Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavel Pražák Správní a trestní proces. * Obecně o správním právu * Problém vymezení předmětu (na rozdíl od jiných odvětví) * Právo veřejné * „Veřejná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavel Pražák Správní a trestní proces. * Obecně o správním právu * Problém vymezení předmětu (na rozdíl od jiných odvětví) * Právo veřejné * „Veřejná."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavel Pražák Správní a trestní proces

2 * Obecně o správním právu * Problém vymezení předmětu (na rozdíl od jiných odvětví) * Právo veřejné * „Veřejná správa“ = činnost státu a samosprávy, jež není produktem zákonodárné či soudní moci (zbytková definice) * „Zbytek“ ale mnohem větší než ostatní dvě moci * Neexistuje kodex * (matriky, obč. průkazy, pasy, provoz na poz. kom., policie, školství, soc. péče, kultura, katastr, stavebnictví, ochr. živ. pr., živnosti, myslivost, zbraně, pohřebnictví…) * Vztahy subordinační (orgán veř. moci x občan či jiný subjekt) * Správní právo hmotné x procesní (SŘ jako subsid. předpis)

3 * Obecně o správním právu * Úkoly realizovány zejména formou správních rozhodnutí – ind. spr. aktů * Realizace st. moci => enumerativnost veř. pretenzí (čl. 2 odst. 3 Ú, čl. 2 odst. 2 L) * V pochybnostech není pravomoc! * x diskreční pravomoc (tzv. správní uvážení) * Presumpce správnosti * I např. pro civ. řízení * § 135 o.s.ř.: Soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení. * Nicotné spr. akty (abs. nedostatek formy, nemožné plnění, nedostatek pravomoci)

4 * Základy správního řízení * SŘ – subsidiární právní předpis (např. 51 ZoPř) * Základní zásady * šetřit oprávněné zájmy osob a veřejný zájem * eliminace nedůvodných rozdílů * zákaz zbytečných průtahů * podklady jen, nelze-li je získat od jiného orgánu * pojatost * Účastníci – žadatel a další osoby, které zákon označí (+ ten, kdo se označí, dokud není prokázán opak) * Není-li ve zvl. předpise stanoveno jinak. * Řízení zahajováno * a) na návrh (žádost) /žádost o stav. povolení/ * b) z moci úřední /o zabezpečení stavby/

5 * Základy správního řízení * Řízení je neveřejné * Ústní jednání není podmínkou (x u přestupků ano § 74 ZoPř) * Předvolání (povinnost se dostavit – poř. pokuta až 50 tis Kč) * Rozhodnout je třeba bezodkladně, nejdéle pak do 30 dnů (lze u složitých věcí o 30 prodloužit). * Výsledek = rozhodnutí * výrok * odůvodnění * poučení o odvolání

6 * Základy správního řízení * Opravné prostředky * Odvolání * Rozklad – rozhodoval-li ústř. spr orgán * Není-li stanoveno jinak, tak do 15 dnů od doručení * Zákaz nových skutečností (koncentrace) * Účinky * suspenzivní * devolutivní (x autoremedura) * Rozhodnutí o odvolání * Potvrdí * Zruší a vrátí věc orgánu se svým pr. názorem * Změní

7 * Základy správního řízení * Přezkum (soulad s pr. předpisy) * do 1 roku * Obnova řízení * nové skutečnosti * Správní žaloba --- * Stížnosti § 175 (na nevhodné chování a postup) * Lhůta k vyřízení 60 dnů

8 * Správní trestání * Porušení správního práva či jiných předpisů zakládá právní odpovědnost. * Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. + celá řada sankcí ve zvl. zákonech * Přestupky (FO) x jiné spr. delikty (PO a podnikatelé)

9 * Přestupky * Přestupek (§2 ZoPř): * Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. * Členění zákona * obecná část * zvláštní část * (proti pořádku ve st. správě, proti bezpečnosti provozu na poz. kom., na úseku zdravotnictví, proti veř. pořádku…) * řízení o přestupcích

10 * Přestupky * Tresty za přestupky * § 11 ZoPř: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci * ! Prekluze odpovědnosti § 20 „Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.“ * Blokové řízení * § 84 ZoPř Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. * Odvolání není přípustné!

11 * Trestní řízení * Trestní proces – zákonem upravený postup příslušných orgánů směřující k tomu, aby spáchané trestné činy byly objektivně zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni. * Nejvyšší zásah do základních práv a svobod jedince (prostřdky ultima ratio) * => Ústavní základy

12 * Ústavní základy tr. procesu * Čl.8 Listiny * (1) Osobní svoboda je zaručena. * (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. * (3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. * (4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu. * (5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. * (6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

13 * Základy trestního procesu * Úprava v z. 141/1961 Sb. tr. řád. * Promítnutí základních principů * presumpce neviny * právo na obhajobu a na právní pomoc pro obhajobě * zásada stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem * Stadia trestního řízení * přípravné řízení * řízení před soudem * řízení vykonávací * OČTŘ (policejní orgány, státní zástupci, soud) * Zásada oficiality (opak zásady dispoziční) * = postupovat v řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod * Stíhání všeho, o čem se dozvědí. (Výjimka – souhlas pošk. § 163 TŘ)

14 * Souhlas poškozeného * § 163 TŘ: * Trestní stíhání pro trestné činy ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku), (…) ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku, vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody (§ 178 trestního zákoníku), (…), krádeže (§ 205 trestního zákoníku), (…) neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 trestního zákoníku), (…) podvodu (§ 209 trestního zákoníku), (…) porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 trestního zákoníku), (…) a nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku) proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, (…), lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich.

15 * Souhlas poškozeného * § 163a TŘ: * Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 není třeba, pokud a) byla takovým činem způsobena smrt, b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, c) poškozeným je osoba mladší 15 let, d) z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. * Poškozenému se poskytne lhůta nejvýše však 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním dát nelze. O tom je třeba poškozeného písemně poučit.

16 * Přípravné řízení * Podmínky zahájení tr. stíhání (rozvedení čl. 8 Listiny) stanoveny v § 160 odst. 1 TŘ * nasvědčují-li prověřováním zjištěné skutečnosti, že a) byl spáchán TČ a b) spáchala jej určitá osoba. * Prověřování - § 158 TŘ * podání vysvětlení * obstarávání podkladů * odborná vyjádření * podněty od veřejnosti či jiných orgánů (od soudu - křivá výpověď - § 346 TZ) * oznamovací povinnost (§ 368 TZ) * Nezjistí-li se podmínky stíhání, věc se odloží či předá přestupk. orgánu (§ 159a TŘ). * Jinak se zahájí trestní stíhání (§ 160 TŘ) - usnesení. * o stížnosti rozhoduje SZ

17 * Trestní stíhání * Od zahájení tr. stíhání se osoba stává obviněným * Práva (Úmluva o ochraně LP a ZS) * být neprodleně seznámen s obviněním v jazyce, kterému rozumí * mít čas na přípravu obhajoby * vybrat si obhájce, dostat obhájce i bezplatně * nechat vyslýchat i svědky ve svůj prospěch * mít bezplatně tlumočníka * Presumpce neviny => není věcí obviněného prokazovat svou nevinu * nedokázaná vina = dok. nevina * Právo mlčet, lhát (x svědek) * Právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům

18 * Vazba * Rozhoduje vždy soud § 67, 68 TŘ * Lze vzít jen osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání * Důvody vazby * a) útěková (obava, že uprchne nebo se bude skrývat) * b) koluzní (obava, že bude působit na svědky či mařit vyšetřování) * c) předstižná (obava, že bude pokračovat v trestné činnosti) * Do vazby nelze vzít obviněného, kterému hrozím za úmyslný trestná čin max. 2 roky nebo za nedbalostí 3 roky. * Trvání vazby jen dokud jsou důvody. * V přípravném řízení je třeba po 3 měsících rozhodnout, zda se obviněný ponechá ve vazbě. Koluzní zásadně prodloužit nelze. * Celková doba nesmí přesáhnout 1-4 roky podle závažnosti deliktu (z toho 1/3 přípravné ř. a 2/3 před soudem).

19 * Skončení přípravného řízení * a) Postoupení spisu státnímu zástupci, který podá obžalobu * z obviněného se stává obžalovaný * b) Zastavení tr. stíhání (nebylo prokázáno, že skutek spáchal obviněný) * c) Postoupení věci jinému orgánu (přestupek). * d) Podmíněné zastavení tr. stíhání (u TČ se sazbou do 5 let) * obviněný se doznal, nahradil škodu * zkušební doba * e) Narovnání (u méně závažných) * obviněný se dozná, * nahradí škodu a * složí u SZ částku k obecně prospěšným účelům a * poškozený s tím souhlasí.

20 * Řízení před soudem * Hlavní líčení * strany – obžalovaný x SZ (+ poškozený, zúčastněné osoby – vlastníci zabrané věci) * provádění důkazů * závěrečné řeči * právo posledního slova * Rozsudek * odsuzující * zprošťující * Usnesení * zastavení stíhání, postoupení věci, vrácení SZ k došetření…

21 * Řízení před soudem * Proti rozsudku je možné podat odvolání * do 8 dnů (x 15 v o.s.ř.) od doručení * Odvolací soud a) potvrdí b) změní c) zruší a vrátí * Zákaz reformationis in peius * Beneficium cohaesionis * Mimořádné opr. pr. * dovolání * stížnost pro porušení zákona (ministr spr.) * obnova řízení (nové skutečnosti) --- * Zvláštní postup – trestní příkaz (odpor)

22 * Adhezní řízení * § 228 TŘ * Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3 = u hlavního líčení před zahájením dokazování). * Podmínka - výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení je součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným. * § 229 TŘ * Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.

23 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Pavel Pražák Správní a trestní proces. * Obecně o správním právu * Problém vymezení předmětu (na rozdíl od jiných odvětví) * Právo veřejné * „Veřejná."

Podobné prezentace


Reklamy Google