Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První světová válka. Anotace  Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války  cílová skupina: 9. roč.  Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První světová válka. Anotace  Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války  cílová skupina: 9. roč.  Autor:"— Transkript prezentace:

1 První světová válka

2 Anotace  Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s průběhem 1. světové války  použitý materiál: učebnice dějepisu pro 8. roč. SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia, Světové dějiny II., www.dejepis.com  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3

4 Vyhlášení války Srbsku V Lázních Išlu, dne 28. července 1914 Mým národům! Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko- Uhersku. Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko - Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj unvitř a trvalý mír na venek. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef v. r.

5 První světová válka  Evropa prožívala období relativního klidu  konflikty se s výjimkou balkánských válek odehrávaly pouze v zámoří  hlavní mocnosti v Evropě udržovaly „klid zbraní“  tento klid byl však pouze klidem před bouří  vnitřní napětí mezi státy bylo patrné, ale vlády se obávaly rozdílů mezi jednotlivými státy  svou roli hrály i ekonomicko-mocenské nadnárodní skupiny  militarizace států už pomalu přesahovala únosnou mez  vojenská technika se změnila k nepoznání  automatické zbraně  děla s velkým dostřelem  obrněné vlaky, ponorky a v průběhu války i tanky  CHEMICKÉ ZBRANĚ !!!

6

7 Válčící strany  během několika dní od 28. 7. 1914, kdy Rakousko- Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, byla díky spojeneckým smlouvám ve válce skoro celá Evropa  proti sobě stojí dva bloky:  Trojdohoda (Francie, Velká Británie, Rusko) se Srbskem, ke kterým se během války přidávají Řecko, Portugalsko, Japonsko, Rumunsko (1916), USA (1917)  Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko) s Bulharskem a Osmanskou říší (Tureckem)  Itálie – původní člen Trojspolku - válčit zpočátku odmítá, protože se měla do války po boku Německa zapojit pouze v případě, že Německo bude napadeno, což se nestalo  Itálie naopak vstupuje do války po boku Dohody (1915) za slib, že bude moci rozšířit své území u Jadranu

8 Cíle válčících států  Německo  snaha o sjednocení všech Němců v jednom státě  donutit Francii odstoupit území při pobřeží až k řece Sommě  vytvořit pod vládou Německa středoevropský spolek zahrnující Rakousko, Belgii, Holandsko, Švýcarsko, Rumunsko  získat francouzské a portugalské kolonie v Africe  Rakousko-Uhersko  upevnění pozic na Balkáně  anexe Srbska  rozšíření polských území na úkor Ruska  likvidace problematické národnostní otázky uvnitř monarchie

9 Cíle válčících států  Francie  snaha o získání území, o která přišla po prohrané válce s Německem (1870)  Rusko  posílení pozic na své západní hranici a vliv na Blízkém východě  Japonsko  snaha získat hegemonii na Dálném východě  cíle všech států bez výjimky byly nasměrovány bez ohledu na skutečné zájmy bojujících národů, což potvrzovalo dobyvačný a tedy neospravedlnitelný charakter války

10 Fronty první světové války  bojovalo se současně na více frontách  srbská fronta, kde válka začala, byla stejně jako později italská méně významná  další fronty byly otevřeny v Africe i Asii, ale o výsledku války se rozhodovalo v Evropě  východní fronta  převážně manévrová válka  jednotky na takové frontě útočí nebo se brání, pohybují se v terénu (manévrují)  manévrová válka probíhala všude s výjimkou fronty západní  západní fronta  nová forma války – poziční neboli zákopová  srovnatelně silné a vybavené jednotky stojí či spíše leží proti sobě v zákopech a střídavě se pokoušejí prorazit postavení útokem pěchoty, což se prakticky nedaří díky husté síti komunikací, umožňující přivážet posily

11 Průběh první světové války  počáteční bleskovou ofenzivu (Blitzkrieg) německé armády na západní frontě se podařilo Britům a Francouzům zastavit v září 1914 na řece Marně  tím skončila manévrová válka a změnila se v poziční, která pak trvá prakticky až do konce války  na východní frontě Rusové ustupují až do léta 1915 a ztrácejí Litvu, západní Ukrajinu a část Běloruska  nejtěžší a nejdůležitější bitvy probíhaly na západní frontě

12 Západní fronta  zastavení německého útoku na řece Marně – září 1914  bitva u Ypres – první použití bojového plynu  pojmenován jako yperit  bitva o pevnost Verdun – 1916  bitva na řece Sommě 1916  1917 – do války vstupují USA  u Verdunu a na Sommě padly asi 2 000 000 mužů  Rusko se svým spojencům snaží pomoci úspěšnou ofenzivou, v důsledku toho pak do války vstupuje i zatím neutrální Rumunsko

13 Významné bitvy - mapa

14 Bitva u Verdunu

15 Tanka

16 Stíhačka

17 Ponorka

18 Vzorec yperitu

19 Události v letech 1916-1917  listopad 1916  umírá rakousko-uherský císař František Josef I.  vlády se ujímá Karel I.  Německo vyhlašuje neomezenou ponorkovou válku  duben 1917  do války po boku Dohody vstupují USA  únor (březen) 1917  revoluce v Rusku  svržen car Mikuláš II. a vyhlášena republika  říjen (listopad) 1917  bolševický převrat, který pak vedl k občanské válce  Rusko není dále schopno vést válku i za cenu velké územní ztráty  východní fronta přestává existovat

20 První světová válka - závěr  Dohoda je po vystoupení Ruska z války výrazně oslabena, protože se německá vojska z Ruska okamžitě přesouvají na západ  Dohodu zachránil vstup USA do války  v rakousko-uherské armádě začíná narůstat odpor proti válce  dochází k e vzpourám a revolucím  vojáci masově zbíhají k nepříteli, kde pak bojují pro R.U.  28. října je vyhlášena samostatná Československá republika  3. listopadu propuká revoluce v Německu, císař prchá a 11. 11. 1918 je podepsána kapitulace a 1. světová válka definitivně končí  poslední tečku za válkou udělala 18. 1. 1919 zahájená mírová konference ve Versailles

21 Důsledky války  padlo 10 000 000 lidí  zraněno bylo 20 000 000 lidí  mnoho mužů bylo díky válce invalidy  obrovské ztráty na civilním obyvatelstvu díky strádání  hospodářství států bylo v katastrofálním stavu s výjimkou USA, které se staly velmocí číslo 1  technický pokrok – letectví, chemický průmysl (umělé hmoty, margarín)  emancipace žen  význam práce žen rostl, prokázaly, že jsou schopny nahradit ve výrobě muže  ženy získávají konečně volební právo a rovný přístup ke vzdělání  vstupují také do politiky

22 První světová válka - zápis  období relativního klidu  výrazný vzestup průmyslu i techniky  Trojspolek x Trojdohoda  Itálie na straně Dohody – 1915  východní a srbská fronta nejsou tak důležité jako fronta západní  západní fronta  nejdůležitější  poziční válka  vyrovnané síly  1917 – vstup USA do války  významné bitvy  1914 - bitva na řece Marně  1915 – bitva u Yper – prní použití bojového plynu  1916 – bitva u Verdunu, bitva na řece Sommě – první využití tanků

23 První světová válka - zápis  1916  umírá František Josef I., císařem R.-U. se stává Karel I.  1917  revoluce v Rusku, pád cara  bolševický puč v Rusku – VŘSR  1918  Rusko po brest-litevském míru končí ve válce  28. října vyhlášena ČSR  3. listopadu revoluce v Německu  11. 11. kapitulace Německa  válka končí definitivně Versailleskou mírovou konferencí

24 Shrnující otázky  Které státy proti sobě za první světové války stály?  Kde všude se během první světové války bojovalo?  Jaký je rozdíl mezi manévrovou a poziční (zákopovou) válkou?  Proč na západní frontě vznikla válka poziční? Zkuste přijít na to, proč poziční válka nevznikla na východní frontě?  Popište průběh první světové války  K jakým důležitým událostem došlo v roce 1917?  Kdo vládl v Rakousku-Uhersku na konci 1. světové války?  Kdy vzniklo samostatné Československo?  Kdy a kde byla zahájena mírová konference. Zkuste přijít na to, proč bylo zvoleno právě toto datum a toto místo?  Proč má válka negativní dopad na hospodářství?  Jaké důsledky měla první světová válka? Které z nich jsou negativní a které pozitivní? Zdůvodněte  Který z důsledků první světové války pokládáte za nejvýznamnější? Proč?


Stáhnout ppt "První světová válka. Anotace  Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války  cílová skupina: 9. roč.  Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google