Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti čerpání prostředků EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti čerpání prostředků EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Možnosti čerpání prostředků EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů

2 Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF je určen pro podporu rovnoměrného rozvoje všech oblastí EU, zejména však těch jejichž rozvoj zaostává a spadají pod Cíl 1 Cíl 1: zahrnuje oblasti, jejichž HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly za poslední tři roky je menší než 75 % průměru Společenství.

3 Prostředky ERDF jsou určeny zejména na investice do infrastruktury pro: vzdělávání, vědu, výzkum a inovace životní prostředí do rozvoje MSP Zastřešuje Operační program Průmysl a podnikání

4 Priorita 1Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření 1.1Infrastruktura pro průmyslový výzkum a vývoj Opatření 1.2Rozvoj podnikatelské infrastruktury Opatření 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Opatření 1.4Rozvoj informačních a poradenských služeb

5 Priorita 2Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Opatření 2.1Zakládání a rozvoj MSP Opatření 2.2Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Opatření 2.3Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů

6 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Program Školicí střediska Cíl programu: zvýšit počet subjektů s vlastním školicím střediskem podpořit vznik nových oborových školicích zařízení podpořit pořízení školicích pomůcek a programů pro odborné vzdělávání

7 Příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty podnikající v programem vymezených OKEČ, jež se mohou účastnit programu samostatně nebo jako součást právnické osoby, kterou vytvoří spojením s dalšími podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty (územní samospráva, instituce podnikatelské samosprávy nebo vzdělávací instituce)

8 Vymezení oblastí podpory pro MSP (dle Nařízení EK č. 70/2001) Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie Stavebnictví Skladování – logistika Činnosti v oblasti výpočetní techniky Inženýrské činnosti a technické poradenství Technické zkoušky a analýzy

9 Vymezení oblastí podpory pro ostatní podnikatelské subjekty: Zpracovatelský průmysl (vyjma: ocelářského, výroby syntetických vláken, stavby lodí a výroby motorových vozidel) Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie Stavebnictví Skladování – logistika Činnosti v oblasti výpočetní techniky Inženýrské činnosti a technické poradenství Technické zkoušky a analýzy

10 Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady do výše maximálně 46 % na projekt Minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 mil. Kč

11 Uznatelnými náklady mohou být: Kupní cena nemovitosti Projektová příprava a dokumentace Příprava území Technická a dopravní infrastruktura Výstavba nebo rekonstrukce objektů Pořízení školicích pomůcek Pořízení školicích programů Technická zařízení a zařizovací předměty

12 Alokované finanční prostředky 2005 –2008 odhad /mil. Kč RokERDFSR 20059030 200617759 200713144 20088729 celkem485162

13 Program byl vyhlášen 12.5.2004 Žádosti jsou přijímány průběžně Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 Přidělené prostředky mohou být nárokovány do září 2008 Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních prostředků Žádosti přijímají regionální kanceláře agentury Czechinvest Informace o programech jsou uveřejněny na www.mpo.cz - strukturální fondy

14 Evropský sociální fond a jeho využití pro podporu zvyšování odborných znalostí a dovedností v sektoru průmyslu a podnikání

15 Evropský sociální fond Je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unieJe jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie Pro řízení pomoci EU z ESF byl vypracován OperačníPro řízení pomoci EU z ESF byl vypracován Operační program Rozvoj lidských zdrojů, jehož ŘO je MPSV program Rozvoj lidských zdrojů, jehož ŘO je MPSV V rámci OPRLZ je MPO Konečným příjemcemV rámci OPRLZ je MPO Konečným příjemcem finančních prostředků priority 4 – Opatření 4.2 finančních prostředků priority 4 – Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Specifické vzdělávání Celkový objem finančních prostředků z ESF pro ČR naCelkový objem finančních prostředků z ESF pro ČR na zkrácené programovací období 2004 - 2006 činí 456,98 zkrácené programovací období 2004 - 2006 činí 456,98 mil. EUR mil. EUR

16 1. Priorita OP RLZ/JPD3: Aktivní politika zaměstnanosti - zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných osob na trh práce a předcházení nezaměstnanosti 2. Priorita OP RLZ/JPD3: Sociální integrace a rovnost příležitostí - pomoc skupinách ohroženým sociálním vyloučením a prosazovaní rovných příležitostí na trhu práce 3. Priorita OP RLZ/JPD3: Rozvoj celoživotního učení - rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání. 4. Priorita OP RLZ/JPD3: Adaptabilita a podnikání - podpora jak všeobecného tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví perspektivních oborů a posílit konkurenceschopnost

17 Finanční prostředky OP RLZ ESF: 318, 8 mil. EUR národní:103, 6mil. EUR Celkem: 422, 4 mil. EUR Finanční prostředky vyčleněné pro MPO – Grantové schéma Profese Grantové schéma Profese ESF: 6,26 mil. EUR ESF: 6,26 mil. EUR 194,4 mil. Kč 194,4 mil. Kč SR/kap. MPO 2,067 mil. EUR SR/kap. MPO 2,067 mil. EUR 64,1 mil. Kč 64,1 mil. Kč Celkem: 8,327 mil. EUR Celkem: 8,327 mil. EUR 258,5 mil. Kč 258,5 mil. Kč

18 CÍL GS Program odborného růstu pracovníků (Profese) - Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, školení, osvojení základních dovedností, další vzdělávání pracovníků podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu a v oblasti podnikání. Z hlediska konkrétních podporovaných aktivit jsou to: Příprava školicích a vzdělávacích aktivit včetně případné tvorby studijních materiálů a pomůcek přímo se vztahujících ke konkrétním vzdělávacím aktivitámPříprava školicích a vzdělávacích aktivit včetně případné tvorby studijních materiálů a pomůcek přímo se vztahujících ke konkrétním vzdělávacím aktivitám Realizace vzdělávacích aktivit a školení zaměřených na specifické vzdělávání zaměstnanců - tj. na osvojování jejich odborných a profesních znalostí a dovedností na kvalitativně vyšší úrovni. Realizace vzdělávacích aktivit a školení zaměřených na specifické vzdělávání zaměstnanců - tj. na osvojování jejich odborných a profesních znalostí a dovedností na kvalitativně vyšší úrovni. Zaměření programu

19 Forma podpory – dotace Finanční prostředky vyčleněné pro rok 2005 činí 60 mil Kč Grantové schéma Profese Grantové schéma Profese ESF: 45 mil. Kč ESF: 45 mil. Kč SR/kap. MPO 15 mil. Kč SR/kap. MPO 15 mil. Kč minimální výše podpory 80 tis. Kč maximální výše podpory je 3 mil. Kč na jeden projekt

20 Dle blokové výjimky ÚOHS ÚOHS mohou být příjemci podpory podnikatelské subjekty ze všech programem specifikovaných OKEČ Dle podpory de-minimis de-minimis (Nařízení ES č. 69/2001) nelze podporu poskytovat do oblasti dopravy a výroby, zpracování a prodeje zemědělských produktů a pro podporu vývozu či přednostního používání domácího zboží P říjemci podpory

21 Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Skladování – logistika Činnosti v oblasti výpočetní techniky Architektonické a inženýrské činnosti a technické poradenství Technické zkoušky a analýzy Průmyslové čištění a úklid Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města Opravy a údržba motorových vozidel Vymezení oblastí podpory

22 v případě čerpání dotace v rámci blokové výjimky 45 % MSP 35% ostatní subjekty V případě znevýhodněných skupin mohou být zvýšeny o 10 % uznatelných nákladů projektu v případě čerpání dotace v rámci podpory de-minimis Míra veřejné podpory na uznatelné náklady 70 % Míra veřejné podpory

23 Uznatelné náklady Cestovní náhrady, výdaje na ubytování a stravné osob zajišťujících školení nebo rekvalifikace zaměstnanců. Osobní výdaje – výdaje na zaměstnance žadatele a jeho partnerů, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu. Přímá podpora jednotlivcům – tedy zaměstnanců účastnících se školících a vzdělávacích aktivit. Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli Náklady spojené s pořízením výukových materiálů Náklady na opotřebení nástrojů a zařízení Náklady na nákup materiálu, pomůcek a vybavení Nájem bude-li se vztahovat přímo k realizaci dané vzdělávací aktivity, nájem/ splátky operativního leasingu

24 Náklady s termínem zdanitelného plnění před podpisem Náklady s termínem zdanitelného plnění před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Náklady na nákup použitého zařízení. Náklady na nákup použitého zařízení. Nájem, nebude-li se vztahovat přímo k realizaci dané vzdělávací aktivity. Nájem, nebude-li se vztahovat přímo k realizaci dané vzdělávací aktivity. Finanční leasing, Administrativní náklady nesouvisející přímo s realizací projektu. Finanční leasing, Administrativní náklady nesouvisející přímo s realizací projektu. Náklady na opravu a údržbu, splátky půjček, vlastní daně a DPH. Náklady na opravu a údržbu, splátky půjček, vlastní daně a DPH. Sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, kursové ztráty, provozní výdaje příjemce. Sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, kursové ztráty, provozní výdaje příjemce. Celní a správní poplatky. Celní a správní poplatky. Nákup nemovitostí a pozemků, příspěvky v naturáliích. Nákup nemovitostí a pozemků, příspěvky v naturáliích. Notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu. Notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu. Neuznatelné náklady:

25 Program bude vyhlášen v 1. čtvrtletí 2005 Žádosti budou přijímány v rámci jednotlivých kol výzev Doba trvání je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků, poslední výzva bude vyhlášena nejpozději v září 2006 Přidělené prostředky mohou být nárokovány do září 2008 Žádosti přijímají regionální kanceláře agentury Czechinvest Informace : www.mpo.cz - strukturální fondy


Stáhnout ppt "Možnosti čerpání prostředků EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google