Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zdravotnictví ► základní pojmy ► faktory ovlivňující zdravotní stav ► zdravotní systémy ► situace v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zdravotnictví ► základní pojmy ► faktory ovlivňující zdravotní stav ► zdravotní systémy ► situace v ČR."— Transkript prezentace:

1 Problematika zdravotnictví ► základní pojmy ► faktory ovlivňující zdravotní stav ► zdravotní systémy ► situace v ČR

2 zdraví : základní lidská hodnota různé definice: WHO - „…zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“ právo na zdraví: garantovaný přístup ke zdravotnickým službám ► liberální přístup - jedinec získá pouze takovou zdravotní péči, na kterou má ► rovnostářský přístup - každý získá co nejlepší možnou úroveň péče bez ohledu na důchodovou situaci - ALE není to právo neomezené – garantovaná péče požadavky rovnosti dle WHO - stejný přístup ke zdravotní péči při stejné potřebě, stejná kvalita péče pro všechny při stejné potřebě

3 ekonomie zdravotnictví - 50.léta 20.století (Feldstein, Grosmann, Arrow…) mikroekonomická disciplina : 1) analyzuje chování ekonomických subjektů v souvislosti s poskytováním a užíváním zdravotnických služeb 2) definuje charakteristiky zdravotnického trhu …. námitky proti aplikaci : etické námitky - zdraví je významná hodnota, nelze posuzovat ekonomickými kritérii (cena, náklady..) etické námitky - zdraví je významná hodnota, nelze posuzovat ekonomickými kritérii (cena, náklady..) technické námitky - nemožnost definovat výstup (zdraví je obtížně měřitelné, neplatí vztah mezi objemem zdravotnických služeb a zlepšením zdraví ) technické námitky - nemožnost definovat výstup (zdraví je obtížně měřitelné, neplatí vztah mezi objemem zdravotnických služeb a zlepšením zdraví )

4 Důvody „státní“ účasti ve zdravotnictví ► mimoekonomické důvody ► ekonomické důvody – mikroekonomická tržní selhání:  externality (očkování, epidemiologická vyšetření…)  veřejné statky (smíšené)  statky pod ochranou (preventivní prohlídky, očkování, prenatální ošetření…)

5

6 problematika určení „velikosti“ státní regulace závisí na způsobu financování zdravotnictví tzn. 1.kolik a jak (mechanismus) budou vybírány prostředky na zdravotní péči 1.kolik a jak (mechanismus) budou vybírány prostředky na zdravotní péči 2. jakým způsobem budou prostředky rozdělovány poskytovatelům zdravotní péče Otázky: ► má stát regulovat počet a typ zdravotnických zařízení? ► má stát regulovat počet a rozmístění lékařů? ► má stát prostřednictvím např. daňového systému ovlivňovat životní styl občanů? (nižší daně na určité potraviny…) ► jak se má „trestat“ poškozování zdraví?

7 Faktory ovlivňující výdaje na zdravotnictví ► stárnutí obyvatelstva ► charakter zdravotnických služeb (smíšené veřejné statky) ► počet, kvalita pracovníků ve zdravotnictví - mzdy (Baumolův zákon), ► množství poskytovatelů zdravotnických služeb (informační asymetrie - efekt poptávky indukované nabídkou) ► technický pokrok a inovace, nové léčebné postupy, nové léky (dle některých autorů váha 60% ) ► očekávání veřejnosti

8 Faktory ovlivňující zdravotní stav ► genetický základ (faktory vnitřního prostředí) ► faktory vnějšího prostředí - životní prostředí - způsob života (stravovací zvyklosti, návykové látky, pohyb……) - zdravotní péče (množství zdravotnických zařízení, struktura, vybavenost, počet a kvalita zdravotnického personálu, způsob financování ….)

9 Zdravotní systémy I.dle převažujícího způsobu financování a) přímé financování b) nepřímé financování

10 Finanční propojení 1. pacient – zprostředkovatel daně – povinné, neúčelové (např.VB – součást daňové kvóty - jednoduché) zdravotní pojištění – není funkcí stavu pojištěné osoby, obvykle – povinné, jednotné, různý vyměřovací základ, účast zaměstnance, zaměstnavatele, státu (př.SRN, ČR) 2. zprostředkovatel – zdravotnické zařízení určité rozdíly dle typu zařízení – lůžková zařízení ambulantní zařízení

11 ► Platba za ošetřovací den –– fixní paušální částka, charakteristika: prodlužování doby pacienta v nemocnicích, poskytování méně nákladných služeb ► Platba za výkon– platba za každou jednotlivou službu, problém:růst výkonů!!!, někdy i výkonů, které mohou škodit (opakované vyšetření rentgenem..) ► Platba za případ– platba za určitý objem výkonů, spojených do případu – paušální platba platba DRG - diagnosis related groups - diagnosticky příbuzné skupiny (poprvé v 70. letech v USA financování nemocniční péče zdravotní péče - Medicare a Medicaid) ► Kontrakty – finanční prostředky na základě smluv mezi poskytovateli a správcem zdravotního fondu, růst konkurence mezi poskytovateli, snaha nakoupit co nejlevněji, předplacená péče

12 ► Rozpočty - prostředky na základě kalkulace za určitou jednotku (pacient, den, počet lůžek…) tvorba rozpočtu: na základě analýzy časových řad - rozpočet historický tvorba rozpočtu: na základě analýzy časových řad - rozpočet historický na základě vybraných kritérií (např. demografické podmínky, ukazatele zdravotního stavu, rozsah lůžkového fondu…) rozpočet - vázán na objem poskytované péče, minimální a maximální objem služeb účelově vázaný - sestavení rozpočtu v položkovém třídění, přesuny jsou zakázány nebo povoleny omezeně globální rozpočet - přidělení celkové částky - vedení rozhoduje o rozdělení výraz decentralizace rozhodovacích pravomocí na nemocnici

13 II.dle účasti státu ► centralizované – zdraví je státem dodávaná služba výhoda: zlepšení zdravotního stavu nevýhoda: administrativně náročné, nemožnost výběru lékaře, zdrav.zařízení, přiřazovací systém, státní vlastnictví ► koordinovaně pluralitní – zdraví je státem garantovaná služba charakteristiky: možnost výběru, profesní organizace, soukromé i státní vlastnictví, systém pojišťovací (Bismarck), systém národní zdravotní služby ( Beveridge) ► pluralitní – zdraví je předmět prodeje a koupě chrakteristiky: nákladný, kvalitní péče, nerovnost přístupu, zdůraznění úlohy jedince….(USA)

14 Zdravotnictví v ČR Principy: ► solidarita (sazba 13,5% z vyměřovacího základu) ► vícezdrojové financování - veřejné zdravotní pojištění, přímé platby, státní a územní rozpočty ► svobodná volby lékaře a zdravotnického zařízení ► svobodná volby zdravotní pojišťovny (9 pojišťoven) ► stejná dostupnost a kvalita poskytovaných služeb

15 Výdaje na zdravotnictví

16 Struktura finanční účasti

17 Výdaje na zdravotnictví dle typu péče

18 Výdaje na zdravotnictví dle typu péče v %

19 Způsoby úhrady ZZ ► r. 1992 – výkonová platba - seznam zdravotních výkonů, jednotlivé výkony - bodově ohodnoceny, určení ceny bodu ► r. 1997 - nové úhradové mechanismy ambulantní lékaři - kombinovaná kapitačně výkonová platba (regulace - sledování frekvence výkonů, limitní časové omezení, počet pacientů…), speciální ceník pro zubaře nemocniční péče - aplikace rozpočtů (historické rozpočty – minimálně 70% objemu péče, jinak krácení) snaha: aplikace DRG

20 Přerozdělování - r. 1993 : 50% pojistného dle přepočteného počtu pojištěnců státní pojištěnci do 60 let a nad 60 let (1 podíl : 2 podíly ) - 1994 až 2004 úpravy mechanismu přerozdělování ► 60% přerozdělováno ► kritérium - státní pojištěnci dle věku do 60 let a nad 60 let (1 podíl : 3 podíly z přerozdělení) ► kritérium - státní pojištěnci dle věku do 60 let a nad 60 let (1 podíl : 3 podíly z přerozdělení) Nedostatky : o nebyl zohledněn věk a zdravotní stav pojištěnců o nízký stupeň přerozdělování o malá kompenzace rizika spojená s věkem, pouze u státních pojištěnců o nízká kompenzace nákladů na velmi drahé pojištěnce (1% nejdražších pojištěnců spotřebuje 20 až 30% nákladů)

21 Nový způsob přerozdělení: - dle nákladovosti pojištěnců dle věku a pohlaví (nákladové indexy 36) + kompenzace rizika (fond sdílení rizika – na nákladnou péči) - od 1.1.2005, - 100% přerozdělování od 1. 4. 2006

22

23 Výdaje dle věkových kategorií

24 Problémy : ► chybí definice garantované péče ► náklady na léky ► velké množství poskytovatelů ► využívání lůžkových kapacit ► nedostatečná zodpovědnost za zdraví ► způsob úhrady – absence konkurence ► zneužívání zdravotní péče, sankce za „poškozování“ zdraví

25


Stáhnout ppt "Problematika zdravotnictví ► základní pojmy ► faktory ovlivňující zdravotní stav ► zdravotní systémy ► situace v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google