Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Převaha právní formy: s r.o. Obchodní společnosti celkem290 218 (100%) v tom: veřejné obchodní společnosti v.o.s.7 579 (2,6%) společnosti s ručením omezeným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Převaha právní formy: s r.o. Obchodní společnosti celkem290 218 (100%) v tom: veřejné obchodní společnosti v.o.s.7 579 (2,6%) společnosti s ručením omezeným."— Transkript prezentace:

1

2 Převaha právní formy: s r.o. Obchodní společnosti celkem290 218 (100%) v tom: veřejné obchodní společnosti v.o.s.7 579 (2,6%) společnosti s ručením omezeným s.r.o.261 449 (90 %) akciové společnostia.s.20 455 (7,5%) komanditní společnosti k.s.735 (0,3%) soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona812 219 Zdroj: CSÚ

3 Obchodní rejstřík – zapisují se:  obchodní společnosti, družstva, jiné PO,  zahraniční osoby,  fyzické osoby (při překročení obratu 250 mil. Kč za dvě účetní období), http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx http://www.justice.cz/or/  Je to veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se výše uvedené skupiny podnikatelů  Sbírka listin uložených u každé osoby obsahuje kromě zakladatelských dokumentů především výroční zprávy a účetní závěrky (výsledovky, rozvahy, CF)

4 Osobní x kapitálové společnosti  Osobní společnosti: Nevytváří základní kapitál, předpokládá se osobní účast na vedení společnosti, společníci ručí celým svým osobním majetkem: v.o.s.; k.s.  Kapitálové společnosti: Vytváří základní kapitál, společnost řídí profesionální management, společníci neručí za závazky společnosti: s.r.o., a.s.

5 V.O.S.  Označená „v. o. s.“ nebo „Novák a spol.“  Nemá orgány společnosti.  Nutná osobní účast na činnosti spol.  Statutární orgán všichni společníci.  Min. dva společníci.  Není vytvořen základní kapitál.  Zisk rozdělen bezezbytku společníkům.  Zdaněn daní z příjmu FO.  Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým osobním majetkem společně a nerozdílně.  Porušuje-li některý ze společníků podstatným způsobem společenskou smlouvu, může soud na návrh jiného společníka společnost zrušit.

6 Komanditní spol. - hybrid  Komplementář (ručí za závazky společnosti celým svým majetkem) a komanditista (ručí do výše svého vkladu).  Statutární zástupce je komplementář, má zákaz konkurence.  Komanditisté, vklad min. 5000 Kč.  Dělení zisku – část jako FO a část jako PO.

7 S.R.O.  Založena jednou osobou FO nebo PO  Statutární orgán – jednatelé  Základní kapitál 200 000 Kč  Min. vklad společníka 20 000 Kč  Rezervní fond – 10 % zákl. kapitálu

8 Statutární zástupce s.r.o.: Jednatel  Obchodní vedení společnosti  Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jiný způsob jednání za společnost.  Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Jestliže svým jednáním způsobili společnosti škodu, nesou za tuto škodu odpovědnost. Tuto odpovědnost ve společenské smlouvě nelze vyloučit.

9 Zákaz konkurence Týká se statutárních orgánů všech společností: společníků v.o.s., komplementáře k.s., jednatelů popř. dozorčí rady (podle vůle i společníků) u s.r.o., u AS se týká představenstva a dozorčí rady. Zákazem konkurence se rozumí způsob, kterým se omezuje možnost uvedených osob vykonávat takovou podnikatelskou činnost, kterou se mohou dostat do rozporu se zájmy „své“ společnosti. V případě s.r.o. je zabránit zejména jednateli společnosti v tom, aby zneužil svého postavení ve společnosti v její neprospěch.

10 Zákaz konkurence konkrétně:  Podnikat jako FO v oboru stejném nebo obdobném.  Zprostředkovávat obchody pro jiné.  Účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením se stejným nebo podobným předmětem podnikání.  Nesmí být statutární zástupce u jiné PO.

11 Vklady společníků/akcionářů  Vklady společníků/nominální hodnota upsaných akcíí tvoří základní kapitál.  Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % peněžitého vkladu.  Nepeněžité vklady musí být splaceny ve výši 100% před podáním návrhu na zápis společnosti.  Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do OR, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.  Pokud společníci vkládají nepeněžité vklady, musí být ve společenské smlouvě uveden předmět vkladu, jeho hodnota a částka, kterou se vklad započítává.

12 Akciová společnost – může být i mikropodnik  Zakládají dvě FO nebo jedna PO  Zakladatelská smlouva  ZK mohou upsat zakladatelé – nevyžaduje se veřejná nabídka akcií, zakladatelé v zakl. sml. zapíšou rozhodnutí která nahrazují ustavující valnou hromadu  Tříčlenné představenstvo – statutární orgán  Zákl. kap. 2 mil./20 mil. Kč  Rezervní fond 20 % ZK

13 Statutární zástupci a.s.  Tříčlenné představenstvo – statutární orgán  Zákaz konkurence  Jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí  Zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech.  Pokud způsobili společnosti škodu, nesou za tuto škodu odpovědnost. Tuto odpovědnost nelze v zakladatelské listině vyloučit.

14 Druh a forma akcií  druh akcie kmenová prioritní ○ max. 50% základního kapitálu  forma akcie na jméno (CP na řad) na majitele/doručitele - Podle zprávy OECD povolují pouze tři země: Marshallovy ostrovy, Nauru a ČR. Akcie na majitele nebo doručitele využívá v Česku skoro 14 tis. A.s., tedy víc než polovina všech. Poslanci schválili zrušení anonymních akcií, senát opět vrátil. (21.3.2013)

15 Valná hromada  nejvyšší orgán a.s., s. r. o.  pravomoci určené zákonem volba a odvolávání jednatelů, dozorčí rady, (představenstva) schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku schvalování stanov (spol. smlouvy) a jejich změn rozhodování o změnách základního kapitálu rozhodování o zrušení společnosti schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku  pravomoci valné hromady mohou být rozšířeny stanovami nebo společenskou smlouvou

16 Závěr: velikost prvotního kapitálového vkladu  Je daná podnikatelským záměrem a jeho oborovým zaměřením a samozřejmě zvolenou právní formou podnikání

17 Praktický postup založení a vznik právnické osoby 1. Nejprve sepsat společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu 2. Opatřit následující dokumenty: a) živnostenská oprávnění odpovědných zástupců (na základě předložení zakladatelské listiny) b) právní důvod užívání místnosti kde je sídlo společnosti c) prohlášení správce vkladu d) podpisový vzor jednatelů/stat. zástupců

18  e) bezúhonnost stat. zástupců (rejstřík trestů)  f) Čestné prohlášení stat. zástupců  g) Souhlas s výkonem funkce stat. zástupců 3) Podat Návrh na zápis do OR a přiložit všechny dokumenty.  Společnost je založena společenskou smlouvou/zakladatelskou listinou  Vzniká až zápisem do OR.

19 Přednosti osobních společností Přednosti kapitálových společností Společníkům (vlastníkům) patří celý zisk Nízké náklady na řízení (společníci řídí společnost sami) V úzkém kruhu společníků údaje o společnosti zůstávají diskrétní (výsledek hospodaření se nezveřejňuje) Úzký okruh společníků předjímá snadné řešení otázek společnosti Nenastává dvojí zdanění zisku společnosti při jeho spotřebě (viz kapitola Daň z příjmu právnických osob) Společník může bez obtíží ze společnosti vystoupit Ručení do výše vkladu či vůbec Životnost společnosti dlouhodobá (při odchodu společníka nehrozí její zrušení) V řídícím managementu mohou být placení profesionálové Snadno majetkově expanduje formou navýšení vkladů společníků nebo přistoupením dalších společníků či upisováním dalších akcii Vklad může být i nepeněžitý, peněžitý vklad lze splácet až 5 let K rozhodování o většině záležitostí není třeba jednomyslnosti Akciová společnost je obecně vnímána jako symbol solidnosti, stability a prosperity

20 Nevýhody osobních společnostíNevýhody kapitálových společností Ručení celým osobním majetkem živnostníka nebo společníka Omezené možnosti rozšíření jmění společnosti z vnějších zdrojů Velká zranitelnosti - citlivost na možnost zrušení společnosti Osobní účasti na vedení společnosti klade na společníky vysoké nároky na jejich dovednost a odbornost Rovná práva společníků předpokládají jejich vzájemnou důvěru a vylučují v praxi početnější společenstva Vysoké náklady na vedení a řízení společností (mzdy managementu) Společníci či akcionáři nejsou přímo zúčastněni na tvorbě zisku Údaje o hospodaření postrádají diskrétnost (projednání na valných hromadách, uveřejnění v Obchodním věstníku) Dvojí zdanění zisku při jeho spotřebě Společník s.r.o. nemůže jednoduše ze společnosti vystoupit. Značná administrativní náročnost a řada podmínek při zakládání, konání valných hromad, snižování základního kapitálu, vydávání akcií

21 Zrušení a zánik PO  Likvidace  Bez likvidace – je právní nástupce (fůze, rozdělení…)  Úpadek tj. Insolvenční řízení = soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův majetek (zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

22 Společnost vstupuje do likvidace z důvodů:  uplynutím doby, na kterou byla založena,  dosažením účelu na který byla založena,  společníci nebo valná hromada dobrovolně rozhodli o zrušení společnosti.

23 Průběh likvidace  Účelem likvidace je zpeněžit veškerý majetek (věci a pohledávky) a vyrovnat závazky.  Vstup do likvidace se zapisuje do OR s dovětkem „v likvidaci“.  Působnost statutárních orgánů přechází na likvidátora.  Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci. Plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy, uzavírá smíry a není oprávněn uzavírat nové obchody. Zjistí-li likvidátor předlužení likvidované společnosti, podá návrh na prohlášení úpadku.  Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby přihlásili své pohledávky.  Nakonec sestaví likvidátor účetní závěrku s návrhem na rozdělní tzv. likvidačního zůstatku mezi společníky.  Likvidátor a.s. musí zajistit prohlášení akcií za neplatné.

24 Úpadek  Dlužník je v úpadku má-li více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti po dobu delší než 30 dnů a tyto dluhy není schopen plnit.  Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, může být v úpadku také pro předlužení, tj. má - li více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku. Přitom se vždy přihlíží k očekávanému stavu budoucího provozu dlužníkova podniku.  Soud vydá rozhodnutí o úpadku a ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele k přihlášení pohledávek. 

25 Jednotlivé způsoby řešení úpadku jsou následující: Nepodnikatelé  Exekuce  Oddlužení Podnikatelé  Exekuce  Konkurs  Reorganizace

26 Exekuce Pokud nastane situace, že dlužník má jen jednoho věřitele (ačkoli mu může dlužit horentní sumu), nepostupuje se podle Insolvenčního zákona, ale podle exekučního řádu.

27 Exekuce  je nucený výkon exekučního titulu. Exekučním titulem je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy, FÚ a územní samosprávy ………..  Exekutor může provést exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí i nemovitostí, prodejem podniku, vyklizením prostor, odebráním věci, rozdělením věci, provedením prací a výkonů na účet povinného

28 Oddlužení – pouze FO nepodnikatel  Pokud je dlužník schopen svým věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek, může svoji situaci řešit oddlužením.  Možnost oddlužit poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení 30 % závazků (příp. méně, pokud věřitelé souhlasí) je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků.  Oddlužení – formu splátkového kalendáře nebo jednorázově.

29 Ignorování návrhu na oddlužení  V případě, že dlužník-nepodnikatel se nerozhodne včas pro oddlužení, mohou věřitelé vymáhat své pohledávky tak, že mu může být exekuován veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny.  Exekucí může být postižen i byt příp. dům dlužníka, a to bez náhrady. Exekucí mohou být dále postiženy veškeré příjmy (včetně např. důchodu nebo stipendia).  Výsledkem pak může být dlužník bez majetku „odsouzený“ k celoživotnímu splácení závazků.

30 Konkurs  Konkurs je tím nejjednodušším způsobem řešení úpadku. Jeho podstata tkví v tom, že správce konkursní podstaty sepíše majetek a následně ho zpeněží a z výtěžku poměrně uspokojí věřitele.  Před tím, než majetek zpeněží, povede případné spory, co do majetku patří.  Všechna práva nakládání s majetkem přecházejí na správce konkursní podstaty.

31 Reorganizace – pouze podnikatel  Reorganizací se rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.  Provoz je zajištěn opařeními k ozdravění hospodaření podle schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

32 Zajištěný věřitel  = věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti….  Zajištění věřitelé se tak uspokojují ze 100% výtěžku zpeněžení majetku po odečtení nákladů na správu.

33 Zástavní právo  Je-li předmětem zástavního práva nemovitost, označujeme právní vztah založený zástavní smlouvou jako hypotéka.  Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá.  Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy. Ta musí obsahovat přesné označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje.  Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy.

34 Zadržovací právo  Předmětem může být pouze věc movitá.  Zadržovací právo je upraveno jen v občanském zákoníku, takže tato úprava je plně použitelná i pro obchodní závazkové vztahy.  „Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.“  Zadržovací právo vznikne jednostranným úkonem oprávněné osoby - jednoduše zadržením věci (rozdíl od zástavního práva, kde se vyžaduje písemná smlouva), kterým vyjadřuje svou vůli zadržet věc; musí však vyrozumět dlužníka o zadržení věci a důvodech zadržení.

35 Bankovní záruka  Je samostatným zajišťovacím institutem vycházejícím z obchodního zákoníku, rozdílným od ručení.  Základní rozdíl je v tom, že u bankovní záruky musí být ručitelem vždy jen banka.

36 Moratorium (platí pro podnikatele)  Podnikatel může požádat soud o tzv. moratorium (ochranu před věřiteli).  V době trvání moratoria nelze jednak prohlásit úpadek a jednak se dávají dlužníkovi zvláštní oprávnění - může totiž přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku, zároveň je dlužník po dobu moratoria chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb.  Cílem moratoria je snaha o udržení běhu podniku.


Stáhnout ppt "Převaha právní formy: s r.o. Obchodní společnosti celkem290 218 (100%) v tom: veřejné obchodní společnosti v.o.s.7 579 (2,6%) společnosti s ručením omezeným."

Podobné prezentace


Reklamy Google