami věřitelů). - Dopady novely na státní rozpočet budou jen v oblasti ochrany zaměstnanců (96 mil. Kč není kryto SR schváleným na rok 2009). - Při oddlužení splátkami nebudou nové pohledávky vzniklé vůči dlužníkovi získávat přednostní zapodstatové pořadí. Jde o ochranu rovnosti věřitelů, dojde-li k přeměně oddlužení v konkurz. - Reorganizace. Přednostní právo sestavit RP nemá dlužník, který oznámil, že RPnepředloží a dlužník,jehož věřitelé se tak usnesli na schůzi. Je nutné bez prodlení dát šanci připravit reorganizaci věřitelům.

90 90 - Oddlužení splátkováním bude podporováno tak, aby chránilo sociální status. Soud na včasný návrh dlužníka může upravit výši splátek jinak než určuje zákon, ale jen nabízí-li nezajištěným věřitelům více jak 50% uspokojení. Věřitelé o takovém návrhu hlasují. - Plnění nezajištěným věřitelům při oddlužení splátkami bude provádět dlužník prostřednictvím správce. Zajištěný věřitel má možnost svou pohledávku uplatnit jako zajištěnou nebo nezajištěnou. Plátci mzdy dlužníka provádějí srážky dle ustanovení OSŘ o výkonu rozhodnutí. - Oddlužení splátkami. Soud i bez návrhu změní rozhodnutí o oddlužení, nastane-li podstatná změna okolností (odpadne vyživovací povinnost, zanikne některá z pohledávek věřitelů).

91 91 - Statutární orgán, který je i zaměstnanec, je z ochrany zákona dané zaměstnancům, vyloučen - Tzv. rozhodné období - 3 měsíce před podáním návrhu (nebo po vyhlášení moratoria) a 3 měsíce poté. Přechodné ustanovení zejm.pro sklářské firmy – od 1.9.2008 do nabytí účinnosti novely. - Zaměstnanec se rozhodne, za které měsíce rozhodného období uplatní mzdové nároky; musí prokázat existenci pracovního poměru. - Úřad práce si vyžádá od správce nové seznamy dlužných mzdových nároků zaměstnavatele – po správci budou žádat ÚP vrácení prostředků vyplacených zaměstnancům, vč.srážek a odvodů.

92 92 - ÚP může odečíst od uplatněných mzdových nároků odměny, prémie, přesčasové příplatky ad.nemzdové nároky, které zaměstnanec uplatnil. - Lhůta k prokázání mzdového nároku se počítá od doručení rozhodnutí ÚP zaměstnanci (ne od podání IN). - ÚP se obracejí na FÚ a SSZ pro zjištění, zda pracovní poměr existoval a zda zaměstnavatel uhardil daně a pojistné. FÚ a SSZ musí spolupracovat. - Zaměstnavatel nepřebírá výzvy ÚP, doručuje se veřejnou vyhláškou. - Lhůta pro podání žádosti o uspokojení mzdových nároků bude 5,5 měsíce a pro povinnost zaměstnavatelů uhradit úřadům práce náhrady 15 dnů od výzvy ÚP.

93 93 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ 22. – 23. 4. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google