Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst"— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst
Martina Hedvičáková

2 Cíl cvičení V tomto cvičení se seznámíte s: Fázemi hospodářských cyklů
Základními příčinami hospodářských cyklů ze strany AD nebo AS S politickým hospodářským cyklem Kolísáním české ekonomiky Základní faktory ovlivňující růst potenciálního produktu, neboli s faktory vedoucími k ekonomickému růstu

3 Pojmy k zapamatování Fáze hospodářského cyklu
Příčiny hospodářských cyklů (AD, AS) Politický hospodářský cyklus Vývoj české a světové ekonomiky Ekonomický růst

4 Doplňte tvrzení Pokles ekonomické aktivity, ve které klesá reálný produkt ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích se jmenuje …………. . Stagflace nastane, jestliže reálný produkt …………. a inflace roste. V průběhu recese klesají nejvíce ………… firem. Ekonomický růst vyjadřuje změnu …………. veličin v čase. Dlouhodobý vývoj potenciálního produktu je …………. , okolo kterého kolísá …………. produkt. Teorie …………. příčin vzniku hospodářského cyklu klade důraz na investice a jejich roli v interakci multiplikátoru a akcelerátoru.

5 ANO x NE Tempo růstu produktu závisí na využití výrobních faktorů a na technologickém pokroku. Akcelerační princip vyjadřuje skutečnost, že čisté autonomní investice jsou funkcí míry změny reálného produktu. V průběhu recese vždy klesá reálný produkt. Jestliže dochází k inflační mezeře, v ekonomice existuje přebytek poptávky po zboží a službách a spotřebitelé konkurencí mezi sebou vyhánějí ceny vzhůru. Některé země mohou vykazovat fázi expanze, zatímco v jiných probíhá recese. Dlouhodobé hospodářské cykly jsou v různých hypotézách vysvětlovány výkyvy v investicích.

6 Příklady V roce 1994 činila výše reálného produktu 102 mld. peněžních jednotek a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,02. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 105 mld. peněžních jednotek a cenová hladina vzrostla na hladinu 1,04. Vypočtěte pro tuto ekonomiku: Tempo růstu reálného produktu Tempo růstu nominálního produktu

7 Příklady Vysvětlete termín „ekonomický růst“. Jakým způsobem lze ekonomický růst změřit? Víte-li, že v roce 1996 byla výše reálného produktu 110 mld. Kč a v roce následujícím 114 mld. Kč, změřte hodnotu ekonomického růstu daného období. Předpokládejme, že přirozená míra nezaměstnanosti činí 4 %. Pokud reálný GDP dosahuje 6 mld. korun a míra nezaměstnanosti 8 %, jaký je hrubý odhad potenciálního GDP?

8 Graficky zakreslete Graficky zakreslete cyklickou fázi kontrakce vyvolanou: A) negativním poptávkovým šokem B)negativním nabídkovým šokem Oba příklady porovnejte a vysvětlete Řešení: a)posun AD doleva dolů B) růst P = pokles SAS

9 Graficky znázorněte Graficky znázorněte situaci kdy růst AD odpovídá růstu potenciálního produktu a krátkodobé agregátní nabídky. Jaký dopad má tato situace na reálný produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu? Řešení: Souběžný růst všech 3 determinant globálního trhu – posun makroeko rovnováhy (vpravo), P stabilní, Yr = Y*, ale Y*2 větší než Y*1

10 Testík Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn
Mezery GDP Deficitu Inflace Zahraničního obchodu Co z následujícího udává správně pořadí fázi hospodářského cyklu? Expanze, vrchol, recese, sedlo Expanze, vrchol, sedlo, recese Expanze, sedlo, recese, vrchol Expanze, recese, sedlo, vrchol

11 Testík Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a Míra inflace poklesne Míra inflace roste Míra inflace je stabilní Ekonomika očekává deflaci Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení …………. výstupu vyjádřeného …………. . Doplňte správnou dvojici slov. Celkového, reálných GNP Na hlavu, nominálním GNP Celkového, nominálním GNP Na hlavu, reálným GNP

12 Testík Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do 3 typů:
A) Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy B) Keynesovy, Kondratěvovy, Juglarovy C) Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy D) Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy

13 Testík V nezaměstnanosti můžeme rozlišit 3 složky:
A) strukturální, cyklickou, frikční B) potenciální, aktuální, normální C) nominální, reálnou, dominantní D) očekávanou, neočekávanou, mezní

14 Příklad Jestliže je míra nezaměstanosti na začátku období 5% a reální GNP klesne o 5%, co se stane s mírou nezaměstnanosti? Řešení: vzroste na 7,5 %

15 Řešení Tvrzení: recese klesá investice tokových (GNP, NI)
trend, reálný kombinovaných (vnějších a vnitřních)

16 Řešení Příklady: 1) a. Označíme si reálný produkt v roce 1995 symbolem Yt a reálný produkt v roce 1994 symbolem Yt-1. Zadané hodnoty pak dosadíme do vztahu pro výpočet tempa ekonomického růstu, tedy: r=((Yt-Yt-1)/Yt-1)*100. Po dosazení: r=2,94 %. b. Postupujeme analogicky jako v případě a). Pro vyjádření nominálního produktu musíme reálný produkt v příslušném roku znásobit cenovou hladinou v tomto čase. Cenová hladina je v zadání příkladu určena: I. nominální produkt roku 1995 = 109,20 (Yt) II. nominální produkt roku 1994 – 104,04 (Yt-1) r = 4,95 %

17 Řešení Termín „ekonomický růst“ znamená změnu tokových veličin v čase (GNP, GDP, NI). Pokud označíme reálný produkt symbolem Y a čas t, můžeme ekonomický růst změřit třemi základními způsoby: Y = Yt-Yt-1 r = (Yt/Yt-1)*100 (v %), kde r = koeficient růstu r = ((Yt-Yt-1)/Yt-1)*100 (v %), kde r = tempo růstu Pro hodnoty reálného produktu z našeho příkladu lze použít všechny výše uvedené vztahy. Potom po dosazení dostaneme: Y = 4 mld. Kč r = 103,6 % r = 3,6 % 3) Pro hrubý odhad potenciálního produktu (Y*) vyjdeme ze znalosti Okunova zákona. Ten říká, že na každý 2% pokles produktu pod svoji potenciální úroveň připadá růst nezaměstnanosti o 1 %. V našem příkladě vzrostla nezaměstnanost nad svou přirozenou míru o 4 %, což leze považovat za důsledek snížení produktu o 8 %. Potom Y*=6,52 mld.Kč.

18 Literatura: Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998 Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst"

Podobné prezentace


Reklamy Google