Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI"— Transkript prezentace:

1 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Požární ochrana Fotovoltaické elektrárny FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

2 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Obnovitelné zdroje Legislativní rámec OSN a EU Kjótský protokol (ratifikace listopad 2004) snížení emisí skleníkových plynů o 8% v roce 2008 až 2012 (v porovnání s rokem 1990) Bílá kniha o energetické politice EU COM (95) 682 OZ jako nástroj ke snížení energetické závislosti EU OZ jako prostředek ke zvýšení ochrany ŽP Směrnice EP a R 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES stanoví společný rámec pro podporu energie z OZ stanoví závazné národní podíly výroby energie z OZ stanoví cíl EU v podílu výroby elektřiny z OZ v roce 2020 na 20 % (Česká republika má stanovenou kvótu na13 %) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

3 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec ČR OZ Zákon č. 180/2005 Sb. EZ Zákon č. 458/2000 Sb. SZ Zákon č. 183/2006 Sb. PO Zákon č. 133/1985 Sb. FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

4 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec ČR z oblasti PO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 31 odst. 1 písm. b) a c) - výkon SPD - dotčené orgány § 32 - § 35- vymezení výkonu SPD - dotčenost Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb § 12 a Příloha 3 bod 5. - stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

5 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Fotovoltaické systémy v ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

6 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Fotovoltaické systémy v ČR Mapa velkých fotovoltaických systémů instalovaných na území České republiky do konce září 2008 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

7 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Fotovoltaické panely EVA-ethylen vinyl acetát Tedlar (PVF)-polyvinylfluorid Fotovoltaické panely se skládají ze základních jednotek - solárních článků (velkoplošných diod alespoň s jedním PN přechodem) o rozměru obvykle 12 x 12 cm, jejichž napětí činí cca 0,5 V= Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité provozní napětí 12 V, 24 V, 48 V či 60 V = Takto vytvořené sestavy článků v sériovém nebo sériovo-paralelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů výsledného solárního panelu FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

8 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Fotovoltaické panely Monokrystalické (Si) Ploché amorfní Minimální požární zatížení p Polykrystalické (Si) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

9 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Zapojení střídače (měniče) napětí Centralizované – pro velké instalace od 10 kWp FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

10 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Zapojení střídače (měniče) napětí Decentralizované – pro malé výkony od 1 kWp FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

11 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Druhy fotovoltaických systémů Drobné aplikace Síťové systémy (grid-on) Ostrovní systémy (grid-off) s přímým napájením systémy s akumulací elektrické energie hybridní systémy (kombinace OZ) BIPV - systémy integrované do budov (Building Integrated Photovoltaics) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

12 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Drobné aplikace Tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na fotovoltaickém trhu. Jedná se o fotovoltaické články v kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů (mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

13 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Síťové systémy (grid-on) Jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Jedná se o solární systémy připojené na rozvodnou síť Špičkový výkon síťových systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek kWp až MWp Tyto systémy je možné využívat ve dvou režimech: energie pro vlastní spotřebu s možností prodeje přebytků energie výlučně na prodej FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

14 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Fotovoltaické systémy síťové 1. Solární panel 2. nosná konstrukce 3. DC odpojovač 4. měnič (střídač) 5. Elektroměr 6. monitorovací zařízení FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

15 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Ostrovní systémy (grid-off) Jedná se o systémy sloužící pro výrobu elektrické energie pro účely zásobování staveb, u kterých není vybudována anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku. Ostrovní systémy se dělí na: systémy s přímým napájením systémy s akumulací elektrické energie 12 V / 24 V / 48 V / 60 V= anebo 230 V~ hybridní systémy (s celoročním provozem) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

16 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
BIPV - systémy integrované do budov Jedná se o aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích, stropech či střechách budov (v ČR např. nová scéna ND) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

17 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Bezpečnost fotovoltaických systémů Nařízení vlády č.17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí ČSN Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy ČSN IEC 755 Všeobecné požadavky pro proudové chrániče ČSN EN Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu ČSN EN – 1 ed. 2 + Z1 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

18 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Bezpečnost fotovoltaických systémů Fotovoltaické zařízení (PV) na straně DC musí být považováno za činné vždy, i když je odpojeno od strany AC Pro ochranu PV modulů musí být dodrženy pokyny výrobce PV napájecí vodič musí mít na straně AC hlavního přívodu přístroje pro ochranu proti proudovému přetížení a zkratu Ochrana proti elektromagnetickému rušení (EMI) v budovách musí být provedena tak, aby plochy smyček vedení byly co nejmenší a minimalizovala se tak napětí indukovaná při úderu blesku FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

19 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Bezpečnost fotovoltaických systémů PV moduly musí být instalovány tak, aby byl zajištěn odvod tepla při maximálním slunečním osvitu v daném místě. Postup instalace stanovuje výrobce U PV měniče musí být na straně DC odpojovač Všechny rozváděče (PV zdroje, PV pole a kompenzační jednotky) musí být označeny štítkem oznamujícím, že části uvnitř rozváděčů mohou být živé ještě po odpojení PV měniče Pozor - ČSN se nevztahuje na výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí (TOTAL STOP a CENTRAL STOP…) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

20 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Může být elektrická stanice součástí výrobny elektřiny ??? 20 m OP 20 m OP FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI 20 m OP plk. Ing. Zdeněk Hošek

21 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Výrobna elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení Elektrická stanice soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

22 Problematika zák. č. 183/2006 Sb. , zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č
Problematika zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 133/1985 Sb. Menší fotovoltaické systémy jsou považovány podle SZ za technické zařízení stavby bez ohlášení, SP a ÚS Podle EZ se jedná o výrobnu elektřiny s ochranným pásmem 20 m OP 20 m OP FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI 4 m od OP nová stavba 4 m od OP nová stavba plk. Ing. Zdeněk Hošek

23 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Technická zařízení stavby (SZ) Menší fotovoltaické systémy na stavbě připojené na síť a rovněž systémy sloužící pro výrobu elektrické energie k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka se ve smyslu SZ posuzují jako technická zařízení stavby FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI Ochranné pásmo výrobny elektřiny (EZ) Je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny plk. Ing. Zdeněk Hošek

24 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Doplnění součásti stavby (stavební zákon) Současné pojetí § 103 odst. 1) písm. b) bod 4. SZ v kontextu s požadavky § 92 (§ 96) umožňuje doplnit stavbu (v tomto případě „energetickou soustavu“ – její část - elektrizační soustavu) o prvek, který je její součástí či příslušenstvím Z hlediska stavebního zákona musí být takové doplnění v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby, případně s územním souhlasem FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

25 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Změna dokončené stavby (stavební zákon) Pokud je fotovoltaický systém instalován na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby – o stavební úpravy dokončené stavby Podle § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

26 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off na zastavěném stavebním pozemku Umístění Na pozemcích staveb pro bydlení, lze umístit FVE jako technické zařízení stavby na základě územního rozhodnutí, které lze nahradit územním souhlasem (§ 96 SZ) nebo veřejnoprávní smlouvou Na pozemku stavby rodinné rekreace je možné umístění FVE pouze na základě výjimky z ustanovení § 21 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a na základě územního rozhodnutí (nejedná se o technické zařízení stavby) Na pozemku jiné stavby lze FVE umístit jako technické zařízení stavby umístit. Při umisťování se postupuje podle § 76 a násl. stavebního zákona. Územní rozhodnutí je možné nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

27 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off instalované na stavbě Užívání Pokud byl FVS proveden podle § 103 SZ, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas Pokud byl FVS realizován na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) SZ popř. na základě stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora, vyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

28 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
Ambivalentní vlivy FVE FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek

29 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI
DĚKUJI ZA POZORNOST FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI plk. Ing. Zdeněk Hošek


Stáhnout ppt "FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google