Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY"— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY
TEXTOVÝ DOKUMENT VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

2 Textový dokument - vlastnosti
Textový dokument je libovolný text, který má informační hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v pochopitelné podobě (na papíře, na obrazovce …) Textový dokument je složen z určitých standardních částí a tyto jsou řazeny za sebou v patřičném pořadí (v určitých případech stanoveno i normou)

3 Textový dokument v akademickém prostředí - příklady
Článek Zpráva Studie Kvalifikační práce bakalářská, diplomová, disertační, habilitační Učebnice, skripta Prezentační materiály

4 Textový dokument – zásady tvorby
Musíme mít co říci Ohled na čtenáře Promyšlená struktura – osnova práce Jeden odstavec = jedna myšlenka Yellow marker test Technický styl Popis, návod, výklad Jasnost, přesnost, výstižnost, stručnost Jazyková kvalita, spisovný jazyk Zavedená symbolika, zkratky, odborné výrazy Kontrola práce

5 Textový dokument - jazyk
Jazyk citově nezabarvený Text ve 3. osobě (případně 1. osobě mn. čísla) Trpný rod, zejména ve vztahu k osobě autora podařilo se vyřešit, hodnoty byly naměřeny Nepoužívat jednočlenné věty Nepoužívat vágní, neurčité výrazy Užíváme zavedená slovní spojení, např. ve srovnání s něčím, na základě něčeho Užíváme podmínkové vztahy, např. z toho vyplývá, že

6 Jazykové chyby Pravopisné chyby Nesprávný slovosled Chybná interpunkce
Věty příliš dlouhé, nepřehledné U dlouhých vět může dojít k tzv. vyšinutí z vazby (začátek se liší od závěru) Nesprávné řetězení vět (návaznost) Výrazy odborného slangu Výskyt anglicismů, gemanismů

7 Logické chyby Pojmy vymezeny nesprávně, neurčitě, nebo jsou používány neadekvátně Ze zvláštního případu (nebo několika málo) se soudí na celek Ze všeobecného případu se soudí na případ zvláštní bez ohledu na specifické okolnosti Porušení komplexnosti posuzování Přeskočení (příp. zamlžení) důležité části výkladu, dochází ke ztrátě kontinuity

8 Formální chyby Neopravené gramatické chyby a překlepy
Úprava textu neodpovídá požadavkům Členění textu neodpovídá požadavkům Typografické chyby Nedostatečně zpracované tabulky (chybný nebo chybějící název, číslo, záhlaví tabulky) Nedostatečně zpracované obrázky (chybný nebo chybějící název, číslo) Neúplné grafy (chybějící název, legenda, popis os, jednotky)

9 REFERÁT - příklad textového dokumentu
VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

10 Referát – vlastnosti Jednoduchá odborná práce
Obvykle shromažďuje a předkládá faktické informace ke zvolenému tématu Informace mají být vhodně skloubeny z několika zdrojů Rozhodně nesmí být otrocky přepisovány! Smyslem je vystihnout podstatu dané problematiky, objasnit princip funkce, způsoby řešení, vlastnosti, výhody, nevýhody, zajímavosti Zdroje musí být řádně citovány Text je třeba doplnit obrázky (může jít o kresby, fotografie, dialogová okna, schémata, diagramy, grafy) Jeden obrázek nahradí mnoho slov! Zařadit vhodným způsobem tabulky, rovnice

11 Referát – úprava Uspořádání stránky (orientace, sloupce) a velikost okrajů Písmo pro sazbu dokumentu Odstavce a jejich úprava Používat styly odstavců, vyhnout se ručním úpravám Vyhnout se typografickým nešvarům Mezery, entry, tabelátory, konec věty, závorky, tvrdá mezera Umístění obrázku, jeho titulek a odkaz na něj Tabulka, její titulek a odkaz na něj Rovnice, její titulek a odkaz na něj

12 Referát – struktura Základní informace Vlastní práce
Název práce Údaje o autorovi Datum vypracování Abstrakt a klíčová slova – nejde o typickou součást referátu, v rámci X12TDO se vyžaduje z pedagogických důvodů Vlastní práce Úvod – seznámení s problematikou a jejím významem Hlavní část - těžiště práce Závěr – shrnutí poznatků Použité prameny (literatura) Přílohy – záleží na zvážení autora Např. tabulky, grafy a obrázky pokud nejsou součástí vlastní práce, výpisy zdrojových kódů

13 DEFINICE, VLASTNOSTI, POŽADAVKY
ABSTRAKT DEFINICE, VLASTNOSTI, POŽADAVKY

14 Abstrakt – definice a vlastnosti
Abstrahovat = postupovat od jednotlivého k obecnému, potlačit detaily Abstrakt je stručná a přesná reprezentace obsahu dokumentu bez vlastní interpretace nebo hodnocení a bez rozlišování autorství abstraktu Umožňuje čtenáři rychle, přesně identifikovat základní obsah dokumentu, aby mohl posoudit jeho význam a rozhodnout, zda je pro něj užitečné číst dokument celý Umísťuje se co nejblíž k počátku dokumentu Kde se typicky objevuje: Článek, esej, výzkumná zpráva, disertace, monografie (i kapitoly), sborník z konference (každý příspěvek), patent, patentová přihláška

15 Abstrakt – požadavky Srozumitelný, aniž by čtenář znal původní text
Dobře logicky skloubený Maximálně stručný a přitom musí respektovat obsah (stručnost = kvalita) Test „first six words“ Vyhýbá se informacím a tvrzením které původní dokument neobsahuje Vyhýbá se neobvyklým termínům, zkratkám, symbolům Do abstraktu nepatří tabulky, rovnice, diagramy a obrázky Abstrakt informativní a indikativní, rozšířený abstrakt

16 BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY - CITACE
SMYSL, ZÁSADY, POŽADAVKY, STRUKTURA

17 Citace pramenů a jejich smysl
Smyslem citování je poskytnout čtenáři dostatek údajů k tomu, aby byl schopen identifikovat a nalézt dokument, z něhož autor čerpal Autor má zveřejnit veškeré informační prameny, které použil pro svoji práci Je žádoucí, aby autor zřetelně označil převzaté části od částí, které jsou jeho vlastní. Proč citovat: Ověření uvedených tezí – z jakých předpokladů vychází naše práce, na základě jakých poznatků a studií pracujeme Získání širšího kontextu k dané problematice – uvedení čtenáře do souvislostí Informační etika – souvisí s duševním vlastnictvím a autorským zákonem

18 Obecné zásady citování
Přehlednost a jednotnost Existuje-li více variant, zvolíme jednu z nich a té se v rámci jedné práce držíme Úplnost citace Raději více údajů, než když něco schází Citování výhradně z primárních pramenů Jde o dokumenty, které autor sám četl Přejatá citace může vést k nepřesnému citování Zachovávat jazyk zdroje Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

19 Prohřešky proti citační etice
Necitování díla, které autor použil Závažný prohřešek! Citování díla, které autor nepoužil Např. vložit odkazy na různé kapacity oboru, i když vůbec s prací nesouvisí (citace Einsteina, oponenta…) Citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem Tzv. autocitace, snaha „zviditelnit se“ Nepřesné citování Znemožnuje identifikaci zdroje U elektronických dokumentů je třeba ověřit, že zdroj je možno nalézt

20 Citace – umístění, řazení, odkazy
Odkazy na citace v textu dokumentu Pomocí poznámky pod čarou Číselný odkaz Jednoznačným názvem a rokem Umístění citací Pod čarou na stránce Na konci dokumentu (i kapitoly) Kombinace obojího Řazení citací Názvy podle abecedy – nejdřív číslice, pak písmena Podle tematických celků a pak abecedně Podle druhů dokumentů a pak abecedně Název seznamu citací Literatura, Seznam bibliografických citací, Použité zdroje

21 Citace – požadavky ČSN ISO 690 (01 0197) ČSN ISO 690-2 (01 0197)
Bibliografické citace - Obsah, forma, struktura ČSN ISO ( ) Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Generátory citací Např. na Zdroje věnující se problematice citací Celá řada, kvalitní je např.

22 Struktura citace - příklady
Tištěná monografie CHANDLER, George. International and national library and information services : a review of some recent developments Oxford : Pergamon Press, xii, 275 s. Recent advances in library and information services. ISBN Tištěný časopis CD-ROM librarian. Ed. by N. Desmarais , vol. 1. Westport : Meckler, x ročně. ISSN Článek v tištěném časopise MOLER, D.E.; YOKOTA, A.; FLIER, J.S. Normal insulin-receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. Diabetes. 1989, vol. 38, no. 11, s

23 Struktura citace - příklady
Odkaz na heslo v databázi Citation. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, , last modif. 2 October 2007 [cit ]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: < > . Článek v elektronickém časopisu HIRONS, Jean. PCC Policy Committee holds its first meeting at LC. CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. 1997, no. 11 [cit ]. Dostupný z WWW: < . WWW stránka DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit ]. <


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google