Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Simulovaný případ havárie na zimním stadionu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Simulovaný případ havárie na zimním stadionu"— Transkript prezentace:

1 Simulovaný případ havárie na zimním stadionu
Autoři :Alexandra Sadílková :Darina Štěpánová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Krizová radiobiologie a toxikologie, 1. ročník

2 Úvod V ČR je v současné době v provozu 161 zimních stadiónů.
Během uplynulého desetiletí začala probíhat jejich částečná, místy, především v klubech s vrcholovým zázemím, jejich úplná rekonstrukce. Nejčastěji používanou pracovní látkou (chladivem) je čpavek NH3, který se řadí k ekologicky nejšetrnějším chladivům Pro lidský organismus je však jedovatý .

3 NH3 –toxikologický profil
Nesprávně nazýván čpavek bezbarvý plyn, štiplavého zápachu, svíravé chuti zásadité povahy, žíravý, toxický a dráždivý za vysokého tlaku se dá zkapalnit a ve zkapalněném stavu se používá jako chladící médium Ve vodě je mimořádně dobře rozpustný, je dobrým rozpouštědlem a s kyselinami reaguje za vzniku amonné soli

4 Toxické účinky na organismus
účinky na sliznice očí a dýchacích cest může poškodit plicní tkáně Nízké koncentrace: vyvolávají kašel, podráždění očí, nosu a hrdla Vyšší koncentrace: leptají sliznice dýchacích cest, vyvolávají otok hrtanu a mohou způsobit záněty kůže, očí, hrdla a plic. Vysoké koncentrace vedou k zástavě dechu, případně způsobují otok plic, poruchy CNS

5 Vliv na životní prostředí
pro vodní organizmy je velmi toxický a může vést až k jejich úhynu. Při vyšších koncentracích v půdě dochází k vyluhování do spodních vod, což způsobuje jejich závadnost. S vodou reaguje velice dobře

6 Expoziční limity v ČR PEL 14 mg/m3 (přípustný expoziční limit chemické látky v ovzduší) NPK-P 36 mg/m3 (nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší) 94 mg/m3 již po 5 minutové expozici silně dráždí oči, vyvolávají slzení, způsobují podráždění nosu a hrdla a bolest na prsou Koncentrace vyšší než 500 mg/m3 mohou způsobit okamžitou smrt udušením

7 Chladicí systém zimního stadionu
pracovní látkou (chladivem) je čpavek NH3 Chladivo je použito pouze v primárním okruhu vlastního kompresorového chlazení, jež je umístěno ve strojovně Chlazení ledové plochy je pak zajištěno průtokem nemrznoucí kapaliny (roztokem ethylen-glykolu) v sekundárním okruhu.

8 Schéma chlazení: primárním chladicím okruhem NH3 je vychlazován 35% roztok etanolu, který chladí ledovou plochu

9 Strojovna

10 Zimní stadion v ČB 14 tun kapalného amoniaku
Patří mezi tzv. nezařazené zdroje rizika - technologická zařízení obsahující menší množství nebezpečných látek, než jsou dány v limitech zákona č. 353/1999 Sb (méně než 50 t NH3) Amoniak v kapalném skupenství je skladován pod vysokým tlakem (100 MPa)

11 Modelová situace Únik veškerých zásob amoniaku
Částečný odhad škod a možnosti šíření toxického oblaku Amoniak je těžší než vzduch, drží se proto při zemi Při úniku vzniká „těžká mlha“ Proto jsme si stanovili výšku toxického oblaku 3m

12 Rozsah toxického oblaku bude záviset na více okolnostech, např.
Směru větru Rychlosti větru Vlhkosti vzduchu Členitost terénu (budovy) Dešti V naší modelové situaci jsme stanovili směr větru (převládající) – JZ, rychlost 2m/s

13 Tvar toxického oblaku Pro modelování toxického oblaku se nejlépe hodí válec (tak by se oblak šířil za ideálních podmínek).

14 Toxický oblak Toxická koncentrace NH3 v ovzduší:
500 mg/m3 – zamoří prostor o objemu m3, s poloměrem 938 m 94 mg/m3 – zamoří prostor o objemu m3, s poloměrem m

15 Expoziční limity NPK-P PEL
36 mg/m3 – zamoří prostor o objemu m3, o poloměru m PEL 14 mg/m3 – zamoří prostor o objemu m3, o poloměru m

16

17 Simulace pomocí programu TEREX fy ISATECH s.r.o.

18 Simulace pomocí programu TEREX fy ISATECH s.r.o.

19 Neodkladná opatření Opuštění zamořeného prostředí
Varování v další ohrožené oblasti Vyřazení veškerých zdrojů vznícení, zákaz kouření, vypnout motory vozidel Vytvoření omezujících ochranných vodních clon Omezení dalšího úniku

20 Možnosti ochrany obyvatel
Sirény – smluvený varovný tón v ČR, všeobecná výstraha Informace z hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, TV)

21 Zásady chování obyvatelstva
Nepřibližovat se k místu havárie Vyhledat úkryt Zůstat v co nejvyšším patře, v místnosti odvrácené od směru šíření, pokusit se místnost utěsnit Připravit se k evakuaci, pokud je vyhlášena Během doby pobytu v zamořeném prostředí se chránit (ochranná maska, dýchací přístroj, alespoň kapesník namočený ve vodě)

22 Obecné zásady evakuace
uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu, ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt, nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách, exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou, vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

23 Limitní množství NH3 Guidelines for Quantitative Risk Assessment, "Purple Book", CPR 18E, TNO, The Hague 1999 IAEA - TECDOC - 727, Manual for the classification and prioritisation of risks due to major accidents in process and related industries, International Atomic Energy Agency, Austria, 1996 ARAMIS "Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS in the framework of the SEVESO II directive", User Guide, December 2004,

24 limity českého zákona o prevenci závažných havárií (a stejně tak limity evropské direktivy Seveso II.) jsou přibližně desetinásobně vyšší než zákonné limity v USA a několikanásobně vyšší než doporučované limity uznávaných mezinárodních metodik. v ČR existuje reálná potřeba hodnocení rizik zařízení s menším množstvím nebezpečných látek než je stanoveno v legislativě.


Stáhnout ppt "Simulovaný případ havárie na zimním stadionu"

Podobné prezentace


Reklamy Google