Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI."— Transkript prezentace:

1 plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

2 Obnovitelné zdroje plk. Ing. Zdeněk Hošek Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace listopad 2004) o snížení emisí skleníkových plynů o 8% v roce 2008 až 2012 (v porovnání s rokem 1990) 2.Bílá kniha o energetické politice EU COM (95) 682 o OZ jako nástroj ke snížení energetické závislosti EU o OZ jako prostředek ke zvýšení ochrany ŽP 3.Směrnice EP a R 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES o stanoví společný rámec pro podporu energie z OZ o stanoví závazné národní podíly výroby energie z OZ o stanoví cíl EU v podílu výroby elektřiny z OZ v roce 2020 na 20 % (Česká republika má stanovenou kvótu na13 %) FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

3 Obnovitelné zdroje energie plk. Ing. Zdeněk Hošek Legislativní rámec ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

4 Obnovitelné zdroje energie plk. Ing. Zdeněk Hošek Legislativní rámec ČR z oblasti PO 6.Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů o § 31 odst. 1 písm. b) a c) - výkon SPD - dotčené orgány o § 32 - § 35- vymezení výkonu SPD - dotčenost 7.Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb o § 12 a Příloha 3 bod 5. - stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

5 Fotovoltaické systémy v ČR plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

6 Fotovoltaické systémy v ČR plk. Ing. Zdeněk Hošek Mapa velkých fotovoltaických systémů instalovaných na území České republiky do konce září 2008 FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

7 Fotovoltaické panely plk. Ing. Zdeněk Hošek Fotovoltaické panely se skládají ze základních jednotek - solárních článků (velkoplošných diod alespoň s jedním PN přechodem) o rozměru obvykle 12 x 12 cm, jejichž napětí činí cca 0,5 V= Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité provozní napětí 12 V, 24 V, 48 V či 60 V = Takto vytvořené sestavy článků v sériovém nebo sériovo-paralelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů výsledného solárního panelu EVA-ethylen vinyl acetát Tedlar (PVF)-polyvinylfluorid FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

8 Fotovoltaické panely plk. Ing. Zdeněk Hošek Monokrystalické (Si) Ploché amorfní Minimální požární zatížení p FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI Polykrystalické (Si)

9 Zapojení střídače (měniče) napětí plk. Ing. Zdeněk Hošek Centralizované – pro velké instalace od 10 kW p FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

10 Zapojení střídače (měniče) napětí plk. Ing. Zdeněk Hošek Decentralizované – pro malé výkony od 1 kW p FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

11 Druhy fotovoltaických systémů 1.Drobné aplikace 2.Síťové systémy (grid-on) 3.Ostrovní systémy (grid-off) a)s přímým napájením b)systémy s akumulací elektrické energie c)hybridní systémy (kombinace OZ) 4.BIPV - systémy integrované do budov ( Building Integrated Photovoltaics) plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

12 Drobné aplikace Tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na fotovoltaickém trhu. Jedná se o fotovoltaické články v kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů (mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.) plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

13 Síťové systémy (grid-on) Jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Jedná se o solární systémy připojené na rozvodnou síť Špičkový výkon síťových systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek kW p až MW p Tyto systémy je možné využívat ve dvou režimech: a)energie pro vlastní spotřebu s možností prodeje přebytků b)energie výlučně na prodej plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

14 Fotovoltaické systémy síťové 1. Solární panel2. nosná konstrukce3. DC odpojovač 4. měnič (střídač)5. Elektroměr6. monitorovací zařízení plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

15 Ostrovní systémy (grid-off) Jedná se o systémy sloužící pro výrobu elektrické energie pro účely zásobování staveb, u kterých není vybudována anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku. Ostrovní systémy se dělí na: a)systémy s přímým napájením b)systémy s akumulací elektrické energie 12 V / 24 V / 48 V / 60 V = anebo 230 V ~ c)hybridní systémy (s celoročním provozem) plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

16 BIPV - systémy integrované do budov Jedná se o aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích, stropech či střechách budov (v ČR např. nová scéna ND) plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

17 Bezpečnost fotovoltaických systémů Nařízení vlády č.17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy ČSN IEC 755 Všeobecné požadavky pro proudové chrániče ČSN EN 61215 Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu ČSN EN 60439 – 1 ed. 2 + Z1 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

18 Bezpečnost fotovoltaických systémů  Fotovoltaické zařízení (PV) na straně DC musí být považováno za činné vždy, i když je odpojeno od strany AC  Pro ochranu PV modulů musí být dodrženy pokyny výrobce  PV napájecí vodič musí mít na straně AC hlavního přívodu přístroje pro ochranu proti proudovému přetížení a zkratu  Ochrana proti elektromagnetickému rušení (EMI) v budovách musí být provedena tak, aby plochy smyček vedení byly co nejmenší a minimalizovala se tak napětí indukovaná při úderu blesku plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

19 Bezpečnost fotovoltaických systémů  PV moduly musí být instalovány tak, aby byl zajištěn odvod tepla při maximálním slunečním osvitu v daném místě. Postup instalace stanovuje výrobce  U PV měniče musí být na straně DC odpojovač  Všechny rozváděče (PV zdroje, PV pole a kompenzační jednotky) musí být označeny štítkem oznamujícím, že části uvnitř rozváděčů mohou být živé ještě po odpojení PV měniče  Pozor - ČSN 73 0848 se nevztahuje na výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí (TOTAL STOP a CENTRAL STOP…) plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

20 Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Může být elektrická stanice součástí výrobny elektřiny ??? 20 m OP plk. Ing. Zdeněk Hošek 20 m OP FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

21 Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Výrobna elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení Elektrická stanice soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

22 Problematika zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 133/1985 Sb. plk. Ing. Zdeněk Hošek Menší fotovoltaické systémy jsou považovány podle SZ za technické zařízení stavby bez ohlášení, SP a ÚS Podle EZ se jedná o výrobnu elektřiny s ochranným pásmem 20 m OP FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI 4 m od OP nová stavba 4 m od OP nová stavba

23 Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Technická zařízení stavby (SZ) Menší fotovoltaické systémy na stavbě připojené na síť a rovněž systémy sloužící pro výrobu elektrické energie k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka se ve smyslu SZ posuzují jako technická zařízení stavby plk. Ing. Zdeněk Hošek Ochranné pásmo výrobny elektřiny (EZ) Je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

24 Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Doplnění součásti stavby (stavební zákon) Současné pojetí § 103 odst. 1) písm. b) bod 4. SZ v kontextu s požadavky § 92 (§ 96) umožňuje doplnit stavbu (v tomto případě „energetickou soustavu“ – její část - elektrizační soustavu) o prvek, který je její součástí či příslušenstvím Z hlediska stavebního zákona musí být takové doplnění v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby, případně s územním souhlasem plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

25 Problematika zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Změna dokončené stavby (stavební zákon) Pokud je fotovoltaický systém instalován na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby – o stavební úpravy dokončené stavby Podle § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

26 Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off na zastavěném stavebním pozemku Umístění Na pozemcích staveb pro bydlení, lze umístit FVE jako technické zařízení stavby na základě územního rozhodnutí, které lze nahradit územním souhlasem (§ 96 SZ) nebo veřejnoprávní smlouvou Na pozemku stavby rodinné rekreace je možné umístění FVE pouze na základě výjimky z ustanovení § 21 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a na základě územního rozhodnutí (nejedná se o technické zařízení stavby) Na pozemku jiné stavby lze FVE umístit jako technické zařízení stavby umístit. Při umisťování se postupuje podle § 76 a násl. stavebního zákona. Územní rozhodnutí je možné nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

27 Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off instalované na stavbě Užívání Pokud byl FVS proveden podle § 103 SZ, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas Pokud byl FVS realizován na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) SZ popř. na základě stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora, vyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

28 plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI Ambivalentní vlivy FVE

29 plk. Ing. Zdeněk Hošek FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI


Stáhnout ppt "Plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google