Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKATELSKÉ PROJEKTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKATELSKÉ PROJEKTY"— Transkript prezentace:

1 PODNIKATELSKÉ PROJEKTY
ROZHODOVACÍ ÚLOHY PODNIKATESKÝ ZÁMĚR PODNIKATELSKÝ PROJEKT

2 ROZHODOVACÍ ÚLOHY Rozhodování o cílech – stanovení cílů
max. hodnoty podniku max.zisku, apod. Rozhodování o výstavbě podniku Právní forma Umístění Organizační struktura Rozhodování o zhodnocování výkonů podniku Financování investic Využití kapacit Skladba výrobního programu apod.

3 Podnikatelský záměr Představuje další krok v konkretizaci vize podniku
Směr a cesty orientace rozvoje podniku Nástroj řízení a organizace Zahrnuje finanční a nefinanční zájmy zájmových skupin Umožňuje a podporuje zdůvodněné kompromisy Je motivující Jde napříč podnikatelskými oblastmi

4 Musí sledovat Přínos k růstu hodnoty podniku Zohlednit přijatelné míry rizika z neúspěchu přijatého záměru např. ztráta konkurenceschopnosti Ověření reálnosti podnikatelského záměru slouží metodický nástroj podnikatelský projekt

5 Podnikatelský projekt
Nástroj tvorby podnikatelského záměru Týká se všech podnikatelských oblastí Trhu Financí Výroby Lidí okolí

6 Tvorba podnikatelského záměru projektu

7 Informace pro tvorbu podnikatelských projektů

8

9 Výchozí analýzy Vhodnost výběru metodického postupu a metodických nástrojů – z důvodu odlišnosti podnikatelských subjektů Jak v analytické tak syntetické části Metody subjektivní – časové studie Metody objektivní – statistické metody Metody systémové – systémová analýza, faktorová analýza, simulace a modelování apod.

10 Analýzy poskytují informace
Kvantifikovatelné Nekvantifikovatelné např. SWOT analýza Analýzy vnějšího a vnitřního prostředí Variantní řešení projektů tzn. více variant

11 Analýza podnikatelských oblastí
Tato analýza je zaměřena na jednotlivé podnikatelské resp. funkcionální oblasti: Trh – marketing Finance Výroba Výzkum a vývoj Lidé Okolí

12 Analýza podnikatelské oblasti trh
Analýza prodeje výrobků – např. pomoci matice výrobek/trh Analýza výrobkových řad Analýza stádia životního cyklu Analýza distribučních kanálů Analýza inovačních činností Externí vlivy

13 Analýza trhu Přehled o obratu výrobků – využívá se matice výrobek /trh
Přehled výrobků u kterých podnikáte se ziskem či ztrátou Analýza vývoje konkurence u stejných výrobků či skupin výrobků Máte představu o nabídkách nových výrobků

14 Matice výrobek/trh Výrobek/trh Obrat/Brut.zisk Truhlářské závody
Odborné obchody Školy celkem Prkna 800/200 - 50/25 850/225 Sedací nábytek 2000/900 Školní nábytek 1000/350 Celkem 1050/375 3850/1475

15 Závěry tabulky Význam dílčích trhů a skupin výrobků
Existence skupin výrobků, které se na určitých trzích neprodávají Hrubý zisk ze sedacího nábytku je nejvyšší

16 Analýza srovnání s konkurenty
Zvolte kombinaci výrobek/ trh Zvolte tržní nástroj které mají hlavní vliv Stanovte důležitost každého tržního nástroje (bodové hodnocení) Výběr konkurentů Srovnejte Váš podnik s konkurenty

17 Tabulka srovnání s konkurencí výrobek/ trh (školní nábytek)
Nástroj trhu Hodnota (1-10) Vlastní podnik Konkurent 1 Konkurent 2 Design 8 + Cena 10 +/- - Rychlost 6 -- Dobré jméno 4 Resp.Normy

18 Závěry z analýzy Vlastní výrobek se dobře uplatňuje v tžních nástrojích Špatná situace je v rychlosti dodání

19 Výhled stavu výrobků na trhu do budoucna (3,5 let)
Které trhy a výrobky budete podporovat do budoucnosti

20 Tabulka výhled prodeje výrobků a trhu
Výrobek/trh Truhlářské závody Odborné obchody Školy Celkem Prkna 800 = Netýká se 50 Růst 850 Sedací nábytek 2000 Pokles Možnost rozšířit Školní nábytek 1000 Možno pokles 1050 3850

21 Závěry analýzy Pokles u největší kombinace sedací nábytek /odborné obchody Možnost prodávat školní nábytek přes odborné obchody Možnost prodeje sedacího nábytku přes školy Trh školního nábytku se hroutí Pokles prodeje u školního nábytku o 5%

22 Analýza prodeje na nové trhy
Výrobek/trh obrat Truhlářské závody Odborné obchody Školy Hoby market Zahradní centra Celkem Prkna 800 - 60 100 200 1160 Sedací nábytek 1800 20 1820 Školní nábytek 680 Zahradní nábytek 40 80 Skládací nábytek 400 50 500 2200 760 190 290 4240

23 Závěry Celkový obrat stoupne Růst bude zabezpečen:
Prodejem prken na více trzích Zavedení nového výrobku Rozšíření o nové trhy

24 Analýza externích trendů
Nutno uvažovat v těchto oblastech: Poptávka/odběratelé Přírůstek/úbytek existujících trhů Nové nebo žádné nové trhy Odlišný způsob prodeje Pokles či vzestup cenové hladiny

25 Distribuce Přesuny mezi malo-velkoobchody
Koncentrace Složení sortimentu Požadavky na fyzickou distribuci Přímý prodej Úloha prodejního aparátu

26 Makro - trendy Specifické okolnosti v oboru Makroekonomické tendence
Internacionalizace Nová zákonná opatření

27 Shrnutí podnikatelské oblasti TRH
Zpracování SWOT analýzy Příležitost – pokles konkurence vlivem úpadku – trh vzroste o 20% Ohrožení – nové zákonné opatření

28 Analýza podnikatelské oblasti finance
Finanční analýza Analýza ukazatelů – rentabilita, likvidita atd. Analýza jednotlivých produktů Finanční řízení Rozvaha Možnosti financování Analýza podnikových informací – využití informací Externí trendy Které ovlivní podnikatelskou oblast finance

29 Analýza podnikatelské oblasti výroba
Řízení výroby – analýza současného výrobního procesu Kvalita – analýza myšlení a jednání zaměřeného na kvalitu v podniku Nakup materiálů Vnější trendy – nové technologie, automatizace, IT apod.

30 Analýza podnikatelské oblasti LIDÉ
Organizační struktura Personální řízení Přijímání a odchody pracovníků Kvalifikační struktura Věková struktura Motivace Externí trendy Zákonná úprava

31 Celkové shrnutí za podnikatelské oblasti
Příležitosti Silné stránky Ohrožení Slabé stránky TRH -Přísnější požadavky na životní prostředí -Exportní příležitosti -Známé jméno firmy -Vyvinut nový typ výrobků Pokles objemu trhu -Růst dovozu a konkurence Omezený sortiment Finance Kontakt s spolupracijícími firmami Trvalé ztráty Výroba Vznik automatizovaných zařízení Dobré znalosti zpracování dřeva Špatná organizace výroby Lidé Těžko získat odborníky Okolí Přístup dotace Dobrý kontakt s konkurencí

32 Výhledy do budoucnosti
Celkový přehled příležitosti, ohrožení, slabých a silných stránek Pokračování dosavadního způsobu řízení Možnosti nových směrů rozvoje

33 Celkový názor při pokračování dosavadního řízení
Podn.oblast Současná situace Š Stř D Situace za 3 resp.5 let Š Stř D Trh X Růst je podminěn novými výrobky Finance Za dva roky ztráta Výroba Strojní park stárne Lidé Mladí zaměstnanci Okolí Věnována malá pozornost

34 Tvorba plánů Stanovení hlavního cíle – podnikové Zpracování plánu akcí
Podle podnikatelských oblastí Zpracování plánu akcí Seznam akcí Kdo za to odpovídá Sledování plnění plánu

35 Projektování výrobních systémů

36 Projektování výrobních systémů
Dvě základní fáze: První fáze řeší vztah mezi „Věcnou a Profesní stránkou“ výrobního procesu Co se má vyrábět? Jak se bude vyrábět? Optimalizace v této fázi je zaměřeno na Tvary, rozměry materiálů a součastí

37 2. Druhá fáze je zaměřena na časovou a prostorovou strukturu výrobního procesu
Kolik se bude vyrábět? Kdy to máme vyrobit? Kde to máme vyrobit?

38 Respektovat Výrobní proces probíha: V čase Na určitém místě
Zaujímá určitý prostor Vyžaduje systémový a komplexní přístup

39 Zásady projektování výroby
Výrobní program - specializaci a koncentraci Standardizce, typizace, unifikace, normalizace – ovlivňuje strukturu výrobního systému 2. Zvýšení konstrukčně-technolgické úrovně výrobků – spolupráce při inovaci – konstrukce a technologie oddělení

40 3. Zvyšování technicko-organizační úrovně výroby
Technologie výroby a výrobního profilu – úspory pracnosti, vyšší produktivity práce, kvality výrobků, intenzivního využití strojů a zařízení Rozbor časové a prostorové struktury prvků výrobního systému Proporcionalita vztahů mezi hlavní výrobou a pomocnými procesy Správná obsluha strojů z pohledu toků materiálů a informací Metod plánování a řízení výroby

41 4. Zpracování návrhu racionálních variant technologie výroby a montáže
Z hlediska skladby výrobního profilu – strojů a zařízení jejich vybavenost Z hlediska časového a výkonového využití strojů Z hlediska technicko organizačního uspořádání a vybavení technologického a pracovního místa

42 5. Zpracování návrhu technicko-organizačních variant uspořádání výrobního systémů – jako celku s přihlédnutím k: Časové a prostorové struktuře Toku materiálů Toku činností Možné varianty plánování a řízení Zajištění energetickými zdroji – energie, voda, vzduch, Pracovní prostředí Životní prostředí Ekonomická efektivnost

43 Moduly projektování výrobních systémů
Můžeme vymezit tři samostatné moduly resp. roviny: A modul výrobního procesu a kontroly B modul manipulačních procesů C modul informačních a řídicích procesů - tzn. Vymezení řídícího systému a řízeného systému V rámci všech modulů musí být řešen Organizace práce resp. pracovní proces - pracovní síla

44 Vstupní data pro PVS Konstrukční data – výkresy, sestavy, kusovníky, technické přejímací podmínky Technologické data – výrobní a montážní postupy, technické a hospodářské normy apod.

45 OBECNÝ POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ ORGANIZACI PRÁCE RESP
OBECNÝ POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ ORGANIZACI PRÁCE RESP.PRACOVNÍHO PROCESU Úkol a postavení výrobního procesu Charakteristika výrobního procesu Úkoly výrobního procesu Postavení výrobního procesu Charakteristika základních faktorů pracovního procesu Údaje o pracovnících Údaje o výrobním zařízení (stroje, stavby) Údaje o zpracovávaném materiálů

46 3. Charakteristika ergonomických požadavků
Společenské podmínky Fyzikální podmínky (světlo,hluk atd.) 4. Analýza obsahu pracovního procesu Součinnost základních faktorů pracovního procesu Druh pracovních dějů Pracovní postup Spotřeba času pracovníka Spotřeba času výrobního zařízení

47 5. Stanovení potřeby pracovníků
Stanovení celkového počtu pracovníků Stanovení počtu pracovníků ve směně Počet výrobních a řídících pracovníků 6. Uspořádání pracovních režimů Dlouhodobé pracovní režimy Denní a směnové pracovní režimy 7. Soustava ukazatelů stupně organizace ukazatele spotřeby času ukazatele produktivity práce ukazatelé ergonomické (obtížnost práce atd.)

48 USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍCH REŽIMŮ
Pracovní režimy řeší stanovení poměru mezi délkou operačního času(týdenního, denního či směnového) a následujících přestávek. Rozlišujeme tyto pracovní režimy: Dlouhodobé Denní Vnitrosměnové.

49 STUDIE PROVEDITELNOSTI
Nemá jednoznačnou a standardní strukturu Základní struktura vychází z problematiky řešeného projektu Má odpovědět na otázku, zda náklady investičního díla bude možné pokrýt výnosy

50 Možná struktura Základní informace o projektu
Stručná retrospektiva geografických a věcných důvodů vypracování projektu Použité metody a zásady při vypracování projektu Vztah projektu k dokumentům centrálních, regionálních, místních orgánů

51 Ekonomická a sociální analýza
Situace na trhu kde bude projekt realizován Konkurenceschopnost projektu Marketingová studie Náklady na studii a průzkumy Zdroje financování Očekávané budoucí výnosy Očekávané přijetí projektu vládními a nevládními institucemi

52 Očekávané dopady na životní prostředí
Orientační posouzení životnosti projektu Vliv na rozvoj pracovních příležitosti

53 Technika použitelná pro řešení projektu
Parametry technologie, Podmínky provozu Přednosti výběru jednotlivých variant Zaměření na kvalitu Kontraktační podmínky pro nákup technologií Odhady investičních a provozních nákladů

54 Organizace a řízení projektu
Etapy realizace projektu Časový plán Určení kritických míst a formy snižování rizik

55 Řízení lidských zdrojů
Volba typu společnosti Dostupnost zdrojů lidského potenciálů Pracovní prostředí Sociální, ekonomické a kulturní

56 Financování projektu Průkaznost realizovatelnosti projektu dosažením očekávaných efektů s optimálním využitím zdrojů Zhodnocení návratnosti vložených finančních prostředků Splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory Posouzení finančních toků


Stáhnout ppt "PODNIKATELSKÉ PROJEKTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google