Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak realizovat projekt?. IKI 20102 Projektové řízení Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví Dnes:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak realizovat projekt?. IKI 20102 Projektové řízení Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví Dnes:"— Transkript prezentace:

1 Jak realizovat projekt?

2 IKI 20102 Projektové řízení Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví Dnes: ICT, vývoj organizací, vývoj produktů, marketingové změny, politické, právní, vzdělávací, sociální projekty atd.  Projekty investiční a neinvestiční ČSN ISO 10006 - Základní zásady a postupy pro přípravu a realizaci projektů

3 IKI 20103 Jak projektové řízení vnímá veřejnost "Znalost teorie projektového řízení má jen omezený vliv na ochotu jednotlivce přijmout pověření k řízení projektu a jeho sebedůvěru. Výraznějšími faktory se zdají být míra předchozích zkušeností a znalost problematiky konkrétního předmětu projektu." [VLACH, M., 2008]

4 IKI 20104 Projekt Cokoliv, co vyžaduje několik na sebe navazujících kroků Projekt je organizované úsilí k dosažení určitého cíle („Projekt je řízený proces, který má svůj začátek i konec a přesná pravidla řízení a usměrňování, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.“) [ Svozilová, s. 21]

5 IKI 20105 Každý den řídíme nějaký „projekt“ Mezi nejčastější projekty jednotlivců patří:  Řešení bydlení (rekonstrukce, novostavba)  Prodej nemovitosti  Svatba  Diplomová práce  Pořádaní akcí  Začátek podnikání [VLACH, M., 2008]

6 IKI 20106 Jak zvýšit šance na úspěch Kvalifikovaný, zkušený a schopný projektový manager Kvalifikovaný, vyvážený, motivovaný, efektivní a harmonický pracovní tým Dobrý projektový plán Podpora managementu

7 IKI 20107 „Dobrý plán, který máte dnes, je lepší než skvělý plán, který budete mít zítra“ George S. Patton Plán projektu mám ještě dříve, než je vyhlášena „výzva“ ESF - Akce http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_ha rmonogram-vyzev-oppa.html http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_ha rmonogram-vyzev-oppa.html http://www.ecs-eurofinance.cz/aktualni-vyzvy Grantový kalendář Grants of the European Union

8 IKI 20108 Je potřeba si uvědomit Plánování není popis toho, co se stane, ale toho,co je požadováno, aby se stalo Ten, kdo neplánuje, neví, v čem se zmýlil Pravděpodobnost vzniku náhodných jevů je tím větší, čím hrubší je plánování.

9 IKI 20109 Plán je více než harmonogram  Čas, který si vyhradíte pro tvorbu plánu bude pravděpodobně tou největší investicí do projektu, který jste získali (chcete získat) 1. Cíle 2. Vymezení předmětu 3. Hlavní výstupy 4. Nezbytné zdroje 5. Časový rozvrh, milníky dodávek

10 IKI 201010 1. Vyjasnění cílů projektu Je důležité rozlišovat mezi cílem projektu a požadavkem, který je na projekt kladen Cíle popisují požadovaný výsledek projektu jako celek Požadavky specifikují, co je potřeba dodat

11 IKI 201011 2. Stanovení předmětu projektu Jde o stanovení hranic toho, co projekt dodá a toho, co již není jeho součástí. (u projektu v rámci OP je předmět stanoven podporovanými aktivitami) V každém projektu existuje riziko, že předmět projektu nenápadně nabývá na rozměrech Je velmi důležité stanovit, co všechno se v rámci projektu nebude dělat

12 IKI 201012 3. Definice hlavních výstupů Je nutné, aby hlavní výstupy projektu odpovídaly hlavním cílům Projekt, jehož hlavním úkolem je vytvoření hmotných výstupů, je z hlediska řízení mnohem jednodušší.

13 IKI 201013 WBS Pomůcky při tvorbě WBS  Šablony - Project template - http://office.microsoft.com/en-us/templates http://office.microsoft.com/en-us/templates  Myšlenkové mapy – např. FreeMind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/D ownload Myšlenkové mapy http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/D ownload Wikimindmap

14 IKI 201014 4. Nezbytné zdroje  Nejdůležitější náklady, o nichž se musí přemýšlet při sestavování rozpočtu: Cena za práci lidí Technické vybavení, které bylo pro projekt pořízeno nebo pronajato Budovy či prostory, které projekt potřebuje Náklady, které nastanou, když se výsledný produkt dostane do rukou zákazníka - zaškolení, marketing Náklady, které vzniknou na straně zákazníka v období, kdy budou výstupy projektu v každodenním provozu

15 IKI 201015 5. Realistický časový rozvrh  Tipy pro sestavení realistického časového návrhu Navrhnout rozvrh pro celý projekt, návrh by měl zahrnovat souhrn všech činností až do konce projektu. Jasně nastavit vizi klíčových výstupů projektu. Předání každého produktu by mělo být vyznačeno jako významný milník projektu Navrhnout časový rozvrh tak, aby usnadnil sledování a hlášení o postupu – průběžný reporting (monitoring) http://openproj.org/ http://www.ganttproject.biz/ Ganttův diagram v Excelu http://www.youtube.com/watch?v=CW_wGSFavTc http://www.youtube.com/watch?v=CW_wGSFavTc

16 IKI 201016 Zdánlivá maličkost Pozor na státní svátky a další dny pracovního klidu v projektech - Zákon č. 245/2000 sb., Státní svátky v Evropské unii)Zákon č. 245/2000 sb.Státní svátky v Evropské unii

17 IKI 201017 Plány jsou důležité, ale: Nikdy plánu nevěnujte více času, než byste potřebovali k nápravě problémů vzniklých v důsledku toho, že byste žádný plán neměli

18 IKI 201018 Shrnutí – trojimperativ Projekty mají trojrozměrný cíl Musíme přesně vědět CO? má být výsledkem naší práce, znát časový plán DO KDY? - po jakou dobu má projekt trvat a finanční rozpočet ZA KOLIK? - peníze jsou na prvním místě. (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget) Rosenau, M.D. Řízení projektů.

19 IKI 201019 Řízení rizik I nejlépe řízené projekty běží málokdy podle plánu Riziko je něco špatného co může nastat Problém je něco špatného, co už nastalo

20 IKI 201020 Základní typy rizik Organizační - velikost zásahu do rutinní práce uživatele Plánovací – spojena s prostředím, ve kterém je projekt realizován Technická – náročnost a a jednoznačnost technických a technologických požadavků uživatele Věcného rámce – týkající se překročení rozpočtu a nevyjasněnosti přínosů Externí závislosti – závislost na externích dodavatelích, nedostatkových zdrojích apod.

21 IKI 201021 3 kroky v procesu řízení rizik 1. Identifikace 2. Plánovaní činností 3. Monitorování a kontrola = proces řízení rizik je iterativní

22 IKI 201022 1. Identifikace Co ohrožuje výsledek projektu? Co ohrožuje to, abyste udrželi náklady v dohodnutých mezích Co ohrožuje plánované termíny? Výstup: Kompletní seznam rizik  Neplýtvejte časem a netrapte se věcmi, které jsou mimo vaši kontrolu

23 IKI 201023 2. Plánování zásahů Je nutné stanovit co udělat pro to, aby rizika nenastala – preventivní činnosti (pozor, je nutné stanovit i podmíněné činnosti – co když riziko nastane?)

24 IKI 201024 3. Monitoring a kontrola Je potřeba se seznamem rizik neustále pracovat  Záznamy o rizicích používejte i tehdy, když potřebujete prověřit celkové zdraví projektu  Řízení rizik není něco navíc

25 IKI 201025 Analýza rizik RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), Doc. B. Lacko. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536. www.ripran.cz

26 IKI 201026 Zásady úspěšných projektů cíle projektu – ujasněte si, čeho má projekt dosáhnout, a zamyslete se, jestli je projekt realizovatelný nebo zdali neexistují nějaké lepší alternativy podpora zadavatele – je-li vám projekt někým zadán, vyjednejte si hned na začátku od zadavatele jasnou podporu projektu včetně jeho závazků k dodání potřebných zdrojů (peněz, lidí, vlastního času aj.) spolupracovníci – lidé, se kterými spolupracujete, jsou klíčem k výsledku a proto je vybírejte s rozvahou pravomoce a odpovědnost – pokud se vás na projektu podílí více, jasně si rozdělte pravomoce i odpovědnost a určete člověka s celkovou odpovědností za výsledek, který bude koordinovat a kontrolovat práci ostatních

27 IKI 201027 Zásady úspěšných projektů  sledování kvality – určete požadavky na kvalitu výsledku a sledujte její vývoj v průběhu celého projektu (pokud jsou kontroly prováděny průběžně zadavatelem, zaznamenávejte jejich výsledky a nechte jej zápisy podepsat)  rozdělení na etapy – projekty si rozdělte na snadno měřitelné a dosažitelné úseky  plánování – větší a složitější záměry vyžadují hrubé plánování celého projektu a podrobnější plánování jeho aktuálních částí; plánujte ale jen tolik, kolik je nezbytně nutné pro předcházení zbytečným chybám, protože může být lepší provést dobrý plán dnes než dokonalý zítra  revize projektu – pravidelně se zastavte a překontrolujte, jak si vedete oproti původnímu plánu a není-li třeba pod vlivem nových okolností projekt pozměnit nebo dokonce úplně zrušit

28 IKI 201028 Zásady úspěšných projektů  sledování souvislostí – žádný projekt neexistuje ve vzduchoprázdnu a proto věnujte náležitou pozornost komunikaci se všemi zainteresovanými lidmi, zvažujte možná rizika a zohledňujte návaznost na ostatní projekty  osobní nasazení – nic nedovede projekt ke zdárnému cíli lépe, než když vám na výsledku osobně záleží a pustíte se do něj s buldočí povahou a vytrvalostí honícího psa  dokumentace – nespoléhejte se pouze na paměť a veďte si přehlednou dokumentaci pro celkově lepší přehled a budoucí návraty k projektu  dokončení a předání – úspěšné ukončení projektu zahrnuje mimo jiné náležité předání celé dokumentace a výsledku projektu (např. do užívání či provozu)  závěrečná rekapitulace – z každého ukončeného projektu se snažte co nejvíce naučit a nikdy neopakujte tytéž chyby [Vlach. M., 2007]

29 IKI 201029 Zásady úspěšných projektů Zkrátka: Věřte svému projektu

30 IKI 201030 Dobře založeny projekt odpovídá na otázky: PROČ? CO? KDO? JAK? KDY? KOLIK? TROJIMPERATIV

31 IKI 201031 PROČ? Se realizuje Poslání CO? Se musí udělat Cíle a výstupy KDO? Realizuje Nositel JAK? Se dosáhne cílů, výstupů Akce KDY? Se p.ú.realizují Milníky, termíny KOLIK? Se utratí Rozpočet

32 IKI 201032 Lidské zdroje Celkový úspěch projektu a dosažení vytyčeného cíle je výrazně závislé na spolupráci celého projektového týmu Projektový manažer - člověk, který na svých bedrech nese tíhu odpovědnosti a na němž záleží až v první řadě

33 IKI 201033 Budování projektového týmu Projektový manažer řídí lidi, ne činnosti Je třeba si osvojit základní sadu vlastností podněcujících oblíbenost Hledat lidi s pozitivním přístupem Přemýšlet o tom, v jakém složení může tým pracovat Nemyslet si, že mít kohokoliv je lepší než nemít nikoho Je potřeba řídit, ale i řešit (rovnováha) Projektový manažer je tak dobrý jako je dobrý jeho tým

34 IKI 201034 Pět důvodů, proč stojí za to stát se projektovým manažerem 1. Je to zajímavá a náročná práce. Vaši pozornost bude vždy zaměstnávat nějaký problém a nikdy se nebudete nudit. 2. Uspokojení z práce je nezměrné. Zejména tehdy, když jste u něčeho od začátku až do konce 3. Různorodost je kořením života. Žádné dva projekty nejsou úplně stejné a vždy se můžete naučit něco nového 4. Jedná se o práci s lidmi. 5. Nikdy nebudete bez práce. Svět se nikdy nedostane do situace, že by došly projekty, které je potřeba řídit Zdroj: Barker, S., Cole, R. Projektový management pro praxi.

35 IKI 201035 Víme, že: Projekt je jedinečný kus práce, který má jasně stanoven začátek a konec a alespoň jednu velkou krizi

36 IKI 201036 A proto: „Musíme se učit z chyb, které udělali ostatní. Není totiž možné, abyste žili tak dlouho, abyste je všechny mohli udělat sami“. Sam Levenson

37 IKI 201037 Dopředu se seznámit s: Příručka pro žadatele Příručka pro hodnotitele http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/dokumenty/Prirucka_pro_hodnoti tele_IP_a_GP_OP_VK_091030.pdf http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/dokumenty/Prirucka_pro_hodnoti tele_IP_a_GP_OP_VK_091030.pdf Formulář Benefit https://benefit7.mssf.cz/uvod.aspx (www.eu-zadost.cz )www.eu-zadost.cz

38 IKI 201038 Slovník Společnost pro projektové řízení Výkladový slovník - www.ipma.cz/web/files/IPMA-CzNCB- slovnik-pojmu-v3.1.doc www.ipma.cz/web/files/IPMA-CzNCB- slovnik-pojmu-v3.1.doc

39 IKI 201039 Použité zdroje BARKER, S., COLE, R. Projektový management v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 978-80-247-2838-4. Národní standard kompetencí projektového řízení [online] [cit. dne 2010-01-11]. Dostupné z: www.ipma.cz/.../narodni-standard- kompentenci-projektoveho-rizeni.pdfwww.ipma.cz/.../narodni-standard- kompentenci-projektoveho-rizeni.pdf ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5. VLACH, M. Výsledky průzkumu veřejného mínění… [online ]. 31.5.2008. [cit. dne 2010-01-11]. Dostupné z: http://www.mira- vlach.cz/vysledky-pruzkumu-zamereneho-na-projekty-jednotlivcu.http://www.mira- vlach.cz/vysledky-pruzkumu-zamereneho-na-projekty-jednotlivcu VLACH, M. Projektové řízení [online ]. 17.1.2007 [cit. dne 2010-01- 11 ]. Dostupné z: http://navolnenoze.cz/blog/projektove-rizeni/http://navolnenoze.cz/blog/projektove-rizeni/

40 IKI 201040 Děkuji za pozornost. mmedkova@email.cz


Stáhnout ppt "Jak realizovat projekt?. IKI 20102 Projektové řízení Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví Dnes:"

Podobné prezentace


Reklamy Google