Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUÁLNÍ INFORMACE 12/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUÁLNÍ INFORMACE 12/2009."— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUÁLNÍ INFORMACE 12/2009

2 OBSAH: 1. ZPRACOVÁNÍ ÚAP OBCÍ; PROVEDENÉ KONTROLY 2. PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE ÚAP 3. DVOULETÁ AKTUALIZACE ÚAP 4. NAKLÁDÁNÍ S DATY ÚAP 5. PŘESNOST A UŽITÍ DATOVÝCH SAD 6. DATA AKTUALIZOVANÁ KRAJSKÝM ÚŘADEM 7. SPORNÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S ÚAP 8. ÚAP KIT

3 1. ZPRACOVÁNÍ ÚAP OBCÍ; PROVEDENÉ KONTROLY ÚAP již byly dokončeny na území všech ORP Královéhradeckého kraje V průběhu roku v rámci dohlídek prováděných na úseku územního plánování probíhaly i kontroly k agendě pořizování ÚAP Kontrolované ORP v roce 2009: Jičín, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Nová Paka Z provedených kontrol nevyplynuly žádné zásadní problémy ve stavu zpracování ÚAP, resp. nedostatky v naplnění zákonných požadavků, tj. evidence pasportů, dokladů o schválení, předání zpracovaných ÚAP na stavební úřady apod. Upozorňujeme, že pro příští rok se pravděpodobně budou uskutečňovat v gesci Ministerstva pro místní rozvoj kontroly těch ORP, které čerpaly na pořízení ÚAP prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci IOP. V našem kraji se tato skutečnost může týkat všech ORP s výjimkou Kostelce nad Orlicí, Náchoda a Nového Města nad Metují. pro příští rok jsou z hlediska kraje vytipovány dohlídky na následujících ORP: Hradec Králové, Vrchlabí, Náchod, Trutnov, Broumov

4 2. PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE ÚAP §28 odst. 1 stavebního zákona: „Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé dva roky pořídí jejich úplnou aktualizaci“. Doporučujeme průběžně do datového modelu zapracovávat nové informace a aktualizovaná data – tím si pořizovatel zajistí stálou kvalitu dat s nejvyšší vypovídající schopností o území. Se změnou dat souvisí i změna výkresové části – není vhodné při každé aktualizaci dat provádět změnu výkresové části ÚAP. Pro práci s ÚAP není nutné mít sestavené aktuální grafické tiskové výstupy. Některé ORP již v průběhu letošního roku předaly krajskému úřadu aktualizace svých datových sad. Tato data budou průběžně zapracovávána do datového modelu. Průběžně jsou do datového modelu zpracovávána aktualizovaná data od celoplošných poskytovatelů – plyn, elektro, VaK, telekomunikace, ochrana přírody, památková péče apod. a tato data jsou dávána k dispozici ORP.

5 3. DVOULETÁ AKTUALIZACE I. Dokončení první aktualizace ÚAP obcí by dle stavebního zákona mělo být zpracováno k 31. 12. 2010 § 28 odst. 2 stavebního zákona: „ Nejpozději do 18 měsíců od pořízení ÚAP nebo jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelem údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.“ V praxi by tedy mělo dojít k oslovení poskytovatelů údajů o území (těch, kteří pro „první kolo“ ÚAP poskytli podklady s potvrzeným pasportem) a požádat je o potvrzení, že jimi předaná data jsou aktuální, popřípadě o předání aktualizovaných datových sad. Doporučujeme postupovat tak, že poskytovateli bude zasláno oznámení o zpracovávání úplné aktualizace ÚAP spolu s třetím oddílem pasportu údaje o území, který by měl poskytovatel potvrdit, případně zaslat nová data i s pasportem.

6 3. DVOULETÁ AKTUALIZACE II. Mohou existovat i poskytovatelé, kteří budou předávat podklady pro účely ÚAP poprvé (příliš nepředpokládáme existenci takovýchto poskytovatelů s celokrajskou působností). Pokud je pořizovateli znám nějaký takový poskytovatel s lokální působností, doporučujeme jej v rámci snahy o co nejpřesnější údaje oslovit (nespoléhat se na to, že potencionální poskytovatel se přihlásí a poskytne údaje z vlastní iniciativy). V případě neposkytnutí dat se na takovéhoto poskytovatele vztahuje sankční důsledek ve smyslu ustanovení §28 odst. 3 stavebního zákona). V tuto chvíli jsou na všech ORP nastavena pravidla pro sběr a zpracování podkladů pro RURÚ a tudíž je možné se v rámci aktualizace soustředit především na kvalitní zpracování RURÚ – tj. zejména stanovení problémů k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací. Konkrétní metodika zpracování RURÚ stejně jako rozhodnutí o případné spolupráci na tvorbě aktualizace ÚAP s externí firmou závisí na rozhodnutí ORP.

7 3. DVOULETÁ AKTUALIZACE III. Při zpracovávání dat je důležité vycházet z aktuální verze datového modelu (tj. respektovat názvy a datové typy atributů, snažit se o maximální vyplňování hodnot atributů – což mnohdy nelze ovlivnit, neboť hodnoty nevyplývají z dat předaných poskytovateli údajů; v případě, že data vznikají na základě průzkumů a rozborů, popřípadě jsou výstupem z vydané územně plánovací dokumentace, je možné již na základě smlouvy uzavírané s projektantem ovlivnit výslednou podobu předávaných dat, tzn. ukotvit do uzavíraných smluv s projektanty, taková ustanovení, která pořizovateli zajistí předání díla v podobě, která umožní snadnou aplikaci výstupů do ÚAP – data ve formátu ESRI Shapefile, v datovém modelu ÚAP a při respektování metodiky MINIS).

8 4. NAKLÁDÁNÍ S DATY ÚAP S tím souvisí i doporučení vztahující se k nakládání s daty ÚAP. V souvislosti s pořizovanými ÚAP vzniká rozsáhlá databáze údajů, předaných poskytovateli na základě povinnosti, která je jim dána stavebním zákonem. Mnohé z těchto údajů mají velmi citlivou povahu (detailní průběhy sítí technické infrastruktury apod.…) a tudíž je nezbytné dbát na to, aby údaje byly využívány striktně k těm účelů, pro které jejich shromáždění definuje stavební zákon: Údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost (pořizování ÚPD, ÚPP, poskytování územně plánovacích informací, pro rozhodování stavebních úřadů v území, pro která nebyl vydán územní plán apod.), pro založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (viz. §27 odst. 3) Z uvedeného je zřejmé, že pořizovatel územně analytických podkladů musí dbát i na ochranu těchto údajů před případným zneužitím! Nejvhodnější je zapracovávat příslušná ochranná ustanovení přímo do smluv, které jsou uzavírány s externími subjekty zpracovávajícími dokumentace, studie či jiné podklady pro potřeby obce.

9 5. PŘESNOST A UŽITÍ DATOVÝCH SAD Pořizovatel je povinen evidovat údaje o území od poskytovatelů a to včetně pasportu, ovšem ve vazbě na ustanovení § 27 odst. 1 by měl poskytnuté údaje následně interpretovat nad mapovým podkladem katastrální mapy. Problémy mohou nastat v případě dat, která jsou poskytovatelem primárně pořízena v menším měřítku. Údaje pořizovatel smí použít v souvislosti s § 27 odst. 3 (tj. jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy, činnost projektanta ÚPD a studie). Výslovně se v tomto ustanovení nehovoří o datech „přepracovaných“ do užívaného datového modelu (v KHK primárně datový model firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o.), ovšem doporučujeme i tato data užívat v režimu výše uvedeného paragrafu.

10 6. DATA AKTUALIZOVANÁ KRAJSKÝM ÚŘADEM Krajský úřad počítá s aktualizací těch datových sad, která zpracoval pro primární pořízení ÚAP obcí. Data budou i nadále distribuována prostřednictvím portálu v podobě datového modelu. Doposud byly zpracovány údaje: Plyn, elektro, spoje – telekomunikace, ochrana přírody, staré ekologické zátěže, v současné době dokončovaná data VaK (situaci trochu komplikují data Z PRVK KHK, která rovněž popisují stav sítí a tudíž musí být výběrově nahrazována v těch územích, za která předal data VaK HK. – v tuto chvíli ještě odstraňujeme duplicity). V nejbližší době pak plánujeme oslovit: GEOFOND, VUMOP, UHUL, ŘSD, dále budou kontaktováni ostatní „celokrajští“ poskytovatelé jejichž data jsme pro první kolo pořízení ÚAP zpracovávali a dávali k dispozici na portál ÚAP.

11 7. SPORNÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S ÚAP Rozdíl mezi ÚAP a platným územním plánem: Z právního hlediska se o rozpor nejedná, protože jde o dva odlišné typy nástrojů územního plánování – ÚAP = podklady, ÚP = dokumentace schvalovaná zastupitelstvem obce Může dojít k situaci, kdy závěry plynoucí z ÚAP, popřípadě data použitá pro zpracování ÚAP jsou ve „věcném rozporu“ s údaji uvedenými v platném územním plánu. Na takovouto situaci je třeba reagovat z hlediska toho, k jakým rozdílům došlo. Pokud jde o rozdíl například v limitech využití území, bude tato skutečnost „napravena“ při změně územního plánu. Rozdíly, které by plynuly např. z informací o hodnotách území, problémových ploch apod. je možné při zpracování změny územního plánu zahrnout do tzv. problémů k řešení (viz. bod b) dle přílohy č. 6 k vyhlášce 500/2006 Sb.) Je-li zjištěn věcný nesoulad mezi ÚAP a ÚP pak samozřejmě nemá ÚÚP vůči jiným obcím ve svém správním obvodu nařizovací pravomoc pro aktualizaci územních plánů. ÚAP jsou však poskytnuty stavebním úřadům, kterým slouží jako podklad pro rozhodování v území.

12 8. ÚAP KIT I. http://www.wmap.cz/uap/kr_hk/ přihlašovací jméno a heslo má každá ORP k dispozici, stejně jako jimi určení projektanti pokud o to ORP má zájem požadavky na případné změny v přístupu na portál zasílat na e-mail: jmackova@kr-kralovehradecky.cz nebo lpanusova@kr- kralovehradecky.cz jmackova@kr-kralovehradecky.czlpanusova@kr- kralovehradecky.cz zpracovatelská firma průběžně připravuje a zapracovává do portálu aktualizace v nejbližší době by měla být zprovozněna možnost uživatelského zobrazování grafické podoby dat (tj. více jevů datového modelu ve vzájemných souvislostech) - v současné době je možné zobrazovat přes portál vždy jen grafickou podobu jednoho vybraného jevu Datový model umožňuje pro statistická data ukládat tzv. časové řady. Atribut rok umožňuje k jedné obci, popř. kú, sledovat údaje za několik let. Proto při aktualizaci není potřeba nahrazovat „neaktuální data“ zcela novou.dbf tabulkou, ale naopak připojit ke stávající tabulce údaje za novější období.

13 8. ÚAP KIT II. Co se týče změn v datovém modelu, uvažuje se mimo jiné o změně spočívající v odstranění.shp pro tzv. oborové záměry (tj. energetika a spoje, doprava, zásobování vodou a kanalizace, vodní hospodářství). Tím by byl odstraněn problém při začleňování dat od poskytovatelů do příslušných kategorií jevů, případně duplicitní evidence dat v několika různých jevech Do budoucna by mělo být i u dnešních oborových záměrů využito jejich začlení do příslušných tematických vrstev a rozlišení pomocí atributu CasH s hodnotou 2 (= záměr)

14 8. ÚAP KIT III. V případě potřeby je možné: – Vytvořit nový.shp – např. v případě plošného vyjádření jevu, který je prozatím v datovém modelu popsán pouze liniovým.shp Při aktualizaci dat: – Zkontrolovat na vstupních datech shodu souřadnicového systému vstupních dat a datového modelu – Zkontrolovat topologickou kvalitu dat, případně pomocí vhodných nástrojů GIS odstranit či opravit nepřesnosti – Upravit cílový.shp soubor (v případě potřeby odstranit neaktuální data apod.) – Upravit nová poskytnutá data do podoby odpovídající datovému modelu – Připojit aktualizovaná data Ke konkrétnímu postupu aktualizace dat plánujeme praktický seminář v PC učebně krajského úřadu. Termín byl stanoven na 2. a 4. března 2010

15 8. ÚAP KIT IV. Datový model se neustále vyvíjí a reaguje na potřeby uživatelů – jde o otevřený datový model V případě potřeby je možné: – Přidat atributy - dodržovat pravidlo – nejprve povinné položky dle datového modelu až poté nové atributy chybí Porovnání struktury datového modelu a vrstvy vzniklé na ORP (NKPam_b.shp)

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jitka Macková jmackov@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 452jmackov@kr-kralovehradecky.cz Mgr. Lucie Panušová lpanusova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 8174 179lpanusova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUÁLNÍ INFORMACE 12/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google