Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy a granty EU Stručný přehled Podpora aplikovaného a základního výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy a granty EU Stručný přehled Podpora aplikovaného a základního výzkumu."— Transkript prezentace:

1 Programy a granty EU Stručný přehled Podpora aplikovaného a základního výzkumu

2 Národní program výzkumu Základní a Aplikovaný výzkum

3 GRANTY pro aplikovaný výzkum Oblast životního prostředí

4 Ministerstvo Zemědělství NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU VÝZKUMNÝ PROGRAM MZE 2005 – 2009

5 NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU (rok 2005) TÉMATICKÝ PROGRAM 1 - KVALITA ŽIVOTA (TP1) –Dílčí program KRAJINA A SÍDLA BUDOUCNOSTI TÉMATICKÝ PROGRAM 3 - KONKURENCESCHOPNOST PŘI UDRŽITELNÉM ROZVOJI (TP3) –Dílčí program VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ –Vyhlášení výsledků: 7.11. 2005

6 TP 1 – Kvalita života Dílčí program KRAJINA A SÍDLA BUDOUCNOSTI (TP1- DP3) zachování, obnova a zvyšování produkční, přírodní, kulturní i estetické kvality české krajiny, nový přístupu k urbanismu měst. Priorita výzkumu - Člověk a krajina (včetně krajinotvorné funkce zemědělství) –metody ovlivňování biodiverzity, ekologických funkcí půdy a vodního režimu krajiny způsoby zemědělského využití a zemědělskými technologiemi, –racionální využívání komplexních pozemkových úprav k uchování krajinných funkcí a využití krajinotvorných prvků v územních plánech, –limity pro hospodaření ve zranitelných oblastech a horších přírodních podmínkách –vypracování kritérií pro hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství. Cíl - uchovat vzhled krajiny při efektivním využívání produkčních systémů a rozvoji všech funkcí zemědělsko-lesnické krajiny a zvýšit její produkční, přírodní, kulturní a estetické hodnoty.

7 TP 3 – Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji Dílčí program VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (TP3-DP6) Podpora projektů přinášejících poznatky a výstupy pro vývoj a inovaci technologií pro využívání přírodních zdrojů: zemědělských plodin a hospodářských zvířat, lesních dřevin, mikroorganismů pro produkci potravin a vody pro obyvatele, průmysl a v zájmu hospodaření s vodou v krajině. Hlavní cíl - výzkumu je vyvinout a inovovat technologie pro využívání a ochranu přírodních zdrojů: živých organismů - zemědělských plodin, lesních dřevin, mikroorganismů pro produkci potravin a farmak, vody pro potřeby obyvatelů a pro účely hospodaření s vodou v krajině.

8 Priority výzkumu Rozvoj technologií pro nepotravinářské užití zemědělských surovin s využitím produkčního potenciálu zemědělských plodin Genetické metody zlepšování biologického potenciálu produkčních organismů Konkurenceschopné produkční systémy pro trvale udržitelné a multifunkční zemědělství Rozvoj technologií úpravy a čištění vod a racionalizace hospodaření s vodou v krajině Trvale udržitelné obhospodařování lesů, produkční a mimoprodukční funkce lesnictví.

9 VÝZKUMNÝ PROGRAM MZE 2005-2009 I. PODPROGRAM – Zemědělský výzkum II. PODPROGRAM – Ostatní výzkum v agrárním sektoru Vyhlášení: 14. prosinec 2005

10 I. PODPROGRAM – Zemědělský výzkum TÉMATICKÉ OKRUHY Produkce a zpracování agrárních produktů Podpora rozvoje venkova a vodohospodářské infrastruktury Lesy a lesní hospodářství Ochrana půdy, kvalita vodních zdrojů a uspořádání zemědělské krajiny Sociálně-ekonomické dopady vstupu do EU na kvalitu života zemědělské a venkovské populace

11 II. PODPROGRAM – Ostatní výzkum v agrárním sektoru TÉMATICKÉ OKRUHY Agrární technologie a výrobkyAgrární technologie a výrobky Nové směry výzkumuNové směry výzkumu

12 Kritéria hodnocení návrhů projektů a) Splnění podmínek a kritérií veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji –Posouzení, zda má návrh projektu charakter projektu výzkumu a vývoje, zda odpovídá cílům vyhlášeného tématického programu, dílčího programu a priority, do kterých je přihlášen. b) Potřebnost projektu –Význam návrhu projektu pro praxi nebo společenskou potřebu z ekonomického hlediska, praktičnosti a využitelnosti předpokládaných výsledků. c) Očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu –Odhad přínosu zavedení patentů, zlepšených nebo nových materiálů, technologií nebo technologických postupů a procesů ve srovnání se současným stavem a předpokládaným stavem po ukončení projektu. Posouzení, zda realizace výsledků projektu není ohrožena. Posouzení aktuálnosti výsledků a míry naplnění přínosů. d) Proveditelnost a realizace projektu

13 Úspěšnost projektů: ROK 2004: každý 3 projekt ROK 2005: každý 6 projekt Národní program výzkumu: TP1 podáno 14 projektů, úspěšné 3 TP3 podáno 95 projektů, úspěšných 16 projektů.

14 Národní agentura pro zemědělský výzkum http://www.nazv.cz/ http://www.nazv.cz/

15 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy EUREKA – aplikovaný výzkum COST (základní výzkum) KONTAKT – podpora kontaktů výzkumníků VÝZKUMNÁ CENTRA (základní i aplikovaný výzkum) INGO (jaderný výzkum)

16 EUREKA Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Cíl: –podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami –vytvářet podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu. Doba řešení projektu: 1 – 4 roky

17 Prioritní oblasti: Informační technologie Nové materiály Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Komunikační technologie Energetika Doprava Lasery

18 COST Cílem programu COST je evropská mnohostranná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na základní (a aplikovaný) výzkum. COST koordinuje výzkum a vývoj formou tzv. Akcí (výzkumných programů), k nimž se mohou vědečtí a výzkumní pracovníci z členských států COST připojovat svými vlastními projekty.

19 COST Doba řešení projektů v programu je: max. 5 let a záleží na povaze příslušné akce COST. Do veřejné soutěže o dotaci v rámci COST je možno přihlásit projekty, které byly schváleny příslušným Řídícím výborem akce COST v Bruselu.

20 VÝZKUMNÁ CENTRA pro období 2006 - 2009 Součástí Nár. programu výzkumu Aplikovaný výzkum (1M) Základní výzkum (LC) – poprvé rok 2005 Vypsání soutěží: cca červen – červenec Nejpozdější termín pro odevzdání: cca říjen

21 Cíle programu Výzkumná centra: Cílem programu Výzkumná centra je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu subjektům, které je využívají.

22 Forma očekávaných výsledků recenzovaná publikace, oponovaná metodika či diagnostika, návrh technické normy či doporučení, nová výrobní technologie, postup, přípravek, přístroj, prototyp apod., předmět právní ochrany. eProjekt aplikace

23 www.msmt.cz

24 Ministerstvo průmyslu a obchodu Programy pro výzkum a vývoj (vyhlášení cca duben – květen)

25 Výzkum a vývoj „TANDEM“, Program zajišťuje potřeby výzkumu určeného pro průmysl; účast výzkumných institucí v týmu nutná „IMPULS“, Program který zajišťuje potřebu průmyslového výzkumu a vývoje

26 TANDEM Program výzkumu a vývoje „TANDEM“ je zaměřen na podporu programových projektů orientovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, jehož výsledky budou prostřednictvím dalšího navazujícího průmyslového výzkumu a vývoje využity v nových výrobcích, technologiích a službách. Cílem programu je: –zlepšení spolupráce průmyslových organizací a výzkumných pracovišť –teoretická a technologická podpora SMEs –zlepšení konkurenceschopnosti budoucích produktů a technologií –podstatné zlepšení transferu výsledků základního výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím a následně ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

27 IMPULS je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje a je realizovaný: –A) jednotlivými organizacemi, –B) účelovými seskupeními, tj. projektovými týmy sestavenými ze skupin pracovníků (řešitelů) průmyslových organizací a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších), přičemž všechny složky musí mít trvalé sídlo v České republice. IMPULS je určen k vyřešení jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje zpravidla až na úroveň ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, poloprovozního, pilotního, nebo ověřovacího zařízení. Cílem programu je: zvýšení výkonnosti výrobních organizací, podpora SMEs, zlepšení konkurenceschopnosti produktů a modernizace technologií, vedoucí ke zmenšení rozdílů mezi hospodářskou úrovní České republiky a států Evropské unie.

28 Postup hodnocení Uzávěrka: červenec-srpen (vyhlášení duben-květen) 2 kola vyhodnocování Výsledky: konec ledna – únor následujícího roku Finance: březen Projekt na max. 3 roky 50% spolufinancování

29 www.mpo.cz

30 Akademie Věd ČR Podpora aplikovaného výzkumu od roku 2004 V rámci Nár. programu výzkumu - V rámci Nár. programu výzkumu

31 Akademie Věd ČR: PROGRAM: "Podpora projektů cíleného výzkumu" Součást Národního programu výzkumu Vyhlášení: prosinec Uzávěrka: leden – únor následujícího roku Identifikace – rok 2005: Dílčí program 3 (PP2- DP3): Podpora projektů cíleného výzkumu

32 Cíle programu: 1. Poskytnout nástroje pro zacílení pokročilých stádií badatelského výzkumu na dosažení výsledků prakticky využitelných při dalším vývoji inovačních technologií, nových materiálů a produktů s vysokou přidanou hodnotou, nebo při aplikaci v socioekonomické oblasti. 2. Podporou konkrétních projektů posílit prolínání jednotlivých stadií výzkumu a vývoje: badatelský výzkum - cílený výzkum - aplikovaný výzkum a vývoj. 3. Vytvořit předpoklady pro budoucí vyšší ekonomické zhodnocování výsledků vlastního badatelského výzkumu podporou důslednějšího využívání ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

33 Charakteristika programu: Propojení badatelského výzkumu s následnými stadii výzkumu a vývoje Důležité: zvýšit účinnost při využití originálních výsledků vlastního badatelského výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, který je často na špičkové úrovni, a podchytit ty jeho výsledky, které v pokročilých stadiích badatelského výzkumu jsou vhodné k rychlému přenosu do aplikovaného výzkumu a vývoje a následně do praxe.

34 Podporované priority: -které zásadně vycházejí z výsledků základního výzkumu, kterých dosáhly, nebo na jejichž získání se podílely vědecké týmy uchazeče a jejichž řešení zřetelně směřuje k výzkumu cílenému, tj. k dosažení konkrétního výsledku, jehož další využitelnost v aplikační sféře bude možné po skončení projektu vyhodnotit, - jejichž předpokládané výsledky potenciálnímu uživateli usnadňují vývoj a osvojení výrobních postupů charakterizovaných jako špičkové technologie, umožňující zásadní inovace, případně přinášejí řešení, která jsou výrazným zlepšením dosud používaných postupů.

35 www.cas.cz

36 6. Rámcový Program EU pro vědu a výzkum

37 Postavení České republiky v rámcových programech Doba trvání 5.RP: 1998-2002 ČR od září 1999 – zapojení do RP EU Příspěvek české vlády do rozpočtu 5.RP v relaci k HDP 6.RP: 2002-2006 7.RP: 2006-2013

38 6 RP: Evropský výzkum probíhá v 5-letých cyklech - tzv. rámcových programech (FP), nyní FP6: 2002 - 2006 Každý FP má své priority, nástroje a pravidla Při přípravě nového FP se přihlíží k potřebám evropské ekonomiky a průběhu současného programu Projekty dobíhají ještě v periodě dalšího FP V současnosti je intenzivně připravován FP7 (vyhlášení 2006, sledujte WEB)

39 3 hlavní bloky aktivit 6 RP: Integrace Evropského výzkumu/ERA Strukturování ERA Posilování základů ERA, jsou seskupeny do 2 specifických programů (Integrace a posilování ERA, Strukturování ERA) * plus zvláštní program pro nukleární výzkum – EURATOM 7 prioritních tématických programů Horizontální aktivity

40 STRUKTURA 6 RP

41 Výzkum a inovace Zlepšování evropských inovačních výkonů podporou lepší integrace mezi výzkumem a inovací, a to směřováním k regulačnímu prostředí a k politice, která bude inovačně přátelská. Podpora tendence přeměnit výzkum na užitečnou a komerčně hodnotnou inovaci. Horizontální program

42 Lidské zdroje a mobilita (akce Marie Curie) Poskytování podpory pro vývoj hodnotných a dynamických lidských zdrojů světového formátu pro evropský výzkumný systém, a to s přihlédnutím k základnímu mezinárodnímu aspektu výzkumu. Horizontální program

43 Výzkumné infrastruktury Propagace vývoje systému výzkumných infrastuktur nejvyšší evropské kvality Podpora jejich optimálního výkonu a využití v evropském měřítku. Horizontální program

44 Věda a společnost Podpora institucí a jejich aktivit, zaměřených na dialog mezi vědeckou a širokou veřejností. Zapojení široké veřejnosti do procesu rozhodování. Horizontální program

45 Závěr Pozor na specifika jednotlivých programů Vždy se informujte u kontaktní osoby, komunikace je nutná Nezbytný živnostenský list pro vědu a výzkum (ČR) Dodržujte požadovaný rozsahu projektu Evaluátor je také jenom člověk!

46 Náklady spojené s přípravou projektu do 6 RP: CzechInvest (pouze SME) http://www.czechinvest.cz/web/ Technologické Centrum AVČR http://www.tc.cz/

47 KONTAKT: CROSS CZECH a.s. RNDr. Zuzana Boukalová zuzana.boukalova@crossczech.cz Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Programy a granty EU Stručný přehled Podpora aplikovaného a základního výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google