Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EPP-ED Informovaný souhlas

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EPP-ED Informovaný souhlas"— Transkript prezentace:

1 Projekt EPP-ED Informovaný souhlas
JUDr. Ondřej Dostál

2 Nabídka dne… Práva pacienta ve vztahu k lékaři Informovaný souhlas
Soukromí a právo na informace Práva občana na informace a přístup k péči Právo na statistické informace Právo na rovný přístup k péči Procesní záruky uplatnění práv

3 Prameny práva Úmluva o biomedicíně 96/2001 Sb.m.s. Výkladová zpráva
Zákon o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb., zejm. § 23 Transplantační zákon Obecné předpisy (OZ, TZ)

4 Trocha teorie: hierarchie právních norem
Ústavní zákony (Listina) Článek 10 Ústavy: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Mezinárodní úmluvy podle čl.10 Ústavy „Obyčejné“ zákony Podzákonné předpisy (vyhlášky, nařízení)

5 Úmluva: Přehled Článek 5 - Obecné pravidlo
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

6 Úmluva: Přehled Článek 6 - Ochrana osob neschopných dát souhlas (1/2)
Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.

7 Úmluva: Přehled Článek 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení
Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby. Článek 9 - Dříve vyslovená přání Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.

8 Úmluva: Přehled Článek 10 – Ochrana soukromí a právo na informace
Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat. Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce 2.

9 Práva pacienta: informovaný souhlas
Současná úprava Úmluva o biomedicíně, zákon 20/1966 Sb. „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“ Informovaný souhlas jako podmínka právnosti zákroku Nedostatečné (neprokazatelné) poučení => neplatný souhlas Neexistence (neprokazatelnost) souhlasu => protiprávní zákrok Bez ohledu na provedení zákroku lege artis Kromě povolených výjimek (stav nouze…) Protiprávní zákrok => problém Odpovědnost za škodu dle občanského práva Trestněprávní odpovědnost za běžné důsledky lege artis zákroku? Úhrady: proplácí se jen péče poskytnutá v souladu s právem?

10 Práva pacienta: informovaný souhlas
„Terapeutické privilegium“? Zamlčení rizik z důvodu ochrany psychiky Informovat „řádně“ nebo „vhodným způsobem“? Salus aegroti vs. voluntas aegroti suprema lex…? Moderní právní úpravy Povinnost sdělit informaci, ale… …pacient má právo informaci odmítnout Podrobná zákonná úprava nutná

11 Práva pacienta: informovaný souhlas
Srozumitelnost Nestačí poučení „vyslat“, musí být „přijato“ Rizika a důsledky Pouze závažná rizika Co je „závažné riziko“ Pravděpodobnost x Tíživost x Naléhavost zákroku Tvorba modelových poučení: role pacientských sdružení Alternativy Vždy alespoň alternativa neléčení + důsledky Pokud možno, radikální x konzervativní Ekonomicky nedostupné alternativy?

12 Práva pacienta: informovaný souhlas
Osoby nezpůsobilé dát souhlas Zákonný zástupce: povinen jednat „v zájmu zastoupeného“ Zdravotní zájem nebo např. preference např. náboženského vyznání? Nezletilí Problém rozporu mezi rodiči „Mladí dospělí“: jednají sami nebo přes rodiče? (interrupce) Dočasně nezpůsobilí (alkohol, zranění, senilita) Respektovat vůli a riskovat § 207 TZ Neposkytnutí péče… …nebo postupovat bez souhlasu a riskovat protiprávnost zákroku? Kdo rozhodne o osobním stavu (když ne lékař)? Soud ve zrychleném řízení? „Nemocniční ombudsman“?

13 Práva pacienta: informovaný souhlas
Další problémy „Living wills“ aneb předem vyslovená přání Úmluva čl. 9: „má být brán zřetel“ Rozšíření zákroku nad rámec souhlasu Finanční aspekty práva na poučení Komunikovat s pacientem je Právní povinnost Etická povinnost Vyplatí se to (compliance) Nutno lépe ohotnotit čas lékaře strávený komunikací

14 Práva pacienta: soukromí
Sdělování informací rodině a dalším 20/1966: „popřípadě členy rodiny“ Problém telefonických dotazů Řešení: Způsobilý pacient určí koho a o čem informovat, vstupní formulář Nezpůsobilý pacient: nutno vytvořit právní domněnky (zákonem) Blízké osoby – předpokládaný souhlas s podáním informace Ostatní – předpokládaný nesouhlas Vizity, sdělování informací před spolupacienty Organizačně nelze všude zajistit… …ale lze žádat přiměřenou ochranu

15 Práva pacienta: dokumentace
Přístup pacienta do dokumentace Lze nahlížet a pořizovat výpisy nebo jen právo na sdělení? Je třeba odstranit nejistotu v zákoně Ochrana soukromí třetích osob Jinak právo na nahlížení a výpisy Právní jistota: kopie z vyšetření ihned pacientovi? Aktuální téma: pozůstalí Současný stav: nutno podat žalobu / stížnost „naslepo“ Řešení Právo určit za života, kdo / k čemu bude mít přístup Pozůstalým neurčeno: opět zákonné domněnky?

16 Povinnosti pacienta Solidarita vs. odpovědnost za vlastní zdraví
Nepříznivý životní styl jedince – náklady nesou spoluobčané Právní vymahatelnost povinností V dnešní době nelze nařídit zdravý životní styl, nutno motivovat Listina čl. 31 a finanční zvýhodnění / postihy? Bezplatnost: na základě zákona zákon může stanovit omezení bezplatnosti přiměřená účelu čl. 31 a dalších práv Výklad pojmu „pojištění“ Nutný zákonem vytvořený rámec Finanční postih je možný jen u poškození zdraví, které je „dobrovolné“ – pojištěnec zná doporučený režim a má možnost jej dodržet v příčinné souvislosti s nadbytečným čerpáním péče a zvýšenými náklady Příklad: nesouhlas s doporučenou péčí, pozdější dražší léčba (nádor) Náhrady škody: teorie spoluzavinění

17 Politická práva občana a pacienta
Právo na statistické informace o kvalitě a efektivitě zdravotnických zařízení Čl. 17 Listiny – politické právo Zákon o svobodném přístupu k informacím Právo volby zdravotnického zařízení Právo na rovnou dostupnost péče Ústavní zákaz bezdůvodné diskriminace Čl. 3 Úmluvy o biomedicíně

18 Právo na rovnou dostupnost péče
čl. 3 Úmluvy o biomedicíně: Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. Zakázána je neodůvodněná diskriminace Na základě rasy, pohlaví, věku atd. Na základě místa bydliště Na základě choroby Dodržování mohou občané kontrolovat pomocí veřejných práv Pojišťovna musí přidělovat péči na základě transparentních kritérií Péči poskytovanou jedné skupině nelze bezdůvodně odepřít jiné

19 Právo na rovnou dostupnost péče
Rozdělování veřejných zdrojů Není možno hradit každému kdekoliv péči na nejvyšší úrovni… Definice obsahu nároku na bezplatnou péči Nutnost zákonného rámce (omezení práva z Listiny) Zásady Definovaná „rozumná“ kritéria (např. nákladová efektivita) Nezávislost rozhodujícího orgánu Přezkoumatelnost ve správním soudnictví Alokace veřejných zdrojů způsobem „tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic“ povede k úspěšným ústavním stížnostem!

20 Procesní záruky uplatnění práv
Trestní právo Nadužíváno: bezplatnost, aktivita orgánů činných v trestním řízení Nemožnost pojistit se proti trestnímu postihu „Ultima ratio“: nutno omezit na závažná protispolečenská jednání Privilegovaná skutková podstata pro postup bez souhlasu (Rakousko) Korektiv „společenské nebezpečnosti“ – materiálně formální pojetí TČ? Civilní proces Nutno zjednodušit přístup pacienta k soudu Financování nákladných sporů Odstranění průtahů Přenosy důkazního břemene, zejm. při chybějící dokumentaci Vyváženě: nákladná exploze sporů vs. zachování přístupu ke spravedlnosti Arbitráž, mediace „Přátelské“ řešení nedorozumění, vedoucí ke smíru Reforma disciplinárního řízení ČLK, mediační role pacientských sdružení

21 Děkuji za pozornost E-mail: ondrej.dostal@ampb.org
Web: Diskuse:


Stáhnout ppt "Projekt EPP-ED Informovaný souhlas"

Podobné prezentace


Reklamy Google