Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní a trestní proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní a trestní proces"— Transkript prezentace:

1 Správní a trestní proces
Mgr. Pavel Pražák

2 Obecně o správním právu
Problém vymezení předmětu (na rozdíl od jiných odvětví) Právo veřejné „Veřejná správa“ = činnost státu a samosprávy, jež není produktem zákonodárné či soudní moci (zbytková definice) „Zbytek“ ale mnohem větší než ostatní dvě moci Neexistuje kodex (matriky, obč. průkazy, pasy, provoz na poz. kom., policie, školství, soc. péče, kultura, katastr, stavebnictví, ochr. živ. pr., živnosti, myslivost, zbraně, pohřebnictví…) Vztahy subordinační (orgán veř. moci x občan či jiný subjekt) Správní právo hmotné x procesní (SŘ jako subsid. předpis) Obecně o správním právu

3 Obecně o správním právu
Úkoly realizovány zejména formou správních rozhodnutí – ind. spr. aktů Realizace st. moci => enumerativnost veř. pretenzí (čl. 2 odst. 3 Ú, čl. 2 odst. 2 L) V pochybnostech není pravomoc! x diskreční pravomoc (tzv. správní uvážení) Presumpce správnosti I např. pro civ. řízení § 135 o.s.ř.: Soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení. Nicotné spr. akty (abs. nedostatek formy, nemožné plnění, nedostatek pravomoci) Obecně o správním právu

4 Základy správního řízení
SŘ – subsidiární právní předpis (např. 51 ZoPř) Základní zásady šetřit oprávněné zájmy osob a veřejný zájem eliminace nedůvodných rozdílů zákaz zbytečných průtahů podklady jen, nelze-li je získat od jiného orgánu pojatost Účastníci – žadatel a další osoby, které zákon označí (+ ten, kdo se označí, dokud není prokázán opak) Není-li ve zvl. předpise stanoveno jinak. Řízení zahajováno a) na návrh (žádost) /žádost o stav. povolení/ b) z moci úřední /o zabezpečení stavby/ Základy správního řízení

5 Základy správního řízení
Řízení je neveřejné Ústní jednání není podmínkou (x u přestupků ano § 74 ZoPř) Předvolání (povinnost se dostavit – poř. pokuta až 50 tis Kč) Rozhodnout je třeba bezodkladně, nejdéle pak do 30 dnů (lze u složitých věcí o 30 prodloužit). Výsledek = rozhodnutí výrok odůvodnění poučení o odvolání Základy správního řízení

6 Základy správního řízení
Opravné prostředky Odvolání Rozklad – rozhodoval-li ústř. spr orgán Není-li stanoveno jinak, tak do 15 dnů od doručení Zákaz nových skutečností (koncentrace) Účinky suspenzivní devolutivní (x autoremedura) Rozhodnutí o odvolání Potvrdí Zruší a vrátí věc orgánu se svým pr. názorem Změní Základy správního řízení

7 Základy správního řízení
Přezkum (soulad s pr. předpisy) do 1 roku Obnova řízení nové skutečnosti Správní žaloba --- Stížnosti § 175 (na nevhodné chování a postup) Lhůta k vyřízení 60 dnů Základy správního řízení

8 Porušení správního práva či jiných předpisů zakládá právní odpovědnost.
Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. + celá řada sankcí ve zvl. zákonech Přestupky (FO) x jiné spr. delikty (PO a podnikatelé) Správní trestání

9 Přestupky Přestupek (§2 ZoPř): Členění zákona
Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Členění zákona obecná část zvláštní část (proti pořádku ve st. správě, proti bezpečnosti provozu na poz. kom., na úseku zdravotnictví, proti veř. pořádku…) řízení o přestupcích Přestupky

10 Přestupky Tresty za přestupky
§ 11 ZoPř: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci ! Prekluze odpovědnosti § 20 „Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.“ Blokové řízení § 84 ZoPř Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Odvolání není přípustné! Přestupky

11 Trestní proces – zákonem upravený postup příslušných orgánů směřující k tomu, aby spáchané trestné činy byly objektivně zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni. Nejvyšší zásah do základních práv a svobod jedince (prostřdky ultima ratio) => Ústavní základy Trestní řízení

12 Ústavní základy tr. procesu
Čl.8 Listiny (1) Osobní svoboda je zaručena. (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. (4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu. (5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. (6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. Ústavní základy tr. procesu

13 Základy trestního procesu
Úprava v z. 141/1961 Sb. tr. řád. Promítnutí základních principů presumpce neviny právo na obhajobu a na právní pomoc pro obhajobě zásada stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem Stadia trestního řízení přípravné řízení řízení před soudem řízení vykonávací OČTŘ (policejní orgány, státní zástupci, soud) Zásada oficiality (opak zásady dispoziční) = postupovat v řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod Stíhání všeho, o čem se dozvědí. (Výjimka – souhlas pošk. § 163 TŘ) Základy trestního procesu

14 Souhlas poškozeného § 163 TŘ:
Trestní stíhání pro trestné činy ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku), (…) ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku, vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody (§ 178 trestního zákoníku), (…) , krádeže (§ 205 trestního zákoníku), (…) neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 trestního zákoníku), (…) podvodu (§ 209 trestního zákoníku), (…) porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 trestního zákoníku), (…) a nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku) proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, (…) , lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich. Souhlas poškozeného

15 Souhlas poškozeného § 163a TŘ:
Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 není třeba, pokud a) byla takovým činem způsobena smrt, b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, c) poškozeným je osoba mladší 15 let, d) z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. Poškozenému se poskytne lhůta nejvýše však 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním dát nelze. O tom je třeba poškozeného písemně poučit. Souhlas poškozeného

16 Podmínky zahájení tr. stíhání (rozvedení čl
Podmínky zahájení tr. stíhání (rozvedení čl. 8 Listiny) stanoveny v § 160 odst. 1 TŘ nasvědčují-li prověřováním zjištěné skutečnosti, že a) byl spáchán TČ a b) spáchala jej určitá osoba. Prověřování - § 158 TŘ podání vysvětlení obstarávání podkladů odborná vyjádření podněty od veřejnosti či jiných orgánů (od soudu - křivá výpověď - § 346 TZ) oznamovací povinnost (§ 368 TZ) Nezjistí-li se podmínky stíhání, věc se odloží či předá přestupk. orgánu (§ 159a TŘ). Jinak se zahájí trestní stíhání (§ 160 TŘ) - usnesení. o stížnosti rozhoduje SZ Přípravné řízení

17 Trestní stíhání Od zahájení tr. stíhání se osoba stává obviněným
Práva (Úmluva o ochraně LP a ZS) být neprodleně seznámen s obviněním v jazyce, kterému rozumí mít čas na přípravu obhajoby vybrat si obhájce, dostat obhájce i bezplatně nechat vyslýchat i svědky ve svůj prospěch mít bezplatně tlumočníka Presumpce neviny => není věcí obviněného prokazovat svou nevinu nedokázaná vina = dok. nevina Právo mlčet, lhát (x svědek) Právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům Trestní stíhání

18 Vazba Rozhoduje vždy soud § 67, 68 TŘ
Lze vzít jen osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání Důvody vazby a) útěková (obava, že uprchne nebo se bude skrývat) b) koluzní (obava, že bude působit na svědky či mařit vyšetřování) c) předstižná (obava, že bude pokračovat v trestné činnosti) Do vazby nelze vzít obviněného, kterému hrozím za úmyslný trestná čin max. 2 roky nebo za nedbalostí 3 roky. Trvání vazby jen dokud jsou důvody. V přípravném řízení je třeba po 3 měsících rozhodnout, zda se obviněný ponechá ve vazbě. Koluzní zásadně prodloužit nelze. Celková doba nesmí přesáhnout 1-4 roky podle závažnosti deliktu (z toho 1/3 přípravné ř. a 2/3 před soudem). Vazba

19 Skončení přípravného řízení
a) Postoupení spisu státnímu zástupci, který podá obžalobu z obviněného se stává obžalovaný b) Zastavení tr. stíhání (nebylo prokázáno, že skutek spáchal obviněný) c) Postoupení věci jinému orgánu (přestupek). d) Podmíněné zastavení tr. stíhání (u TČ se sazbou do 5 let) obviněný se doznal, nahradil škodu zkušební doba e) Narovnání (u méně závažných) obviněný se dozná, nahradí škodu a složí u SZ částku k obecně prospěšným účelům a poškozený s tím souhlasí. Skončení přípravného řízení

20 Řízení před soudem Hlavní líčení Rozsudek Usnesení
strany – obžalovaný x SZ (+ poškozený, zúčastněné osoby – vlastníci zabrané věci) provádění důkazů závěrečné řeči právo posledního slova Rozsudek odsuzující zprošťující Usnesení zastavení stíhání, postoupení věci, vrácení SZ k došetření… Řízení před soudem

21 Řízení před soudem Proti rozsudku je možné podat odvolání
do 8 dnů (x 15 v o.s.ř.) od doručení Odvolací soud a) potvrdí b) změní c) zruší a vrátí Zákaz reformationis in peius Beneficium cohaesionis Mimořádné opr. pr. dovolání stížnost pro porušení zákona (ministr spr.) obnova řízení (nové skutečnosti) --- Zvláštní postup – trestní příkaz (odpor) Řízení před soudem

22 § 228 TŘ Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3 = u hlavního líčení před zahájením dokazování). Podmínka - výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení je součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným. § 229 TŘ Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem. Adhezní řízení

23 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "Správní a trestní proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google