Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První světová válka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První světová válka."— Transkript prezentace:

1 První světová válka

2 Anotace Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války cílová skupina: 9. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s průběhem 1. světové války použitý materiál: učebnice dějepisu pro 8. roč. SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia, Světové dějiny II., průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3

4 Vyhlášení války Srbsku
V Lázních Išlu, dne 28. července Mým národům! Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko- Uhersku. Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko - Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj unvitř a trvalý mír na venek. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef v. r.

5 První světová válka Evropa prožívala období relativního klidu
konflikty se s výjimkou balkánských válek odehrávaly pouze v zámoří hlavní mocnosti v Evropě udržovaly „klid zbraní“ tento klid byl však pouze klidem před bouří vnitřní napětí mezi státy bylo patrné, ale vlády se obávaly rozdílů mezi jednotlivými státy svou roli hrály i ekonomicko-mocenské nadnárodní skupiny militarizace států už pomalu přesahovala únosnou mez vojenská technika se změnila k nepoznání automatické zbraně děla s velkým dostřelem obrněné vlaky, ponorky a v průběhu války i tanky CHEMICKÉ ZBRANĚ !!!

6

7 Válčící strany během několika dní od , kdy Rakousko- Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, byla díky spojeneckým smlouvám ve válce skoro celá Evropa proti sobě stojí dva bloky: Trojdohoda (Francie, Velká Británie, Rusko) se Srbskem, ke kterým se během války přidávají Řecko, Portugalsko, Japonsko, Rumunsko (1916), USA (1917) Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko) s Bulharskem a Osmanskou říší (Tureckem) Itálie – původní člen Trojspolku - válčit zpočátku odmítá, protože se měla do války po boku Německa zapojit pouze v případě, že Německo bude napadeno, což se nestalo Itálie naopak vstupuje do války po boku Dohody (1915) za slib, že bude moci rozšířit své území u Jadranu

8 Cíle válčících států Německo Rakousko-Uhersko
snaha o sjednocení všech Němců v jednom státě donutit Francii odstoupit území při pobřeží až k řece Sommě vytvořit pod vládou Německa středoevropský spolek zahrnující Rakousko, Belgii, Holandsko, Švýcarsko, Rumunsko získat francouzské a portugalské kolonie v Africe Rakousko-Uhersko upevnění pozic na Balkáně anexe Srbska rozšíření polských území na úkor Ruska likvidace problematické národnostní otázky uvnitř monarchie

9 Cíle válčících států Francie Rusko Japonsko
snaha o získání území, o která přišla po prohrané válce s Německem (1870) Rusko posílení pozic na své západní hranici a vliv na Blízkém východě Japonsko snaha získat hegemonii na Dálném východě cíle všech států bez výjimky byly nasměrovány bez ohledu na skutečné zájmy bojujících národů, což potvrzovalo dobyvačný a tedy neospravedlnitelný charakter války

10 Fronty první světové války
bojovalo se současně na více frontách srbská fronta, kde válka začala, byla stejně jako později italská méně významná další fronty byly otevřeny v Africe i Asii, ale o výsledku války se rozhodovalo v Evropě východní fronta převážně manévrová válka jednotky na takové frontě útočí nebo se brání, pohybují se v terénu (manévrují) manévrová válka probíhala všude s výjimkou fronty západní západní fronta nová forma války – poziční neboli zákopová srovnatelně silné a vybavené jednotky stojí či spíše leží proti sobě v zákopech a střídavě se pokoušejí prorazit postavení útokem pěchoty, což se prakticky nedaří díky husté síti komunikací, umožňující přivážet posily

11 Průběh první světové války
počáteční bleskovou ofenzivu (Blitzkrieg) německé armády na západní frontě se podařilo Britům a Francouzům zastavit v září 1914 na řece Marně tím skončila manévrová válka a změnila se v poziční, která pak trvá prakticky až do konce války na východní frontě Rusové ustupují až do léta 1915 a ztrácejí Litvu, západní Ukrajinu a část Běloruska nejtěžší a nejdůležitější bitvy probíhaly na západní frontě

12 Západní fronta zastavení německého útoku na řece Marně – září 1914
bitva u Ypres – první použití bojového plynu pojmenován jako yperit bitva o pevnost Verdun – 1916 bitva na řece Sommě 1916 1917 – do války vstupují USA u Verdunu a na Sommě padly asi mužů Rusko se svým spojencům snaží pomoci úspěšnou ofenzivou, v důsledku toho pak do války vstupuje i zatím neutrální Rumunsko

13 Významné bitvy - mapa

14 Bitva u Verdunu

15 Tanka

16 Stíhačka

17 Ponorka

18 Vzorec yperitu

19 Události v letech 1916-1917 listopad 1916 duben 1917
umírá rakousko-uherský císař František Josef I. vlády se ujímá Karel I. Německo vyhlašuje neomezenou ponorkovou válku duben 1917 do války po boku Dohody vstupují USA únor (březen) 1917 revoluce v Rusku svržen car Mikuláš II. a vyhlášena republika říjen (listopad) 1917 bolševický převrat, který pak vedl k občanské válce Rusko není dále schopno vést válku i za cenu velké územní ztráty východní fronta přestává existovat

20 První světová válka - závěr
Dohoda je po vystoupení Ruska z války výrazně oslabena, protože se německá vojska z Ruska okamžitě přesouvají na západ Dohodu zachránil vstup USA do války v rakousko-uherské armádě začíná narůstat odpor proti válce dochází k e vzpourám a revolucím vojáci masově zbíhají k nepříteli, kde pak bojují pro R.U. 28. října je vyhlášena samostatná Československá republika 3. listopadu propuká revoluce v Německu, císař prchá a je podepsána kapitulace a 1. světová válka definitivně končí poslední tečku za válkou udělala zahájená mírová konference ve Versailles

21 Důsledky války padlo 10 000 000 lidí zraněno bylo 20 000 000 lidí
mnoho mužů bylo díky válce invalidy obrovské ztráty na civilním obyvatelstvu díky strádání hospodářství států bylo v katastrofálním stavu s výjimkou USA, které se staly velmocí číslo 1 technický pokrok – letectví, chemický průmysl (umělé hmoty, margarín) emancipace žen význam práce žen rostl, prokázaly, že jsou schopny nahradit ve výrobě muže ženy získávají konečně volební právo a rovný přístup ke vzdělání vstupují také do politiky

22 První světová válka - zápis
období relativního klidu výrazný vzestup průmyslu i techniky Trojspolek x Trojdohoda Itálie na straně Dohody – 1915 východní a srbská fronta nejsou tak důležité jako fronta západní západní fronta nejdůležitější poziční válka vyrovnané síly 1917 – vstup USA do války významné bitvy bitva na řece Marně 1915 – bitva u Yper – prní použití bojového plynu 1916 – bitva u Verdunu, bitva na řece Sommě – první využití tanků

23 První světová válka - zápis
1916 umírá František Josef I., císařem R.-U. se stává Karel I. 1917 revoluce v Rusku, pád cara bolševický puč v Rusku – VŘSR 1918 Rusko po brest-litevském míru končí ve válce 28. října vyhlášena ČSR 3. listopadu revoluce v Německu kapitulace Německa válka končí definitivně Versailleskou mírovou konferencí

24 Shrnující otázky Které státy proti sobě za první světové války stály?
Kde všude se během první světové války bojovalo? Jaký je rozdíl mezi manévrovou a poziční (zákopovou) válkou? Proč na západní frontě vznikla válka poziční? Zkuste přijít na to, proč poziční válka nevznikla na východní frontě? Popište průběh první světové války K jakým důležitým událostem došlo v roce 1917? Kdo vládl v Rakousku-Uhersku na konci 1. světové války? Kdy vzniklo samostatné Československo? Kdy a kde byla zahájena mírová konference. Zkuste přijít na to, proč bylo zvoleno právě toto datum a toto místo? Proč má válka negativní dopad na hospodářství? Jaké důsledky měla první světová válka? Které z nich jsou negativní a které pozitivní? Zdůvodněte Který z důsledků první světové války pokládáte za nejvýznamnější? Proč?


Stáhnout ppt "První světová válka."

Podobné prezentace


Reklamy Google