Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKATELSKÉ PROJEKTY 1. ROZHODOVACÍ ÚLOHY 2. PODNIKATESKÝ ZÁMĚR 3. PODNIKATELSKÝ PROJEKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKATELSKÉ PROJEKTY 1. ROZHODOVACÍ ÚLOHY 2. PODNIKATESKÝ ZÁMĚR 3. PODNIKATELSKÝ PROJEKT."— Transkript prezentace:

1 PODNIKATELSKÉ PROJEKTY 1. ROZHODOVACÍ ÚLOHY 2. PODNIKATESKÝ ZÁMĚR 3. PODNIKATELSKÝ PROJEKT

2 1.ROZHODOVACÍ ÚLOHY  Rozhodování o cílech – stanovení cílů max. hodnoty podniku max.zisku, apod. Rozhodování o výstavbě podniku Právní forma Umístění Organizační struktura Rozhodování o zhodnocování výkonů podniku Financování investic Využití kapacit Skladba výrobního programu apod.

3 2.Podnikatelský záměr  Představuje další krok v konkretizaci vize podniku  Směr a cesty orientace rozvoje podniku  Nástroj řízení a organizace  Zahrnuje finanční a nefinanční zájmy zájmových skupin  Umožňuje a podporuje zdůvodněné kompromisy  Je motivující  Jde napříč podnikatelskými oblastmi

4  Musí sledovat  Přínos k růstu hodnoty podniku  Zohlednit přijatelné míry rizika z neúspěchu přijatého záměru např. ztráta konkurenceschopnosti  Ověření reálnosti podnikatelského záměru slouží metodický nástroj podnikatelský projekt

5 3.Podnikatelský projekt  Nástroj tvorby podnikatelského záměru  Týká se všech podnikatelských oblastí  Trhu  Financí  Výroby  Lidí  okolí

6 Tvorba podnikatelského záměru projektu

7 Informace pro tvorbu podnikatelských projektů

8

9 Výchozí analýzy  Vhodnost výběru metodického postupu a metodických nástrojů – z důvodu odlišnosti podnikatelských subjektů  Jak v analytické tak syntetické části  Metody subjektivní – časové studie  Metody objektivní – statistické metody  Metody systémové – systémová analýza, faktorová analýza, simulace a modelování apod.

10  Analýzy poskytují informace  Kvantifikovatelné  Nekvantifikovatelné např. SWOT analýza  Analýzy vnějšího a vnitřního prostředí  Variantní řešení projektů tzn. více variant

11 Analýza podnikatelských oblastí Tato analýza je zaměřena na jednotlivé podnikatelské resp. funkcionální oblasti:  Trh – marketing  Finance  Výroba  Výzkum a vývoj  Lidé  Okolí

12 Analýza podnikatelské oblasti trh  Analýza prodeje výrobků – např. pomoci matice výrobek/trh  Analýza výrobkových řad  Analýza stádia životního cyklu  Analýza distribučních kanálů  Analýza inovačních činností  Externí vlivy

13 Analýza trhu  Přehled o obratu výrobků – využívá se matice výrobek /trh  Přehled výrobků u kterých podnikáte se ziskem či ztrátou  Analýza vývoje konkurence u stejných výrobků či skupin výrobků  Máte představu o nabídkách nových výrobků

14 Matice výrobek/trh Výrobek/trh Obrat/Brut.zisk Truhlářské závody Odborné obchody Školycelkem Prkna800/200-50/25850/225 Sedací nábytek-2000/900- Školní nábytek--1000/350 Celkem800/2002000/9001050/3753850/1475

15 Závěry tabulky  Význam dílčích trhů a skupin výrobků  Existence skupin výrobků, které se na určitých trzích neprodávají  Hrubý zisk ze sedacího nábytku je nejvyšší

16 Analýza srovnání s konkurenty  Zvolte kombinaci výrobek/ trh  Zvolte tržní nástroj které mají hlavní vliv  Stanovte důležitost každého tržního nástroje (bodové hodnocení)  Výběr konkurentů  Srovnejte Váš podnik s konkurenty

17 Tabulka srovnání s konkurencí výrobek/ trh (školní nábytek) Nástroj trhuHodnota (1- 10) Vlastní podnik Konkurent 1Konkurent 2 Design8+++ Cena10++/-- Rychlost6--++ Dobré jméno4+++ Resp.Normy4+-+

18 Závěry z analýzy  Vlastní výrobek se dobře uplatňuje v tžních nástrojích  Špatná situace je v rychlosti dodání

19 Výhled stavu výrobků na trhu do budoucna (3,5 let)  Které trhy a výrobky budete podporovat do budoucnosti

20 Tabulka výhled prodeje výrobků a trhu Výrobek/trhTruhlářské závody Odborné obchody ŠkolyCelkem Prkna800 = Netýká se50 Růst 850 Sedací nábytekNetýká se2000 Pokles Možnost rozšířit2000 Školní nábytekNetýká seRůst1000 Možno pokles 1000 Celkem800200010503850

21 Závěry analýzy  Pokles u největší kombinace sedací nábytek /odborné obchody  Možnost prodávat školní nábytek přes odborné obchody  Možnost prodeje sedacího nábytku přes školy  Trh školního nábytku se hroutí  Pokles prodeje u školního nábytku o 5%

22 Analýza prodeje na nové trhy Výrobek /trh obrat Truhlářs ké závody Odborné obchody ŠkolyHoby market Zahradní centra Celkem Prkna800-601002001160 Sedací nábytek -180020--1820 Školní nábytek --680-- Zahradní nábytek ---40 80 Skládací nábytek -400-50 500 Celkem80022007601902904240

23 Závěry  Celkový obrat stoupne  Růst bude zabezpečen:  Prodejem prken na více trzích  Zavedení nového výrobku  Rozšíření o nové trhy

24 Analýza externích trendů Nutno uvažovat v těchto oblastech:  Poptávka/odběratelé  Přírůstek/úbytek existujících trhů  Nové nebo žádné nové trhy  Odlišný způsob prodeje  Pokles či vzestup cenové hladiny

25 Distribuce  Přesuny mezi malo-velkoobchody  Koncentrace  Složení sortimentu  Požadavky na fyzickou distribuci  Přímý prodej  Úloha prodejního aparátu

26 Makro - trendy  Specifické okolnosti v oboru  Makroekonomické tendence  Internacionalizace  Nová zákonná opatření

27 Shrnutí podnikatelské oblasti TRH  Zpracování SWOT analýzy  Příležitost – pokles konkurence vlivem úpadku – trh vzroste o 20%  Ohrožení – nové zákonné opatření

28 Analýza podnikatelské oblasti finance 1. Finanční analýza 1. Analýza ukazatelů – rentabilita, likvidita atd. 2. Analýza jednotlivých produktů 2. Finanční řízení 1. Rozvaha 2. Možnosti financování 3. Analýza podnikových informací – využití informací 4. Externí trendy 1. Které ovlivní podnikatelskou oblast finance

29 Analýza podnikatelské oblasti výroba  Řízení výroby – analýza současného výrobního procesu  Kvalita – analýza myšlení a jednání zaměřeného na kvalitu v podniku  Nakup materiálů  Vnější trendy – nové technologie, automatizace, IT apod.

30 Analýza podnikatelské oblasti LIDÉ  Organizační struktura  Personální řízení  Přijímání a odchody pracovníků  Kvalifikační struktura  Věková struktura  Motivace  Externí trendy  Zákonná úprava

31 Celkové shrnutí za podnikatelské oblasti Podnikatelská oblast PříležitostiSilné stránkyOhroženíSlabé stránky TRH-Přísnější požadavky na životní prostředí -Exportní příležitosti -Známé jméno firmy -Vyvinut nový typ výrobků Pokles objemu trhu -Růst dovozu a konkurence Omezený sortiment FinanceKontakt s spolupracijícím i firmami Trvalé ztráty VýrobaVznik automatizovaný ch zařízení Dobré znalosti zpracování dřeva Špatná organizace výroby LidéTěžko získat odborníky OkolíPřístup dotaceDobrý kontakt s konkurencí

32 Výhledy do budoucnosti  Celkový přehled příležitosti, ohrožení, slabých a silných stránek  Pokračování dosavadního způsobu řízení  Možnosti nových směrů rozvoje

33 Celkový názor při pokračování dosavadního řízení Podn.ob last Současná situace Š Stř D Situace za 3 resp.5 let Š Stř. D TrhXXRůst je podminěn novými výrobky FinanceXXZa dva roky ztráta VýrobaXXStrojní park stárne LidéXXMladí zaměstnanci OkolíXXVěnována malá pozornost

34 Tvorba plánů  Stanovení hlavního cíle – podnikové  Podle podnikatelských oblastí  Zpracování plánu akcí  Seznam akcí  Kdo za to odpovídá  Sledování plnění plánu

35 Projektování výrobních systémů

36 Dvě základní fáze: 1. První fáze řeší vztah mezi „Věcnou a Profesní stránkou“ výrobního procesu  Co se má vyrábět?  Jak se bude vyrábět?  Optimalizace v této fázi je zaměřeno na  Tvary, rozměry materiálů a součastí

37 2. Druhá fáze je zaměřena na časovou a prostorovou strukturu výrobního procesu  Kolik se bude vyrábět?  Kdy to máme vyrobit?  Kde to máme vyrobit?

38 Respektovat Výrobní proces probíha:  V čase  Na určitém místě  Zaujímá určitý prostor  Vyžaduje systémový a komplexní přístup

39 Zásady projektování výroby 1. Výrobní program - specializaci a koncentraci  Standardizce, typizace, unifikace, normalizace – ovlivňuje strukturu výrobního systému 2. Zvýšení konstrukčně-technolgické úrovně výrobků – spolupráce při inovaci – konstrukce a technologie oddělení

40 3. Zvyšování technicko-organizační úrovně výroby  Technologie výroby a výrobního profilu – úspory pracnosti, vyšší produktivity práce, kvality výrobků, intenzivního využití strojů a zařízení  Rozbor časové a prostorové struktury prvků výrobního systému  Proporcionalita vztahů mezi hlavní výrobou a pomocnými procesy  Správná obsluha strojů z pohledu toků materiálů a informací  Metod plánování a řízení výroby

41 4. Zpracování návrhu racionálních variant technologie výroby a montáže  Z hlediska skladby výrobního profilu – strojů a zařízení jejich vybavenost  Z hlediska časového a výkonového využití strojů  Z hlediska technicko organizačního uspořádání a vybavení technologického a pracovního místa

42 5. Zpracování návrhu technicko-organizačních variant uspořádání výrobního systémů – jako celku s přihlédnutím k:  Časové a prostorové struktuře  Toku materiálů  Toku činností  Možné varianty plánování a řízení  Zajištění energetickými zdroji – energie, voda, vzduch,  Pracovní prostředí  Životní prostředí  Ekonomická efektivnost

43 Moduly projektování výrobních systémů Můžeme vymezit tři samostatné moduly resp. roviny:  A modul výrobního procesu a kontroly  B modul manipulačních procesů  C modul informačních a řídicích procesů - tzn. Vymezení řídícího systému a řízeného systému V rámci všech modulů musí být řešen  Organizace práce resp. pracovní proces - pracovní síla

44 Vstupní data pro PVS  Konstrukční data – výkresy, sestavy, kusovníky, technické přejímací podmínky  Technologické data – výrobní a montážní postupy, technické a hospodářské normy apod.

45 OBECNÝ POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ ORGANIZACI PRÁCE RESP.PRACOVNÍHO PROCESU 1.Úkol a postavení výrobního procesu Charakteristika výrobního procesu Úkoly výrobního procesu Postavení výrobního procesu 2.Charakteristika základních faktorů pracovního procesu Údaje o pracovnících Údaje o výrobním zařízení (stroje, stavby) Údaje o zpracovávaném materiálů

46 3. Charakteristika ergonomických požadavků Společenské podmínky Fyzikální podmínky (světlo,hluk atd.) 4. Analýza obsahu pracovního procesu Součinnost základních faktorů pracovního procesu Druh pracovních dějů Pracovní postup Spotřeba času pracovníka Spotřeba času výrobního zařízení

47 5. Stanovení potřeby pracovníků Stanovení celkového počtu pracovníků Stanovení počtu pracovníků ve směně Počet výrobních a řídících pracovníků 6. Uspořádání pracovních režimů Dlouhodobé pracovní režimy Denní a směnové pracovní režimy 7. Soustava ukazatelů stupně organizace ukazatele spotřeby času ukazatele produktivity práce ukazatelé ergonomické (obtížnost práce atd.)

48 USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍCH REŽIMŮ Pracovní režimy řeší stanovení poměru mezi délkou operačního času(týdenního, denního či směnového) a následujících přestávek. Rozlišujeme tyto pracovní režimy: Dlouhodobé Denní Vnitrosměnové.

49 STUDIE PROVEDITELNOSTI  Nemá jednoznačnou a standardní strukturu  Základní struktura vychází z problematiky řešeného projektu  Má odpovědět na otázku, zda náklady investičního díla bude možné pokrýt výnosy

50 Možná struktura 1. Základní informace o projektu  Stručná retrospektiva geografických a věcných důvodů vypracování projektu  Použité metody a zásady při vypracování projektu  Vztah projektu k dokumentům centrálních, regionálních, místních orgánů

51 2.Ekonomická a sociální analýza  Situace na trhu kde bude projekt realizován  Konkurenceschopnost projektu  Marketingová studie  Náklady na studii a průzkumy  Zdroje financování  Očekávané budoucí výnosy  Očekávané přijetí projektu vládními a nevládními institucemi

52  Očekávané dopady na životní prostředí  Orientační posouzení životnosti projektu  Vliv na rozvoj pracovních příležitosti

53 3.Technika použitelná pro řešení projektu  Parametry technologie,  Podmínky provozu  Přednosti výběru jednotlivých variant  Zaměření na kvalitu  Kontraktační podmínky pro nákup technologií  Odhady investičních a provozních nákladů

54 4.Organizace a řízení projektu  Etapy realizace projektu  Časový plán  Určení kritických míst a formy snižování rizik

55 5.Řízení lidských zdrojů  Volba typu společnosti  Dostupnost zdrojů lidského potenciálů  Pracovní prostředí  Sociální, ekonomické a kulturní

56 6.Financování projektu  Průkaznost realizovatelnosti projektu dosažením očekávaných efektů s optimálním využitím zdrojů  Zhodnocení návratnosti vložených finančních prostředků  Splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory  Posouzení finančních toků


Stáhnout ppt "PODNIKATELSKÉ PROJEKTY 1. ROZHODOVACÍ ÚLOHY 2. PODNIKATESKÝ ZÁMĚR 3. PODNIKATELSKÝ PROJEKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google